Projekt WnM

Rozpoczynamy realizację nowego projektu, którego celem będzie poznanie kultur i religii różnych kontynentów. Chcielibyśmy, aby absolwenci naszej szkoły, podejmując w przyszłości pracę przy obsłudze zagranicznych gości hotelowych, wiedzieli jak najwięcej na temat ich zwyczajów i potrafili wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.

Projekt będzie realizowany przez Panie: Joannę Wojtulewicz i Martę Monikę Bagińską.

//

We are beginning a new project which aims at learning about cultures and religions of different continents. We would like our students to know as much as they can about various customs when starting their future jobs with foreign hotel guests to meet expectations.

Program will be conducted by Joanna Wojtulewicz and Marta Monika Bagińska.

 Naszą kolejną religią, z którą będziemy zapoznawać uczniów klas hotelarskich w I okresie roku szkolnego 2015/2016 jest Islam.
W ramach realizacji projektu "Wielokulturowość na Majdańskiej" 12 listopada 2015 roku w naszej szkole gościł pierwszy sekretarz ambasady tureckiej pan Ӧmer M. Yazgan. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1h, 2h, 3h, 4h oraz 4g.
Zajęcia prowadzone przez naszego gościa były niezwykle ciekawe i pożyteczne.Uczestnicy mieli okazję spotkać się z kulturą, obyczajami i religią Turcji. Po części oficjalnej był czas na wymianę upominków oraz zadawanie pytań.

//

Islam is the next religion about which students will learn this school year.
On the 12th of November, 2015, as a part of a project "Multiculture at Majdańska", a meeting with Mr Ӧmer M. YazganFirst Secretary of Embassy of the Republic of Turkey took place. Students from classes 1h, 2h, 3h, 4h and 4g took part in it.
The presentation prepared by our guest was very interesting and useful. The participants had the opportunity to meet Turkish culture, customs and religion. After the official part of the meeting there was some time for exchanging gifts and asking questions.

W ramach tych działań edukacyjnych nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Żydów Polskich w Warszawie.
W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 uczniowie klas o profilu hotelarskim wezmą udział w warsztatach na temat religii, dziejów historycznych, obyczajowości i sztuki kulinarnej Żydów.
Oto szczegółowy wykaz tematów:
♦ Historia Żydów w Europie na tle ważnych wydarzeń historycznych, społecznych i kulturalnych (luty).
♦ Współczesny świat żydowski (marzec).
♦ Społeczność żydowska i jej obecność w Polsce współczesnej (kwiecień).
♦ Koszerność co to znaczy? Zajęcia teoretyczne i praktyczne (maj, czerwiec).

//

As part of educational activities we began cooperating with the Museum of Polish Jews in Warsaw.
In the second semester 2014/2015 students from hotelary faculty will take part in workshops on the subject of religion, history, culture and cuisine of the Jewish people.
Details:
♦ History of Jews in Europe backgrounded with important historic, social and culture events. (February)
♦ Modern Jewish world (March)
♦ The Jewish community and its presence in modern Poland (April)
♦ What does ‘Kosher’ mean? Theory and practice. (May, June)

 

Dnia 16 LUTEGO 2015, uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Historii Żydów Polskich.
Oprowadzała nas po wystawie pani Zofia Mioduszewska, zwiedziliśmy wszystkie najważniejsze galerie Muzeum, od pierwszej las, po ostatnią wystawę poświęconą współczesności. Poznaliśmy blisko tysiącletnią historię Żydów, ślady ich obecności na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, dorobek kulturowy, główne zasady religii, obrzędy i obyczaje kulinarne. W prawdziwe zadziwienie i zachwyt wprawiło nas zrekonstruowane sklepienie synagogi w Gwoźdźcu. Natomiast galerią, która wywarła największe nas największe wrażenie, głęboko poruszyła nas, była ekspozycja poświęcona II wojnie światowej.
Prawdziwą atrakcję stanowiła możliwość korzystania z multimediów oraz dostęp indywidualny do poszczególnych eksponatów, oglądanie ich i poznawanie we własnym tempie.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 1-3 o profilu hotelarskim, natomiast opiekunami były: Marta Monika Bagińska i Joanna Wojtulewicz.

//

The 16th of FEBRUARY we took part in the educational classes in the Museum of History of Polish Jews.
Zofia Mioduszewska was our guide at the exhibition; we visited all the most important galleries, from the early times to the contemporary one. We have learnt the 1000 year history of Jews, the traces of their presence in Poland for many centuries, their cultural heritage, religion, rituals and culinary customs. We were surprised by the reconstructed vault of the synagogue in Gwoździec. We were really impressed by the array dedicated to the Second World War.
The real atraction was the opportunity to use multimedia and individual access to the exhibits.

The classes 1-3 from the hotel profile were present in the museum together with their tutors Marta Monika Baginska and Joanna Wojtulewicz.

Dnia 22 kwietnia 2015 pani Anna Dybała, edukator z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas o profilu hotelarskim naszej szkoły, na temat źródeł, tradycji i zasad koszerności kuchni żydowskiej. Zajęcia ilustrowane były materiałami audiowizualnym i dały uczniom możliwość zapoznania się z jedną z najważniejszych cech kultury żydowskiej. Treści poruszone podczas spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników, już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania.

//

On 2 2nd April 2015 Ms Anna Dybała , educator from the Museum History of Polish Jews in Warsaw carried out a workshop for students from hotel classes of our school. It concerned the Jewish tradition and kosher rules. The classes were ilustrated by audiovisual material and the students had the opportunity to learn about Jewish culture.The subject was very interesting and we are looking forward to the next meeting.

Dnia 22 maja 2015 pan Piotr Kowalik, Kierownik Działu Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, przeprowadził warsztaty dla uczniów klas o profilu hotelarskim naszej szkoły, na temat życia i obyczajowości ludności żydowskiej obecnie mieszkającej w Izraelu. Uczniowie wiele dowiedzieli się o realiach życia w tym kraju, o tym jak młodzi Żydzi poszukują kompromisu między starą i surową tradycją judaistyczną a ekspansywną nowoczesnością. Zajęcia ilustrowane były bogatym materiałami audiowizualnym. Treści poruszone podczas spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników i zainspirowały do kolejnych zajęć.

//

On 22nd May 2015 Mr Piotr Kowalik from the education department of the Museum of Polish Jews in Warsaw led a workshop for students from hotel profile classes in our school. He talked about life of Jews living now in Israel. Our students learned how young Jews look for compromise between old culture and modern times. The classes were ilustrated by audiovisual material. The subject of the meeting was really interesting and all students are looking forward to the next one.

Dnia 16 czerwca 2015, uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych poświęconych kuchni koszernej, które odbyły się w Galil Restaurant, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie. Poznaliśmy jak w praktyce, kucharze, stosują zasady koszerności. Po restauracji oprowadzał nas pan Piotr Kowalik z Muzeum Historii Żydów Polskich. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 1-3 o profilu hotelarskim, natomiast opiekunami były: Marta Monika Bagińska i Joanna Wojtulewicz.

//

On June 16 we took part in classes devoted to the kosher cuisine, that took place in Galil Restaurant at 37 Zielna Street in Warsaw. We saw how the chefs put the rules of kosher cooking into practice. Mr Piotr Kowalik from the Museum of Polish Jews was our guide in the restaurant. The classes were for the students of grades 1n – 3 of the hospitality profile, supervised by Ms Marta Monika Bagińska and Ms Joanna Wojtulewicz.