gru 5, 2017

praktyki


DOBRE PRAKTYKI NA MAJDAŃSKIEJ
Jesteśmy szkołą, dla której celem jest jak najlepiej przygotować uczniów na rynek pracy. Dlatego nawiązujemy współpracę z wieloma podmiotami, które chcą wesprzeć szkołę
w  kształceniu zawodowym uczniów.

Od 1 września 2017r. podpisane zostało kolejne porozumienie o współpracy z firmą Auchan. Auchan objęła swoim patronatem pierwszą klasę w zawodzie Cukiernik, co nie tylko daje możliwość bardzo dobrego przygotowania uczniów w kształconym zawodzie ale również daje wsparcie szkole w wielu działaniach promujących szkolnictwo zawodowe. Auchan utworzyła również specjalny wspierający program stypendialny dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w ich cukierniach.

Wcześniej zostało podpisane porozumienie z Makro Cash and Carry Polska S.A. W ramach porozumienia firma zobowiązała się wspierać edukację gastronomiczną poprzez organizowanie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkoły, promowanie najlepszych uczniów poprzez partycypowanie w przygotowaniu nagród dla laureatów konkursów szkolnych.

Ponadto w zeszłym roku nawiązana została współpraca z Ambasadą Francji oraz Instytutem Francuskim. Poprzez warsztaty, wspólne projekty gastronomiczno-hotelarskie młodzież szkoły poznaje kulturę, historię, etykietę dyplomatyczną oraz zwyczaje kulinarne innych krajów.

Obecnie prowadzimy rozmowy z innymi firmami, które chcą się włączyć w kształcenie zawodowe młodego pokolenia.

//

GOOD WORKSHOPS ON MAJDANSKA
We are a school for which the goal is to prepare students for the work market. That is why we have established cooperation with different companies that want to support school in vocational education of students.

On 1st September another agreement on cooperation with the Auchan company was signed. Auchan took its first patronage in the confectioner's profession, which not only gives the possibility of good preparation of students in the trained profession, but also gives support to school in many activities promoting vocational education. Auchan also created a special supporting scholarship program for students taking part in practical classes in their confectioneries.

Earlier, an agreement was signed with Makro Cash and Carry Polska SA. The company undertook to support catering education through training organized for students and teachers, promoting the best students by preparing prizes for winners of school competitions.

In addition, our school has been cooperating with the Embassy of France and French Institute, Through workshops, catering and hotel projects, students learn about culture, history, diplomatic etiquette and culinary habits of other countries. 

We are currently talking with other companies that want to get involved in professional education of young generation.

 

link: 

Kalendarium

 Zebranie z rodzicami
przewidywane propozycje ocen dla klas I-III
odbędzie się dnia
28 maja 2018 
początek godz. 17:00   


Zakończenie nauki
pozostałe klasy TGH i BSIS
22.06.2018r. godz. 9:00 

 

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera