2018 - 2016

Wycieczki uczniów 2017/2018 // School trips 2017/2018

Dnia 30 listopada 2017r. klasy 1c i 2c pod opieką p. Agnieszki Koniecznej i p. Iwony Baszczyk uczestniczyły w warsztatach "Międzywojenna Warszawa – tygiel kultur i religii”. Zajęcia odbyły się w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej. Uczniowie poznawali historię wielonarodowej, wielowyznaniowej i wielokulturowej Warszawy okresu międzywojennego. Obejrzeli archiwalne filmy przedstawiające codzienne życie jej mieszkańców.  Aktywnie uczestnicząc w zajęciach, odkrywali tajniki historii,  poznawali źródła wiedzy historycznej, uczyli się odczytywać informacje zawarte w różnych dokumentach. Była to ciekawa lekcja historii.

 //

On 30th November students from classes 1c and 2c with their teacher Ms Agnieszka Konieczna and Ms Iwona Baszczyk took part in the workshops "Interwar Warsaw - a melting pot of cultures and religions". The activities took place at Karowa street. The students learned about the multinational, multicultural and multireligious Warsaw of the interwar period. They watched archival films depicting everyday life of its inhabitants. They actively participated in classes, discovered the secrets of history, learned to read information from various documents. It was an interesting history lesson.

 

Teatromani…
W czwartek 26 października klasy czwarte (4h,4e,4f) obejrzały w teatrze „Palladium” spektakl. „Dziady” . Ciekawa inscenizacja, oddała niepowtarzalny nastrój dramatu. Czy wszyscy zrozumieli przesłanie utworu Mickiewicza? Pewnie nie? Ale… teraz, gdy przypomną sobie lekturę „ z gwiazdką”, zdadzą maturę na 100%. A uczniów klasy 4f można nazwać „teatromanami”, gdyż  z własnej woli chodzą na wszystkie spektakle.

//

Theatre fans...
On Thursday 26th October students from class 4h, 4e, 4f watched the play "Dziady" in Palladium theatre. Interesting staging gave the unique mood of the drama. Did everyone understand the message of Mickiewicz's play? Probably not. But after watching it they will remember it and they will pass their matura exam. All students from class 4f can be called theatre fans, because they watch all the plays in the theatre optionally.

 

 

Dnia 26 października 2017 r., uczniowie przygotowujący się do udziału w XIV Dzielnicowym Konkursie Katyńskim ,,Polegli na nieludzkiej ziemi…”, pod opieką pana Tomasz Ładziaka wzięli udział w wycieczce do Muzeum Katyńskiego. Dzięki organizatorom konkursu młodzież miała możliwość pogłębienia posiadanej wiedzy dotyczącej trudnych relacji polsko-radzieckich w latach 1939-1956 ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni katyńskiej.

 //

On 26th October 2017 students preparing to participate in the XIV District Katyń Competition "Deprived of inhuman land..." visited the Katyń Museum with their teacher Mr Tomasz Ładziak. Thanks to the organizers of the competition, students had the opportunity to broaden their knowledge about different Polish - Soviet relations in 1939 - 1956, in particular, the Katyń crime.

 

 Wycieczki uczniów 2016/2017 // School trips 2016/2017

7 kwietnia 2017r. klasa 2de pod opieką wychowawczyni udała się na lekcję obywatelską do Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga Południe przy ul. Terespolskiej 15. Na początku pani sędzia Magdalena Jardzewska zaprowadziła nas  na salę rozpraw, abyśmy uczestniczyli jako obserwatorzy w prawdziwej rozprawie dotyczącej odszkodowania. Następnie sami wcieliliśmy się w role: sędzi, protokolantki, pełnomocników, powoda, pozwanego, woźnego i przeprowadziliśmy inscenizację rozprawy związanej z niezapłaconym mandatem za przejazd bez biletu w komunikacji miejskiej. To było trudne, choć ciekawe doświadczenie. Później odbyło się spotkanie z panią mediator Anną Jaworską oraz kuratorem sądowym dla dorosłych panią Beatą Kraszewską, które opowiedziały nam o swojej pracy.

//

On 7th April class 2de with their teacher Ms Beata Pręgowska went to Civil Court to attend a lesson in the  Court for Praga Południe district at 15 Terespolska street. At the beginning the judge Ms Magdalena Jardzewska led us to the courtroom, so that we could attend as observers a real trial related to compensation. Then we acted ourselves in roles of judge, lawyer and defendant. The trial was related to unpaid fine in public transport. It was difficult, though interesting experience. Later a meeting with mediator Anna Jaworska was held as well as with the court judge for adults Ms Beata Kraszewska. They told us about their work.

 

"Lalka" w Teatrze Palladium
09 lutego 2017 r. klasa 3f obejrzała spektakl na podstawie „Lalki” B. Prusa. W Warszawie kolejny raz gościnnie wystąpił Teatr Scena Polska z Czeskiego Cieszyna. Reżyser i scenograf Bogdan Kokotek na dwie godziny przeniósł nas w mieszczańsko-arystokratyczny świat dziewiętnastowiecznej Warszawy.

//

"Lalka" in Palladium Theatre
On 9th February 2017 students from class 3f watched a performance based on "Lalka" by Bolesław Prus. Theatre Polish Stage from Cieszyn (Czech Republic) gave a performance in Warsaw. The director Bogdan Kokotek moved us to the bourgeois-aristocratic world of XIX century Warsaw.

 

 

Dnia 27.01.2017r. uczniowie klasy 2f pod opieką p. Teresy Rogali zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego i uczestniczyli w lekcji muzealnej na temat: ,,Powstańczy dzień powszedni” . Była to bardzo ciekawa lekcja historii.

//

On 27th January 2017 students from class 2f with their teacher Ms Teresa Rogala visited Museum of Warsaw Uprising and took part in the museum lesson "Uprising Day". It was an interesting history lesson.

26 stycznia 2017r. kl. 2de pod opieką wychowawczyni uczestniczyła w lekcji historii pt. „Akcje bojowe w Powstaniu Warszawskim” w Muzeum Powstania Warszawskiego. Było to ciekawe spotkanie kształtujące postawę patriotyczną młodego człowieka.

//

On 26th January 2017 students from class 2de with their teacher participated in a history lesson "Combat actions in the Warsaw Uprising" in the Museum of Warsaw Uprising. It was an interesting meeting shaping the patriotic attitude of young people.

W dniu 25 stycznia 2017 r. uczniowie naszej szkoły Robert Benedyczuk i Jakub Pustoła z klasy 2f wzięli udział w spotkaniu z Elżbietą Zatorowską historykiem sztuki. Tematem spotkania zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy była ,,Opowieść o sztuce” – rola sztuki w życiu, ulubieni malarze i style.

//

On 25th January 2017 our students Robert Benedyczuk and Jakub Pustoła took part in the meeting with Ms Elzbieta Zatorowska, art historian. The topic of the meeting organized by the Society of Friends of Warsaw was "The story of art" - the role of art in life, favourite painters and styles.

W dniu 19 stycznia 2017 r. uczniowie klas 2h i 3f pod opieką pani Anety Tymińskiej i pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcje muzealne poświęcone ,,Stolicy w ruinach” (2h) oraz ,,Ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim” (3f). Po zakończeniu lekcji młodzież obejrzała film ,,Miasto ruin”, a następnie udała się przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie była świadkiem honorowej zmiany warty żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Uczniowie odwiedzili także Narodową Galerię Sztuki Zachętę, w której obejrzeli wystawę poświęconą twórczości żydowskiego rzeźbiarza i animatora kultury działającego w przedwojennej Warszawie – Abrahama Ostrzegi.

//

On 19th January 2017 the students from 2h and 3f classes together with theif form teachers Mrs Aneta Tyminska and Mr Tomasz Łaziak visited the Warsaw Rising Museum to participate in the museum lessons dedicated to " The Capital in ruins" (2h) and " Civilian Population in Warsaw
Rising " (3F). After the lessons the students watched a film "City of ruins", next they could witness the changing of the guard of honor by the soldiers from The Battalion Representable Polish Army.
Additionally, the students visited The National Art Gallery Zachęta, where they could admire the works of art by a famous Jewish sculptor and culture animmator Abraham Ostrzega, who was creating in the pre-war Warsaw.

Dnia 9 stycznia 2017 roku uczniowie klasy 3 d wraz z wychowawcą Panią Pauliną Ciesielską uczestniczyli w lekcji muzealnej poświęconej Wybuchowi Powstania w Geccie Warszawskim i Wybuchowi Powstania Warszawskiego. Lekcja odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali prezentacji poświęconej tym wydarzeniom.

//

On 9th January 2017 students of class 3d with their teacher Ms.Paulina Ciesielska participated in the lesson devoted to the uprising in Warsaw ghetto. The lesson was held in the Museum of Warsaw Uprising. Students listened with great interest to the presentation dedicated to those events.

W teatrze…
„Koniec i bomba, kto czytał ten trąba!” – czyli opowieść o współczesnym człowieku, wciąż odgrywającym jakąś rolę.
13 grudnia klasy trzecie technikum zobaczyły „Ferdydurke” W. Gombrowicza w reżyserii M.Kucmer-Koleńskiej, wystawioną przez Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza. Ciekawa adaptacja trudnej lektury szkolnej podobała się uczniom. Sztukę zakończyły krótkie warsztaty na temat interpretacji teatralnej.

//

In the theatre
"Koniec i bomba, kto czytał ten trąba" - the story of a contemporary man, still playing a significant role.
On 13th December 2016 students from class 3 have seen "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz, directed by M.Kucmer - Koleńska, performed by the National Theatre of Education. It was an interesting adaptation of quite difficult play. Students had really enjoyed the play which was followed by the workshops.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 01.12.2016r. uczniowie z klas Ih, Id, Ie i If byli na wycieczce na Giełdzie Papierów Wartościowych, w Centrum pieniądza i w Gabinecie Numizmatycznym Mennicy Państwowej.
Podczas zwiedzania Giełdy Papierów Wartościowych uczniowie zapoznali się z prezentacją na temat giełdy, poznali fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeli figurę giełdowego byka i Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
W Centrum pieniądza uczniowie wzięli udział w ścieżce tematycznej „Pieniądz w banku”, na której omówione były początki bankowości i specjalizacja banków. Wyjaśnione zostały zagadnienia związane z historią bankowości i zasadami działania różnych typów banków. Omówiona została również rola i zadania banku centralnego.
W Gabinecie Numizmatycznym Mennicy Państwowej uczniowie zapoznali się z procesem powstawania monet, obejrzeli kilkusetletnie eksponaty oraz najbardziej zaawansowane technologicznie monety współczesne. W trakcie zwiedzania zaprezentowany był również film, który przybliżył historię Mennicy, metody i proces produkcji monet oraz innych wyrobów menniczych. Pokazał on również niedostępne dla zwiedzających pomieszczenia produkcyjne.
Wycieczkę zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska a opiekunami były również Panie Maria Szczygłów, Anna Nadolska i Pan Artur Więcierzewski.

//

On 1st December 2016 students from classes 1h, 1d, 1e and 1f were on a trip at Stock Exchange, in the Center of Money and in Numismatic Cabinet. Students got acquainted with the presentation about Stock Exchange, visited the Trading Hall with the special bell. In the Center of Money students explored the topic"Money in the bank". The beginning of banking and the role of the central bank were discussed.In the Numismatic Cabinet students got familiar with the process of making coins and saw old coins as well as modern ones. They also saw a film about the methods and process of production of coins. Students were there together with their teachers Ms M. Szczygłow, M.M. Baginska, A.Nadolska and Mr A.Wiecierzewski.

W dniu 22.11.2016r. nasza klasa 2a wybrała się na wycieczkę na Stare Miasto oraz jego okolice. Pogoda nam nie sprzyjała do zwiedzania ponieważ było zimno i wietrznie pomimo pogody mieliśmy humor do spacerowania. Przeszliśmy się Barbakanem do Pomnika Małego Powstańca. Widzieliśmy również Grób Nieznanego Żołnierza, Syrenkę Warszawską ,Zamek Królewski , Pałac Prezydencki oraz różne ciekawe zabytki i miejsca znajdujące się na Starym Mieście i okolicach. Jednakże największą furorę tego dnia zrobił nasz kolega Damian Kaźmierczuk który zyskał nowy pseudonim jako WUJEK KAŹIK oraz podbił serce naszej nowo poznanej koleżanki. Dzień możemy zaliczyć do bardzo udanych i czekamy na więcej takich wycieczek aby podzielić się wrażeniami.

//

On 22nd November 2016 students from class 2a went on a trip to visit Old Town in Warsaw. Althogh it was cold and windy we were in good mood. We saw the City Walls, the Little Insurgent Tomb and the Tomb of Unknown Soldier, as well as Warsaw Mermaid., Royal Castle and Presidencial Palace and other interesting places in the Old Town. It was a nice day and we are looking forward to take part in the next similar trips.

Dnia 22 listopada klasa 2 c wraz z wychowawcą Arturem Więcierzewskim wybrała się na wycieczkę na Cmentarz Powązkowski. Uczniowie zwiedzili historyczne alejki cmentarza i zapalili znicze na grobach znanych Polaków.

//

On 22nd November students from class 2c with their teacher Mr Artur Więcierzewski visited the Powazki Cemetry. Students visited graves of famous Poles and lit candles on their tombs.

22 listopada 2016r. klasa 3ca wraz z wychowawczynią A. Konieczną uczestniczyła w wycieczce po warszawskiej Starówce. Uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze zabytki Starego Miasta, zapoznali się z historią i architekturą okolicznych kościołów.

//

On 22nd November students with their teacher Ms A.Konieczna took part in a trip to Old Town in Warsaw. Students learned about the Old Town monuments, churches, its history and architecture.

                           

 

28 października 2016r. klasa 2de pod opieką wychowawczyni Beaty Pręgowskiej uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Gastronomicznych Warsaw Gastro show w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. Była to okazja do spotkania ze znanymi kucharzami, zapoznania się z wieloma produktami spożywczymi i urządzeniami gastronomicznymi. Najciekawszą formą zaproponowaną dla uczniów szkół gastronomicznych była tzw. strefa ucznia, w której odbywały się interesujące wykłady, szkolenia, pokazy i warsztaty połączone z degustacją. Nasi uczniowie brali udział między innymi w pokazach sushi, przygotowywali danie z kuchni tajskiej oraz poszerzyli swoją wiedzę nt peklowania i wędzenia. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, były tez udane zakupy.

//

On 28th October 2016 students from class 2de with their teacher Ms. B.Pregowska took part in International Catering Fair Warsaw Gastro show PTAK WARSAW EXPO in Nadarzyn. It was an opportunity to meet with well known chefs, get acquainted with many food products and catering equipment. Our students were in the student zone where were held interesting lectures, trainings, shows and workshops. Our students participated in sushi show, they prepared Thai dish and learned about curing and smoking. The fair attracted young people and also the shopping was successful.

Wycieczka do Nadarzyna
W dniu 27 października 2016 r. klasa IF i klasa IIIH pod opieką Pani Bożeny Juzaszek i Pani Agnieszki Koniecznej odwiedziła Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Warsaw Gastro Show w Centrum Targowym PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. Młodzież uczestniczyła w pokazach w Strefie Ucznia, jak również zapoznała się z ofertą żywności i sprzętu gastronomicznego

//

A trip to Nadarzyn
On 27th October 2016 students from class 1f and 3h with Ms Bożena Juzaszek and Ms Agnieszka Konieczna visited International Fair of Catering Gastro Show in Warsaw Exhibition Centre PTAK Warsaw Expo in Nadarzyn. Students participated in shows in Student Zone, as well as they got acquainted with food offer and catering equipment, presented by the exhibitors at the fair.

W dniu 21 października 2016 r. dwunastu uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w XIII Dzielnicowym Konkursie Katyńskim ,,Polegli na nieludzkiej ziemi…”, wzięło pod opieką pana Tomasza Ładziaka udział w wycieczce do Muzeum Katyńskiego. Celem wycieczki było zdobycie i poszerzenie wiedzy, dotyczącej stosunków polsko-radzieckich w latach 1939-1956 ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni katyńskiej, przydatnej podczas udziału w konkursie.

//

On 21st October 2016 12 students who applied to participate in the XIII Katyń Competition "Died on the inhuman land" with their teacher Mr Tomasz Ładziak took part in a trip to to the Museum of Katyn. The purpose of the trip was to acquire more knowledge concerning Polish - Soviet relations in 1939 - 1956 with particular emphasis on the Katyń massacre.

19 października 2016 klasa 1h wraz z wychowawcą pania Anną Obrycką oraz nauczycielem geografii panią Marią Szczygłów wybrała się na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik. To miejsce zawsze dostarcza wielu wrażeń , ponieważ nie tylko można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki ale przede wszystkim dotknąć i samodzielnie zmierzyć się z wieloma interaktywnymi eksponatami. Uczniowie podzielili się na grupy, tak aby każdy mógł skupić się na tym, co go szczególnie interesuje. Dla większości nie była to pierwsza wizyta w centrum, ale z pewnością nie ostatnia……

//

On the 19th of October 2016 class 1h with their form teacher Ms Anna Obrycka and Geography Teacher Ms Maria Szczygłów went on a trip to Copernicus Science Centre. This place is always worth visiting because we can not only get familiar with the latest developments in science and technology but also touch and work with lots of different interactive exhibits. The students were divided into groups so that everybody could focus on things that they found particularly interesting. For most of the group the visit to the centre was not the first one but definitely not the last one….

W dniu 26 września 2016 roku klasa IF wraz z wychowawcą panią Bożeną Juzaszek i nauczycielką religii panią Anną Rosłonek wzięła udział w wycieczce do Ogrodu Botanicznego i Parku Kultury i Wypoczynku w Powsinie. Celem odwiedzin ogrodu było zapoznanie uczniów z egzotycznymi i rzadkimi roślinami użytkowymi rosnącymi w ogrodzie, a mającymi zastosowanie w gastronomii. Przewodniczka oprowadzająca uczniów zwróciła uwagę młodzieży na nieznane gatunki, które możnaby było szerzej wykorzystać w gastronomii. Po zwiedzeniu ogrodu młodzież integrowała się.

//

On 26th September 2016 class If with their teacher Ms B. Juzaszek and religion teacher Ms.A. Rosłonek took part in a trip to Botanical Garden and Park of Culture and Recreation in Powsin. The aim of the visit was to familiarize students with exotic and rare plants growing in the garden, which can be used in catering industry. The guide attracted students` attention to the unknown species that could be used in preparing dishes. After visiting the garden students were integrating in the Park of Culture and Recreation.

Dnia 5 września 2016r. odbyła się wycieczka klasowa do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

//

On 5th September class 2de had a trip to Botanical Garden in Powsin.