Kalendarium 

Od dnia 24 października do dnia 22 grudnia

Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Kształcenie zawodowe
Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe  i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

 

 WSZYSTKIE INFORMACJE NA BIEŻĄCO UMIESZCZANE SĄ W LIBRUSIE.

Od dnia 19 października obowiązuje w szkole zdalne nauczanie. Wszystkie informacje zostaną przesłane uczniom przez Librusa.

 

 

Praca szkoły w okresie pandemii

List MEN

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły o stacjonarnym trybie nauczania

Zarządzenie nr 2 Dyrektora szkoły o obowiązujących wymaganiach w czasie nauki stacjonarnej

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera