mar 24, 2021

ważne


.

link: 

Kalendarium 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.
2 okres dla klas czwartych rozpoczyna się 28.12.2020r.,  dla pozostałych klas 01.02.2021r. - terminy nie uległy zmianie.
Od dnia 24 października do dnia 30 kwietnia.
Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do 30 kwietnia br.

Kształcenie zawodowe
Od 30 listopada 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
Rozwiązania te przewiduje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 18 stycznia 2021r.
Ze względu na trudności występujące w branży gastronomicznej i hotelarskiej informacje o wznowieniu zajęć praktycznych dla uczniów ZSGH u poszczególnych pracodawców są sukcesywnie umieszczane w Ogłoszeniu na Librusie.
Wszystkie informacje będą na bieżąco umieszczane w librusie.
Od dnia 19 października obowiązuje w szkole zdalne nauczanie. Wszystkie informacje zostaną przesłane uczniom przez Librusa.

Praca szkoły w okresie pandemii
List MEN

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły o stacjonarnym trybie nauczania
Zarządzenie nr 2 Dyrektora szkoły o obowiązujących wymaganiach w czasie nauki stacjonarnej

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera