RODZICE

Procedura przystępowania do egzaminów maturalnych i oceniania - strona 1

Procedura przystępowania do egzaminów maturalnych i oceniania - strona 2

 

Wykaz podręczników do przedmiotów ZAWODOWYCH   2018/2019

Wykaz podręczników do przedmiotów OGÓLNYCH   2018/2019

 


Zajęcia pozalekcyjne 

Dyżury nauczycieli


 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
Zebrania wychowawców i instruktorów z rodzicami odbywają się o godz. 17:00 wg harmonogramu: 
11.09.2017r. zebranie organizacyjne (klasy pierwsze najpierw na sali gimnastycznej)
23.10.2017r. zebranie dla klas 1, dla pozostałych dzień otwarty
04.12.2017r. zebranie z rodzicami, zagrożenia dla klas IV
26.02.2018r. zebranie z rodzicami
09.04.2018r. zebranie z rodzicami, przewidywane propozycje ocen dla klas IV
28.05.2018r.  zebranie z rodzicami, przewidywane propozycje ocen dla klas I-III

 

 
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

30.04.2018;   02.05.2018;  01.06.2018
04, 07, 08 maja 2018r. (matura)

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE 
Zimowa    23.12.2017r. - 31.12.2017r.
Wiosenna  29.03.2018r. – 03.04.2018r.

 

CZAS TRWANIA NAUKI 
Ferie zimowe 15.01.2018r. - 28.01.2018r.

I semestr  04.09.2017r. – 12.01.2018r.
II semestr 29.01.2018r. – 22.06.2018r.

 

KLASY MATURALNE 
I semestr  04.09.2017r. – 15.12.2017r.
II semestr 18.12.2017r. – 27.04.2018r.

 

STUDNIÓWKA 
02.02.2018

 

ZAKOŃCZENIE NAUKI 
27.04.2018r. godz. 9:00 klasy maturalne TGH 
22.06.2018r. godz. 9:00 pozostałe klasy TGH i ZSZ 

 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 
24-26.04.2018r. - klasy maturalne 
19-21.06. 2018r. - pozostałe klasy ZSZ i TGH 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE 
27.08.2018r.-30.08.2018r.

Egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe wg harmonogramu CKE.
Dzień szkoły i spotkania informacyjne dla kandydatów .......................... 

 

KOMITET RODZICIELSKI 
Kwota składki na Komitet Rodzicielski w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w roku szkolnym 2017/2018 jest dobrowolna, wg możliwości finansowych rodziców (w dowolnych ratach). 
Można ją uiścić w kasie szkoły lub na konto nr: 97 2490 0005 0000 4530 5645 7671

 

OPIEKA ZDROWOTNA 

W szkole uczniowie mają bezpłatną opiekę medyczną 5x w tygodniu w godz. 7:30 - 15:00, która zapewnia:

1) Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatnośc, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta.

2) Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.

3) Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów i wykorzystanie ich wyników.

4) Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych w przypadku, gdy przeprowadzane są one w skzole.

5) Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.

6) Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.

7) Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

8) Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

9) Udzielenie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

 

W oparciu o wiedzę o stanie zdrowia danego ucznia wspólnie z Radą Pedagogiczną określa się możliwości ucznia na ćwiczeniach wf, technologii gastronomicznej i praktykach.

  

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.

2. Zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, a w szczególności:

  • wyposażenie w niezbędne podręczniki i przybory szkolne,
  • zorganizowanie czasu i odpowiedniego miejsca do nauki,
  • dbania o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka,
  • współpracy z wychowawcą w sprawach nauki, wychowania i opieki poprzez:

a) systematyczne śledzenie postępów dziecka,

b) zapoznawanie się z informacjami oraz ocenami umieszczonymi przez nauczycieli w zeszytach przedmiotowych lub zeszytach ćwiczeń oraz potwierdzenie tego własnym podpisem,

c) pisemnie, telefoniczne lub osobiste usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole,

d) uczestniczenia w zebraniach rodzicielskich.