RODZICE

Od dnia 8 kwietnia 2020r. wszystkie STATUTY zostały przeniesione do zakładki "O SZKOLE".

 

 

 

Procedura przystępowania do egzaminów maturalnych i oceniania - strona 1

Procedura przystępowania do egzaminów maturalnych i oceniania - strona 2

 

Wykaz podręczników do przedmiotów ZAWODOWYCH   2021/2022 - po gimnazjum i szkole podstawowej

 

Wykaz podręczników do przedmiotów OGÓLNYCH   2021/2022  - po gimnazjum i szkole podstawowej

 


Zajęcia pozalekcyjne 

Dyżury nauczycieli


 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
Zebrania wychowawców i instruktorów z rodzicami odbywają się o godz. 17:00 wg harmonogramu: 
07.09.2020r.  zebranie organizacyjne (klasy pierwsze najpierw na sali gimnastycznej)
19.10.2020r.  zebranie dla klas I, dla pozostałych dzień otwarty
30.11.2020r.  zebranie z rodzicami, zagrożenia dla klas IV
15.02.2021r.  zebranie z rodzicami
29.03.2021r.  zebranie z rodzicami, przewidywane propozycje ocen dla klas IV
31.05.2021r.  zebranie z rodzicami, przewidywane propozycje ocen dla klas I-III

 

Przydział sal na zebranie z rodzicami 2020/2021

 

 
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

11.01.2021r.;      04, 05, 06 maja 2021r.;        04.06.2021r.;              21.06.2021r.

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE 
Zimowa     23.12.2020r. - 31.12.2020r.
Wiosenna  01.04.2021r. – 06.04.2021r.

 

CZAS TRWANIA NAUKI 
Ferie zimowe 04.01.2021r. - 17.01.2021r.

I semestr  01.09.2020r. – 15.01.2021r.
II semestr 01.02.2021r. – 25.06.2021r.

 

KLASY MATURALNE 
I semestr  01.09.2020r. – 11.12.2020r.
II semestr 14.12.2020r. – 30.04.2021r.

 

STUDNIÓWKA 
Decyzja uczniów i rodziców klas IV.

 

EGZAMINY POPRAWKOWE 
23.08.2021r.-27.08.2021r.

 

Egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe wg harmonogramu CKE.
Dzień szkoły i spotkania informacyjne dla kandydatów marzec i kwiecień 2021r.

 

KOMITET RODZICIELSKI 
Kwota składki na Komitet Rodzicielski w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest dobrowolna, wg możliwości finansowych rodziców (w dowolnych ratach). 
Można ją uiścić w kasie szkoły lub na konto nr: 97 2490 0005 0000 4530 5645 7671

 

OPIEKA ZDROWOTNA 

W szkole uczniowie mają bezpłatną opiekę medyczną 5x w tygodniu w godz. 7:30 - 15:00, która zapewnia:

1) Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta.

2) Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.

3) Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów i wykorzystanie ich wyników.

4) Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych w przypadku, gdy przeprowadzane są one w szkole.

5) Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.

6) Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.

7) Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

8) Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

9) Udzielenie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

 

W oparciu o wiedzę o stanie zdrowia danego ucznia wspólnie z Radą Pedagogiczną określa się możliwości ucznia na ćwiczeniach wf, technologii gastronomicznej i praktykach.

  

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.

2. Zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, a w szczególności:

  • wyposażenie w niezbędne podręczniki i przybory szkolne,
  • zorganizowanie czasu i odpowiedniego miejsca do nauki,
  • dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka,
  • współpracy z wychowawcą w sprawach nauki, wychowania i opieki poprzez:

a) systematyczne śledzenie postępów dziecka,

b) zapoznawanie się z informacjami oraz ocenami umieszczonymi przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym,

c) pisemnie, telefoniczne lub osobiste usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole,

d) uczestniczenia w zebraniach rodzicielskich.