RODZICE

Od dnia 8 kwietnia 2020r. wszystkie STATUTY zostały przeniesione do zakładki "O SZKOLE".

 

 

 

Procedura przystępowania do egzaminów maturalnych i oceniania - strona 1

Procedura przystępowania do egzaminów maturalnych i oceniania - strona 2

 

Wykaz podręczników do przedmiotów OGÓLNYCH   2022/2023 
- po gimnazjum i szkole podstawowej

Wykaz podręczników do przedmiotów ZAWODOWYCH   2022/2023
- po gimnazjum i szkole podstawowej

 

 


Zajęcia pozalekcyjne 

Dyżury nauczycieli


 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
Zebrania wychowawców i instruktorów z rodzicami odbywają się o godz. 17:00 wg harmonogramu: 
12.09.2022r.  zebranie organizacyjne 
24.10.2022r.  zebranie dla klas I, dla pozostałych dzień otwarty
28.11.2022r.  dzień otwarty, zagrożenia dla klas IV
16.01.2023r.  zebranie z rodzicami
27.03.2023r.  zebranie z rodzicami, przewidywane propozycje ocen dla klas IV
29.05.2023r.  zebranie z rodzicami, przewidywane propozycje ocen dla klas I-III

 

 
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
31.10.2022r. (poniedziałek przed 1 listopada)
02.05.2023r. (wtorek między 1 a 3 maja)
04 i 05 i 08.05.2023r. matura
09.06.2023r. (piątek po Bożym Ciele)

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE 
Zimowa    23.12.2022r. - 31.12.2022r.
Wiosenna 06.04.2023r. – 11.04.2023r.

 

CZAS TRWANIA NAUKI 
Ferie zimowe 13.02.2023r. - 26.02.2023r.

I semestr  01.09.2022r. – 30.01.2023r.
II semestr 31.01.2023r. – 23.06.2023r.

 

KLASY MATURALNE 
I semestr  01.09.2022r. – 09.12.2022r.
II semestr 12.12.2022r. – 28.04.2023r.

 

STUDNIÓWKA 
Decyzja uczniów i rodziców klas IV.

 

Egzaminy zewnętrzne wg harmonogramu CKE:
1. Egzaminy maturalne pisemne: 4, 5, 8 maja 2023r.
2. Egzaminy zawodowe: sesja zima – 09.01.2023; 10-14.01.2023 r.;  sesja lato – 01.06.2023; 02-07.06.2023, 01-18.06.2023

 

EGZAMINY POPRAWKOWE 
24.08.2023r.-25.08.2023r. 

 

Dzień szkoły i spotkania informacyjne dla kandydatów marzec i kwiecień 2023r.

 

KOMITET RODZICIELSKI 
Kwota składki na Komitet Rodzicielski w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest dobrowolna, wg możliwości finansowych rodziców (w dowolnych ratach). 
Można ją uiścić w kasie szkoły lub na konto nr: 97 2490 0005 0000 4530 5645 7671

 

OPIEKA ZDROWOTNA 

W szkole uczniowie mają bezpłatną opiekę medyczną 5x w tygodniu w godz. 7:30 - 15:00, która zapewnia:

1) Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta.

2) Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.

3) Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów i wykorzystanie ich wyników.

4) Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych w przypadku, gdy przeprowadzane są one w szkole.

5) Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.

6) Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.

7) Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

8) Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

9) Udzielenie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

 

W oparciu o wiedzę o stanie zdrowia danego ucznia wspólnie z Radą Pedagogiczną określa się możliwości ucznia na ćwiczeniach wf, technologii gastronomicznej i praktykach.

  

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.

2. Zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, a w szczególności:

  • wyposażenie w niezbędne podręczniki i przybory szkolne,
  • zorganizowanie czasu i odpowiedniego miejsca do nauki,
  • dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka,
  • współpracy z wychowawcą w sprawach nauki, wychowania i opieki poprzez:

a) systematyczne śledzenie postępów dziecka,

b) zapoznawanie się z informacjami oraz ocenami umieszczonymi przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym,

c) pisemnie, telefoniczne lub osobiste usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole,

d) uczestniczenia w zebraniach rodzicielskich.