Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne // Warsaw’s Educational Initiative

Projekt WIE - 2024

Projekt realizowany jest w ramach XVIII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy
The project is realized due to the XVIII edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw 

 

KONTAKT // CONTACT
zsgh@eduwarszawa.pl   telefon: (22) 810 04 89

Joanna Wojtulewicz
Magdalena Kamińska
Agnieszka Gapska, Artur Więcierzewski, Grzegorz Sitnicki, Mariusz Lenarczyk

 

 

I ORGANIZATORZY I ORGANIZERS

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

„Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe
„Fart Projekt Dariusz Paczkowski”

Stanisław Berger Catering and Hospitality School no. 2
Warsaw University of Life Sciences

"Zachęta" National Gallery of Art in Warsaw
Warsaw South Praga District Office
"Fluke Projekt Dariusz Paczkowski"

  

II CEL PROJEKTU  II AIM OF THE PROJECT
Popularyzacja postaci St. Bergera, zasad zdrowego żywienia, pobudzanie kreatywności uczniów, aktywizacja środowiska lokalnego, podniesienie estetyki otoczenia, eksploracja przestrzeni wokół szkoły. To popularise the figure of St Berger, the principles of healthy eating, stimulate students' creativity, activate the local environment, improve the aesthetics of the surroundings, explore the space around the school.

 

III UCZESTNICY PROJEKTU III PARTICIPANTS OF THE PROJECT
Uczniowie z technikum hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.  Participants Students from technical secondary school.

 

IV EFEKTY PROJEKTU  IV THE PROJECT EFFECTS

Powstanie muralu na ścianie zewnętrznej budynku szkoły upamiętniającego
dorobek prof. St. Bergera (w jego setne urodziny) i promujący zdrowe żywienie;

Warsztaty na temat sztuki współczesnej zaangażowanej społecznie w „Zachęcie”  
Warsztaty teoretyczne i praktyczne z wykonania muralu pod kierunkiem artystów „Murale w teorii i w praktyce”.
Podniesienie poziomu estetyki budynku i otoczenia szkoły dzięki wykonaniu dużej wielobarwnej pracy artystycznej, którą będzie przykuwać uwagę nie tylko uczniów, ale również mieszkańców dzielnicy; przypominanie na co dzień przechodniom ZASADY 7U – zdrowego życia i odżywiania.
Wzbogacenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, biografii oraz osiągnięć naukowych Patrona naszej szkoły, który obchodzi w tym roku 100. Urodziny.

Creation of a mural on the external wall of the school building commemorating the achievements of Prof. St. Berger (on his 100th birthday) and promoting healthy eating;
Workshop on socially engaged contemporary art at the "Zachęta".
Theoretical and practical workshops on making a mural under the guidance of artists "Murals in theory and in practice".
To raise the aesthetic level of the building and the school's surroundings by producing a large multicoloured artwork that will attract the attention not only of the students but also of the neighbourhood's residents; to remind passers-by on a daily basis of the 7U PRINCIPLE - healthy living and eating.
Enrichment of knowledge about healthy lifestyles, biography and scientific achievements of our school Patron, who celebrates his 100th birthday this year.

 

V HARMONOGRAM DZIAŁAŃ V SCHEDULE

12-29.02.2024 – Przeprowadzenie godzin  wychowawczych poświęconych
biografii i dokonaniom naukowym profesora Stanisława Bergera we wszystkich klasach technikum w oparciu o przygotowaną do tego celu prezentację.

02.03.2024 - Zrekrutowanie 60 osób do dalszej realizacji projektu.

08.03.2024 - Spotkanie z byłymi współpracownikami profesora Stanisława Bergera na SGGW, zebranie wspomnień o tym wybitnym naukowcu, zwiedzanie uczelni, w tym gabinetu Pana Profesora.

18.03.2024 - Warsztaty w galeria "Zachęta” na temat "Sztuka w przestrzeni publicznej”.

21.03.2024 - Ogłoszenie kolejnej edycji szkolnego konkursu wiedzy o Patronie szkoły "Bergeriada” oraz kolejnej edycji "Stasieniek” i "Bergerek”.

08 - 09.04.2024 – "Murale w teorii i w praktyce” - warsztat praktyczny zebranie pomysłów uczniowskich na wykonanie muralu w obszarze zdrowego życia i żywienia, dopracowanie koncepcji całości, pomysły uczniowskie zostaną umieszczone w dolnej partii muralu, będą dopełniać wizję artystyczną całości; działanie pod kierunkiem artystów D. Paczkowskiego i K. Iwanowskiego.

11-12.04.2024 – Opracowanie ulotek informacyjnych na temat przedsięwzięcia.

15.- 23.04.2024 – "Warsztat muralowy” przystąpienie do wykonania muralu o wymiarach wys.2,5m x 17 m dł. pod kierunkiem w/w artystów; praca zostanie wykonana na dolnej elewacji budynku, na ścianie szczytowej; podczas malowania będą rozdawane przechodniom ulotki informacyjne o idei przedsięwzięcia.

29.04.2024 – Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu wiedzy o Patronie szkoły "Bergeriada” – wyłonienie laureatów.

24.05.2024 – Odsłonięcie muralu połączone z lokalnym festynem poświęcony zdrowemu stylowi życia.

03.06.2024 – Podsumowanie projektu, wręczenie nagród osobom najbardziej zaangażowanym w projekt,laureatom konkursu "Bergeriada” oraz zwycięzcom plebiscytu  "Stasieńki” – "Bergerek”.

21.06.2024 - Sporządzenie sprawozdania.

12-29.02.2024 - Conducting educational lessons devoted to the biography and scientific achievements of Professor Stanisław Berger in all classes of the technical school, based on a presentation prepared for this purpose.

02.03.2024 - Recruitment of 60 people for further project implementation.

08.03.2024 - Meeting with former colleagues of Professor Stanislaw Berger at SGGW, collecting memories of this outstanding scientist, visiting the university, including Mr Professor's study.

18.03.2024 - Workshop in the "Zachęta" gallery on the subject of "Art in public space". - learning about the directions of this art, forms of expression, with particular emphasis on socially engaged art, street art.

21.03.2024 - Announcement of the next edition of the school competition of knowledge about the school Patron "Bergeriada" and the next edition of "Stasieniek" and "Bergerek".

08-09.04.2024 - "Murals in theory and in practice". - practical workshop collection of students' ideas for making a mural in the area of healthy living and nutrition, refining the concept of the whole, students' ideas will be placed in the lower part of the mural, they will complete the artistic vision of the whole; activity under the guidance of artists Mr D. Paczkowski and Mr K. Iwanowski.

11.04-12.2024 - Development of information leaflets about the project.

15.-23.04.2024-"Mural Workshop”-procedeeing to the making of a mural of the size of H.2.5m x 17m long under the guidance of the aforementioned artists; the work will be made on the lower elevation of the building, on the gable wall; during the painting, leaflets informing passers-by about the idea of the undertaking will be distributed.

29.04.2024 - The school's Patron Saint knowledge competition "Bergeriada" will be held - winners will be selected.

24.05.2024 - Unveiling of the mural combined with a local festival on healthy lifesty.les.

03.06.2024 - Summary of the project, self-reflection, presentation of awards to those most involved in the project and the winners of the "Bergeriada" competition and the winners of the "Stasieńki" - "Bergerek".

21.06.2024 - Drafting of the report.

  

Projekt WIE - 2022

Projekt realizowany jest w ramach XVII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy
The project is realized due to the XVII edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw 

 

KONTAKT // CONTACT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89

Joanna Wojtulewicz

Marta Monika Bagińska
Maria Szczygłów
Krystyna Kupiec
Grażyan Studzińska
Izabela Czyż

 

 

I ORGANIZATORZY I ORGANIZERS

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Stanisław Berger Catering and Hospitality School no. 2
Municipal Water Supply and Sewage Company

 

II CEL PROJEKTU II AIM OF THE PROJECT
Zmobilizowanie uczniów do działań proekologicznych, ochroną praw zwierząt, zmieniające zachowania i nawyki w celu szacunku dla otaczającej przyrody, doskonalenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.

To mobilise students to carry out pro-ecological activities, to protect animal rights, to change behaviour and habits in order to respect the surrounding nature, to improve creative problem solving skills.

 

III UCZESTNICY PROJEKTU III PARTICIPANTS OF THE PROJECT
Uczniowie z klas trzecich, technikum hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. Participants Students from third classes, technical secondary school.

 

IV EFEKTY PROJEKTU IV THE PROJECT EFFECTS

Zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę przyrody, prawa zwierząt.
podnoszenie świadomości ekologicznej, aby zmieniać zachowania i nawyki, oszczędzanie energii, ciepła i wody; ograniczanie liczby produkowanych śmieci i życie zero waste.
Rozbudzenie chęci aktywnego poznawania przyrody.
Pogłębienie wiedzy z zagadnień ekologicznych poznanie procesów fizyczno-chemicznych istotnych dla zrozumienia  otaczającego świata.
Uświadomienie że każdy z nas ma wpływ na naszą planetę.
Poznanie aplikacji Sway i Forms, zdobycie umiejętności wykorzystania jej w praktyce szkolnej.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi, wykonywanie prostych eksperymentów.

To pay special attention to nature protection, animal rights.
To raise environmental awareness in order to change behaviour and habits, to save energy, heat and water; to reduce the amount of waste produced and to live a zero waste life.
To awaken a desire to actively learn about nature.
To learn about ecological issues, physical and chemical processes that are important for understanding the world around us.
To understand that each of us has an impact on our planet.
Learning about Sway and Forms, and how to use them in the classroom.
To improve skills in using measuring and observation devices, to perform simple experiments.

 

V HARMONOGRAM DZIAŁAŃ V SCHEDULE

14.02.2022 - Informacja o projekcie, cele, działania, planowane efekty; zrekrutowanie 60 osób.
21.02.2022 - Zajęcia on-line z aplikacji Sway i Forms.
12.04.2022 – Wizyta nad Wisłą.
12.04. – 22.04 2022 – Warsztaty  z nauczycielami, badanie próbek, analiza wyników, wyciąganie wniosków.
30.04.2022 – Zakończenie prac i przygotowanie plakatów i quizów.
09. – 30. 05.2022 – Realizacja godzin wychowawczych z przygotowanymi materiałami w projekcie.
31.05.2022 -  Piknik naukowy dla uczniów szkoły.
31.05.2022 - Podsumowanie projektu, rozdanie nagród.
24.06.2022 - Sporządzenie sprawozdania.

14.02.2022 - Information about the project, objectives, activities, planned effects; recruitment of 60 participants.
21.02.2022 - On-line classes with Sway and Forms applications.
12.04.2022 - Visit to  the Vistula river.
12.04.-22.04.2022 - Workshop with teachers, testing of samples, analysis of results, drawing conclusions.
30.04.2022 - Completion of work and preparation of posters and quizzes.
09.-30.05.2022 – Conducting educational classes with the materials gathered in the project.
31.05.2022 - Science picnic for students.
31.05.2022 - Summary of the project, distribution of prizes.
24.06.2022 - Preparing a report.

 Projekt WIE - 2021

 
przycisk vademecuk hotelarzaprzycisk czyli jak zainteresować turystów osobliwościami polskiej kultury
przycisk A hotelier vade mecumprzycisk how to make tourists interested in cultural heritage of Poland

 

Projekt realizowany jest w ramach XVI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy
The project is realized due to the XVI edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw 

 

KONTAKT // CONTACT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89

Joanna Wojtulewicz
Marta Monika Bagińska
Tomasz Ładziak 
Arkadiusz Butor 


przycisk z napisem realizacja projektuprzycisk z napisaem project realization

 

I ORGANIZATORZY I ORGANIZERS
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera Stanisław Berger Catering and Hospitality School no. 2
Muzeum m.st. Warszawy The Museum of Warsaw
Muzeum Pałacu w Wilanowie Museum  of King Jan III’s Palace in Wilanow
Muzeum Etnograficzne w Warszawie The National Ethnographic Museum in Warsaw
Muzeum Życia w PRL w Warszawie Museum of Life Under Communism in Warsaw

 

II CEL PROJEKTU   II AIM OF THE PROJECT
Rozbudzanie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym Polski oraz pogłębienie wiedzy w tym zakresie; doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie hotelarstwa, twórczego myślenia, posługiwania się TIK (Technologią Informacyjno-Komunikacyjną).   Sparking  students’ interest in history and cultural heritage of Poland as well as broadening their knowledge in this regard;improving professional skills in the field of hospitality, fostering creative thinking and  using ICT (Information and Communication Technology).

 

III UCZESTNICY PROJEKTU III PARTICIPANTS OF THE PROJECT
Uczniowie z klas drugich, technikum hotelarstwa.  Second year graders of the hospitality technical school

 

IV EFEKTY PROJEKTU  IV THE PROJECT EFFECTS
Rozbudzenie zainteresowań szeroko pojętą humanistyką, a szczególności polskim dziedzictwem kulturowym na przestrzeni wieków. Pogłębienie wiedzy z wybranych przedmiotów: historia, język polski, kulturoznawstwo, hotelarstwo. Poznanie wybranych instytucji kultury – muzeów warszawskich. Poznanie aplikacji Office 365 Sway  oraz Genially; zdobycie umiejętności wykorzystywania jej w praktyce szkolnej. Doskonalenie komunikacji społecznej, umiejętności autorefleksji, oceny własnej pracy i dokonań zespołu. Efektywne przygotowanie do pracy w zawodzie hotelarza. Sparking an interest in broadly defined humanities ,especially in Polish cultural heritage over the centuries. Deepening students’ knowledge in  the selected  school subjects: history, Polish language, cultural studies, hospitality management. Getting to know the selected cultural institutions- Warsaw museums. Getting to know Office 365 Sway and Genially applications: gaining the ability to use them in school practice. Improving social communication skills, self-reflection skills, self-assessment and assessment of team achievements. Effective preparation for work as a hospitality technician.

 

V HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  V SCHEDULE
2021-02-15  - informacja o projekcie; zrekrutowanie 60 osób 
2021-02-26, 2021-03 -05 – warsztaty informatyczne online – Jak tworzyć publikacje za pomocą aplikacji Sway  w Office 365, Genially 
2021-03-24 - warsztaty w Muzeum Pałacu w Wilanowie
2021-04-09 – warsztaty Muzeum Życia w PRL
2021-04-15 – warsztaty Muzeum m. st. Warszawy 
2021- 04-26 – warsztaty w Muzeum Etnograficznym w Warszawie
2021-09-02 - rozpoczęcie prac nad pakietem edukacyjnym, przydział zadań
2021-09- 03-24 – konsultacje stacjonarne lub online z opiekunami merytorycznymi:historykiem, polonistą i nauczycielem hotelarstwa
2021-10-11– warsztaty terenowe Muzeum Polin – Ślady obecności Żydów w Warszawie  oraz spacer po Cmentarzu Żydowskim, następnie warsztaty kulinarne z kuchni koszernej połączone z degustacją potraw jako forma podsumowania projektu; nagrody dla wszystkich uczestników projektu – restauracja „Bekef”
2021-11-15 warsztaty online Muzeum Polin - Wielość kultur na ziemiach polskich – różnorodność kulturowa jako wartość i fundament wspólnej przyszłości; refleksja na zamknięcie cyklu działań projektowych,
2021-11-19 - upowszechnienie pomocy dydaktycznych na stronie szkoły oraz przesłanie do innych szkół –linku z dostępem do materiałów, 
2021-11-29 - dla uczniów najbardziej zaangażowanych w wykonanie pomocy dydaktycznych przyznane zostały jako nagrody bony podarunkowe do Empik-u.
2021-11-30 – sporządzenie sprawozdania,
 2021-02-15 - information about the project; recruitment of 60 students.
2021-02-26, 2021-03 -05 - Infomation Technology workshop online – How to create publications with the use of Sway in Office 365 and Genially applications.
2021-03-24 - workshops in the Museum  of King Jan III’s Palace in Wilanow
2021-04-09 - workshops in the Museum of Life Under Communism 
2021-04-15 – The Museum of Warsaw workshops
2021-09-02 - workshops in The National Ethnographic Museum in Warsaw 
2021-09- 03-24 – the launch of work on the educational package, assignments of tasks
onsite or online consultations with faculty mentors: a history, Polish language or hospitality teacher
2021-10-11– Polin Museum field workshops - Traces of Jewish presence in Warsaw and a walk through the Jewish Cemetery, followed by kosher cuisine workshops with food tasting as a form of summarizing the project; prizes for all project participants - "Bekef" restaurant
2021-11-15 - Polin Museum online workshop - The multiplicity of cultures in the Polish lands - cultural diversity as a value and as a foundation for common future; reflection at the end of the cycle of project activities
2021-11-19 - Dissemination of the teaching aids on the school's website and sending a link with access to the materials to other schools.
2021-11-29 - Gift vouchers to Empik were awarded to the students who were most involved in the production of the teaching aids.
2021-11-30 – Preparation of the report.

 Projekt WIE - 2020

 

       

Projekt realizowany jest w ramach XV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

The project is realized due to the XV edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

KONTAKT // CONTACT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89


Joanna Wojtulewicz
Marta Monika Bagińska
Tomasz Ładziak 
Arkadiusz Butor 

 

I ORGANIZATORZY
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera
Muzeum Warszawskiej Pragi
Muzeum Warszawy
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie
Hotel Marriott w Warszawie
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
 

I ORGANIZERS
Stanisław Berger Catering and Hospitality School no. 2

The Praga Museum of Warsaw
Museum of Warsaw
Polin Museum of the History of Polish Jews in Warsaw
Marriott Hotel in Warsaw
Society of Friends of Warsaw

 

II CEL PROJEKTU
Doskonalenie posługiwania się TIK (Technologiami Informacyjno-Komunikacyjnymi) oraz umiejętności zawodowych w zakresie hotelarstwa, twórczego myślenia, zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym Warszawy oraz topografią miasta.
 

II AIM OF THE PROJECT
Improving the use of ICT (Information and Communications Technology) and professional skills in the field of hotel industry, creative thinking, interests in the history and cultural heritage of Warsaw and city topography.

 

III UCZESTNICY PROJEKTU
Uczniowie z klas pierwszych, technikum hotelarstwa.
 

III PARTICIPANTS OF THE PROJECT
First grade students, hospitality secondary school.

 

IV EFEKTY PROJEKTU
Powstanie materiałów dla uczniów – pakiet materiałów edukacyjnych "Warszawa w różnych odsłonach" (historia, kultura, legendy, symbole, topografia miasta, kalendarz imprez kulturalnych oraz obsługa gości hotelowych) z wykorzystaniem aplikacji LearningApps, Padlet, Google Maps.
Efektywne przygotowanie do pracy w zawodzie hotelarz, na stanowisku concierge`a.
Poznanie wybranych obiektów położonych na terenie Warszawy-zabytki, instytucje kultury, centra edukacji, muzea, kościoły.
 

IV THE PROJECT EFFECTS
Creation of materials for students - a package of educational materials "Warsaw in various scenes" (history, culture, legends, symbols, topography of the city, calendar of cultural events and service for hotel guests) using the LearningApps, Padlet, Google Maps applications.
Effective preparation for work as a hotelier, as a concierge.
Getting to know selected objects located in Warsaw,monuments, cultural institutions, education centers, museums, churches.

 

V HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
2020-05-18,20 warsztaty informatyczne on-line – zapoznanie z aplikacjami LearningApps, Padlet
2020-05-19 warsztaty on-line z wiedzy o kulturze  – cykliczne imprezy, ważne wydarzenia
2020–05-25,29 narzędzia w pracy concierge’a – zajęcia interaktywne on-line informatyczno-geograficzne 
2020-05-25 wizyta studyjna on-line w Warsaw Marriott Hotel
2020–06-02 warsztaty w Muzeum Warszawy
2020-06-04 warsztaty w Muzeum Warszawskiej Pragi
2020-06-16 warsztaty w Muzeum Polin
2020-10-14 podsumowanie projektu, prezentacja efektów

 

V SCHEDULE
18th, 20th May 2020  IT workshops - introduction to LearningApps, Padlet applications
19th May 2020 workshops on cultural knowledge - cyclical events, important events
25th and 29th May 2020 tools at the concierge's work - interactive IT and geographical classes
25th May2020 visit at the Warsaw Marriott Hotel
2nd June 2020  workshop at the Warsaw Museum
4st June 2020 workshops at the Praga Museum of Warsaw
16th June 2020 workshop at the Polin Museum
14th October, 2020 project summary, presentation of effects


 Projekt WIE - 2018

Projekt realizowany jest w ramach XIII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

The project is realized due to the XII edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

KONTAKT // CONTACT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89

Joanna Wojtulewicz
Marta Monika Bagińska

I ORGANIZATORZY
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera wraz z PARTNERAMI:
Ambasada Francji w Warszawie  
Instytut Francuskiej w Warszawie
Dom Spotkań z Historia w Warszawie
Muzeum Pałacu w Wilanowie
Mercure Warszawa Grand
Restauracja Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie w Warszawie
Biuro Usług Turystycznych „Wiedza” w Warszawie
I ORGANIZERS
Berger Catering – Hospitality School together with PARTNERS:
Embassy of France in Warsaw
French Institute in Warsaw
House of Encounters with History in Warsaw
Museum of the Wilanów
Mercure Warszawa Grand
Restaurant Belvedere - Cafe Łazienki Park in Warsaw
Tourist Office „Knowledge” in Warsaw

 

II CEL PROJEKTU
Rozbudzanie zainteresowań kulturą Francji, zabytkami Warszawy, Mazowsza; doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie hotelarstwa, twórczego myślenia, posługiwania się technologiami informacyjnymi.
II AIM OF THE PROJECT
Arousing interest in the culture of France, monuments of Warsaw, Mazovia; improving the professional skills in the field of hospitality, creative thinking and the use of information technologies.

 

III UCZESTNICY PROJEKTU
Uczniowie klas I, II, III technik hotelarstwa
III PARTICIPANTS OF THE PROJECT
Students from the 1st, 2nd and 3rd class of hospitality techniques

 

IV OPIS PROJEKTU
Rozbudzenie zainteresowań kulturą i obyczajowością francuską, poszukiwanie śladów francuskich na Mazowszu, poznanie obsługi hotelowej gości z Francji. Powstanie materiałów dla uczniów polskich szkół hotelarskich zawierających pakiet edukacyjny o związkach kultury polskiej i francuskiej oraz zagadnień specjalistycznych w zakresie obsługi hotelowej gości z Francji.
IV PROJECT DESCRIPTION
Arousing interest in French culture and customs, searching for French traces in Mazovia, meeting hotel Staff from France. The creation of materials for students of Polish hospitality schools containing an educational package on Polish and French cultural relationships as well as issues in hotel service for guests from France.

 

V HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
2018-03-14 - zajęcia interaktywne poświęcone kulturze i obyczajowości francuskiej dawniej i współcześnie
2018-03-22 - warsztaty w Domu Spotkań z Historią
2018-04-09 - varsavianistyczne warsztaty  terenowe "Znad Sekwany nad Wisłę. Słynni Francuzi w Warszawie”
2018-04-26 - wyjazd na Mazowsze "Powinowactwa polsko-francuskie na Mazowszu”
2018-10-05 - wizyta studyjna w hotelu Mercure Warszawa Grand
2018-06-19 - wizyta studyjna w restauracji Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie w Warszawie
2018-06-20 - warsztaty informatyczne, wykorzystanie aplikacji LearningApps
2018-10-15 - podsumowanie projektu, prezentacja efektów
V SCHEDULE
14.03.2018 – interactive classes devoted to French culture and customs in the past and today
22.03.2018 – workshops at the House of Encounters with History
09.04.2018 – Varsaviana style workshops "From the Seine River to the Vistula. Famous French in Warsaw”
26.04.2018 – trip to Mazovia "Polish – French Affinities in Mazovia”
05.10.2018 – visit in the hotel Mercure Warszawa Grand
19.06.2018 – visit at the Belvedere - Cafe Łazienki Park in Warsaw restaurant
20.06.2018 – IT workshops, using the Learning Apps application
15.10.2018 – summary of the project, presentation of effects

 Projekt WIE - 2017

 

Projekt realizowany jest w ramach XII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

 The project is realized due to the XII edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

KONTAKT // CONTACT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89

Joanna Wojtulewicz
Marta Monika Bagińska

 

I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie wraz z PARTNERAMI-
Muzeu Historii Żydów polskich Polin w Warszawie
Dom Spotkań z Historia w Warszawie
Wyższa szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Hotel Marriott w Warszawie
I. ORGANIZER
Catering an Hospitality School Complex in Warsaw together with PARTNER-
Museum of History of Polish Jews in Warsaw Polin
House of History Meetings in Warsaw
High School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw
Marriott Hotel in Warsaw

 

II. CELE PROJEKTU
Pogłębienie wiedzy o dziedzictwie europejskim, odmienności narodowych; zdobycie praktycznej wiedzy z hotelarstwa, doskonalenie umiejętności informatycznych, kształtowanie postaw tolerancji.
II. AIMS OF THE PROJECT
Broadening knowledge of European heritage, national differences, gaining practical knowledge in hotel industry, improving information technology skills, tolerant attitude.

 

III. UCZESTNICY PROJEKTU
Uczniowie klas I, II, III technikum hotelarskiego.
III. PARTICIPANTS
Project`s participants-first graders of technical collage hospitality.

 

IV. OPIS PROJEKTU
Rozbudzenie zainteresowań kulturą wschodnią i europejskim dziedzictwem kulturowym, zrozumienie różnorodności i odmienności Słowiańszczyzny oraz trudnej historii terenów przygranicznych.
Powstanie pakietu materiałów edukacyjnych dla uczniów polskich szkół zawierających następujące moduły tematyczne: historia, religia, kultura i obyczajowość ukraińska - dawniej i dziś, ze szczególnym uwzględnieniem treści z hotelarstwa i obsługi ruchu turystycznego.

IV. PROJECT DESCRIPTION
Becoming interested in Eastern culture and European cultural heritage, understanding the diversity and difference of Slavs and dificult history of border areas. Preparing educational materials for students of Polish schools including the following topics: history, religion, culture and Ukrainian customs - past and present, taking into consideration hospitality and tourist services.

 

  

V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
2017-02 - przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie uczniów z klas hotelarskich I, II, III
2017-03-09 - zajęcia interaktywne poświęcone kulturze i tradycjom ukraińskim
2017-03-22 - warsztaty „Trudne sąsiedztwo. O relacjach polsko-ukraińskich na przestrzeni wieków DSH
2017-03-27 - warsztaty antydyskryminacyjne „Wspólny dom. O Polsce wielu kultur” w MHŻP.
2017-04-12 - varsavianistyczne warsztaty terenowe „Śladami kultury ukraińskiej dawniej i dziś”.
2017-04-28 - wyjazd na Podlasie „Na pograniczu kultur”
2017-06-08 - wizyta studyjna w hotelu Marriott
2017.09. - prace nad pakietem edukacyjnym, opracowaniem materiałów do pakietu edukacyjnego dla uczniów
2017-10-13 - podsumowanie projektu, prezentacja efektów, degustacja dań kuchni ukraińskiej.
V. PROJECT`S SCHEDULE
February 2017 - accepting applications to participate in the project of hospitality students from classes I, II, III
9th March 2017 - interactive classes about Ukrainian culture and traditions
22nd March 2017 - the workshop "Tough neighbourhood"- the Polish - Ukrainian relations over the centuries DSH
27nd March 2017 - Anti-discrimination workshops "Common house. About Poland, different cultures" in MHPJ
12th April 2017 - Varsaviana workshops "Following Ukrainian culture in the past and today"
28th April 2017 - Departure for Polesie "On the borderline of cultures"
8th June 2017 - study visit in Hotel Marriott
September 2017 - work and educational materials for students
13th October 2017 - Summary of the project, presentation of the results, tasting dishes of Ukrainian cuisine.

 Projekty WIE - 2016

Projekt realizowany jest w ramach XI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

The project is realized due to the XI edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

KONTAKT // CONTACT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89

Arkadiusz Butor
Marta Monika Bagińska
Joanna Wojtulewicz

I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie wraz z PARTNERAMI- Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych oraz Hotel Marriott w Warszawie

I. ORGANIZER
Catering an Hospitality School Complex in Warsaw together with PARTNER- Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych and Marriott Hotel in Warsaw.

 

II. CELE PROJEKTU
Rozbudzanie zainteresowań kulturą, obyczajowością innych religii, zabytkami Warszawy, wielokulturowością; doskonalenie predyspozycji zawodowych z hotelarstwa, obsługi gości; rozwijanie twórczego myślenia.
II. AIMS OF THE PROJECT
To increase the interest of culture and customs of other religions, monuments of Warsaw, multiculturalism; to improve the professional aptitude of hospitality, guest services; to develop creative thinking.

 

III. UCZESTNICY PROJEKTU
Uczniowie klas I, II, III technikum hotelarskiego.
III. PARTICIPANTS
Project`s participants-first graders of technical collage hospitality.

 

IV. OPIS PROJEKTU
Projekt ma zainspirować uczniów do stworzenia pomocy dydaktycznych z przedmiotów zawodowych, które obejmowałyby wiedze dotyczącą obyczajowości innych kultur krajów pozaeuropejskich.
IV. PROJECT DESCRIPTION
The project aims to inspire students to create educational materials in teaching vocational subjects, which would include knowledge regarding the customs of other cultures outside Europe.

 

V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Luty 2016 Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie uczniów z klas I, II, III.
Marzec 2016 Zajęcia interaktywne poświęcone głównym założeniom czterech wiodących religii świata oraz wynikających z ich obyczajów zakończone testem z wiedzy o najważniejszych religiach świata.
2016-04-11 Varsavianistyczne zajęcia terenowe pt. "Religie monoteistyczne na przykładzie wiary muzułmańskiej i judaizmu".
2016-04-25 Varsavianistyczne zajęcia terenowe "Uczymy się tolerancji, poznajemy świątynie i miejsca kultu różnych wyznań: katolicyzm, prawosławie, protestantyzm i buddyzm".
2016–04-15, 2016–04-27 Zajęcia w Muzeum Polin w Warszawie poświęcone religii judaizmu i obyczajowości żydowskiej.
2016–05-17 Wizyta studyjna w hotelu Hilton- stosowanie w praktyce zasad modelowej obsługi gości hotelowych innych kultur.
2016-06-20 Praca zespołowa uczniów, tworzenie pytań i odpowiedzi testowych, układanie krzyżówek, rebusów, zgadywanek, nagrywanie filmików i ich obróbka techniczna.
2016- 10-14 Podsumowanie projektu i rozdanie nagród dla autorów najlepszych ćwiczeń.

V. PROJECT`S SCHEDULE
February 2016 Accepting applications for participation in the project of students from classes I, II, III.
March 2016 Interactive classes dedicated to the four main lines of leading world religions and their customs, test of knowledge about the major religions of the world.
2016-04-11 Varsaviana classes. "Monotheistic religions on the example of the Muslim faith and Judaism."
2016-04-25 Varsaviana classes "We learn tolerance, learn about temples and places of worship of different religions: Catholicism, Orthodoxy, Protestantism and Buddhism."
2016–04-15, 2016-04-27 Classes in Polin Museum in Warsaw devoted to the religion of Judaism and Jewish customs.
2016-05-17 Study visit at the Hilton - the practical application of the principles of serving guests of other cultures.
2016-06-20 Student teamwork, creating questions and test answers, stacking crosswords, rebuses, riddles, video recording and their technical processing.
2016-10-14 Project Summary and awards to the authors of the best exercises.

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach XI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

The project is realized due to the XI edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

KONTAKT // CONTACT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89

Urszula Augustyniak
Alicja Wojczuk-Tataj

I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie, Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe, Tortownia.pl
I. ORGANIZER
Catering an Hospitality School Complex in Warsaw Public Library in Praga- Południe district, Tortownia.pl.

 

II. CELE PROJEKTU
Upowszechnianie idei czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni twórczej, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych i integracja środowiska lokalnego.
II. AIMS OF THE PROJECT
Promoting the idea of reading among children and young people, developing creative imagination, acquiring additional skills and integration of the local environment.

 

III. UCZESTNICY PROJEKTU
Uczniowie klas I, II, I III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie cukiernik.
III. PARTICIPANTS
Students from grades I, II, and III of the Vocational School in the profession of pastry.

 

IV. OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje interatywne zajęcia w dzielnicowej czytelni, profesjonalne warsztaty cukiernicze z zakresu technik dekoracji oraz udział w warsztatach dla dzieci i rodziców podczas VII Festynu Czytelniczego ”Pragnienie czytania” Dzielnicy Praga Południe.
IV. PROJECT DESCRIPTION
The project includes interactive classes in the district library, professional confectionery workshops in techniques of decoration and participation in workshops for children and parents during the VII Festival of Reading "Desire to read" in Praga- Południe district.

 

V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Rekrutacja wśród uczniów klas I-III ZSZ - luty 2016r.
Warsztaty biblioteczne i cukiernicze - marzec/kwiecień 2016r.
Ćwiczenia ekspresyjnego czytania baśni - marzec/kwiecień 2016r.
Udział w VII Festynie Czytelniczym „Pragnienie czytania” – maj 2016r.
Zakończenie projektu – czerwiec 2016r.
V. PROJECT`S SCHEDULE
Enrolment of students in grades I-III in the Vocational School - February 2016.
Library and Pastry Workshops - March / April 2016.
Expressive reading of fairy tales - March / April 2016.
Participation in the VII Festival of Reading "Desire to read" - May 2016.
Completion of the project - June 2016.

 Projekt WIE - 2015

Projekt realizowany jest w ramach X edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

The project is realized due to the X edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

KONTAKT // CONTACT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89

Agata Kozerawska
Marta Monika Bagińska

I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie wraz z PARTNEREM- Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych
I. ORGANIZER
Catering an Hospitality School Complex in Warsaw together with PARTNER- Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.

 

II. CELE PROJEKTU
Rozwijanie uzdolnień językowych uczniów (język angielski z wykorzystywaniem sytuacji związanych z podróżowaniem), rozbudzanie zainteresowań geografią i turystyką oraz doskonalenie predyspozycji zawodowych w zakresie hotelarstwa, w szczególności organizacji i obsługi imprez turystycznych dla gości zagranicznych.
II. AIMS OF THE PROJECT
Developing language skills of the students (English with elements of travelling), creating interest in geography and tourism as well as perfecting professional skills in hotelary services especially organisation and tourist events for foreign guests.

 

III. UCZESTNICY PROJEKTU
Uczniowie klas I, II, III technikum hotelarskiego.
III. PARTICIPANTS
Project`s participants-first graders of technical collage hospitality.

 

IV. OPIS PROJEKTU
1. Projekt ma zaainspirować uczniów do stworzenia pomocy dydaktycznych do przedmiotu język angielski zawodowy, które obejmowałyby wiedzę dotyczącą geografii turystycznej krajów UE, zasady obsługi turystycznej i hotelowej oraz słownictwo i gramatykę języka angielskiego.
2. Projekt ma formę wieloetapowego działania uwzględniającego różne formy aktywności.
IV. PROJECT DESCRIPTION
1. Project aims at inspiring students to create supplementary linguistic aids for the their professional English including knowledge about geography and tourism in EU, the standards for dealing with tourist services as well as vocabulary and grammar of the English language.
2. The project consists of multiple activities including the following types of activities.

 

V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
luty 2015r. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie uczniów z klas I,II,III
11.03.2015r. Zajęcia interaktywne z geografii politycznej, fizycznej i turystycznej oraz z wiedzy o sieci hotelarskiej "Hilton" w krajach UE.
17.04.2015r. Zajęcia interaktywne związane z obsługą imprezy turystycznej autokarowej do regionu lubelskiego.
Kwiecień, Maj 2015r. Przygotowanie projektów grupowych prezentujących kraje UE.
Maj, Czerwiec 2015r. Zajęcia interaktywne w hotelach sieci Hilton. Zajęcia interaktywne w biurze podróży.
Wrzesień 2015r. Przygotowanie ćwiczeń do zamieszczenia w skrypcie, w języku angielskim .
14.10.2015r. Podsumowanie projektu i rozdanie nagród dla autorów najlepszych ćwiczeń.

V. PROJECT`S SCHEDULE
February 2015 Enlisting students from grades 1,2,3
11.03.2015 Interactive lessons from geography and tourisim in EU on the basis of Hilton hotels in particular countries.
17.04.2015r. Interactive lessons connected with handling a tourist event – a bus trip to Lublin region.
April-May 2015 Preparing projects by groups of students presenting some EU countries.
May, June 2015r. Interactive lessons in Hilton hotels. Interactive lessons at travel agency.
September 2015r. Preparation of exercises to be put in script, in English.
14.10.2015r. Conclusions of the project and awards for the authors of best sets of exercises.

  Projekt WIE - 2014

Projekt realizowany jest w ramach IX edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

The project is realized due to the IX edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

KONTAKT // CONTACT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89

Jolanta Witak
Marta Monika Bagińska

I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie wraz z PARTNERAMI – Knorr, SGGW.
I. ORGANIZER
Catering an Hospitality School Complex in Warsaw together with PARTNERS- Knorr, SGGW.

 

 

II. CELE PROJEKTU
1. Promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
2. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jako jeden z ważnych czynników w walce z nadwagą i otyłością.
3. Doskonalenie umiejętności praktycznych i predyspozycji młodzieży w zakresie sztuki kulinarnej (przyrządzania, dekorowania i prezentowania zdrowych potraw).
4. Rozwijanie zainteresowań, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przyczyn i skutków otyłości w wieku młodocianym.
5. Wzbogacenie wiedzy o umiejętności praktyczne w zakresie operowania kamerą filmową, montowania materiału filmowego, opracowywania w wersji elektronicznej mini książki kucharskiej.
II. AIMS OF THE PROJECT
1. Promotion of healthy lifestyle among young people.
2. Creating proper nutrition habits as one of the most important aspects that prevent obesity and overweight.
3. Working on practical skills and predispositions of youth in their culinary art (preparing, decorating, and presenting healthy dishes).
4. Broadening interests and systematizing knowledge of causes and consequences of obesity in young age
5. Expanding knowledge of practical skills of operating video camera, assembling video material, creating electronic cookbook.

 

III. UCZESTNICY PROJEKTU
Uczniowie klas I technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz szkoły zawodowej (ok. 90 osób).
III. PARTICIPANTS
Project`s participants-first graders of technical collage, food and caterin specialist and pupils from vocational school (more less 90 people).

 

IV. OPIS PROJEKTU
W projekcie uczniowie poznają przyczyny i skutki powstawania otyłości, w jaki sposób jej zapobiegać. Będą uczyli się rozpoznawać składniki poszczególnych potraw, ich walory smakowe, wartości kaloryczne, sposób korygowania – „uzdrawiania” przepisów, oraz będą wykonywali wzorcowe wybrane dania. Umożliwi on poszerzenie wiedzy młodzieży na temat: średniej dziennej racji pokarmowej dla określonej grupy wiekowej, rekomendowanego rozkładu energii na poszczególne posiłki, zalecanego udziału poszczególnych grup produktów żywnościowych w codziennej diecie, tzw. Talerz Zdrowia, jak wybierać prozdrowotne składniki potraw, sposoby obróbki wstępnej i cieplnej surowców, które z nich ograniczyć, a które preferować, jak obliczyć indeks masy ciała BMI i jak go zinterpretować.

Ponadto projekt zakłada również inne działania edukacyjne i wychowawcze jak choćby promowanie aktywnego stylu życia, zdrowego odżywiania się w środowisku szkolnym. Wpisuje się on również w kierunki realizacji polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014: „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”.

IV. PROJECT DESCRIPTION
In project, pupils will learn about reasons and consequences of obesity, and how to prevent it. They will recognize particular dish ingredients, name its taste advantages, identify caloric values, and how to correct – “heal” the recipe, as well as, they will prepare model “healed” dishes.
The project will enable our youth to learn about: average daily food intake for particular age groups, recommended dosage of energy for each meal, recommended use of ingredients in a daily diet schedule (so called dish of health), how to select healthy foods, methods of food pretreatment, which should we limit and which use more, how to count BMI and how to interpret it.

Moreover, project will also include other educational activities such as promoting healthy lifestyle, proper nutrition in school environment. What is more, it comes as part of Ministry of Education’s policies for 2013/2014. “School’s actions taken for issues of health and pupils’ safety”.

  

V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Luty 2014 - Rekrutacja do udziału w projekcie – 90 uczniów ZSGH, ul. Majdańska 30/30 w Warszawie
Luty - Marzec 2014 - Lekcje wychowania fizycznego z ćwiczeniami na otyłość, nakręcenie filmu instruktażowego.
Marzec 2014 - Zajęcia interaktywne, na temat otyłości.
Marzec - Kwiecień 2014 - Zwiedzanie laboratorium katedry dietetyki SGGW.
Kwieceiń 2014 - „Super śniadanie dla super sylwetki” – ćwiczenia praktyczne.
Maj 2014 - Zajęcia interaktywne, „Jak uzdrowić menu”, Warsztaty kulinarne „Danie przed i po uzdrowieniu”.
Czerwiec 2014 - Przygotowanie mini książki kucharskiej. Warsztaty kulinarne.
V. PROJECT`S SCHEDULE
February 2014 - enrolment- 90 pupils from ZSGH, Majdanska 30/36 St in Warsaw
February - March 2014 - PE classes aimed at obesity, creating a briefieng movie.
March 2014 - Interactive classes concerning obesity
March - April 2014 - touring a diet lab of SGGW
April 2014 - “Perfect breakfast for perfect body” – practical exercises.
May 2014 - Interactive classes “How to heal your menu”, Culinary workshops "Dish before and after healing".
June 2014 - Preparing a mini cookbook. Culinary workshops.

 

 Projekt WIE - 2013

 

Projekt realizowany jest w ramach VIII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

The project is realized due to the VIII edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

KONTAKT // CONTACT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89

Beata Pręgowska
Marta Monika Bagińska

I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie wraz z PARTNEREM - Knorr

I. ORGANIZER
The Catering and Hotel training school complex in Warsaw together with PARTNER - Knorr

 

II. CELE PROJEKTU
1. Rozwijanie, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji uczniów w różnych dziedzinach.
2. Doskonalenie umiejętności praktycznych i predyspozycji młodzieży w zakresie sztuki kulinarnej.
3. Rozwijanie zainteresowań varsavianistyką, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii, kultury i obyczajowości Warszawy.
4. Wzbogacenie wiedzy o umiejętności praktyczne w zakresie operowania kamerą filmową i montowania materiału filmowego.
5. Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w wydarzeniach gastronomicznych o zasięgu lokalnym („Warszawa od kuchni”) oraz do aktywności społecznej na rzecz Miasta stołecznego i regionu mazowieckiego.
6. Promowanie Warszawy i jej dorobku kulturowego, w szczególności warszawskich tradycji kulinarnych, w środowisku lokalnym, na Mazowszu i innych regionach Polski.
II. AIMS OF THE PROJECT
1. To develop talents, interests and predispositions of pupils in different areas of knowledge
2. To improve practical skills and predispositions of youth in the art of cooking
3. To develop interests in varsavianistics, broaden and systematize knowledge of history, culture and customs of Warsaw.
4. To add hands on skills of video camera usage and film material montage.
5. To implement and encourage pupils for taking part in culinary events in the area (“Warsaw from the inside”) as well as to social activity for the capital City of Warsaw and mazovian province.
6. To promote Warsaw and its cultural possessions especially Warsaw’s culinary tradition in local environment, on mazovian area and other regions of Poland.

 

III. UCZESTNICY PROJEKTU
Projekt skierowany jest do uczniów klas II technik organizacji usług gastronomicznych oraz kucharz z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, w Warszawie.
III. PARTICIPANTS
The project is aimed at secondary year pupils of catering technician and cook profiles from The Catering and Hotel training school complex, Majdanska 30/36 St. in Warsaw.

 

IV. OPIS PROJEKTU
Projekt jest działaniem wieloetapowym i wieloaspektowym. Prowadzi od teorii do praktyki; od poznania historycznych i kulturowych uwarunkowań kuchni warszawskiej, poprzez rozpoznawanie składników poszczególnych potraw, ich walorów smakowych, po wzorcowe wykonanie wybranych dań.
Ponadto projekt zakłada szerokie spektrum innych działań edukacyjnych i wychowawczych: varsavianistykę, edukację filmową i aktywne działania uczniów w środowisku lokalnym i regionie mazowieckim.
Poszczególne etapy zostały zaplanowane w taki sposób, aby młodzież zawsze uczyła się poprzez działanie.
IV. PROJECT DESCRIPTION
The project is multi-staged and many-sided ongoing. It leads from theory to practice; from learning historical and cultural determinants of Warsaw’s cuisine, through recognition of specific dish ingredients, tastes, and finishing at textbook preparation of selected meals.
Moreover, the project also intends to introduce broader spectrum of educational effects: varsavianistics, film education and active participation in local society’s life.
All stages are planned in a way that youth could always learn through action and participation.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Zapoznanie i akceptacja regulaminu projektu. REGULAMIN PROJEKTU
V. PARTICIPATION CONDITIONS
Reading and accepting project’s rules and regulations

 

VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Luty 2013 Rekrutacja do udziału w projekcie – 90 uczniów ZSGH,
Marzec 2013 Zajęcia interaktywne, spotkanie z historią gastronomii warszawskiej, poznawanie walorów smakowych i estetycznych kuchni warszawskiej;
Kwiecień 2013 Warsztaty terenowe w Warszawie –zajęcia dla dwóch grup – 45 osobowych; przygotowanie prezentacji multimedialnych.
Maj – Czerwiec 2013 Autorskie warsztaty kulinarne przeprowadzone w Studio Kulinarnym Knorr; udział 36 uczniów (trzech grup 12- osobowych).
Wrzesień 2013 Przygotowanie filmu z warsztatów.
Październik 2013 Konferencja dla przedstawicieli środowiska lokalnego oraz regionu mazowieckiego na temat kuchni warszawskiej, przeprowadzona w ZSGH.
Listopad 2013 Wizyty w szkołach, upowszechnienie walorów kuchni warszawskiej.
VI. SCHEDULE
February 2013 Recruitment- 90 pupils from ZSGH, Majdanska 30/36 in Warsaw
March 2013 Interactive classes, meeting with Warsaw’s culinary history, learning tastes and esthetics of Warsaw cuisine; in ZSGH, Majdanska 30/36 in Warsaw
April 2013 Field workshops in Warsaw – classes for two groups – 45 people; multimedia presentation preparation
May - June 2013 Culinary workshops taking place in Knorr Culinary Studio; 36 pupils (three groups of 12 people each).
September 2013 Preparation of a film from the workshops
October 2013 Local community conference and mazovian region concearning Warsaw cuisine, taking place in ZSGH, Majdanska 30/35 in Warsaw.
November 2013 School visits, promoting advantages of Warsaw cuisine.

 

 Projekt WIE - 2012

Projekt realizowany jest w ramach VII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

KONTAKT
info@zsgh.edu.pl telefon: (22) 810 04 89

Bożena Juzaszek
Marta Monika Bagińska

I. ORGANIZATOR

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie wraz z PARTNERAMI:

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna "GROMADA"

       

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

II. CELE PROJEKTU
1. Promowanie Warszawy poprzez kształcenie na wysokim, europejskim poziomie pracowników branży turystycznej.

2. Motywowanie uczniów do twórczej aktywności w ramach przygotowania do egzaminu zawodowego oraz zawodu hotelarz.
3. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych młodzieży z zakresu obsługi gości hotelowych wymaganych na egzaminie zawodowym oraz preferowanych przez przyszłych pracodawców.
4. Propagowanie postaw przedsiębiorczości, podejmowanie wyzwań związanych z aktualnymi oraz przyszłymi potrzebami w branży turystycznej.
5. Pogłębianie i systematyzowanie wiedzy uczniów na temat historii, kultury, walorów turystycznych m.st. Warszawy, Mazowsza oraz obiektów hotelarskich położonych na tym terenie.
6. Kształcenie umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk: humanistycznej, turystycznej i ekonomicznej.


III. UCZESTNICY PROJEKTU
Projekt skierowany jest do uczniów trzech warszawskich szkół kształcących na kierunku Technik hotelarstwa:
1. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, w Warszawie
2. Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Poznańska 6/8, w Warszawie
3. Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczo - Gastronomicznych nr 1 , ul. Krasnołęcka 3, w Warszawie
Każda szkoła zgłasza 30 uczniów do udziału w projekcie.


IV. OPIS PROJEKTU
Przedstawiony projekt ma charakter innowacyjny, daje szansę jego uczestnikom zdobycia cennych umiejętności w zakresie obsługi gości, które czynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy. Ponadto działania przewidziane w projekcie motywują uczestników do podejmowania w przyszłości własnej działalności w branży turystyczno-hotelarskiej, odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu i tendencjom w gospodarce krajowej.

Projekt składa się z kilku etapów i obejmuje różne formy aktywności: wykłady, interaktywne zajęcia w terenie, zwiedzanie hoteli, konkurs na projekt obiektu hotelarskiego.
Najlepsi adepci „sztuki hotelarskiej”, predestynujący do poziomu europejskiego, zostaną wyłonieni w drodze konkursu, który odbędzie się w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym; w ramach merytorycznych przygotowań do konkursu przewidziane są różne zajęcia edukacyjne dla uczestników.


V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zapoznanie i akceptacja regulaminu projektu.
2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 15.03.2012r. na adres organizatora tj. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie lub drogą mailową: info@zsgh.edu.pl lub faxem pod numer (22) 810 04 89.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,  REGULAMIN PROJEKTU

VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Luty 2012 – ogłoszenie projektu i rozesłanie regulaminów do szkół.
Marzec 2012 – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie oraz szkolenie teoretyczne pt. „Nowe trendy w hotelarstwie”
Kwiecień - Czerwiec 2012 – zwiedzanie obiektów hotelarskich i innych obiektów noclegowych Warszawy, wycieczki autokarowe, edukacja varsavianistyczna, poznanie historii, walorów turystycznych m. st. Warszawy i regionu mazowieckiego.
Wrzesień 2012 – oddanie prac przez uczestników projektu.
Październik - Listopad 2012 – szkolenie „Recepcjonista doskonały”, egzamin i uroczyste zakończenie projektu.

 Projekt WIE - 2011

Konkurs realizowany jest w ramach  VI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

KONTAKT
telefon: (22) 810 04 89
info@zsgh.edu.pl

Urszula Augustyniak

I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie we współpracy z Cechem Rzemiosł Spożywczych.


II. CELE KONKURSU
1. Zainspirowanie młodzieży do stworzenia oryginalnych pod względem formy i smaku wyrobów cukierniczych w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami w piłce nożnej EURO 2012 i perspektywą odwiedzenia warszawy przez tysiące turystów – kibiców z całego świata.
2. Promowanie Warszawy i jej dorobku kulturowego za pomocą nowych wyrobów cukierniczych.
3. Pogłębianie i systematyzowanie wiedzy uczniów na temat historii i dziejów kultury Warszawy (edukacja varsavianistyczna) oraz polskiej sztuki kulinarnej.
4. Doskonalenie umiejętności młodzieży w zakresie tworzenia nowych przepisów cukierniczych i realizowania ich w praktyce szkolnej.
5. Doskonalenie umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin np.: humanistycznej i gastronomicznej.


III. UCZESTNICY
Uczniowie warszawskich szkół o profilu gastronomicznym w zawodach: kucharz, technik usług gastronomicznych, technik żywienia zbiorowego i gospodarstwa domowego, cukiernik i kucharz małej gastronomii.


IV. OPIS KONKURSU
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, łączy treści humanistyczne dotyczące historii i kultury Warszawy z wiedzą gastronomiczną, w szczególności z cukiernictwem; inspirowany jest tematyką poruszaną podczas zajęć warsztatowych.


V WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zapoznanie z regulaminem konkursu.
2. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do udziału warsztatach (Załącznik nr 1) na adres organizatora tj. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie drogą mailową info@zsgh.edu.pl lub faxem pod numer (22) 810 04 89 (preferowane są grupy 25 osobowe z każdej ze szkół).


VI HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Marzec 2011 – ogłoszenie konkursu, przesłanie informacji do szkół oraz przyjmowanie zgłoszeń do udziału w zajęciach warsztatowych do 28 marca 2011r. (Załącznik 1).
Kwiecień – czerwiec 2011 prowadzenie zajęć warsztatowych.
Wrzesień - Październik 2011 przeprowadzenie eliminacji szkolnych do konkursu międzyszkolnego.
15 października 2011 – przyjmowanie zgłoszeń uczestników do konkursu (po 2 zespoły dwuosobowe z każdej szkoły) (Załącznik 2).
Listopad 2011 – finał konkursu.