Realizacje 2013

//

Projekt realizowany jest w ramach 

VIII EDYCJI WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH Biura Edukacji m. st. Warszawy.

I etap // I stage

a) Zajęcia interaktywne, podczas których uczniowie poznają najważniejsze czynniki historyczne, geograficzne i kulturowe, które ukształtowały kuchnię warszawską.
Ponadto uczestnicy projektu, pracując w zespołach zadaniowych, nauczą się rozpoznawania smaków i składników poszczególnych potraw (metodą
 polisensoryczną).
Zajęcia będą ilustrowane fragmentami filmów fabularnych i dzieł literatury pięknej ukazujących niepowtarzalny charakter i bogatą tradycję kuchni warszawskiej.

Zajęcia będą zorganizowane w ZSGH w Warszawie, dla 90 uczestników projektu, klas o specjalności kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych.

//

a) Interactive classes, during which pupils will learn the most important historical, geographical and cultural factors which molded warsaw cuisine.
Moreover, participants, working in task teams, will learn how to recognize tastes and particular ingredients (polisensoric method). Classes will be illustrated by feature film fragments and literature compositions showing unique tradition of warsaw cuisine.

Classes will be organized in ZSGH in Warsaw for 90 people from cook and catering technician profiles.

b) Warsztaty terenowe (edukacja varsavianistyczna);
poszukiwanie źródeł kuchni warszawskiej poprzez interaktywne zajęcia w Muzeum Pałacu w Wilanowie poświęconych obyczajowości i kuchni staropolskiej.

//

looking for origins of warsaw cuisine through interactive photograpy displayed in Museum of Wilanow Palace

zwiedzanie miejsc, które stały się zalążkiem kuchni warszawskiej oraz restauracje i jadłodajnie, które kontynuowały tę piękną tradycję. Trasa edukacyjna będzie obejmowała obiekty, począwszy od czasów stanisławowskich, przez XIX wiek, XX-lecie międzywojenne, okres PRL, po czasy najnowsze.

//

- exploring places which had begun tradition of warsaw cuisine, as well as, restaurants and dining places which continued it. Visiting routes will include old times of the reign of Stanislaus II, XIX century, the interwar period, the Polish People’s Republic times and present times.

 

odwiedzenie wybranych restauracji, które wzięły udział w akcji zorganizowanej na przestrzeni lat 2011- 2012 przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – „Warszawa od kuchni”.

//

- visiting selected restaurants which took part in campaign in 2011-2012 by Warsaw Entrepreneur Institute under patronage of Mazovian province steward – ,,Warsaw from the inside”.

Etap ten zakończy się testem dla wszystkich uczestników projektu. Pozwoli on na wyłonienie najlepszych 36 osób, które przejdą do kolejnego etapu projektu. Zostanie również przygotowana prezentacja multimedialna podsumowująca dotychczasowe działania.

//

This stage of the project will end up with a written test. It will help to select 36 best pupils who will be promoted to the next stage of the project. The multimedia presentation will also be prepared to sum up all the information and experiences.

 

W dniach 24.04. klasy 2k, 2k1, 25.04. klasy 2g, 2g1 wzięły udział w warsztatach terenowych w ramach projektu „Kuchnia warszawska-dziedzictwo niezapomniane” .
1) Wilanów –dawne tradycje w nawiązaniu do epoki Jana III Sobieskiego XVII w.–a współczesność, wilanowski Mc Donald’s.

2) Łazienki Królewskie –menu obiadów czwartkowych. Usytuowanie kuchni królewskich względem pałacu (epoka Stanisława Augusta Poniatowskiego).

3) Trakt Królewski (od Belwederu po Stare Miasto z całym bogactwem np. kawiarnia poetów Pod Picadorem).

4) Starówka, Zamek Królewski –zwyczaje kulinarne na dworze królów Wazów, restauracje, winiarnie, cukiernie, pierogarnie Starego Miasta.

5) Osoba Lucyny Ćwierczakiewiczowej –autorki najsłynniejszej książki kucharskiej przełomu XIX/XX wieku.

6) ul. Królewska -Ogród Saski, Pałac Saski, pierwsze kawiarnie, Mazowiecka, dwie restauracje z konkursu przy ul. Zielnej 2 i ul. Grzybowskiej 5, Hala Mirowska – targ.

7) 13:30 –14:30 – degustacja tradycyjnych potraw warszawskich (flaki po warszawsku, pyzy). Spotkanie z szefem kuchni w jednym z warszawskich lokali (widok na Salę Kongresową, Browar Franaszka, Zakłady Norblina).

8) Tradycje kulinarne ludności żydowskiej (Synagoga).

9) Powrót na Pragę:
- Zakłady Wedla –wyroby cukiernicze, słynna z czekolady wedlowska.
- Bazar Różyckiego.
- Bary mleczne.
- Piekarnie praskie.
- Monopol spirytusowy (ul. Ząbkowska).
- Rzeźnia.
- Salezjanie z ul. Kawęczyńskiej –pizza włoska przeniesiona na polski grunt (osoba św. Jana Bosko) zabytkowa bazylika.
- Gród Bródno –znaleziska archeologiczne związane z żywnością X-XIw.

//

On the 24.04 classes 2k, 2k1, and on the 25.04 classes 2g, 2g1 participated in field workshops as part of “ Warsaw cuisine- the unforgotten legacy project.

1) Wilanow – past traditions in relations to Jan III Sobieski’s period century XVII century and contemporary times, Mc Donald’s in Wilanowo

2) Łazienki Park –menu of Thursday Dinners. Placement of royal cuisine in relation to the palace (The Stanislaw August Poniatowski’s period)

3) Royal route (from Belweder to Old Town with its richness e.g. Uder the Picadore café of poets

4) Old Town, King’s Palace – culinary traditions in the court of Waza Kings, restaurants, wine factories, confectioner’s, dumpling shops of Old Town

5) Lucyna Ćwierczakiewiczowa – the author of the most famous culinary book at the turn of 19th and 20th century

6) Królewska St. – Saxon Garden, Saxon palace, first cafes, Mazovian, two restaurants from the competition placed at Zielna 2 and Grzybowska 5, Mirowska market hall

7) 13:30–14:30 – degustation of traditional warsaw dishes (warsaw chitterlings, potato dumplings). Meeting with kitchen Chef in one of the restaurants
(sight at Sala Kongresowa, Franaszka brewery, Norblin factory)

8) Culinary tradition of Jewish people (Synagogue)

9) Return to Praga:
- Wedel’s Factory – confectionery products
- Różyckiego bazaar
- Milk bar
- Bakeries of Praga
- Spirits factory (Ząbkowska St.)
- Butcher’s
- Salezians from Kawęczynska St. – Italian pizza on polish soil (Saint Jan Bosko) historic basilica
- Brodno castle – archeological discoveries connected with food, 10th and 11th century

24.04.2013r.

II etap // II stage

a) Warsztaty kulinarne – doskonalące praktyczne umiejętności przyrządzania dań.

W tej części projektu weźmie udział 36 uczestników, którzy w Studio Kulinarnym Knorr, pod okiem wysokiej klasy specjalistów, będą przygotowywać wybrane, tradycyjne potrawy kuchni warszawskiej. Warsztaty pomogą uczestnikom poznać wszelkie walory smakowe i rozmiłować w potrawach kuchni warszawskiej.
Warsztaty powtórzone będą trzykrotnie (3 grupy po 12 uczestników), po każdych zajęciach prowadzący wyłonią dwa najlepsze zespoły dwuosobowe (4 uczniów), które wezmą udział w kolejnych etapach projektu (łącznie 12 osób). Zajęcia odbywające się w Studio Kulinarnym Knorr będą filmowane.

//

a) Culinary workshops- which will improve dish preparation skills.
In this part of the project 36 pupils will participate. They will go to Knorr Culinary Studio where under supervision of first class specialists they will prepare selected traditional dishes of warsaw cuisine. The aim of these workshops is to learn all taste aspects and come to love dishes of warsaw cuisine.
The workshops will be repeated for three times (3 groups of 12 people each) and after each one, two teams of two people (4 people) will be chosen to enter the next stage of the project (in total 12 people). Classes will take place in Knorr Culinary Studio and will be filmed.
Przygotowaliśmy potrawy:
- Flaki po warszawsku z pulpetami wołowymi
- Schab po warszawsku (pieczony schab z pastą jajeczno-chrzanową w galarecie)
- Pyzy ze skwarkami
- Wuzetki

//

Our pupils prepared following dishes:
- warsaw guts with beef pulpets
- warsaw pork chops (roasted pork chop with egg and horseradish paste in jelly)
- dumplings with greaves

14.05.
Do następnego etapu przeszli: Ołdakowska Paulina kl. IIg1, Biszczak Kamil kl. IIk, Kostrzewa Sebastian kl. IIg1, Świerczyński Kamil kl. IIg1.

//

Following pupils qualified to the next stage: Ołdakowska Paulina IIg1, Biszczak Kamil IIk, Kostrzewa Sebastian IIg1, Świerczyński Kamil IIg1.

23.05.
Do następnego etapu przeszli: Paulina Jędrzejczyk IIg, Kordek Joanna IIg, Lipiec Krzysztof IIg, Kamiński Jakub IIk.

//

Following pupils qualified to the next stage: Paulina Jędrzejczyk IIg, Kordek Joanna IIg, Lipiec Krzysztof IIg, Kamiński Jakub IIk.

04.06.
Do następnego etapu przeszli: Dorota Młyńska IIg1, Sylwia Paszkiewicz IIk1, Konrad Gołos IIk1, Andrzej Kołodziejski IIk1.

//

Following pupils qualified to the next stage: Dorota Młyńska IIg1, Sylwia Paszkiewicz IIk1, Konrad Gołos IIk1, Andrzej Kołodziejski IIk1.

b) Warsztaty filmowe W zajęciach tych wezmą udział uczniowie (uczestnicy projektu) zainteresowani „sztuką filmową od kuchni”; podstawą rekrutacji będzie wcześniej wypełniona ankieta. Uczniowie poznają tajniki warsztatu operatora filmowego i montażysty. Będą uczyć się, jak stworzyć dobry materiał filmowy i jak go zmontować, tak aby powstał film atrakcyjny dla widza.
Ten etap projektu zakończy się przygotowaniem filmu prezentującego w formie warsztatowej przygotowanie „Potrawy kuchni warszawskiej”.

//

b) Film workshops- in these classes all interested in film creation art may participate. The only condition is filling in the application form. Pupils will learn all the work details of camera operator and editor. They will also learn how to create a good film material, how to assemble and edit film materials to create a film interesting for a potential viewer.
This stage of the project will end up by creating a film presenting a preparation of warsaw cuisine dish.

III etap // III stage

Konferencja z udziałem znanych osób związanych ze światem kulinariów, przedstawicieli władz oświatowych, nauczycieli i uczniów szkół gastronomicznych województwa mazowieckiego, przedstawicieli branży gastronomicznej.
Podczas uroczystości 6 najlepszych zespołów dwuosobowych (łącznie 12 osób) zostanie wyróżnionych nagrodami. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do degustacji potrawy kuchni warszawskiej (przygotowanych przez uczestników projektu) i przekonania się, że należy podjąć wszelkie działania, aby takie dziedzictwo „ocalić od zapomnienia”.

//

Conference including personalities connected with gastronomy, representatives of education, teachers, pupils from other catering schools and representatives of gastronomy business.
During the event, six best doubles (in total 12 people) will be rewarded. Conference attendants will have also opportunity to try many dishes representing warsaw cuisine and by it get convinced that this heritage has to be “rescued from the oblivion”.

W dniu 30.10.2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu ‘Kuchnia warszawska-dziedzictwo niezapomniane”. Na uroczystość przybyły władze oświaty, przedstawiciele mediów, szkół gastronomicznych z województwa mazowieckiego oraz delegacja z Włoch, którzy w Polsce są z wizytą studyjną dotyczącą wymiany doświadczeń w obszarach kształcenia zawodowego.

//

On the 30th of October 2013 a meeting summing up the project "Warsaw cuisine-the unforgotten legacy" took place in our school. The event was glamoured with a presence of education authorities, media, catering schools from our district, as well as, Italian delegation which is in Poland due to vocational experiance exchange.

IV etap // IV stage

Wizyty w szkołach - uczniowie nagrodzeni w projekcie wraz z nauczycielem opiekunem, będą odwiedzali szkoły warszawskie oraz szkoły znajdujące się w niedalekiej odległości od Warszawy.
Podczas spotkań będą organizowane gry edukacyjne, quizy, gry zespołowe ułatwiające uczniom z innych miejscowości poznanie historii gastronomii Warszawy, wybranych potraw. Spotkania te będą doskonałą okazją do promowania walorów kuchni lokalnej – tak aby dziedzictwo kulinarne naszego Miasta nie zostało zapomniane, a znalazło kontynuatorów w młodym pokoleniu.

//

Visiting schools – all rewarded pupils together with their supervising teacher will be visiting wasaw schools and schools situated in close distance to Warsaw.
During the meeting, a variety of games and quizzes will be organized to help pupils from different towns know the history of Warsaw’s gastronomy and selected dishes. Those meetings will be a good opportunity for local cuisine tastes promotion – so that culinary heritage of our city won’t be forgotten and found continuators in young generation.

Ostatni etap projektu WIE "Kuchnia warszawska - dziedzictwo niezapomniane". W Listopadzie 2013r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem opiekunem w ramach promocji szkoły i propagowania wiedzy nt kuchni warszawskiej odwiedzili gimnazja znajdujące się w niedalekiej odległości od Warszawy (Sulejówku, Zielonce). Klasa IIIg1 wypiekła pyszne ciasteczka, które wraz z wcześniej nagraną płytą podarowała młodszym kolegom. Spotkania te były doskonałą okazją do promowania walorów kuchni lokalnej – tak aby dziedzictwo kulinarne naszego Miasta nie zostało zapomniane, a znalazło kontynuatorów w młodym pokoleniu.

//

The last stage of WIE project “Warsaw cuisine- unforgotten legacy”. In November 2013 pupils from our school together with their chaperon teacher visited secondary schools from Warsaw suburbs i.e. (Sulejówek, Zielonka) due to popularization of our school and Warsaw cuisine. Class IIIg1 baked some delicious cookies, which they later gave to their younger colleagues together with a prerecorded CD. The meetings were a perfect opportunity for local cuisine promotion so that heritage of culinary art in our city will not be forgotten, but will find a continuators among kids of young generation.