Aktywna Tablica

    Program „Aktywna tablica 2021” - rok szkolny 2022/2023
   "Active blackboard 2021" programme - school year 2022/2023

 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie, w ramach programu „Aktywna tablica 2021” wykorzystuje zakupiony sprzęt w poniższych pracowniach: BAZA DYDAKTYCZNA (proszę kliknąć na napis)
Sala 5: tablica interaktywna, projektor, listwa dźwiękowa, wskaźnik laserowy i teleskopowy.
Sala 101: tablica interaktywna, projektor, listwa dźwiękowa, wskaźnik laserowy i teleskopowy oraz Wirtualne Labolatoria Przyrodnicze – Biologia
Sala 206: tablica interaktywna, projektor, listwa dźwiękowa, wskaźnik laserowy i teleskopowy oraz Wirtualne Labolatoria Przyrodnicze – Chemia, Fizyka
Sala 207: monitor interaktywny, wskaźnik laserowy i teleskopowy oraz Wirtualne Labolatoria Przyrodnicze – Geografia

The Catering and Hospitality School Complex in Warsaw, as part of the "Active blackboard 2021" programme, uses the equipment purchased in the following classrooms: SCHOOL EQIPMENT
Room 5: interactive whiteboard, projector, sound bar, laser and telescopic pointer.
Room 101: interactive whiteboard, projector, sound bar, laser and telescopic pointer and Virtual Natural Labs - Biology.
Room 206: interactive whiteboard, projector, sound bar, laser and telescopic pointer and Virtual Natural Labs - Chemistry, Physics.
Room 207: interactive monitor, laser and telescope pointer and Virtual Natural Labs - Geography.

 

Ponadto ZSGH nawiązało współpracę z poniższymi szkołami, w celu promowania aktywnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych:

  • LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie
  • XXXV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie
  • XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie


In addition, the Catering and Hospitality School Complex has established cooperation with the following schools to promote active teaching methods using ICT:

  • LXXII General Jakub Jasiński Secondary School  in Warsaw
  • XXXV Boleslaw Prus Secondary School with Bilingual Classes  in Warsaw
  • XCVII Polish Olympians Secondary School  in Warsaw

 

 

W ramach współpracy w sieci szkół na rok szkolny 2022/2023, zaplanowane zostały poniższe działania:

  • w każdej szkole odbędzie się co najmniej jedna lekcja otwarta z udziałem chętnych nauczycieli chcących podzielić się swoją wiedzą i praktycznym zastosowaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Aktywna tablica 2021”,
  • nauczyciele każdej szkoły w ramach sieci przygotowują minimum jeden scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są narzędzia i zasoby cyfrowe oraz zakupiony sprzęt w ramach programu.

  As part of the school network cooperation for the 2022/2023 school year, the following activities are planned:

  • at least one open lesson will be held in each school with the participation of willing teachers willing to share their knowledge and practical application of the equipment purchased under the "Active blackboard 2021" programme,
  •  teachers of each school within the network prepare a minimum of one lesson scenario using digital tools and resources and the equipment purchased within the programme.

 

Koordynatorzy programu Marta Monika Bagińska, Tomasz Ładziak. 
Program coordinators Marta Monika Bagińska, Tomasz Ładziak.

 

Materiały przygotowane przez nauczycieli  //  Materials prepared by teachers

XXXV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie

Lekcja otwarta: // Open lesson:

 Scenariusz lekcji matematyki
 Prezentacja
 Załącznik nr 2

Lekcja otwarta: // Open lesson:

 Scenariusz lekcji biologii
 Eksperyment IBSE

Scenariusz lekcji: // Lesson scenario:   

 

 

 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie

Lekcja otwarta: // Open lesson:  
Scenariusz lekcji: // Lesson scenario:   Scenariusz lekcji języka angielskiego

 

 

 

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie

Lekcja otwarta: // Open lesson:  
Scenariusz lekcji: // Lesson scenario:   

 

 

 

XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie

Lekcja otwarta: // Open lesson:  
Scenariusz lekcji: // Lesson scenario: