Realizacja projektu 2022

Projekt realizowany jest w ramach XVII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy
The project is realized due to the XVII edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw 

 

1 etap // 1st stage

Zajęcia informatyczne on-line dla wszystkich uczestników, pokazujące wykorzystanie aplikacji Sway i Forms w pracach nad materiałami wykonywanymi przez uczestników.

Online computer classes for all participants, showing the use of Sway and Forms applications in the work on materials made by the participants.

zajęcia on-line dla uczniów z obsługi aplikacji sway

zajęcia on-line dla uczniów z obsługi aplikacji sway

zajęcia on-line dla uczniów z obsługi aplikacji sway

zajęcia on-line dla uczniów z obsługi aplikacji forms

 

 

2 etap // 2nd stage

Wizyta nad Wisłą. W miejscu tym zostaną pobrane próbki wody i gleby, jako materiał porównawczy do badania oraz zostaną wykonane pomiary jakości powietrza.

A visit to the Vistula River. In these place water and soil samples will be taken as comparative material for research and air quality measurements will be taken.

 uczniowie pobierający próbki wody i gleby

uczniowie podczas wycieczki nad Wisłę

 

3 etap // 3rd stage

Warsztaty dla uczniów w zespołach kilkuosobowych z nauczycielami w TGH nr2.

Workshops for students and teachers in teams at TGH Nr2.

 
Warsztaty zespołu badającego zanieczyszczenie wody z dwóch miejsc Wisły i szkoły. Efektem pracy będą materiały przygotowane w postaci plakatów pokazujące wyniki badań oraz wskazujące co należy zrobić aby przeciwdziałać degradacji wody. Przygotowanie quizów sprawdzających wiedzę z analizowanych zagadnień.

Workshops for the team investigating water pollution from two locations: the Vistula river and the school. The effect of the work will be materials prepared in the form of posters showing the results of the research and indicating what should be done to prevent water degradation. Preparation of quizzes to check knowledge of the issues analysed. 

 

Warsztaty zespołu badającego zanieczyszczenie gleby z dwóch miejsc Wisły i szkoły. Efektem pracy będą materiały przygotowane w postaci plakatów pokazujące wyniki badań oraz wskazujące co należy zrobić aby przeciwdziałać degradacji gleby. Przygotowanie quizów sprawdzających wiedzę z analizowanych zagadnień.

Workshops of the team studying soil pollution from two locations: the Vistula and the school. The effect of the work will be materials prepared in the form of posters showing the research results and indicating what should be done to counteract soil degradation. Preparing quizzes to check knowledge of the issues analysed. 

 

Warsztaty zespołu badającego zanieczyszczenie powietrza z dwóch miejsc Wisły i szkoły. Efektem pracy będą materiały przygotowane w postaci plakatów pokazujące wyniki badań oraz wskazujące co należy zrobić aby przeciwdziałać degradacji powietrza. Przygotowanie quizów sprawdzających wiedzę z analizowanych zagadnień.

Workshops of the team studying air pollution from two locations: the Vistula and the school. The effect of the work will be materials prepared in the form of posters showing the results of the research and indicating what should be done to prevent air degradation. Preparation of quizzes to check the knowledge of the analysed issues. nauczyciel pokazuje na monitorze interaktywnym infomracje związane z warsztatami

uczniowie i opiekun grupy badające zanieczyszcenie powietrza

uczniowie wykonujący badanie powietrza nad Wisłą

uczniowie wykonujący doświadczenia badania powietrza przed budynkiem szkoły

  

Warsztaty zespołu zapoznające się ginącymi gatunkami oraz z prawami zwierząt i ich ochroną. Efektem pracy będą materiały przygotowane w postaci plakatów oraz wskazujące co należy zrobić aby dbać o prawa zwierząt, chronić gatunki zagrożone. Przygotowanie quizów sprawdzających wiedzę z analizowanych zagadnień.

Workshops of the team learning about endangered species, animal rights and their protection. The result of the work will be materials prepared in the form of posters and indicating what should be done to care for animal rights and protect endangered species. To prepare quizzes to check the knowledge about the analyzed issues. nauczyciel pokazujący zwierzęta zagrożone wyginięciem

nauczyciel pokazujący materiały związane z omawianym zagadnieniem

nauczyciel pokazujący materiały związane z omawianym zagadnieniem

 

4 etap // 4th stage

Zapoznanie całej społeczności szkolnej podczas godzin wychowawczych z przygotowanymi w projekcie materiałami, dotyczącymi zagadnień ochrony wody, gleby, powietrza i praw zwierząt. Uczniowie po omówionym temacie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę wypełniając quizy na każdy z omawianych tematów.

The whole school community will be introduced to the project materials prepared in the form of posters and posters on the issues of water, soil, air and animal rights protection. Studentss will be able to check their knowledge by filling in quizzes on each of the discussed topics. klasa 3Dp podczas oglądania materiałów z projektu

uczniowie z 3hp podczas zapoznania z materiałami projektu WIE uczniowie z 3c i 3ap podczas zapoznania z materiałami projektu WIE

uczniowie z 3e i 3h podczas zapoznania z materiałami projektu WIE

uczniowie z 2hp i 2ep podczas zapoznania z materiałami projektu WIE

uczniowie z 2dp i 3e podczas zapoznania z materiałami projektu WIE

 

5 etap // 5th stage

Zorganizowanie na terenie szkoły pikniku naukowego, podczas którego będą prezentowane ćwiczenia/doświadczenia przez uczniów.

A science picnic will be organised on the school premises where exercises/experiments by the students will be presented.

 Uczniowie prezentujący społeczności szkolnej wyniki swoich prac, realizowanych w projekcie

Uczniowie prezentujący społeczności szkolnej wyniki swoich prac, realizowanych w projekcie

Uczniowie prezentujący społeczności szkolnej wyniki swoich prac, realizowanych w projekcie

Uczniowie prezentujący społeczności szkolnej wyniki swoich prac, realizowanych w projekcie

Uczniowie prezentujący społeczności szkolnej wyniki swoich prac, realizowanych w projekcie

Uczniowie prezentujący społeczności szkolnej wyniki swoich prac, realizowanych w projekcie

Uczniowie prezentujący społeczności szkolnej wyniki swoich prac, realizowanych w projekcie

Uczniowie prezentujący społeczności szkolnej wyniki swoich prac, realizowanych w projekcie

Uczniowie prezentujący społeczności szkolnej wyniki swoich prac, realizowanych w projekcie

Uczniowie prezentujący społeczności szkolnej wyniki swoich prac, realizowanych w projekcie

 

6 etap // 6th stage

Podsumowanie, prezentacja efektów pracy, nagrody dla uczestników.

A summary, presentation of work results, awards for participants.

 Uczniowie biorący udział w projekcie z nagrodami

 

Zanieczyszczenie
powietrza
Zanieczyszczenie
gleby
Zanieczyszczenie
wody
Ginące gatunki zwierząt,
prawa zwierząt


Jak czyste jest powietrze?

Jak zapobiegać
zanieczyszczeniu powietrza?

Test o powietrzu


Jak czysta jest gleba?

Jak zapobiegać
zanieczyszczeniu gleby?

Test o glebie

 

Jak czysta jest woda?


Jak zapobiegać
zanieczyszczeniu wody?

Test o wodzie


Zwierzęta wymarłe i chronione

Międzynarodowe formy
ochrony przyrody

Test o zwierzętach