Realizacje 2016

 

//

 

Projekt realizowany jest w ramach
XI EDYCJI WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH Biura Edukacji m. st. Warszawy.

//

The project is realized due to the
XI EDITION of Warsaw’s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

I etap // I stage

Zajęcia interaktywne przybliżające uczniom tematykę związana z religiami świata chrześcijaństwo, judaizm, buddyzm, islam zrealizowane przez pracownika naukowego WSTiJO.

//

Interactive classes to familiarize students with topics related to world religions, Christianity, Judaism, Buddhism, Islam carried out by the researcher WSTiJO.

W dniu 17 marca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu WIE „Chrześcijaństwo. Judaizm. Buddyzm. Islam. Cztery religie świata a obsługa gości w hotelu”. Prowadzącym wykład był Pan dr Janusz Mrowiec polski politolog, wykładowca wyższej uczelni i dyplomata, ambasador w Senegalu (1996–2000), Gwinei (1997–2000), Mali i Gambii (1997–2001) oraz Algierii (2002–2006). Przedstawiciel Polski na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. Zgromadzeniu Szefów Państw i Rządów OJA, Radzie Ligi RPA, szczytach OCI i CEDEAO. Były dyrektor Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych, były ambasador RP w Senegalu, Mali, Gwinei, Gambii i Algierze. W latach 1989–1991 przedstawiciel Prezydenta RP w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Za rozwój stosunków polsko-senegalskich odznaczony Grand-Officier de l Ordre national du Lion. W spotkaniu brali udział uczniowie klas 1H, 2H, 3H technikum hotelarskiego. Zapoznali się ze zwyczajami społeczno-kulturowymi panującymi w czterech religiach w porównaniu do religii chrześcijańskiej. Bardzo duża wiedza i doskonały przekaz merytoryczny i wiedza praktyczna wypełniły cały wykład Pana Ambasadora.

//

On 17th March 2016 the first meeting of the WIE project "Christianity, Judaism, Buddhism, Islam - four world religions and guest service at the hotel". The lecture was given by dr Janusz Mrowiec, Polish political scientist, university lecturer and diplomat, Ambassador of Senegal (1996-2000), Guinea (1997-2000), Mali and Gambia (1997-2001) and Algeria (2002-2006). He has been Polish representative at many international conferences, including Meeting Heads of State and Government of the OAU, the Council of the League of South Africa , at the summit of OCI and ECOWAS. In 1989-1991 he was representative of the President,s Committee of Foreign Affairs.For the Polish Senegalese relations he was awarded the Grand - Officer de l'Ordre National du Lion. The meeting was attended by students from clases 1h, 2h, 3h of hospitality school. They got acquainted with the socio-cultural customs in the four religions compared to Christian religion. The Ambassador had great knowledge and excellent communication with all the students gathered at the meeting.

II etap // II stage

Cykl dwóch varsavianistycznych warsztatów terenowych: zwiedzanie świątyń, cmentarzy, spotkania z wyznawcami innych religii.

//

A series of two Varsaviana workshops: visiting temples, cemeteries, meetings with members of other religions.

Warsztaty terenowe 11.04.2016 // Workshops 11th April 2016 

Przyjazd na Wolę, zwiedzanie min. cmentarza karaimskiego. // Wola district - sightseeing Karaite cemetry

- kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni) // The Church of Jesus Christ of the Last Days (Mormons)

- kościół św. Wawrzyńca // Saint Lawrence Church

Wykład o założeniach wiary prawosławnej we wnętrzu cerkwi pod wezwaniem św. Jana Klimka. // Lecture about Orthodox faith in Jan Klimek Church

Synagoga Nożyków, omówienie architektury budynku i głównych zasad judaizmu. // Synagogue - architecture of the building.

Posiłek w restauracji "Magat", omówienie głównych cech kuchni żydowskiej. // Meal in the restaurant Magat.

Mur getta - fragment muru. // Ghetto wall.

Cmentarz żydowski - macewy jako typowy przykład nagrobków żydowskich. // Jewish cemetry - motzeva as a typical example of Jewish graves.

Warsztaty terenowe 25.04.2016 // Workshops 25th April 2016
Wejście do meczetu. Wykład dotyczący głównych zasad islamu –prowadzi imam (mahometański duchowny)
//
The entrance to the mosque - lecture on the main principles of Islam

Bazylika p.w. Serca Pana Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej. Zwrócenie uwagi na wspaniałą architekturę (wzorowaną na bazylice św. Pawła w Rzymie)
//
Basilica - Heart of Jesus at Kawęczyńska street (admiring the architecture modeled on the Basilica of St.Paul in Rome)

Przyjazd do głównej świątyni - DO AM SAH w Falenicy. Zapoznanie uczniów z ideą „OŚRODKI I GRUPY ZEN SZKOŁY KWAN UM” .
Spotkanie zakończył mały słodki poczęstunek.
//
Arrival to the main temple - DO AM SAH in Falenica

 

Zajęcia warsztatowe w galerii Muzeum Polin poświęcone religii judaizmu i obyczajowości żydowskiej.

//

Workshops in the Polin Museum devoted to religions of Judaism and Jewish customs.

Warsztaty w Muzeum Polin 15.04.2016
W dniu 15 kwietnia br. w ramach realizowanego projekt uczniowie klasy 1h pod opieką Joanna Wojtulewicz, wzięli udział w warsztatach pt.: „Spotkania z kulturą żydowska” zorganizowanych w Muzeum Polin w ramach projektu WIE „Cztery religie świata a obsługa gości w hotelu”. Zajęcia poprowadziła Zofia Mioduszewska – edukatorka muzeum.
Uczestnicy wspólnie zastanawiali się na tym, co wyróżnia kulturę żydowską spośród innych kultur. Następnie porównywali swoje wyobrażenia z faktami historycznymi, wyświetlonymi filmami, materiałami źródłowymi dostępnymi na wystawie. Oglądali przedmioty w symboliczny sposób wyrażające cechy tej kultury. Ciekawym i bardzo atrakcyjnym elementem dla młodych odbiorców była możliwość swobodnego poruszania się po wybranych galeriach Polin, w celu poszukiwania odpowiedzi na pytania zawarte w karcie pracy.
Na zakończenie odbyło się podsumowanie zajęć, uczniowie mieli możliwość spontanicznego wypowiadania się i zadawania pytań na różne nurtujące ich kwestie związane z tematem zajęć.

//

Workshop at Polin Museum 15th April 2016
On 15th April 2016 students from class 1h with their treacher Ms Joanna Wojtulewicz took part in the workshop "Meeting with Jewish culture" organized at the Polin Museum.It is a part of WIE project "Four religions of the world and guest service at the hotel". The classes were carried out by Ms Zofia Mioduszewska, museum educator. Students were discussing on what distinguishes Jewish culture from other cultures.Then they compared their ideas with the historical facts, displaying videos, source materials available on the exhibition. They were able to move around the selected Polin galleries to seek answers to the questions on the worksheet. At the end there was a summary of the meeting, students had the opportunity to ask questions related to the subject.

Warsztaty w Muzeum Polin 27.04.2016
W dniu 27 kwietnia br. w ramach realizowanego projekt uczniowie klasy 2h i 3h pod opieką Joanna Wojtulewicz, wzięli udział w warsztatach pt.: „Spotkania z kulturą żydowska” zorganizowanych w Muzeum Polin w ramach projektu WIE „Cztery religie świata a obsługa gości w hotelu”. Zajęcia poprowadził edukator muzeum.
Uczestnicy wspólnie zastanawiali się na tym, co wyróżnia kulturę żydowską spośród innych kultur. Następnie porównywali swoje wyobrażenia z faktami historycznymi, wyświetlonymi filmami, materiałami źródłowymi dostępnymi na wystawie. Oglądali przedmioty w symboliczny sposób wyrażające cechy tej kultury. Ciekawym i bardzo atrakcyjnym elementem dla młodych odbiorców była możliwość swobodnego poruszania się po wybranych galeriach Polin, w celu poszukiwania odpowiedzi na pytania zawarte w karcie pracy.
Na zakończenie odbyło się podsumowanie zajęć, uczniowie mieli możliwość spontanicznego wypowiadania się i zadawania pytań na różne nurtujące ich kwestie związane z tematem zajęć.

//

Workshop at Polin Museum 27th April 2016
On 27th April 2016 students from class 2h and 3h with their treacher Ms Joanna Wojtulewicz took part in the workshop "Meeting with Jewish culture" organized at the Polin Museum.It is a part of WIE project "Four religions of the world and guest service at the hotel". The classes were carried out by the museum educator. Students were discussing on what distinguishes Jewish culture from other cultures.Then they compared their ideas with the historical facts, displaying videos, source materials available on the exhibition. They were able to move around the selected Polin galleries to seek answers to the questions on the worksheet. At the end there was a summary of the meeting, students had the opportunity to ask questions related to the subject.

III etap // III stage

Wizyta studyjna w hotelu Hilton-stosowanie w praktyce zasad modelowej obsługi gości hotelowych innych kultur z wykorzystaniem elementów protokołu dyplomatycznego. Zajęcia będą realizowane przez pracownika hotelu–mistrza ceremonii.

//

Study visit at the Hilton- practical application of principles of the model serving guests of other cultures using elements of diplomatic protocol. Classes will be conducted by an employee of the hotel-master of ceremonies.

W dniu 17.05.2016 odbył się III etap projektu WIE „Chrześcijaństwo. Judaizm. Buddyzm. Islam. Cztery religie świata a obsługa gości w hotelu” w formie zajęć panelowo-konferencyjnych w Hotelu Hilton Warsaw Hotel and Convention Center. Spotkanie zaczęło się od wycieczki po hotelu i jego poszczególnych działach w uwzględnieniem specyfiki tematyki projektu, natępnie odbył się lunch i przywitanie przez Dyrektora Generalnego oraz managerów poszczególnych działów - personalnego, finansowego, recepcji, służby pięter, gastronomii oraz działów bankietów. Następnie w sali konferencyjnej odbył się wykład o obsłudze gości hotelu z poszczególnych religi ujętych w projekcje z podziałem na w/w działy. Organizatorem spotkania był Pan Arkadiusz Butor oraz ze strony hotelu Hilton Pani Joanna Cybulska.

//

On 17th May 2016 was held the third stage of project WIE "Christianity. Judaism. Buddhism. Islam. Four religions of the world and guest service in the hotel." It took place in Hilton Warsaw Hotel and Convention Center in the form of classes for panel - conference. The meeting began with a tour of the hotel and various departments, taking into consideration the specifics of the project topic. Next there was lunch and the General Director and managers of all departments welcomed the guests. After that a lecture was held in the conference room. It concerned guests of different religions. The meeting was organized by Arkadiusz Butor and Joanna Cybulska from Hilton Hotel.

IV etap // IV stage

Praca uczniów w zespołach-opracowanie materiałów edukacyjnych: zadań, zgadywanek, pytań, quizów, filmików sytuacyjnych; materiały powstają pod kierunkiem nauczycieli: informatyki, specjalisty od przedmiotów zawodowych i nauczyciela humanisty.

//

Student work in teams-development of educational materials: tasks, riddles, questions, quizzes, videos situational; materials produced under the guidance of IT teachers, vocational subjects teacher and humanist teacher.

2016-06-20

2016-10-14
Podsumowanie projektu i rozdanie nagród dla autorów najlepszych ćwiczeń. // Project Summary and awards to the authors of the best exercises.

 

Chrześcijaństwo
// Christianity

 

Judaizm // Judaism

 

Buddyzm // Buddhism

 

Islam // Islam

 

 Tekst źródłowy  Tekst źródłowy  Tekst źródłowy  Tekst źródłowy
Tekst źródłowy  Tekst źródłowy  Tekst źródłowy  Tekst źródłowy
Prezentacja  Prezentacja  Prezentacja  Prezentacja
Prezentacja Prezentacja  Prezentacja  Prezentacja
Pytania do prezentacji  Pytania do prezentacji  Pytania do prezentacji  Pytania do prezentacji
  Ćwiczenia z obrazkami   Ćwiczenia z obrazkami  Ćwiczenia z obrazkami Ćwiczenia z obrazkami
Krzyżówka   Krzyżówka  Krzyżówka  Krzyżówka