Realizacjje 2016

 

//

 

Projekt realizowany jest w ramach
XI EDYCJI WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH Biura Edukacji m. st. Warszawy.

//

The project is realized due to the
XI EDITION of Warsaw’s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

I etap // I stage

Zajęcia interaktywne w dzielnicowej czytelni naukowej przybliżające uczniom szkoły zawodowej szerokie spektrum możliwości czytelni, praktyczne wskazówki dotyczące korzystania ze zbiorów książkowych, pozyskiwanie tekstów z zasobów na wolnych licencjach - Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla.

//

Interactive classes in the district library, getting familiar with wide spectrum of reading for vocational school students, practical tips on using the collection of books, texts acquisition of assets under free licenses - Public Library.

Rozpoczął się pierwszy etap projektu „Słodki świat baśni –tworzymy postacie literackie z masy cukrowej”. 01 kwietnia 2016 r. uczniowie z klas cukierniczych 1c, 2c i 3c ZSZ, brali udział w warsztatach czytelniczych pt. „Znaczenie baśni w życiu człowieka”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla przy ul. Meissnera. Na wstępie młodzież obejrzała pomieszczenia biblioteczne oraz zapoznała się z jej bogatymi zasobami, Dowiedzieli się, że w Czytelni można przeczytać ciekawą, unikatową książkę lub czasopismo, w Wypożyczalni zaś, wypożyczyć książki w językach obcych oraz multimedia. Uczniowie uzyskali wskazówki dotyczące korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz sposobów pozyskiwania tekstów z zasobów na wolnych licencjach. Podczas warsztatów młodzież interpretowała teksty popularnych bajek, które pamiętają z dzieciństwa, przekonując się jak wiele prawd życiowych zawierają te utwory. Uczniowie zapoznali się także z pracami naukowymi , które dowodzą, że baśnie mają duży wpływ na kształtowanie świadomości młodego człowieka. Taka podbudowa teoretyczno-naukowa może stać się inspiracją do twórczej i kreatywnej realizacji projektu oraz zachęci uczniów do korzystania z bogatych zbiorów bibliotek publicznych w przyszłości.

//

The first phase of the project has begun. On 1st April students from confectionery classes 1c, 2c and 3c of vocational school participated in the workshops "The importance of fairy tales in the human life" which took place in the Public Library at Meissner street in Warsaw. First the students got acquainted with rich library collection, they learned that they could read an interesting book or magazine and that they can borrow books in foreign languages and multimedia. Students received tips concerning the use of library and methods of obtaining texts under free licences. During the workshops students were interpreting texts and popular stories that they remember from their chidhood. Students also noticed that fairy tales have a big influence on the consciousness of the young men. They can become an inspiration for creative work and can encourage students to use the rich book collection of public libraries in the future.

II etap // II stage

Profesjonalne warsztaty cukiernicze w zakresie tworzenia wyrobów z masy cukrowej – Tortownia.pl.

//

Professional confectionery workshops in the creation of the mass of sugar - Tortownia.pl.

12 i 13 kwietnia 2016 r. zrealizowany został II etap projektu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. W Tortowni.pl odbyły się warsztaty cukiernicze pt.”Słodki świat baśni – tworzymy postacie literackie z masy cukrowej. Pod okiem nauczyciela Akademii tortownia.pl - Pana Tadeusza Braneckiego – mistrza słodkich dekoracji, uczniowie uczyli się wykonywać figurki z lukru plastycznego. Krok po kroku, w sposób przystępny i z humorem, uczył tworzenia słodkich dekoracji. Dzięki tym warsztatom uczniowie zdobyli nowe umiejętności, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy cukierniczej.
Bardzo dziękujemy Panu Tadeuszowi za wspaniałe warsztaty.

//

On 12th and 13th April 2016 second stage of the project within Warsaw Educational Initiatives was carried out. In Tortownia.pl confectionery workshop "Sweet world of Fairy Tales - we create literary characters of sugar mass". Under the supervision of the Teacher Academy Tortownia.pl - Mr Tadeusz Branecki - master of sweet decoration, students learned to make figures from icing. Step by step, with humor, he taught to create sweet decoration. With this workshop students gained new skills which they will use in their future confectionery work. Thank you very much for the interesting workshop.

III etap // III stage

Organizacja warsztatów dla dzieci i rodziców poświęconych czytaniu baśni przez uczniów i tworzenie przez dzieci i rodziców figurek postaci literackich z masy cukrowych - VII Festyn Czytelniczy „Pragnienie czytania” Dzielnicy Praga Południe.

//

Organization of workshops for children and parents dedicated to reading fairy tales by the students and creation of literary figures from the mass of sugar - VII Festival of Reading "Desire to read" in Praga-Południe district.

14 maja 2016 r. odbył się trzeci etap projektu „Słodki świat baśni tworzymy postacie literackie z masy cukrowej”. Tego dnia, podczas VII edycji festiwalu czytelniczego PRAGnienieczytaniA pt. „Muzyka i literatura, czyli melodia słów”, młodzież z klas cukierniczych uczestniczyła w animacjach i warsztatach dla dzieci. Organizatorami festynu byli Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Orkiestra Sinfonia Varsovia oraz Centrum Promocji Kultury. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, pan Tomasz Kucharski. Festyn odbył się na terenie siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia, przy ul. Grochowskiej 272. Uczniowie klas 1c, 2c i 3c prowadzili warsztaty cukiernicze z dziećmi, ucząc ich wykonywania figurek z masy cukrowej ilustrujących postacie z bajek, dekoracji ciastek. Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców. Była to wspaniała lekcja dla wszystkich –jak można spędzić czas razem z rodziną.

//

On 14th May 2016 the third stage of the project "Sweet world of fairy tales - we create literary characters of sugar mass" took place. That day during VII edition of the reading festival PRAGnienieczytaniA "Music and literature - melody of the words" students from confectionery classes participated in animation and workshop for children. It was organized by Zygmunt Jan Rumel Public Library in South Praga district, Sinfonia Varsovia, as well as by the Centre of Culture Promotion. The Mayor of South Praga district of the capital city Warsaw,Tomasz Kucharski took the honorary patronage of the event. The festival was held at the seat of Sinfonia Varsovia, at 272 Grochowska street. Students from classes 1c, 2c, and 3c conducted confectionery workshop with children, teaching them making figures from sugar mass and decorating cakes. These classes attracted both children and their parents. It was a great lesson for all people who could spend time together with their family.

04 czerwca 2016 r. w ramach trzeciego etapu projektu „Słodki świat baśni - tworzymy postacie literackie z masy cukrowej” młodzież z klas cukierniczych uczestniczyła w festynie „Dzień Dziecka na Grochowskiej”. Organizatorem festynu była Orkiestra Sinfonia Varsovia pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, pana Tomasza Kucharskiego. Uczniowie klas 1c, 2c i 3c prowadzili warsztaty cukiernicze dla dzieci. Zajęcia polegały na dekorowaniu ciasteczek oraz lepieniu figurek postaci bajkowych z masy cukrowej. Warsztaty przyciągnęły uwagę wielu dzieci, a także rodziców. Pozwoliły miło i kreatywnie spędzić czas. Uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności i podzielić się zdobytą wiedzą z najmłodszym pokoleniem.

//

On 4th June 2016 in the 3rd stage of the project "Sweet fairy tale world - we create literary figures of sugar mass" students from confectionery classes participated in the festival
Children's Day on Grochowska street. It was organized by Sinfonia Varsovia under the auspices of Mayor of Praga district Mr Tomasz Kucharski. Students from class 1c, 2c and 3c conducted confectionery workshops for children. The classes consisted in decorating cookies and making figures of sugar mass. The workshops attracted attention of many children and parents. They spent time in a creative way. Students could present their skills and share their knowledge with the youngest generation.

„Słodki świat baśni- tworzymy postacie literackie z masy cukrowej”, wystawa w Bibliotece na Gocławiu.
W Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla przy ul. Meissnera, z którą współpracowaliśmy w czasie realizacji programu WIE „Słodki świat baśni –tworzymy postacie literackie z masy cukrowej”, została otwarta wystawa dla szerokiego kręgu czytelników biblioteki , obrazująca przebieg realizacji projektu. Zamieszczono tam zdjęcia z warsztatów, w których uczniowie nabywali nowe umiejętności, następnie przekazywali tę wiedzę młodszym. Zaprezentowano również figurki z masy cukrowej wykonane przez uczniów naszej szkoły.

//

"Sweet world of fairy tales - we create literary characters from sugar mass" - exhibition at the Gocław library
In the Public Library at Meissner Street with which we cooperated during WIE program "Sweet world of fairy tales - we create literary characters from sugar mass" an exhibition for wide range of readers has been opened. It illustrates the progress of the project. It contains pictures of workshops in which students acquired new skills, then they passed this knowledge to younger friends. There were also presented figures from sugar mass made by our students.

IV etap // IV stage

Podsumowanie projektu.

//

Summary of the project.