Rekrutacja - rejs


REGULAMIN REKRUTACJI

Lista uczestników projektu


Lista uczniów ZAKWALIFIKOWANYCH do II edycji projektu - podział na grupy

Lista uczestników kursów I EDYCJA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„PROFESJONALISTA rynku gastronomicznego”

POSTANOWIENIE OGÓLNE

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „PROFESJONALISTA rynku gastronomicznego” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Podmiotem realizującym projekt jest Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd Dzielnicy Praga Południe.

2. Projekt realizowany jest w okresie od 02 stycznia 2012 do 30 września 2013 roku.

3. Miejscem realizacji kursów zawodowych w ramach realizacji projektu jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36.

4. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
Kursy: barmański, kelnerski, kuchnia cateringowo – bankietowa wraz z językiem angielskim w zawodzie barmana, kelnera i w kuchni cateringowo – bankietowej
Praktyki zawodowe w hotelach, restauracjach.

5. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych kursach i praktykach zawodowych nieodpłatnie.

6. Projekt zakłada udział 144 uczniów.

7. Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej szkoły http://www.zsgh.edu.pl/.

8. Każdy uczestnik biorący udział w kursach i praktykach zawodowych jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Na zakończenie udziału w kursach każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

10. Na zakończenie praktyki zawodowej uczestnik otrzyma zaświadczenie poświadczające ich odbycie.


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do udziału w poszczególnych zadaniach projektu mogą zgłaszać się uczniowie spełniający następujące kryteria formalne i merytoryczne:

KRYTERIA FORMALNE
uczestnik jest uczniem Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie,
uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w poszczególnych kursach zachowując podane niżej terminy rekrutacji,
kryterium zakwalifikowania ucznia do udziału w każdym zadaniu Projektu stanowi złożona kompletna dokumentacja określona w zasadach rekrutacji.

KRYTERIA MERYTORYCZNE
1. Stopień motywacji ucznia w zakresie podnoszenia kwalifikacji ustalony na podstawie rozmowy z kandydatem.

2. Status uczestnika projektu zostaje potwierdzony poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie; podpisanie umowy dotyczącej udziału w projekcie oraz złożenie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

3. Zgłoszenie się do udziału w zadaniach projektu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w wybranym kursie oraz odbyciu praktyki zawodowej w wymiarze 1 miesiąca.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach lub nieusprawiedliwionej absencji powyżej 20% zajęć uczestnik nie będzie mógł w przyszłości uczestniczyć w żadnym kursie oraz szkoleniu organizowanym zarówno przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36, jak również przez Dzielnicę Praga Południe m.st. Warszawy.

5. Miejsce ucznia wykluczonego z udziału w projekcie zajmuje uczeń z listy rezerwowej.

6. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji mającym na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.


ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutację grupy docelowej I EDYCJI prowadzi kierownik projektu w kwietniu oraz maju 2012 r. oraz rekrutację II EDYCJI w lutym 2013 r. prowadzi asystent ds. praktyk i rekrutacji.

2. Rekrutacja rozpoczyna się od akcji informacyjno-promocyjnej prowadzonej m.in. na terenie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

3. W praktykach zawodowych (w restauracjach i hotelach w Warszawie) biorą udział wszyscy uczestnicy kursów I EDYCJI oraz wszyscy uczestnicy kursów II EDYCJI.

4. Informacje o terminach rekrutacji będą umieszczane na materiałach promocyjnych oraz publikowane na szkolnej stronie internetowej: http://www.zsgh.edu.pl.

5. Rekrutacja może zostać zawieszona wcześniej, jeżeli ilość zgłoszeń kandydatów spełniających wymogi formalne przekroczy 24 osoby w ramach 1 kursu.

6. Celem zgłoszenia udziału w projekcie zainteresowany udziałem w projekcie uczeń dostarcza poprawnie wypełnioną dokumentację do wyznaczonego przez organizatorów pokoju w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskim przy ul. Majdańskiej 30/36:
Kwestionariusz rekrutacyjny,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczenie kandydata.
a) W przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia kandydaci powinni dostarczyć również podpisane Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna.

7. Każdemu zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina). Za dzień wpłynięcia zgłoszenia uważa się dzień, w którym kompletny, wypełniony, podpisany i parafowany kwestionariusz rekrutacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie kandydata wpłynie do osoby rekrutującej.

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

9. Druki dokumentów I EDYCJI są do pobrania u kierownika projektu (ul. Majdańska 30/36) a w II EDYCJI na stronie internetowej szkoły: http://www.zsgh.edu.pl.

10. Komisja rekrutacyjna na podstawie zgłoszeń sporządza listę osób kwalifikujących się do udziału w projekcie. Ostateczna lista kandydatów zostaje zatwierdzona przez kierownika projektu po przeprowadzonej rozmowie z kandydatem.

11. Weryfikacja złożonych dokumentów prowadzona jest zgodnie z kryteriami rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie przekazana zainteresowanym osobom w formie pisemnej.

12. Potencjalni uczestnicy, którzy nie zostaną zakwalifikowani z powodu braku miejsc umieszczeni zostaną na liście rezerwowej.

13. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu na jego miejsce może zostać zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

14. Archiwizację dokumentacji rekrutacyjnej I edycji prowadzi kierownik projektu w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie, a w II edycji prowadzi asystent ds. praktyk i rekrutacji w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie.

15. Nadzór nad przebiegiem zajęć merytorycznych prowadzi kierownik projektu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym „Regulaminie uczestnictwa w projekcie” lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.

2. W kwestiach nieregulowanych w „Regulaminie uczestnictwa” prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada kierownik projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2012 r. i obowiązuje przez cały czas trwania projektu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie NAUCZYCIELE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„będę ATRAKCYJNYM PRACOWNIKIEM”


POSTANOWIENIE OGÓLNE
Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „będę atrakcyjnym pracownikiem” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

1. Podmiotem realizującym projekt jest Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd Dzielnicy Praga Południe.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01 marca 2010 do 31 lipca 2011 roku.
3. Miejscem realizacji kursów zawodowych w ramach realizacji projektu jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36.
4. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
Kursy I i II stopnia: sommelier (skierowany do uczniów technik hotelarstwa), barman (skierowany do uczniów technik organizacji usług gastronomicznych) oraz kucharz-ryby i owoce morza w kuchni polskiej i światowej (skierowany do uczniów technik kucharz).
Kurs języka angielskiego ze słownictwem branżowym.
Praktyki zawodowe w hotelach, restauracjach dla uczestników kursów I stopnia.
Spotkania z pracodawcami (targi pracy), seminarium podsumowujące.
5. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych kursach zawodowych, kursach języka angielskiego, praktykach zawodowych, spotkaniach z pracodawcami i seminarium podsumowującym nieodpłatnie.
6. Projekt zakłada udział 144 uczniów.
7. Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej szkoły http://www.zsgh.edu.pl/.
8. Każdy uczestnik biorący udział w kursach zawodowych, języka angielskiego, praktykach zawodowych i pozostałych zajęciach jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Na zakończenie udziału w kursach zawodowych i po uzyskaniu pozytywnych ocen z egzaminów końcowych uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę.
10. Na zakończenie praktyki zawodowej uczestnicy kursów I stopnia otrzymają zaświadczenia poświadczające ich odbycie.


WARUNKI UCZESTNICTWA
Do udziału w poszczególnych zadaniach projektu mogą zgłaszać się uczniowie spełniający następujące kryteria formalne i merytoryczne:
KRYTERIA FORMALNE:
uczestnik jest uczniem klasy II lub III Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie.
uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w poszczególnych kursach zachowując podane niżej terminy rekrutacji,
kryterium zakwalifikowania ucznia do udziału w każdym zadaniu Projektu stanowi złożona przez ucznia osobiście kompletna dokumentacja określona w zasadach rekrutacji.

KRYTERIA MERYTORYCZNE:
stopień motywacji ucznia w zakresie podnoszenia kwalifikacji ustalony na podstawie rozmowy z kandydatem.
1. Status uczestnika projektu zostaje potwierdzony poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie; podpisanie umowy dotyczącej udziału w projekcie oraz złożenie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
2. Zgłoszenie się do udziału w zadaniach projektu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w wybranym kursie zawodowym, kursie języka angielskiego, spotkaniach z pracodawcami (targach pracy), w przypadku uczestników kursów I stopnia - odbycia praktyki zawodowej w wymiarze jednego miesiąca w lipcu lub sierpniu 2010 r. oraz w przypadku uczestników kursów II stopnia – w seminarium podsumowującym. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach lub nieusprawiedliwionej absencji powyżej 20% zajęć uczestnik jest wykluczany z udziału w projekcie i zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania przypadającej na jednego ucznia. Miejsce uczestnika wykluczonego z udziału w projekcie zajmuje uczeń z listy rezerwowej.
3. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji mającym na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.


ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutację grupy docelowej prowadzi specjalista ds. kursów zawodowych we współpracy z asystentem ds. praktyk zawodowych w okresie od marca do czerwca 2010 r. oraz od listopada do grudnia 2010 r.
2. Rekrutacja rozpoczyna się od akcji informacyjno-promocyjnej prowadzonej m.in. na terenie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.
3. W praktykach zawodowych (lipiec, sierpień 2010 w restauracjach i hotelach w Warszawie) biorą udział wszyscy uczestnicy kursów I stopnia.
4. Informacje o terminach rekrutacji będą umieszczane na tablicy ogłoszeń projektu oraz publikowane na stronie internetowej projektu: http://www.zsgh.edu.pl
5. Rekrutacja może zostać zawieszona wcześniej, jeżeli ilość zgłoszeń kandydatów spełniających wymogi formalne i merytorycznr przekroczy 24 osoby w ramach każdego kursu.
6. Celem zgłoszenia udziału w projekcie zainteresowany udziałem w projekcie uczeń dostarcza poprawnie wypełnioną dokumentację do pokoju kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskim przy ul. Majdańskiej 30/36:
Kwestionariusz rekrutacyjny,
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego.
7. Każdemu zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina). Za dzień wpłynięcia zgłoszenia uważa się dzień, w którym wpłynął kompletny, wypełniony i podpisany kwestionariusz rekrutacyjny oraz podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w przypadku kandydatów niepełnoletnich.
8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
9. Druki dokumentów są do pobrania u specjalisty ds. kursów zawodowych, asystenta ds. praktyk zawodowych (ul. Majdańska 30/36, pokój kierownika szkolenia praktycznego) lub na stronie internetowej szkoły: http://www.zsgh.edu.pl.
10. Specjalista ds. kursów zawodowych na podstawie zgłoszeń sporządza listę osób kwalifikujących się do udziału w projekcie.
11. Weryfikacja złożonych dokumentów prowadzona jest zgodnie z kryteriami rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie przekazana zainteresowanym osobom w formie ustnej i umieszczona na stronie internetowej projektu.
12. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani z powodu braku miejsc, umieszczeni zostaną na liście rezerwowej.
13. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu na jego miejsce może zostać zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń i stopnia motywacji do udziału w projekcie.
14. Archiwizację dokumentacji rekrutacyjnej do czasu zakończenia rekrutacji prowadzi asystent ds. praktyk zawodowych w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie.
15. Po zakończeniu rekrutacji uczestników prowadzonej na terenie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie, dokumentacja rekrutacyjna będzie archiwizowana w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe, ul.Grochowska 274 w Warszawie.
16. Nadzór nad przebiegiem zajęć merytorycznych prowadzi kierownik projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym „Regulaminie uczestnictwa w projekcie” lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.
2. W kwestiach nieregulowanych w „Regulaminie uczestnictwa” prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada kierownik projektu.