Program "Bezpieczeństwo w sieci" // "Network security" program

  

Wiedza na temat ochrony prywatności, danych osobowych oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu stanowi niezbędny element wychowania i edukacji.

W czasach szybkiego rozwoju nowych technologii ochrona prywatności, danych osobowych, bezpieczna wymiana informacji i komunikacji jest utrudniona, dlatego też szkoła podejmuje odpowiednie działania edukacyjne skierowane na „Bezpieczeństwo w sieci”.

A. W każdej pracowni, bibliotece, pokoju nauczycielskim powieszone zostały informacje z którymi został zapoznany każdy nauczyciel i uczeń mający zajęcia w sali przedstawiające „11 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu” i „Regulamin korzystania przez uczniów i nauczycieli w ZSGH z Internetu”.

B. W pracowniach informatycznych 34, 202 i bibliotece szkolnej powieszone zostały informacje „Jak bezpiecznie funkcjonować w Cyfrowym świecie?”.

C.Przy pracowni 202 zostały przygotowane tablice informujące o „Bezpieczeństwie w sieci”, „Cyberprzemocy” i „Sekstingu”.

D. W pracowni 34 i bibliotece szkolnej zostały powieszone plakaty dotyczące „Cyberprzemocy” i „Sekstingu”.

E. Nauczyciele na Godzinach wychowawczych realizują zagadnienia dotyczące: „Zagrożenia w Internecie”, „Cyberprzemocy” i „Sekstingu”.

F. Przygotowana została „Skrzynka zaufania” do której uczniowie mogą wrzucać anonimowe informacje dotyczące przypadków przemocy. (Jeden raz w tygodniu Pedagog sprawdza zawartość skrzynki i reaguje na zawarte w niej informacje, zgodnie z "Procedurą reagowania na zjawisko Cyberprzemocy w szkole").

G. Każdego roku będzie obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu.

H. Szkoła nawiązała współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i NASK które wspierają nasz program odpowiednimi materiałami edukacyjnymi.

I. Szkoła nawiązała współpracę z Policją, w ramach której będą się odbywały spotkania uczniów z przedstawicielami prawa.

K. Na zebraniu rodzice zostaną zapoznani z:

a) Polityką „Bezpiecznego Internetu” na terenie szkoły
b) "Procedurą reagowania na zjawisko Cyberprzemocy w szkole"
c) Materiałami multimedialnymi dot. "Cyberprzemocy", "Sekstingu".

Program opracowała i realizuje Pani Marta Monika Bagińska.

//

Knowledge about privacy protection, personal data and rules about keeping internet safe is a necessary factor of education.

Nowadays when we witness fast development of new technologies, privacy protection, personal data, safe information exchange and communication are becoming more difficult. That is why school is obliged to take efective action with a focus on "Network security".

A. In each lab, library and teacher`s room there is a notice with 11 rules of using internet safely and "Regulations of using internet by teachers and students of ZSGH". All teachers and students are familiar with those rules.

B. In the information technology labs 202 and 34 and school library there are special boards informing "How to keep safe in digital world ?".

C. In the lab 202 there are posters about "Network security", "Cyberbullying" and "Sexting".

D. In the lab 34 and school library there are posters referring to "Cyberbullying" and "Sexting".

E. During homeroom classes teachers discuss topics of "Dangers in the Internet", "Cyberbullying" and "Sexting".

F. There is a confidential box where students can leave anonymous information about cyberbullying. Once a week the pedagogue checks it and responds according to the "Procedure of reacting at school cyberbullying".

G. Each year of February will be the Day of Safe Internet.

H. Our school cooperates with the Foundation Dajemy Dzieciom Siłę and NASK which support our program with different educational activities.

I. Our school cooperates with the Police and students will have the opportunity to meet the state represantatives

K. During the school meetings parents will get familiar with:
a) The Policy of "Safe Internet" in the school area
b) "The procedure of reacting at cyberbullying at school"
c) Multimedia materials referring to "Cyberbullying", "Sexting"

The program was prepared by Ms Marta Monika Bagińska.

 

 padlet - CYBERPRZEMOC 

 //

 padlet CYBERBULLYING 

 

 
Program "Bezpieczeństwo w sieci" 2023/2024 // "Network security" program 2023/2024

W dniu 08. kwietnia 2024r. Pan Andrzej Rylski z NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) poprowadził spotkanie dla rodziców na temat Cyberprzemocy. Omówione zostały media społecznościowe, rodzaje cyberprzemocy, konsekwencje dla osób doświadczających hejtu oraz dla inicjatora.

On April 8th,2024. Mr Andrzej Rylski from NASK (Scientific and Academic Computer Network) gave a lecture on Cyberbullying for parents in our school.The issues discussed were the following: social media, types of cyberbullying, the consequences for those experiencing hate and for the initiator of hate as well.

rodzice biorący udział w spotkaniu prowadzący i Pani Dyrektor

omawiane zagdanienia na zajęciach

W dniu 27 marca uczniowie z klas II, III i IV wzięli udział w spotkaniu na temat Cyberprzemocy, przeprowadzonej przez Pana Andrzeja Rylskiego z NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej).
Na spotkaniu omówione zostały rodzaje cyberprzemocy, jak: cyberstalking, mowa nienawiści, sextorion, troling, kradziez tożsamości. Uczniowie dowiedzieli się jakie są konsekwencje dla osoby doświadczającej hejtu, dla inicjatora hejtu, jak sobie z nim radzić.

On March 27th, our second, third and fourth graders attended a meeting on Cyberbullying, conducted by Mr Andrzej Rylski from NASK (Scientific and Academic Computer Network).
At the meeting, various types of cyberbullying were discussed, such as cyberstalking, hate speech, sextortion, trolling and identity theft. The students learned what the consequences are for the person experiencing the hate, for the initiator of the hate, and how to deal with it.

powitanie Pani Dyrektor gościa z NASK, slajd z prezentacji z tematem spotkania

uczniowie bioracy udział w spotkaniu

omawiane treści na spotkaniu

omawiane treści na spotkaniu


W dniu 04.03.3024r. Panie Aneta Czarnecka, Agnieszka Osełka, Tymińska Małgorzata z Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadziły zajęcia z uczniami klas I na temat hejtu w sieci. Podczas spotkania został omówiony przykład przemocy rówieśniczej w szkole. Panie zapoznały uczniów z odpowiedzialnością karną obejmującą takie zachowania. Spotkanie wzbogacone zostało filmami nawiązującymi do tematyki zajęć.

On March 4th 2024 Ladies Aneta Czarnecka, Agnieszka Osełka, Tymińska Małgorzata from the Office of Electronic Communications held a class with first grade students on the subject of online hate speech. During the meeting peer violence examples at school were discussed. The ladies made students aware of the criminal responsibility resulting from such behaviour. The meeting was enriched by films relating to the subject of the classes.

https://youtu.be/OZDFEYABik4?si=UwL-OnNBdC8UW7Eo

https://www.youtube.com/watch?v=WkgP9zE_arY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=fvRZsUF8Yi0

powitanie gości przez  panią dyrektor

uczniowie biorący udzial w spotkaniu meteriały wyświetlane podczas spotkania

meteriały wyświetlane podczas spotkania

 

W dniach 29 stycznia oraz 5 lutego 2024 r. policjantki z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII – podkom. Katarzyna Puszczyk i mł. asp. Małgorzata Gębczyńska, przeprowadziły w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie zajęcia z uczniami klas pierwszych pod nazwą "Moja lekcja odpowiedzialności”Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się czym jest czyn karalny, zachowania świadczące o przejawach demoralizacji oraz jakie środki prawne może wobec osób nieletnich zastosować sąd rodzinny. Zostały również omówione zagadnienia dotyczące substancji zabronionych oraz negatywnych zachowań grup rówieśniczych pojawiających się w Internecie. Uczniom zostały przekazane informacje na temat zjawisk często występujących w sieci t.j. ośmieszanie, poniżanie, stosowanie gróźb karalnych, upublicznianie wizerunku osoby bez jej zgody.

On  January 29th  and February 5th 2024, policewomen from the Warsaw VII District Police Headquarters – Deputy Commissioner Katarzyna Puszczyk and Junior Aspirant  Małgorzata Gębczyńska - held classes with first-grade students at the Catering and Hospitality School Complex in Warsaw entitled "My lesson in responsibility"During the meetings, students learnt what a criminal offence is, what behaviour is indicative of demoralisation and what legal measures a family court can take against minors. They also discussed issues relating to prohibited substances and negative peer group behaviour on the Internet. Students were provided with information about phenomena frequently occurring on the Internet, such as ridicule, humiliation, the use of criminal threats and the publication of a person's image without their consent.

uczniowie podczas zajęć zpolicją

uczniowie podczas zajęć zpolicją

 

Program "Bezpieczeństwo w sieci" 2022/2023 // "Network security" program 2022/2023

W dniu 10 maja eksperci z NASK Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadzili zajęcia z uczniami klas II i III, na temat „Ryzyk związanych z publikacją materiałów intymnych on-line”.
Uczniowie zostali poinformowani: Co robić jeżeli materiały intymne wypłyną?, omówiona została strona „Take It Down(proszę kliknąć na nazwę). Ponadto na spotkaniu poruszono zagadnienia takie jak: szantaż na tle seksualnym, zjawisko seksualizacji, zjawisko selfgenerated content, zjawisko sextingu. Podczas  zajęć zaprezentowany został również film z kampanii na TikToku #nienapokaz. (proszę kliknąć na nazwę)

On 10th of May , experts from the NASK National Research Institute, held a class with students from classes II and III, on the subject of "Risks of publishing intimate material online".
Students were informed about the following issues: What to do if intimate materials leak ?and the "Take It Down" (please click on the title). In addition, crimes such as: sexual blackmail, the phenomenon of sexualisation, the phenomenon of self-generated content, the phenomenon of sexting were discussed at the meeting. A video from the campaign on TikTok #noShow (please click on the title) was also presented during the class. 

treści i osoby prowadzące wykład

treści i osoby prowadzące wykład

treści i osoby prowadzące wykład

treści i osoby prowadzące wykład

treści i osoby prowadzące wykład

treści i osoby prowadzące wykład

uczniowie biorący udział w spotkaniu

W dniu 27.03.2023r. rodzice/opiekunowie naszych uczniów mieli spotkanie z przedstawicielkami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, paniami: Mileną Górecką, Joanna Czaczkowską i Pauliną Nowak.
Panie mówiły o zagrożeniach w sieci czyli o Phishing, Smishingu  i Vishingu, ochronie wizerunku, nierealnych standardach piękna. Omówiony został również: hejt, seksting, sekstorion, zagrożenia związane z zakupami on-line i bankowością elektroniczną. Na sam koniec rodzicom zostało przedstawione zjawisko uzależnienia od Internetu. Panie przyniosły materiały informacyjne na temat zagrożeń w sieci, które były rozdawane rodzicom. Spotkanie zorganizowała pani Marta Monika Bagińska.

On March 27th 2023, parents/guardians of our students had a meeting with representatives of the Office of Electronic Communications, Ms: Milena Górecka, Joanna Czaczkowska and Paulina Nowak.
The ladies talked about online threats, i.e. Phishing, Smishing and Vishing, image protection, unrealistic beauty standards. Also discussed were: hate, sexting, sextortion, the dangers of online shopping and e-banking. At the very end, the phenomenon of Internet addiction was presented to parents. The ladies brought information leaflets on online dangers, which were distributed to parents. The meeting was organised by Ms Marta Monika Bagińska. zdjęcie pokazujące Pani wicedyrektor i rodziców podczas spotkania

zdjecie pokazujące prowadzące prowadzące spotkanie i rodziców

zdjęcia pokazujące materiały przygotowane dla rodziców  
zdjęcia pokazujące materiały przygotowane dla rodziców

zdjęcia pokazujące materiały przygotowane dla rodziców

W dniu 01.03.2023 Pani Ewa Domańska z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przeprowadziła zajęcia z uczniami klas 2, 3 i 4 na temat zagrożeń w sieci. Na spotkaniu omówione zostało pojęcie cyberprzemoc, odpowiedzialności osób „hejtujących” w sieci. Uczniowie dowiedzieli się również co składa się na wizerunek w sieci, jak on może być ważny w przyszłej pracy. Szczególna uwaga uczniów została zwrócona na okazywanie szacunku innym użytkownikom w sieci. Na koniec spotkania uczniowie zostali zapoznani z pojęciem Phishing i różnego rodzaju oszustw w Internecie. Spotkanie zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

On March 1st 2023, Ms Ewa Domanska from Research and Academic Computer Network conducted classes with students from grades 2, 3 and 4 about online threats. At the meeting, the notion of cyberbullying, the responsibility of people who hate online was discussed. Students also learnt what makes up an online image, how it can be important for future work. Special attention was paid to showing respect to other users online. At the end of the meeting, students were introduced to the concept of Phishing and various types of scams on the Internet. The meeting was organised by Ms Marta Monika Bagińska.

Pani Dyrektor wita prowadzącą spotkanie

prowadząca spotkanie prezentuje treści związane z tematyką zajęć

prowadząca spotkanie prezentuje treści związane z tematyką zajęć

prowadząca spotkanie prezentuje treści związane z tematyką zajęć

 

W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2023r. uczniowie z klas pierwszych mieli zajęcia z przedstawicielami policji: mł. asp. Małgorzatą Gębczyńską i asp. szt. Katarzyną Puszczyk. Na spotkaniu omawiana była odpowiedzialność prawna nieletnich, demoralizacja, picie, palenie, przeklinanie, uchylanie się od obowiązku nauki oraz Cyberprzemoc w sieci. Spotkanie zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

On January 31st and  February 1st 2023 ,students  from first classes had classes with representatives of the police: Junior Warrant Officer Małgorzata Gębczyńska and Warrant Officer Katarzyna Puszczyk. The meeting the legal responsibility of minors, demoralisation, drinking, smoking, swearing, school evasion and cyberbullying online were discussed. The meeting was organised by Ms Marta Monika Baginska.

 

Program "Bezpieczeństwo w sieci" 2021/2022 // "Network security" program 2021/2022

W dniu 29 października 2021r. Pani Marta Monika Bagińska zorganizowała spotkanie pt. "Hazard? Nie daj się wciągnąć!" pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej Pani Moniki Kołacz i Panów Wojciecha Nasiłowskiego, Huberta Leonik z uczniami szkoły klas Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży jak groźne jest uczestniczenie w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym w Internecie. Prowadzący podnieśli też świadomość uczniów na temat zagrożeń jakie niesie hazard. 

On 29th of October 2021. Ms Marta Monika Bagińska organised a meeting entitled. "Gambling? Don`t get drawn in!" Employees and officers of the Tax Administration Chamber, Ms Monika Kołacz and Mr Wojciech Nasiłowski, Mr Hubert Leonik talked to the students of  the Catering and Hospitality  Secondary School.The aim of the meeting was to make young people aware of how dangerous it is to participate in illegal practices of arranging and conducting gambling games, including online. The speakers also raised pupils' awareness of the threats posed by gambling.

 

osoby prowadzące spotkanie z uczniami 

slajdy pokazywane podczas zajęć

slajdy pokazywane podczas zajęć

ulotka z materiałami informacyjnymi KAS

uczniowie podczas spotkania w sali 207

uczniowie podczas spotkania w sali 5

 

 

Program "Bezpieczeństwo w sieci" 2019/2020 // "Network security" program 2019/2020

W dniu 28 stycznia 2020r. uczniowie z klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z Panem Andrzejem Rylskim, reprezentującym instytucję NASK (Naukową i Akademicką Sieć Komputerową). 

Omówione zostało czym jest cyberprzemoc, czyli hej, prześladowanie, podszywanie się pod innych, upubliczniania zdjęć lub filmów bez zgody autora, wykluczenie z grupy znajomych. 

Uczniowie dowiedzieli się kto jest celem cyberprzemocy, jakie są skutki dla osoby poszkodowanej. Poruszony został również aspekt prawny cyberprzemocy i podane telefony, maile, na które mogą zgłaszć niewłaściwe zachowania w sieci. Na sam koniec uczniowie obejrzeli film "Na zawsze". 

 // 

On 28th January, 2020  first grade students took part in a meeting with Andrzej Rylski, representing the RACN (Research and Academic Computer Network) institution.

It was discussed what cyberbullying is, hate, stalking, personating, taking photos or videos public without the author's consent, exclusion from a group of friends.

The students learnt who the target of cyberbullying is and what the consequences are for the victim. The legal aspect of cyberbullying was also raised, as well as telephone numbers and e-mails to which they may report inappropriate online behaviour. Finally, the students watched the movie "Forever".

 

 

W dniu 13.01.2020r. odbyło się spotkanie przedstawicieli UKE, Urzędu Komunikacji Elektronicznej z rodzicami, opiekunami naszych uczniów. Spotkanie prowadziły Panie Joanna Dubel, Milena Górecka i Aleksandra Mokrzycka.
Omówione zostały negatywne zjawiska przemocy w sieci, takie jak: hej, flaming, mowa nienawiści, seksting, sekstortion, challenge, patostream i sharenting. Rodzice dowiedzieli się również o postawach wobec cyberświata, takich jak: FOMO, MOMO, FOJI, JOMO oraz o klasyfikacji i oznaczenia gier komputerowych. Panie zaprezentowały aplikacje dla kontroli rodzicielskiej oraz instytucje do których należy się zwrócić o pomoc, w przypadku wystąpienia problemu.

//

On January 13, 2020 a meeting of representatives of the Office of Electronic Communications with parents  took place. The meeting was led by Joanna Dubel, Milena Górecka and Aleksandra Mokrzycka.
Negative phenomena of online violence were discussed, such as  flaming, hate speech, sexting, sextortion, challenge, patostream, and sharenting. Parents also learned about attitudes towards the cyberworld, such as: FOMO, MOMO, FOJI, JOMO, and about the classification and designation of computer games. Ladies presented applications for parental control and institution which help in case of any problem.Program "Bezpieczeństwo w sieci" 2018/2019 // "Network security" program 2018/2019

W dniu 25 kwietnia Pani Anna Rywczyńska i Pan Andrzej Rylski z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) poprowadzili zajęcia z uczniami naszej szkoły. Podczas spotkania omówione zostały: kształtowanie wizerunku w sieci, koncepcja łączenia przedmiotów użytkowych z innymi za pomocą sieci telekomunikacyjnych, seksting, cyberprzemoc oraz cyberzagrożenia. Uczniowie zostali zapoznani z akcją offlinechallenge.pl. Spotkanie zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On April 25th, Ms. Anna Rywczyńska and Mr. Andrzej Rylski from NASK (Research and Academic Computer Network) conducted classes with our school's students. During the meeting, the following topics were discussed: creating the image on the internet, the concept of combining utilitarian objects with others using telecommunication networks, sexting, cyberbullying and cyberthreat. The students were acquainted with the offlinechallenge.pl campaign. The meeting was organized by Ms.Marta Monika Bagińska.


 

 

Dnia 25.02.2019r. przedstawicie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Pani Milena Górecka i Pan Łukasz Kiwicz  poprowadzili wykład dla rodziców naszych uczniów na temat: "Dzieci w cyfrowym świecie”. Przedstawili wyniki badania konsumenckiego dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii. Przybliżyli także zjawiska, które występują w cyberświecie takie jak hejt, sekstortion czy patostream. Zwrócili uwagę także na gry oraz płatności SMS Premium.  

 // 

On January 25th,2019  representatives of the Office of Electronic Communications, Ms. Milena Górecka and Mr. Lukasz Kiwicz conducted a lecture for parents about "Children in the digital world". They presented the results of consumer research concerning the use of modern technologies. They discussed phenomena which appear in the cyber world such as hate, sextortion or patostream. They also paid attention to games and premium rate text messages.

 

W dniu 25.01.2019r. pracownicy Wyższej Szkoły Bankowej poprowadzili zajęcia z uczniami klas trzecich na temat: "Cyberprzemoc, jak się chronić?".

//

 On the 25th of January,2019 lecturers of WSB University had classes with students from class III about: "Cyberbullying- how to protect yourself?".

 

 

 

Zajęcia profilaktyczne z policją
4 grudnia 2018 r. we wszystkich klasach pierwszych naszej szkoły odbyły się zajęcia profilaktyczne z policją. Tematem lekcji była odpowiedzialność karna  ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji w przypadku stosowania cyberprzemocy. Podczas godzinnego spotkania uczniowie również dowiedzieli się o zagrożeniach jakie niesie ze sobą internet, a także uzyskali wskazówki jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych.

//

Preventive classes with the police
On 4.12.2018, the first grade students participated in preventive classes with the police. The topic of the lesson was criminal responsibility with a special focus including consequences in the case of cyberbullying . During the one-hour meeting students also learned about the risks posed by the Internet, as well as got hints on how to safely use social media. "Program "Bezpieczeństwo w sieci" 2017/2018 // "Network security" program 2017/2018

Dnia 13 lutego 2018r. odbyło się spotkanie uczniów z klas 1h, 1d i 1f a dnia 06 marca 2018 odbyło się spotkanie uczniów z klas 1e, 1c, 1a z Panią mł. asp. Katarzyną Puszczyk oraz st. sierż. Małgorzatą Gębczyńską z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KRP Warszawa VII. Podczas spotkania młodzież zapoznała się min. z zagrożeniami w sieci takimi jak: cyberprzemoc, seksting, grooming, prostytucja, zagrożenie prywatności.

//

On 13th February 2018 there was a meeting of students from classes 1h, 1d and 1f and on 6th March 2018 there was a meeting of students from classes 1e, 1c, 1a with Ms Katarzyna Puszczyk and sergeant Ms Małgorzata Gębczyńska from the Social Prevention Department Warsaw VII. During the meeting students became familiar with cyber threats, such as: cyberbullying, sexting, grooming, prostitution.

 

 Program "Bezpieczeństwo w sieci" 2016/2017 // "Network security" program 2016/2017

W dniach 24. marca i 21 kwietnia uczniowie klas pierwszych w ramach realizacji programu "Bezpieczeństwo w sieci" spotkali się z Paniami: asp. Iloną Czarkowską oraz mł. asp. Katarzyną Puszczyk. Podczas zajęć omawiane były zagadnienia odpowiedzialności karnej, czyny karalne ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw popełnianych w Internecie; cyberprzemoc i seksting. Oprócz tego na zajęciach poruszane były tematy dotyczące handlu ludźmi oraz dolapacze.

//

On 24th March and 21st April first class students, according to the program "Network security" met aspirant Ms Ilona Czarkowska and Ms Katarzyna Puszczyk. During the classes they discussed the topic of criminal responsibility, criminal actions, especially crimes committed in the internet, like cyberbullying and sexting. They were also talking about human trafficking and drug addicts.

 

 Program "Bezpieczeństwo w sieci" 2015/2016 // "Network security" program 2015/2016

Dnia 01.03.2016r. uczniowie z klas 1a, 1c, 1h, 1e, 1f i 2f wzięli udział w spotkaniu z naczelnikiem wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji podinspektorem Mariuszem Lenczewskim.
Podczas spotkania Pan podinspektor omówił zagadnienia; cyberprzemocy, sekstingu, oszustwa popełniane za pośrednictwem sieci, phishing, grooming, prostytucja, zagrożenie prywatności, przestępstwo nienawiści. Zaprezentowane zostały one w bardzo intersujący sposób, dodatkowo omawiane były przykłady, zdarzenia, w celu lepszego uświadomienia uczniom powagi zagrożeń w sieci. Wiedza, doświadczenie, otwartość, sprawiły, że Pan podinspektor Mariusz Lenczewski wzbudził wśród uczniów zainteresowanie omawianymi zagadnieniami.

//

On 1st March 2016 students from classes 1a,1c,1h,1e,1f and 2f took part in the meeting with the chief of the department to combat cybercrime, the Police Deputy Inspector Mariusz Lenczewski.
During the meeting he discussed the following topics: cyberbullying, sexting, fraud committed through network, phishing, grooming, prostitution, threat privacy, hate crime. They were presented in an interesting way in order to make the students aware of the danger in the network. Through his knowledge and experience, the inspector aroused interest among the students.Program "Bezpieczeństwo w sieci" 2014/2015 // "Network security" program 2014/2015

Dnia 29.05.2015r. odbyło się spotkanie uczniów z klas 1c, 1g, 1g1, 1h, 2a i 2g3 z naczelnikiem wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji nadkomisarzem Mariuszem Lenczewskim.
Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Programu "Bezpieczeństwo w sieci". Omówione zostały szczegółowo zagadnienia takie jak: cyberprzemoc, seksting, prostytucja, grooming, niebezpieczne treści, zagrożenie prywatności, cracking, hacking, phishing, przestępstwo nienawiści, oszustwa popełniane za pośrednictwem sieci.

Zajęcia zostały przygotowane w sposób bardzo interesujący. Pan nadkomisarz Mariusz Lenczewskim wielokrotnie w swoim wystąpieniu podawał przykłady do prezentowanych zagadnień, apelował o kulturalne i z poszanowaniem innych korzystanie z Internetu. Oprócz tego szczegółowo omówiony został aspekt prawny oraz odpowiedzialność karna zagadnień prezentowanych podczas spotkania.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali prowadzącego, zadawali pytania, na które Pan nadkomisarz Mariusz Lenczewskim w sposób szczegółowy i kompetentny udzielał odpowiedzi.

//

On 29th May 2015 students from class 1c, 1g, 1g1, 1h, 2a and 2g3 met the head of department to fight cyberbullying, the chief of police Mr Mariusz Lenczewski. The meeting was connected with the program "Internet security". The following topics have been discussed: cyberbullying, sexting, prostitution, grooming, dangerous situations, privacy threat, cracking, hacking, phishing, the crime of hatred, deceit in the internet.

The meeting was very interesting. Mr M. Lenczewski gave different examples of the above subjects and appealed for the proper use of the internet. He discussed also the legal aspect and the criminal liability of the subjects presented during the meeting.
The students were really interested in the meeting, they asked questions which were answered in detail by Mr M. Lenczewski.

Fundacja Orange przy współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz firmą Microsoft w ramach kampanii „Dziecko w Sieci” prowadzi akcję poświęconą problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. W ramach kampanii młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych uczestnicy w warsztatach „W sieci”, których celem jest zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu. Podczas warsztatów młodzież ogląda film edukacyjny, który stanowi podstawę do dyskusji na temat możliwych zagrożeń cyberprzemocy i uwodzenia w sieci oraz na temat konsekwencji tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Zajęcia są także doskonałą okazją do promocji pozytywnych zastosowań Internetu przez młodzież.
Zajęcia poprowadziła Pani Piotrowska Katarzyna w dniu 25 Marca 2015r. dla uczniów z klas 2h,2g i 2g1.

//

Orange Foundation cooperating with Foundation Dzieci Niczyje and Microsoft company, due to campaign "Child in the internet", are carrying out activities dedicated to the problem of bullying including electronic media. Students from secondary schools take part in the workshop "Online", whose purpose is drawing students` attention to the problem of cyberbullying, as well as making them focused on the problem. During the workshop students watch an educational film which is a starting point to discuss the problem of cyberbullying and seduction in the internet and the consequences of it, both to the victims and perpetrators. These activities are also a good opportunity to promote the advantages of using internet among young people.
The classes were given by Ms Katarzyna Piotrowska on 25th March 2015 for students from classes 2h,2g and 2g1.