PATRON

profesor Stanisław Berger

   

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”Sztuka i zdrowie - tworzymy mural poświęcony prof. Stanisławowi Bergerowi
(proszę kliknąć na napis)

 Mural poświęcony profesorowi Stanisławowi Bergerowi został odsłonięty
A mural dedicated to Professor Stanisław Berger was unveiled

Wystąpienie prof. K. Gukowskiej

Wystąpienie D.Paczkowskiego

Przecięcie wstęgi

Tort okolicznościowy

Uroczystość odbyła się 14 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00 w Zespole Szkole Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul Majdańskiej 30/36 w Warszawie.
Swoją obecnością zaszczyciła nas rodzina pana profesora Stanisława Bergera w osobie jego syna Marcina Bergera i wnuka Joachima. Ponadto na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta; Biuro Edukacji m. st.  reprezentowała pani Barbara Robakiewicz, zaś władze dzielnicy pani Bożena Przybyszewska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga Południe. Na uroczystości było obecne liczne grono środowiska naukowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, pod przewodnictwem prof. Krystyny Gutkowskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również emerytowani profesorowie – przyjaciele profesora Stanisława Bergera: prof. Wojciech Roszkowski i prof.  Anna Gronkowska -Senger. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć również Dariusza Paczkowskiego – twórcy i wykonawcy muralu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:  Anna Chylińska – dyrektor ZSGH, Marcin Berger oraz Bożena Przybyszewska. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, gdzie w miłej atmosferze, przy kawie i herbacie, dzieli się swoimi wrażeniami.
To wydarzenie  i na długo zapadnie w naszej pamięci, gdyż rozpoczyna nowy rozdział w historii ZSGH. Z chwilą odsłonięcia muralu zmienił się zewnętrzny wizerunek szkoły, a osoba prof. Stanisława Bergera i jego idee zdrowego życia stały się jeszcze bardziej zakorzenione w przestrzeni miasta.

The ceremony took place on June 14, 2024 at 12:00 at the Catering and Hospitality School at  30/36 Majdańska Street in Warsaw.
We were honored by the presence of the family of Professor Stanisław Berger, including his son Marcin Berger and grandson Joachim. In addition, representatives of the city authorities attended the ceremony.The Education Office of the capital city was represented by Mrs. Barbara Robakiewicz, and the district authorities were represented by Mrs. Bożena Przybyszewska - Deputy Mayor of the Praga Południe District. The ceremony was attended by a large group of scientists from the Warsaw University of Life Sciences, led by prof. Krystyna Gutkowska. The invited guests also included retired professors - friends of Professor Stanisław Berger: prof. Wojciech Roszkowski and prof.  Anna Gronkowska-Senger. Dariusz Paczkowski, the creator and performer of the mural, was also among the invited guests.
The symbolic ribbon cutting was performed by: Anna Chylińska – the head teacher of ZSGH, Marcin Berger and Bożena Przybyszewska. After the official part, the participants of the ceremony were invited to a sweet refreshment, where they shared their impressions in a pleasant atmosphere over coffee and tea.
This event will remain in our memory for a long time, as it begins a new chapter in the history of ZSGH. When the mural was unveiled, the external image of the school changed, and the person of prof. Stanisław Berger and his ideas of healthy living have become even more rooted in the city space.

 

tort z okazji odłśonięcia muralu

odsłonięcie muralu

odsłonięcie muralu

odsłonięcie muralu 

odsłonięcie muralu

 Dzień 20 października 2011r. pozostanie na długo w pamięci całej szkolnej społeczności i zapisze się w historii ZSGH jako jeden z najważniejszych.

Tego dnia nasza szkoła obchodziła jubileusz 65-lecia istnienia oraz przyjęła imię profesora Stanisława Bergera - „żywej legendy” światowej nauki o żywieniu.

Nadanie placówce patrona pozwoliło na wyraźniejsze zaznaczenie jej profilu i tożsamości oraz wyróżnienie jej spośród innych szkół w środowisku. Można powiedzieć, że słowa Jana Pawła II, towarzyszące nam od początku wyboru patrona szkoły, są nośnikiem idei i wartości nie tylko naszego patrona, ale i moralnym drogowskazem dla naszych uczniów:

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Uroczystość nadania szkołom – Technikum Gastronomiczno - Hotelarskiemu nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 20 - imienia profesora Stanisława Bergera rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najczystszego Serca Maryi, w czasie której nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły. W tej doniosłej dla nas chwili uczestniczyli również zaproszeni goście i poczty sztandarowe z wielu szkół ponadgimnazjalnych z dzielnicy Praga-Południe.

W drugiej części uroczystości nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej umieszczonej na frontowej ścianie budynku ZSGH przy ul. Majdańskiej 30/36.
Odsłonięcia tablicy dokonała pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia - dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Anna Chylińska, wraz z fundatorami: przedstawicielem spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej, Janem Stegmanem , burmistrzem Dzielnicy Praga-Południe, Jarosławem Karczem oraz z Panią dyrektor Biura Edukacji, Mieczysławą Nowotniak i proboszczem Parafii Najczystszego Serca Maryi, Krzysztofem Ukleją.

Uroczystość nasza zgromadziła liczne grono dostojnych gości, m.in. przedstawicieli władz miasta i oświaty oraz środowisko naukowe SGGW reprezentowane przez profesor doktor habilitowaną Krystynę Gutkowską - rektora SGGW, profesor doktor habilitowaną Joannę Gromadzką-Ostrowską - dziekana Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, profesor doktor habilitowaną Dorotę Witrową- Rajchert - dziekana Wydziału Nauk o Żywności wraz z pracownikami naukowymi uczelni, przedstawicieli firm gastronomicznych, cukierniczych, hoteli i absolwentów szkoły.

W dalszej części uroczystości nastąpiła ceremonia nadania szkołom wchodzącym w skład ZSGH imienia profesora Stanisława Bergera, wraz z odczytaniem stosownej uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy przez burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, Jarosława Karcza i przekazaniem Aktu Fundacyjnego sztandaru przez Przewodniczącego Rady Rodziców, Waldemara Sobieckiego.

Z okazji tej wyjątkowej uroczystości na ręce dyrektor, Anny Chylińskiej, goście złożyli liczne upominki, podziękowania, listy gratulacyjne, będące wyrazem szacunku i uznania dla pracy dydaktyczno-wychowawczej ZSGH.

Zaproszeni goście wyrazili również ogromne uznanie i trafność decyzji dotyczącej wyboru patrona szkoły, bowiem należy podkreślić, że profesor Stanisław Berger to nie tylko autorytet naukowy i moralny, ale przede wszystkim wyjątkowa osoba, o nieprzeciętnej mądrości życiowej, ogromnym szacunku do drugiego człowieka i wspaniałym poczuciu humoru, o czym wszyscy mogliśmy się przekonać w trakcie uroczystości czy podczas rozmów z profesorem.

Naszą wyjątkową uroczystość uświetnił występ dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia z Warszawy pod kierownictwem Anny Pawelec i Pana Jacka Gołębiewskiego.

profesor Stanisław Berger z rodziną

profesor Stanisław Berger z pracownikami SGGW

 

Ostatnim punktem naszych uroczystości było zwiedzanie wystawy poświęconej profesorowi Stanisławowi Bergerowi, a także 65-letniej historii naszej szkoły, składanie pamiątkowych wpisów w kronice szkoły i poczęstunek przygotowany dzięki pomocy firm cukierniczych, gastronomicznych współpracujących z naszą szkołą - Spółdzielni Piekarsko - Ciastkarskiej, firm Wedel, Tedmar, Sodexo Polska Sp. z o. o., Gastro Magic Serwice, Unilever Sp. z o. o., Kamis S. A., cukierni: Antolak, Ryszarda Radzikowskiego, Haliny Kryś, H. A. Ćwiek, S. T. Petryka, Lukulus, Amelii, Piast, Bizon, Zakładu Piekarsko - Ciastkarskiego Cz. Dojutrka, hoteli Le Meridien Bristol, Westin, Radsson Blu oraz absolwentów szkoły.

Zaproszeni goście otrzymali drobne upominki upamiętniające to niezwykłe dla nas wydarzenie - czekoladę z wizerunkiem profesora Stanisława Bergera i folder szkoły.Kim jest Stanisław Berger?

Urodził się 13 września 1923 roku w Lublinie w rodzinie z tradycjami patriotycznymi i niepodległościowymi – przodkowie Stanisława brali udział w powstaniu styczniowym. Jego rodzice, Adam i Zofia z d. Stępień, po rozpoczęciu przez Niemców okupacji Polski, odmówili podpisania tzw. volklisty i uciekli z Warszawy na Lubelszczyznę, gdzie brali czynny udział w konspiracyjnej oświacie.

W 1936 roku – wskutek przeniesienia służbowego ojca – rodzina Bergerów przeprowadziła się do Warszawy, na Żoliborz.

Wybuch drugiej wojny światowej zmienił dotychczasowe plany młodego Stanisława. Rozpoczął pracę w majątku w Suchynii (powiat janowski). Udało mu się też zdać konspiracyjnie tzw. małą maturę.

W 1941 roku odważnie podjął decyzję wyjazdu do oddalonego o kilkaset kilometrów Czernichowa, gdzie władze niemieckie zezwoliły na prowadzenie polskiej szkoły rolniczej. Po dwóch latach nauki uzyskał tytuł technika rolnego.

W 1943 roku wrócił na Lubelszczyznę, gdzie rozpoczął pracę w majątku w Abramowicach. Tam też został przyjęty do placówki AK. Stanisław Berger zajmował się zaopatrzeniem, jednocześnie na tajnych kompletach przygotowywał się do matury.

Po wybuchu powstania warszawskiego wyruszył na pomoc walczącej Warszawie. Po drodze został jednak zatrzymany przez oddziały gen. Zygmunta Berlinga i wcielony do pułku piechoty, z którym w 1945 roku wyruszył na zachód wraz z ofensywą sowiecką.

22 kwietnia 1945 roku został ciężko ranny w walkach pod Budziszynem. Kilka miesięcy później, nie w pełni wyleczony z ran, dotarł do Lublina, gdzie zapisał się na studia na wydziale rolniczym nowo powstałego UMCS.

Jeszcze jako student Stanisław Berger został asystentem w Katedrze Fizjologii i Żywienia Zwierząt UMCS. W 1948 roku wyjechał na staż naukowy do Brna. Rok później ukończył studia z dyplomem mgr. inż. rolnictwa a po kolejnych dwóch latach doktoryzował się.

W 1950 roku rozpoczął pracę w Dziale Higieny Żywienia PIH w Warszawie. Zatrudniony był także na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej jako starszy asystent w Zakładzie Botaniki i Mikrobiologii Technicznej.

W 1954 roku rozpoczął pracę naukowo-badawczą na SGGW w Warszawie, z którą związał się nieprzerwanie na ponad 50 lat.

W latach 1955-56 odbył kilkutygodniowe staże w ZSSR, Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie pogłębił swoją wiedzę z zakresu biochemii żywienia. W 1957 roku wyjechał do USA na roczne studia a po powrocie do kraju objął kierownictwo nowo powołanej Katedry Technologii Rolno-Spożywczej SGGW.

Następne lata to czas zdobywania kolejnych tytułów naukowych – w 1961 roku Stanisław Berger uzyskał stopień naukowy docenta, w 1966 roku tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego. Profesorem zwyczajnym został w 1976 roku.

W 1977 roku został pierwszym dziekanem Wydziału Żywienia Człowieka oraz Wiejskiego Gospodarstwa Domowego na SGGW.

W czasie wieloletniej i nadzwyczaj intensywnej pracy naukowej – na UMCS, poprzez PZH, Politechnikę Warszawską i SGGW – Stanisław Berger opublikował ok. 400 prac naukowych w wielu językach. Dotyczą one m.in. metodyki oznaczania i metabolizmu różnych związków, aktywności witaminy A, jakości białka, a także wiedzy z zakresu żywienia człowieka, ekonomiki i polityki wyżywienia.

Wykształcił ok. 400 magistrów i 16 doktorów; kilkoro uczniów Stanisława Bergera zostało profesorami lub doktorami habilitowanymi.

W latach 1967-1970 pracował w Centrali FAO w Rzymie i rozpoczął trwającą do dzisiaj ścisłą współpracę z ONZ, FAO, WHO, UNICEF m.in. w zakresie szkolenia żywieniowców w krajach rozwijających się.

Brał aktywny udział w Międzynarodowych Kongresach Żywienia, a także organizował międzynarodowe wykłady, konferencje i sympozja. Wielokrotnie zapraszany do krajów rozwijających się jako ekspert technologii żywienia.

Za działalność naukową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń, w tym m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą, Komandorski, Oficerski, Kawalerski, Orderu Odrodzenia Polski, Medal im. B. Rumińskiego oraz Złotą Odznakę Honorową NOT i Honorową Odznakę SITSpoż.

W 1995 roku Senat SGGW nadał Stanisławowi Bergerowi najwyższą godność akademicką: doktorat honoris causa. Odznaczony też został Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju oraz 4 odznaczeniami bojowymi Wojska Polskiego za udział w walkach z 1944 i 1945 roku.

Stanisław Berger jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji żywieniowych na całym świecie, m.in. w Indiach, Austrii, na Węgrzech i w Bułgarii. W roku 1996 został członkiem brytyjskiego Royal Society of Medicine. W latach 1987-1991 pełnił funkcję prezydenta Europejskiej Federacji Żywieniowców.

Jest redaktorem wielu pism naukowych i technicznych – polskich i zagranicznych.

W 1993 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal aktywnie pracuje. Prowadzi zlecone wykłady, bierze czynny udział w życiu SGGW, działa w wielu komitetach PAN. Organizuje akcje społeczne – jest przewodniczącym rady i współzałożycielem Fundacji „Mleko w szkole. Mleko dla zdrowia”. Nieustannie upowszechnia wiedzę na temat żywności i żywienia w rozmaitych programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Jest współautorem i głównym redaktorem bardzo powszechnie znanych w Polsce książek kucharskich pt. „Kuchnia Polska” i „Kuchnia Warszawska”.

W roku 2009 został wyróżniony na XIX Międzynarodowym Kongresie Żywienia w Bangkoku jako „Żywa Legenda” światowej nauki o żywieniu.

PATRON SZKÓŁ - wchodzących w skład ZSGH w Warszawie

- Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 2
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 20

Zadania przybliżające sylwetkę profesora Stanisława Bergera:

  • przygotowanie materiałów i wystawy prezentujących życie, zasługi i osiągnięcia naukowe profesora Stanisława Bergera;
  • organizacja szkolnego konkursu gastronomicznego „Kuchnia Polska” (profesor S. Berger jest autorem książki „Kuchnia Polska”);
  • zwiedzanie SGGW - miejsc związanych z pracą profesora Stanisława Bergera;
  • udział młodzieży i nauczycieli w seminariach i konferencjach organizowanych przez SGGW;
  • propagowanie zdrowego stylu odżywiania i życia, szczególnie poprzez promocję opracowanej przez profesora S. Bergera zasady „7 U”;
  • udział profesora w ważnych wydarzeniach z życia szkoły.


NASZ PATRON - prezentacja

Prezentacja o naszym Patronie

Film o naszym Patronie