Informacje o projekcie - POWER VET / Erasmus+ „Doświadczenie i pasja to klucz do sukcesu”

 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest w trakcie realizacji projektu pt. „Doświadczenie i pasja to klucz do sukcesu”, nr 2020-1-PL01-KA102-078199.

Inicjatywa jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, w okresie od 01.10.2020 do 31.03.2022 i zakłada uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych dwóch 30-osobowych grup uczniów, kształcących się z w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Partnerem zagranicznym projektu jest firma GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES z Grecji. Uczniowie wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe w lipcu 2021 oraz na przełomie września i października 2021.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich (dla roku szkolnego 2020/2021) oraz klas trzecich (dla roku szkolnego 2021/2022) o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

 Głównym celem niniejszego projektu jest umożliwienie uczniom Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich odbycia praktyki zawodowej w Grecji. Dzięki możliwości pracy w międzynarodowym środowisku uczestnicy będą mieli szansę na rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności zawodowych oraz kompetencji językowych, szczególnie w zakresie języka angielskiego, ale także nowego dla nich – języka greckiego w podstawowym zakresie. Wpłynie to na podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku zawodowym w Polsce czy zagranicą. Celem projektu jest także podjęcie współpracy z partnerem zagranicznym, wzbogacając jednocześnie proces kształcenia o nowe metody. Ideą przyświecającą realizacji inicjatywy jest wymiana doświadczeń nie tylko zawodowych, ale również społecznych czy kulturowych. Realizacja projektu pt. „Doświadczenie i pasja to klucz do sukcesu” wynika z analizy potrzeb rynku pracy, który poszukuje młodych ludzi z wysokim poziomem przygotowania zawodowego, w którym odbycie stażu za granicą stanowi dodatkowy atut, ale wpisuje się także w potrzeby, jakie w kontekście swojej działalności zauważają przedstawiciele szkoły.

Zagraniczne praktyki zawodowe, realizowane w ramach niniejszego projektu mobilnościowego mają jednocześnie na celu:

 • wzbogacanie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów ZSGH w Warszawie,
 • doskonalenia umiejętności praktycznych w ramach zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa,
 • nabywanie nowego doświadczenia zawodowego,
 • poszerzanie wiedzy na temat kuchni międzynarodowej,
 • doskonalenie znajomości języków obcych, szczególnie w zakresie zawodowym,
 • zwiększenie szans na zatrudnienie i zdobycie lepszych perspektyw na rozwój kariery zawodowej,
 • usamodzielnienie się oraz wzrost samooceny u uczniów,
 • rozwój tolerancji i współpracy w środowisku wielokulturowym,
 • podnoszenie standardów w kształceniu zawodowym w ramach realizowanej w szkole podstawy programowej,
 • poszerzenie wiedzy na temat projektów europejskich i wartości przyświecających krajom członkowskim Unii Europejskiej.

Realizacja projektu pomoże uatrakcyjnić ofertę edukacyjną szkoły i przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia zawodowego i językowego oraz promocji placówki. Innowacyjne, empiryczne i aktywizujące nauczanie poprzez zagraniczną praktykę zawodową sprawia, że dostosujemy procesy edukacyjne do potrzeb współczesnego świata i rozwijającego się rynku pracy. W rezultacie również wpłynie to na zmniejszenie bezrobocia wśród naszych absolwentów i zachęci ich do doskonalenia swojego portfolio i warsztatu pracy. 

 

 

Termin realizacji: 01 Styczeń 2013 – 30 Wrzesień 2014.
Obszar: Warszawa – 5 techników zawodowych o profilu Gastronomiczno- Hotelarskim. W tym 285 uczniów i 10 nauczycieli.

Partner krajowy: Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji.

Partner zagraniczny: Historische Bildungsstatte – stowarzyszenie. 26871 PAPENBURG, Spillmannsweg 30. Niemcy.

Program PWP "Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii" skierowany jest do pięciu techników o profilu gastronomiczno hotelarskim ma uzupełnić kształcenie zawodowe i zachęcić do podwyższania kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli objętych programem.

W tym celu:

 • doposażone zostaną pracownie szkolne w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, 
 • zakupiony zostanie sprzęt multimedialny, komputery i aktualne oprogramowanie używane w gastronomi i hotelarstwie,
 • zorganizowane zostaną zajęcia dokształcające, praktyki zawodowe w Polsce i za granicą (u naszego partnera w Papenburgu) dla uczniów i nauczycieli.

W projekcie znajduje się również organizacja dwóch konkursów tematycznych.: Kulinarny Talent” i „Hotelowy As”. Konkursy będą zorganizowane w dobrych hotelach a laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nie tylko bardzo atrakcyjne nagrody ale wraz z innymi 20 wyróżniającymi się uczestnikami wezmą udział w praktykach zawodowych w Niemczech.
W ramach programu uczniowie będą uczyli się branżowego języka angielskiego, zostanie także opracowany i wydrukowany słowniczek terminologiczny gastronomiczno- hotelarski.

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – INFORMACJE OGÓLNE
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007 – 2013 to największy w historii Unii Europejskiej program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR – środki krajowe.

Środki te będą przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.
Wsparcie finansowe PO KL będzie służyć przyśpieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.


Priorytet IX POKL
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
W ramach Priorytetu realizowane będą działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usługi edukacyjne. Zapewnienie równego i szerokiego dostępu do edukacji przedszkolnej oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych pomoże wyrównać szanse rozwojowe uczniów napotykających na problemy edukacyjne. Szczególny nacisk położony jest na szkolnictwo zawodowe: wspierana będzie współpraca szkół i placówek z pracodawcami, co przyczyni się do wyposażenia przyszłych absolwentów w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy.

W naszej szkole realizowany jest w okresie od 02 stycznia 2012 do 30 września 2013 roku projekt
„PROFESJONALISTA rynku gastronomicznego”,

który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projektodawcą jest Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Praga Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.
Projektem zostanie objętych 144 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, w Warszawie.


Projekt obejmuje kursy
Dla uczniów:
Barmański z elementami baristy (64 godziny) z językiem angielskim w zawodzie barman-barista (32 godziny).
Kelnerski (64 godziny) z językiem angielskim w zawodzie kelnera (32 godziny).
Kucharski – kuchnia cateringowo-bankietowa (64 godziny) z językiem angielskim w zawodzie kucharza (32 godziny).

Dla nauczycieli:
Kelnerski (64 godz), Kucharskikuchnia cateringowo-bankietowa (32 godz.).

Kursy będą prowadzone:
dla uczniów: w 12 osobowych grupach, dla nauczycieli: w 10 osobowej grupie przez specjalistyczne firmy w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.
Nabór kandydatów do I EDYCJI kursów prowadzony jest od kwietnia do czerwca 2012r.
Nabór kandydatów do II EDYCJI kursów prowadzony będzie od lutego do marca 2013r.
Nabór nauczycieli do kursów prowadzony jest od maja do czerwca 2012r.


Projekt obejmuje praktyki zawodowe w warszawskich hotelach i restauracjach.
Dla uczestników I EDYCJI kursów – dwutygodniowe praktyki zawodowe (60 godz).
Dla uczestników II EDYCJI kursów – miesięczne praktyki zawodowe (120 godz).

Uczestnicy po zakwalifikowaniu się i podpisaniu umów mają zapewnione:
a) Bezpłatne wykłady i ćwiczenia.
b) Materiały szkoleniowe w tym książki.
c) Poczęstunek w czasie zajęć.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy Projektu otrzymują CERTYFIKAT potwierdzający posiadaną wiedzę i umiejętności.
Po zakończeniu praktyk zawodowych otrzymują ZAŚWIADCZENIE o ich odbyciu.

 

W naszej szkole realizowany był od 01 marca 2010r. do 01 czerwca 2011r. projekt
„będę ATRAKCYJNYM PRACOWNIKIEM”

który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.


Projektodawcą jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.
Projektem zostanie objętych 144 uczniów technikum o specjalności kucharz, technik hotelarstwa oraz technik organizacji usług gastronomicznych Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich ul. Majdańska 30/36, w Warszawie.

Projekt obejmuje kursy:

 • barmański (30 godzin) z językiem angielskim w zawodzie barmana (25 godzin), 
 • sommelierski (25 godzin) z językiem angielskim w zawodzie sommelier (25 godzin),
 • kucharski w zakresie ryby i owoce morza w kuchni polskiej i światowej (30 godzin) z językiem angielskim w zawodzie kucharz (25 godzin).

Projekt obejmuje praktyki zawodowe:

 • miesięczne praktyki zawodowe (160 godzin) w warszawskich hotelach i restauracjach.

Kursy prowadzone będą w 12 osobowych grupach przez specjalistyczne firmy w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.
Nabór kandydatów do I edycji projektu prowadzony będzie od marca do czerwca 2010 r.
Nabór kandydatów do II edycji projektu prowadzony będzie od listopada do grudnia 2010 r.

Uczestnicy po zakwalifikowaniu się i podpisaniu umów mają zapewnione:
a) bezpłatne wykłady i ćwiczenia,
b) materiały szkoleniowe,
c) poczęstunek w czasie zajęć.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę i umiejętności. Po zakończeniu praktyk zawodowych otrzyma zaświadczenie o ich odbyciu.