Realizacje projektu 2017

//

 

Projekt realizowany jest w ramach
XII EDYCJI WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH Biura Edukacji m. st. Warszawy.

//

The project is realized due to the
XII EDITION of Warsaw’s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

I etap // I stage

Dnia 09. marca 2017r. uczniowie z klas 1h, 2h i 3h wzięli udział w zajęciach interaktywnych poświęconych kulturze i tradycjom ukraińskim. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią dr Danutę Czekaj z Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

//

On 9th March 2017 students from class 1h, 2h, and 3h took part in the interactive classes devoted to Ukrainian culture and tradition. They were conducted by dr Danuta Czekaj from School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw.

II etap // II stage

Dnia 22 marca 2017r. uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, pt. „Trudne sąsiedztwo. O relacjach polsko-ukraińskich na przestrzeni wieków”.

//

On 22nd March 2017 students took part in the workshop in the History Meeting House in Warsaw "Difficult neighbourhood. About the Polish-Ukrainian relations over the ages".

Dnia 27.03.2017. uczniowie wzięli udział w zajęciach antydyskryminacyjnych w Muzeum Historii Żydów polskich Polin w Warszawie „Wspólny dom. O Polsce wielu kultur”.

//

On 27th March 2017 students took part in anti-discrimination classes in the Museum of Polish Jews in Warsaw "Common house. About multicutural Poland".

 

Dnia 12 kwietnia 2017 r. uczniowie wzięli udział w varsavianistycznych warsztatach terenowych  „Śladami kultury ukraińskiej dawniej i dziś”, podczas których byli w Ambasadzie ukraińskiej w Warszawie, Instytucie Kultury Ukraińskiej, przy pomniku wybitnego ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki, odwiedzili również świątynię grecko-katolicką bazylianów w Warszawie - miejsce liturgicznych spotkań Ukraińców mieszkających w Warszawie. Warsztaty zakończyły się degustacją ukraińskich dań.

//

On 12th April 2017 the students took part in the Varsaviana workshop "Following the traces of Ukrainian culture now and in the past", during which they were at the Ukrainian Embassy in Warsaw, the Institute of Ukrainian Culture, at the monument of the outstanding Ukrainian poet Taras Szewczenko. They also visited the Greek - Catholic church in Warsaw - the place of liturgical meetings of Ukrainians living in Warsaw. The workshops ended with tasting Ukrainian dishes.

 


Dnia 28.04.2017r. uczniowie wzięli udział w wycieczce na Podlasie pt. "Na pograniczu kultur” , której celem było zbadanie zabytków kultury wschodniej, religii prawosławia i ludowości. Uczniowie zwiedzili muzeum w Białej Podlaskiej, w którym zapoznali się szczegółowo z działem ikon. Następnym punktem wycieczki było spotkanie z duchownym w Cerkwi św. Onufrego w Jabłecznie. Podczas wycieczki uczniowie odwiedzili również jedyną w Polsce parafię neounicką w Kostomłotach, drewnianą zabytkową cerwiek św. Nikity z XVIIw z ikoną patrona świątyni z XVIIw. oraz obelisk upamiętniający 400-lecie Unii Brzeskiej. Wycieczka zakończyła się degustacją regionalnych potraw.

//

On 28thApril 2017 the students took part in a trip to Podlasie called "On the border of cultures" which was aimed to explore the monuments of Eastern culture, the orthodox religion and the people. Students visited museum in Biała Podlaska where they learned about the icons. Next there was a meeting with a clergyman in St. Onufry church in Jabłeczno. During the trip the students visited the only neouniate parish in Poland in Kostomłoty, the historic wooden church St, Nikita of the XVII century with the patron`s icon of the XVII century and a monument commemorating Brzesc Union. The trip ended in a restaurant where the students had the opportunity to taste regional dishes.

 

 

III etap // III stage

Dnia 08.06.2017 roku odbył się III etap projektu WIE „O trudnego sąsiedztwa po wspólną przyszłość, tradycje narodowe i obyczajowość w obsłudze hotelowej gości z Ukrainy” w formie zajęć panelowo-konferencyjnych w Hotelu Marriott Centrum Warsaw. Spotkanie zaczęło się od wycieczki po hotelu i jego poszczególnych działach w uwzględnieniem specyfiki tematyki projektu, następnie odbyło i przywitanie przez osobistą asystentkę głównego menażera hotelu Panią Małgorzatę Misiewicz. Pani asystent przekazała informacje z poszczególnych działów - personalnego, finansowego, recepcji, służby pięter, gastronomii oraz działów bankietów, w który goście z Ukrainy. Organizatorem spotkania był Pan Arkadiusz Butor oraz Pani Dobrosława Kowalska - Kierownik Kształcenia Praktycznego ZSGH Warszawa.

//

On 8th June the 3rd stage of the WIE project "From the difficult neighbourhood for a common future, national traditions and customs in serving the guests from Ukraine" took place in the form of panel - conference workshop at the Marriott Centrum Hotel Warsaw. The meeting started with a tour of the hotel and its sections, taking into consideration the specific subject of the project. Next the assistant of the hotel manager Ms Małgorzata Misiewicz greeted the guests. She provided information from the following departments: personal, financial, reception, service floors, catering and banquet sections. The meeting was organized by Mr Arkadiusz Butor and Ms Dobrosława Kowalska, Head of Practical Training of ZSGH Warsaw.

 

IV etap // IV stage

Warsztaty informatyczne: testy, zgadywanki, quizy, edytorstwo. Opracowanie materiałów dla uczniów szkół hotelarskich (religia, obyczaje, historia, kuchnia, symbole, kultura ukraińska dawniej i współcześnie), z wykorzystaniem materiałów uzyskanych podczas zajęć w terenie.
Podsumowanie prezentacja efektów pracy na forum szkoły, degustacja dań kuchni ukraińskiej, wręczenie dyplomów dla uczestników.

//

Information technology workshops: tests, games, quizzes, editing. Materials for students of hospitality schools (religion, customs, history, cuisine, symbols, Ukrainian culture - past and present) using materials obtained during outdoor activities.
Summary, presentation of the effects of work at school forum, tasting dishes of Ukrainian cuisine, diplomas for the participants.

 

 Prezentacja       

 

Prezentacja

 

Pytania do prezentacji

 

Ćwiczenia z obrazkami

 

Tekst źródłowy

Krzyżówka