„Kultura bezpieczeństwa” // "Safety culture"

„Kultura bezpieczeństwa” // "Safety culture"

 

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w szkołach ponadgimnazjalnych

Adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.
Program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest z pomocą przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego, który nauczyciele wykorzystują do przygotowania zajęć, a także wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy.
Koordynatorami projektu w szkole są Teresa Rogala i Krzysztof Sołtan.

//

The educational program "Safety culture" in secondary schools

The educational program "Safety culture" in secondary schools is aimed at high school students. The objective of the project is to promote safe work as a standard in future professional life, to create awareness of hazards in the working environment and raising the level of knowledge of legal solutions, concerning the provision of legal protection and safe working conditions.
The project "Safety culture" is carried out with the help of textbook and multimedia educational material, prepared by CIOP - PIB. They are used by teachers to prepare classes, as well as the publications of the State Labour Inspection.
The project is coordinated by Teresa Rogala and Krzysztof Sołtan.