VARSaviana

 

W trosce o gruntowne wykształcenie i wysokie kompetencje zawodowe naszych uczniów, w ZSGH w kolejnych latach będą organizowane warsztaty, prezentacje, wycieczki i konkursy w zakresie edukacji varsavianistycznej.
Zajęcia adresujemy w szczególności do uczniów profilu hotelarskiego.
Chcemy, aby absolwenci naszej szkoły, jako przyszli pracownicy hoteli, dobrze znali swoje Miasto, utożsamiali się z nim i potrafili promować jego zalety gościom hotelowym.

Do tej pory uczestniczyliśmy miedzy innymi w projekcie „Podróż Pamięci”, w obchodach uroczystości rocznicowych, zajęciach muzealnych oraz konkursie fotograficznym. W najbliższym czasie planujemy również podpisanie umowy o wzajemnej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy.
A więc, do dzieła…

Koordynatorzy projektu: Joanna Wojtulewicz i Marta Monika Bagińska.

//

With the aim of fundamental education and high competence of our students, In ZSGH we will hale workshops and presentations, trips and contess In the case of Varsavian education.
These lessons will be addressed at the students of hotelary profile.
We want our students to know the city well enough to promote its qualities and recommend it to foreigners.

So far we had a project called "Podróż Pamięci" in the participation of anniversaries, museum lessons and a photography competition. In the nearest future we are planning cooperation with Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
So, all hands to the pumps...

Project coordinators: Joanna Wojtulewicz i Marta Monika Bagińska.

 VARSaviana 2018/2019

Nasza szkoła dzięki zangażowaniu uczniów i nauczycieli zdobyła w zeszłym roku Certyfikat III stopnia i stała się Ośrodkiem Edukacji Varsavianistycznej. Uczniowie, którzy w zeszłym roku aktywnie pracowali biorąc udział w różnych wydarzeniach mających na celu upowszechnienie wiedzy o Warszawie, jej przeszłości i teraźniejszości zdobyli "Srebrne odznaki" oraz "LgitymacjeMłody przyjaciel Warszawy.

 //

Our school, thanks to the commitment of students and teachers, won the Third Degree Certificate last year and became a Center for Varsavianistic Education. The pupils who worked actively last year taking part in various events aimed at disseminating knowledge about Warsaw, its past and present, won the "Silver Badges" and  "CardsYoung Friend of Warsaw.

 VARSaviana 2017/2018

Relacja z zajęć terenowych
Tuż przed końcem roku szkolnego, 20.06.2018, uczniowie klas 2h i 2f pod opieką Joanna Wojtulewicz uczestniczyli w zajęciach terenowych poświęcone miejscom, w których  B. Prus umieścił akcję "Lalki”. Uczestnicy warsztatów rozpoczęli marszrutę od Podwala, gdzie mieścił się sklep Minclów. Następnie przeszli Krakowskim Przedmieściem, zatrzymując się w miejscach gdzie znajdowała się jadłodajnia Hopfera, stary i nowy sklep Wokulskiego, mieszkanie Rzeckiego i Wokulskiego. Następnie udali się do miejsc gdzie mieściła się kamienica Łęckich (ul. Krucza) i mieszkanie Łęckich Aleje Ujazdowskie. Przy każdym punkcie wycieczki czytali fragmenty powieści.

 //

Report from the trip
Just before the end of the school year on 20th June 2018 students of class 2h and 2f with their teacher Ms Joanna Wojtulewicz took part in the activities devoted to placecs where Bolesław Prus placed the action of his novel "Lalka". The workshop participants started a route from Podwale where the Mincel store was located. Next they walked through Krakowskie Przedmieście, stopping at places where was the Hopfer's eating house, the Wokulski's shop and Rzecki's and Wokulski's flats. Then they went to places where the tenement house of Łęcki's family was located (at Krucza street) and the Łęcki's flat at Al. Ujazdowskie. They read parts of the novel at every point of the trip.

 

 

 

Dnia 11 maja pod opieką Pani Marty Moniki Bagińskiej uczniowie z klasy 1h zwiedzali Willę Żabińskich w której podczas II Wojny Światowej mieszkał ówczesny Dyrektor Warszawskiego ZOO Jan Żabiński wraz z żoną Antoniną, synem Ryszardem i córką Teresą.

Rodzina Żabińskich nie zważając na grożące im konsekwencje dała schronienie kilkuset Żydom. Kiedy Antonina Żabińska grała na fortepianie arię z operetki Offenbacha, to był sygnał, że zbliżali się Niemcy i  wszyscy udawali się w bezpieczne miejsce.  Lokatorzy podziemnym tunelem wydostawali się na zewnątrz i ukrywali się w klatkach lwów, w ptaszarni.

 //

On 11th May students from class 1h with their teacher Ms Marta Monika Bagińska visited Żabinski Villa in which the family lived during the Second World War. The director of the Warsaw Zoo Jan Żabiński, his wife Antonina, son Ryszard and daughter Teresa lived there.

The Żabiński family, without taking danger into account, gave shelter to hundreds of Jews. When Antonina Żabińska played the aria from the Offenbach operetta, it was a signal that the Germans were approaching and everyone was going to a safe place. The residents of the underground tunnel got out and hid in the cages of lions or the birdhouse.

 

Osiągnięcia uczniów
Uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie miejsca w  XIII edycji Ogólnowarszawskiego  Konkursu  o Grobie Nieznanego Żołnierza.

W kategorii praca plastyczna „Miejsca pamięcią malowane”  -  I nagrodę zdobyła  Angelina Zohta klasa 1h
W kategorii praca literacka „Jest takie miejsce w Warszawie” - II  nagrodę zdobyła  Karolina Pejaś – klasa 1e.

Uczniów do konkursu przygotowała – Joanna Wojtulewicz. Laureatkom gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych osiągnięć. W dniu 27 kwietnia 2018 roku  w Gimnazjum nr 5  odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom. W uroczystości wzięły udział uczennice naszej szkoły pod opieką Pani Marty Moniki Bagińskiej.

 

Students' achievements
The students of our school took high places in the 13th edition of the Warsaw Tomb of Unknown Sodier competition.

In the category of artistic work "Painted places remembered" Angelina Zhovta from 1h got 1st prize.
In the literary work "There is a place in Warsaw" Karolina Pejaś from 1e got the 2nd prize.

Ms Joanna Wojtulewicz prepared students for the competition. We congratulate the laureates and wish further achievements. On 27th April the awards and prizes were handed in the Junior High School nr 5.

 

Dnia 25.04.2018r. uczniowie pod opieką Pani Marty Moniki Bagińskiej wzięli udział w salonie przewodnickim - Spotkanie z córką Ireny Sendlerowej-Panią Janiną Zgrzembską, zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Spotkanie odbyło się w Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Warszawie a poprowadziła je Pani Katarzyna Ludwiniak. Na początku prowadząca omówiła salę pamięci poświęconą Pani Irenie Sendlerowej, po czym uczestnicy spotkania zadawali pytania Pani Janinie Zgrzembskiej.

//

 On 25th April 2018 students with their teacher ms Marta Monika Bagińska took part in the - Meeting with the daughter of Irena Sendlerowa, Ms Janina Zgrzembska. It was organized by The Society of Warsaw Friends.The meeting was held in the Irena Sendlerowa Middle School in Warsaw. It was led by Ms Katarzyna Ludwiniak. First, the lecturer discussed the room dedicated to Ms Sendler, after that the participants asked Ms Janina Zgrzembska some questions.

 

W dniu 11 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 1 technikum hotelarskiego uczestniczyli w spacerze po Wojskowych Powązkach w ramach projektu Wars i Sawa pod tytułem Droga do Niepodległej celem spaceru było pokazanie i przekazanie informacji o zwykłych ludziach i bohaterach, którzy wpłynęli na bieg historii polski jak i Warszawy. Opiekunami podczas wycieczki byli Pani Joanna Wojtulewicz i Pan Arkadiusz Butor.

//

On 11th April 2018 students from first hospitality class Ih took part in the walk in the Military Powązki Cemetry. It refers to the project Wars and Sawa - Droga do Niepodległej. The purpose of the walk was to give information about ordinary people and heroes who had influence on the Polish and Warsaw history. Ms J. Wojtulewicz and Mr A. Butor organized the trip.

 

 

W dniu 9 kwietnia 2018 roku, odbyły się varsavianistyczne warsztaty terenowe: "Śladami sławnych Francuzów”, w zajęciach wzięli udział uczniowie klas hotelarskich. Odwiedziliśmy wówczas następujące miejsca: dom sióstr szarytek – zakon sprowadzony przez Ludwikę Gonzagę, pola elekcyjne na których wybierano miedzy innymi Henryka Walezego na króla Polski, pomnik Napoleona Bonapartego, pomnik Charlesa de Gaulle’a, mieszkanie Chopinów na Krakowskim przedmieściu i w pałacu Kazimierzowskim, miejsca pochówku ojca Fryderyka Chopina i rodziców  Marii Skłodowskiej na starych Powązkach, rezydencję króla Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki Sobieskiej w Wilanowie. Efektem pracy uczniów była wykonana gazetka poświęcona tymże miejscom. Warsztaty prowadziła pani Wiesława Dłubak –Bełtycka, opiekunami  grupy były: Marta Monika Bagińska i Joanna Wojtulewicz

 //

On 9th April 2018 the Varsavian workshops "Following the footsteps of the famous French" were held. Students of hospitality classes took part in it. They visited the following places: the house of Sisters of Charity, the order brought by Ludwika Gonzaga, fields on which Henryk Walezy was elected king of Poland, Napoleon,s monument, a statue of Charles de Gaulle, the Chopin apartment in Krakowskie Przedmieście and Kazimierzowski Palace, burial place of Chopin's father and parents of Maria Skłodowska on Powązki cemetry, the residence of King Jan III Sobieski and his wife Marysieńka Sobieska in Wilanów. The result of the students' work was a newsletter devoted to these places. The workshops were run by Ms Wiesława Dłubak - Betycka. Ms Marta Bagińska and Joanna Wojtulewicz took care of the srtudents.

 

 

W dniu 5 kwietnia 2018 odbyły się szkolne eliminacje do  Ogólnowarszawskiego Konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza.  Komisja konkursowa  w składzie: Przewodnicząca - Krystyna Mazurek, Członkowie: Marta Monika Bagińska, Tomasz Ładziak, Joanna Wojtulewicz, wyłoniła w drodze eliminacji następujące prace:

praca plastyczna: Julia Burzyńska 1h, Jakub Rauzer 1h, Aleksandra Jantosiak 1 d, Angelina Zhovta  1h
praca literacka: Jakub Bąk 1d, Bartosz Kucharski 1d, Karolina Pejaś 1e

Laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie konkursu.

 //

On 5th April 2018 school eliminations for the Warsaw Tomb of Unknown Soldier competition were held. The competition commission composed of: Chairwoman - Krystyna Mazurek, members: Marta Monika Bagińska, Tomasz Ładziak, Joanna Wojtulewicz They have chosen the following works:

artwork: Julia Burzyńska 1h, Jakub Rauzer 1h, Aleksandra Jantosiak 1d, Angelina Zhovta 1h
literary work: Jakub Bąk 1d, Bartosz Kucharski 1d, Karolina Pejaś 1e

We congratulate the winners and wish them success in the next stage of the competition.

 

 

Dnia 22 marca 2018 roku uczniowie klas hotelarskich 1h, 2h i 3 h uczestniczyli w warsztatach historyczno-varsavianistycznych poświęconych związkom  polsko-francuskim na przestrzeni wieków oraz obecności sławnych Francuzów w Warszawie. Zajęcia odbyły się w Domu Spotkań z Historią i stanowiły jeden z etapów innowacyjnego projektu „Francuskie rendez-vous. O czym warto  pamiętać, obsługując gości hotelowych z Francji” realizowanego w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.  

//

On 22nd March students of hotel classes 1h, 2h, 3h took part in historical - varsavianistic workshops devoted to Polish - French relations over the centuries and the presence of famous French people in Warsaw. Classes were held at the History Meeting House and they were one of the stages of the innovative project "French rendez - vous". It was carried out as part of the Warsaw Educational Initiatives.

 

Dnia 21 marca 2018 roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w wykładzie zatytułowanym "O kościołach, które w XVIII wieku znajdowały się poza granicami Warszawy” poświęconym obiektom sakralnym znajdującym się dawniej poza terenem Warszawy. Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną wygłosiła pani Magdalena Bilińska. Spotkanie odbyło się w ramach Salonu Przewodnickiego w warszawskiej kawiarni „Honoratka” przy ul. Miodowej 14. Prowadząca przedstawiła wiele ciekawych treści związanych z historią kościołów.

 //

On 21st March, we once again took part in a lecture "About churches that were outside Warsaw in XVIII century". It was dedicated to sacred objects that used to be outside Warsaw. Ms Magdalena Bilińska presented the lecture with lots of interesting information about history of churches. The meeting was held as part of the salon in the Warsaw cafe "Honoratka" at 14 Miodowa street.

 

 

 

Dnia 15 marca 2018 roku odbyło się spotkanie z kombatantką i świadkiem historii, panią Danielą Ogińską. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 1h i 1e. Pani Daniela Ogińska  podzieliła się wspomnieniami z czasów II wojny światowej, opowiadała o warunkach życia w okupowanej Warszawie, o powstaniu 1944 i o wyzwoleniu miasta w 1945 roku. Odczytana została  również treść przysięgi, jaką młodzi ludzie składali, wstępując do konspiracji. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy jeszcze po zakończeniu dopytywali się o różne kwestie.

//

 On 15th March 2018 a meeting with a veteran and history witness Ms Daniela Ogińska took place in our school. Students from classes 1h and 1e took part in the meeting. Ms Daniela Ogińska talked about Second World War, about conditions of life in occupied Warsaw, the Uprising 1944 and the liberation of the city in 1945. She also read the oath the young people made when entering the conspiracy. Students were really interested in the meeting and they asked a lot of questions.

 
Dnia 28 lutego 2018 w kawiarni Honoratka, przy ulicy Miodowej 14 w Warszawie,   wysłuchaliśmy wykładu pod tytułem: "We wspomnieniach Zofii Nałkowskiej”. Prelekcja, wygłoszona przez  Annę Cyrych – Bajkowską, była zorganizowana w ramach Salonu Przewodnickiego. Prowadząca zwróciła uwagę na obraz stolicy z czasów przedwojennych i okresu okupacji, swoją wypowiedź wzbogaciła prezentacją multimedialną.

//

On 28th February 2018 at Honoratka cafe in Warsaw we listened to a lecture "Warsaw in the memories of Zofia Nałkowska". The lecture was led by Ms Anna Cyrych - Bajkowska, who using multimedia, presented the image of the capital from pre-war and occupation times.

 

 

 

W związku z poszerzaniem wiedzy o historii i zabytkach Warszawy w dniu 8 lutego 2018 roku uczniowie klas 1e i 1h uczestniczyli w prelekcji na temat odbudowy stolicy ze zniszczeń wojennych (1939-1945).  Prelekcję wygłosiła Wiesława Dłubak – Bełtycka znana varsavianistka i przewodniczka po Warszawie. Prelegentka opowiadała o planie odbudowy i pierwszych powojennych obiektach wzniesionych na gruzach miasta. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy na  zakończenie zadawali szereg pytań.

//

To broaden knowledge about Warsaw and its history, on 8th February 2018 students from class 1e and 1h took part in the lecture about Warsaw reconstruction after the Second World War. Ms Wiesława Dłubak - Bełtycka, well known Warsaw guide led the lecture. She talked about first years after war and the buildings constructed in the ruins. The classes were very interesting and students asked a lot of questions.

 

Wydarzenia noc listopadowej 1830 roku
Dnia 27 listopada 2017, w ramach edukacji varsavianistycznej,  uczniowie klas  1h i 3h Technikum  Gastronomiczno – Hotelarskiego nr 2 wysłuchali wykładu na temat  wydarzeń nocy listopadowej która zapoczątkowała powstanie 1830 roku. Wykład wygłosił pan Sławek Błażewicz, kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.  Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów.

//

November Night 1830
On 27th November 2017, within the framework of varsavianistic education, students from class 1h and 3h from our school, listened to a lecture on the events of November Night which initiated the Uprising 1830. The lecture was led by Mr Sławek Błażewicz from the Museum of the Polish Army in Warsaw. Students listened to him with great interest.

 

Dnia 30 października klasa 1e wzięła udział  w sesji varsavianistycznej z cyklu "Tajemnice Historii Warszawy" - Walka o dobra kultury. Tym razem spotkanie było  poświęconej pamięci zmarłej w 2017 roku - Marii Szypowskiej – autorce książek o Warszawie i znawczyni tematyki warszawskiej. W programie wysłuchaliśmy wspomnień znanych osób związanych z Marią Szypowską, programu artystycznego przygotowanego przez uczniów ZSGH w Warszawie, koncertu pieśni w wykonaniu chóru „Starówka”  działającego przy TPW. Obejrzeliśmy również wystawę książek autorstwa Marii Szypowskiej oraz ekspozycję poświęconą jej działalności. Na zakończenie zwiedzaliśmy sale i komnaty Zamku Królewskiego w Warszawie.

//

On 30th October students from class 1e took part in the Varsavian session "The secrets of the history of Warsaw".The meeting was dedicated to the memory of Maria Szypowska who died in 2017, author of books about Warsaw. We listened to people associated with Maria Szypowska,an artistic program prepared by students of ZSG in Warsaw, a concert of songs performed by the choir "Old Town". We also saw an exhibition of books by Maria Szypowska, devoted to her activity. At the end we visited the chambers of Royal Castle in Warsaw.

 

 

Dnia 26 października 2017 roku, uczniowie klasy 4h, pod opieką polonistki Joanny Wojtulewicz, udali się na marszrutę śladami bohaterów literackich. Celem zajęć w terenie, było przypomnienie dzieł literackich,  których  akcja rozgrywa się na terenie Warszawy. Uczniowie mieli też za zadanie rozwiązać zadania w kartach pracy. Odwiedziliśmy następujące miejsca:

// 

On 26th October 2017 students of class 4h with their Polish teacher Ms J. Wojtulewicz went on the route following the footsteps of literary heroes. The aim of the trip was to remember the places of Polish literary works. We visited the following places:

 

 

Plac Zamkowy  i Katedra św. Jana- miejsca, w których Juliusz Słowacki umieścił akcję dramatu „Kordian”. //  Castle Square and St. John’s Cathedral – places where J. Słowacki placed the drama „Kordian”.

 

 

Muzeum Historyczne Miasta Warszawy , przy Rynku Starego Miasta, przybliżyło nam historię miasta, ważne obiekty, pomniki. Z  punktu widokowego mogliśmy podziwiać panoramę Starówki. //  Historical Museum of the city of Warsaw on the Market Square of the Old Town. We could admire the panorama of Old Town.

 

 

Podwale, tam mieścił się pierwszy sklep Minclów, o którym wspomina Ignacy Rzecki w swoim „Pamiętniku starego subiekta”. Potem zatrzymaliśmy się przy pomniku Bolesława Prusa przy Krakowskim Przedmieściu.  Następnie podziwialiśmy Pałac Czapskich, przy Krakowskim Przedmieściu. W tym miejscu A. Mickiewicz umieścił akcję sceny VII „Salon warszawski”  „Dziadów” cz. III.. //  Podwale – there was the first store of Mincel family, which is mentioned by I. Rzecki in his „Pamietnik starego subiekta”. We saw the monument to B. Prus, Czapski Palace, where A. Mickiewicz placed the action of the 3rd part of „Dziady”.

 

 

Na Krakowskim Przedmieściu vis a vis pomnika Kopernika, mieściło się mieszkanie Stanisława Wokulskiego, bohatera „Lalki” B. Prusa. Tam znajduje się nawet marmurowa tablica, która upamiętnia to miejsce. //  At Krakowskie Przedmieście, opposite the Copernicus monument Stanisław Wokulski, the hero of „Lalka” had his apartment.

Przy Nowym Świecie 57, gdzie stoi Pałac Zamoyskich, zatrzymaliśmy się przy pamiątkowej tablicy, przypominającej zdewastowaniu tego miejsca przez żandarmów rosyjskich i wyrzuceniu fortepianu Chopina na bruk. // At 57 Nowy Świat we stopped at a commemorative plaque, which tells us about the devastation of the place by Russian gendarmes and the Chopin’s piano on the pavement.

 

 

Ostatnim punktem trasy było miejsce, w którym w XX- leciu międzywojennym mieściła się kawiarnia „Pod Picadorem”, w której zainicjowało  swoją działalność ugrupowanie poetyckie Skamander. Należeli do niego Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz. // Cafe „Pod Picadorem” – the place of poetic activity. The last place – Skamander had its location (J. Tuwim, A. Słonimski, K. Wierzynski, J. Lechoń and J. Iwaszkiewicz).

 

  VARSaviana 2016/2017

Dnia 13 czerwca 2016 r. nasza szkoła otrzymała po raz drugi certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła". Certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie oraz promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy.
Uroczystość odbyła się w Muzeum Niepodległości. Uświetniły ją programy artystyczne dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Działalność naszej szkoły przedstawił w ciekawej prezentacji Paweł Nogal z kl. 3d. Dziesięciu uczniów otrzymało brązowe odznaki TPW ,,Młody Przyjaciel Warszawy''.

//

On 13th June 2016 our school received for the second time Certificate "Varsaviana School". The certificate is awarded by the Society of Friends of Warsaw to kindergardens, schools and other educational institutions to popularize knowledge about Warsaw and to promote creative activity of students exploring Warsaw.
The ceremony was held at the Museum of Independence. It was accompanied by artistic programs of children from kindergardens and primary schools. The activity of our school was presented by Paweł Nogal from class 3d. 

 

Dnia 25 stycznia 2017 r. uczniowie naszej szkoły Robert Benedyczuk i Jakub Pustoła z klasy 2f wzięli udział w spotkaniu z Elżbietą Zatorowską historykiem sztuki. Tematem spotkania zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy była ,,Opowieść o sztuce” – rola sztuki w życiu, ulubieni malarze i style.

//

On 25th January 2017 our students Robert Benedyczuk and Jakub Pustoła took part in the meeting with Ms Elzbieta Zatorowska, art historian. The topic of the meeting organized by the Society of Friends of Warsaw was "The story of art" - the role of art in life, favourite painters and styles.

Wycieczka w ramach projektu VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA klasy IC
W dniu 22 listopada 2016 r odbyła się Wycieczka Grupy Miłośników Warszawy z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36 . Wycieczka ta była wyjątkowa pod kilkoma względami: pierwszy to fakt wyjątkowych Przewodników - 2 uczennic z naszej klasy - byliśmy oprowadzani przez Sylwię i Justynę, uczennic klasy 1 C; pod opieką Pani I. Baszczyk w charakterze opiekuna która posiada wiedzę na temat znanych i7 lubianych osób związanych z naszym Miastem, drugi fakt to możliwość wejścia do Fabryki Lizaków przy ul. Piwnej 7 a w niej mieliśmy możliwość zapoznania się z technologią i produkcją karmelu prelekcji. Mogliśmy obserwować tę magię w jaki sposób powstają lizaki a hitem tej wycieczki była możliwość zrobienia własnoręcznie lizaka, słodkie prezenty oraz certyfikat .
Wycieczka rozpoczęła się od rynku Starego Miasta-Rynek Starego Miasta – prostokątny plac o wymiarach 90 na 73 metrów na warszawskim. Starym Mieście. Ukształtował się na przełomie XIII i XIV w. przy lokacji miasta. Podczas wielkiego pożaru miasta w 1607 spłonęły 22 kamienice znajdujące się przy rynku. Oglądaliśmy i zwiedzaliśmy zabytki min. Barbakan, Pomnik Syrenki na Rynku Starego Miasta, byliśmy na placu Zamkowym, Trakcie Królewskim, następnie spacer Krakowskim Przedmieściem . Spreparowaliśmy po Placu Zamkowym- przy którym stoi Zamek Królewski, kolumna Zygmunta III i pałac Pod Blachą. Zwiedziliśmy Katedrę św. Jana ,Kościół Jezuitów 1608–1626, zespół murów miejskich z barbakanem, Kamienice Starego Miasta pierwotnie pochodziły z XV–XIX wieku, po II wojnie światowej w większości zostały zrekonstruowane:.
Podróż wąskimi uliczkami Starego Miasta przeniosła nas w minione historyczne czasy. Oczyma wyobraźni widzieliśmy kramy kupców i przechadzających się mieszczan i mieszczanek. Po drodze było Nowe Miasto. Na północ od murów obronnych rozciąga się teren Nowego Miasta, również zniszczonego i zrekonstruowanego po II wojnie światowej. Oba osiedla bywają nazywane potocznie Starówką. Pomo przeszywającego zimna była to bardzo udana wycieczka.

//

Varsaviana School class 1c
On 21st January 2017 a group of students from class 1c took part in a trip to the Old Town in Warsaw. The guides were exceptional: our students Justyna and Sylwia from class 1c and their teacher Ms Iwona Baszczyk who knows a lot about people involved in the history of our city. The students had the oportunity to visit the Lollipop Factory at Piwna street. They could get familiar with the technology and production of caramel. They could make their own lollipop. they got sweet gifts and a certificate. The tour started from the Old Town Square from the XIII-XIV century. They visited the monuments, City Wall, Mermaid Statue, Royal Square, Royal Route at Krakowskie Przedmieście street.They also saw Column of Sigismund III and St. John Cathedral. Most of the houses were destroyed during the II World War and reconstructed after the war. They walked on the narrow streets of the Old Town and imagined the stalls with merchants. They also visited the New Town, destroyed during the II World War. Despite the cold weather everybody enjoyed the trip.VARSaviana 2015/2016

Varsavianistyczna szkoła
Dnia 15 czerwca 2015 r. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy wręczyło po raz drugi placówkom oświatowym certyfikaty "Varsavianistyczna Szkoła" oraz dyplomy i podziękowania dla wyróżniających się nauczycieli. Nasza szkoła zdobyła certyfikat po raz pierwszy.
Uroczystość odbyła się w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej. Wszystkich gości powitała przewodnicząca Komisji Młodzieżowej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Małgorzata Wojtatowicz. Uroczystość uświetniły programy artystyczne dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

//

Varsaviana school
On 15 June 2015 the Society of Warsaw Friends awarded prizes and diplomas for distinguished teachers in Warsaw. Our school received the certificate for the first time.
The ceremony took place in the Bielany Center of Cultural Education. Ms Małgorzata Wojtatowicz welcomed all the guests. It was followed by children`s performance from Warsaw kindergardens and primary schools.

 

Literacka gra miejska po Starówce
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w dniu 14 maja w godz. 11:00 — 13:30 zorganizowało Literacką grę miejską po Starówce. Wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły pod opieką pań Doroty Piętki i Anny Kalaty. Gra polegała na odnalezieniu na mapie miejsc związanych z pisarzami: Janem Lechoniem, Kazimierzem Brandysem, Arturem Oppmanem czy Stanisławem Jarzębskim. Ponadto przypomniane zostały postacie Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa.
Na każdym z 10 przystanków doświadczeni przewodnicy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przedstawili historię związaną z danym miejscem i zaprezentowali dokonania literackie bohaterów gry. Słuchając historii i wykonując zadania, uczestnicy dowiedzieli się, jak wyglądało życie w przedwojennej i powojennej Warszawie.

//

Literary urban game in Old Town
The Society of Friends of Warsaw on 14th May at 11 am - 1.30pm organized literary urban game in Old Town. Students of our school took part in it together with their teachers Ms Dorota Piętka and Ms Anna Kalata. They had to find places on the map associated with the following writers: Jan Lechoń, Kazimierz Brandys, Artur Oppman and Stanisław Jarzębski, as well as Maria Konopnicka, Stefan Żeromski and Bolesław Prus. On each of 10 stops experienced guides of the Society of Friends of Warsaw presented the history assOCIATED with the place and literary achievements. Listening to history and performing the tasks participants learned what life was like in pre-war and post-war Warsaw.

Lekcja Varsavianistyczna pod tytułem „Co warto zobaczyć aby pamiętać o historii, tradycji i osiągnięciach stolicy…….”
W dniu 9 listopada 2015 roku odbyła się lekcja historyczna dotycząca prezentacji o historii i zabytkach oraz kulturze i tradycji miasta stołecznego warszawy pod kątem tego co można zobaczyć w mieście zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych gości. W przyszłym roku mija 100 lat jak dzielnica Praga Południe została włączona w granice stołeczności miasta Warszawy. Prezentacje i lekcje przeprowadzili Dyrektor i Rzecznik Wydziału Kultury Dzielnicy Praga Południe.

//

Varsaviana lesson "What is worth seeing to remember about history, tradition and the achievements of our capital city....."
On 9th November 2015we took part in a history lesson concerning Warsaw monuments, culture, tradition and all the places worth visiting. Next year we will celebrate 100th anniversary of Praga district incorporation into Warsaw. The lesson was given by the director and spokesman for the culture department of Praga Południe district.
Varsaviana 2014/2015

Muzeum Literatury

W czwartek 26 lutego 2015 r. klasa 3 G zapoznała się w Muzeum Literatury z ekspozycją biograficzną "Adam Mickiewicz 1798 – 1855" ukazującą postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką.
W muzeum znajduje się wiele pamiątek po A. Mickiewiczu: wśród nich kufer podróżny, obrazek z nowogródzkiego domu, meble z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne. Przewodnik ciekawie opowiadał o drodze życiowej i poetyckiej Adama Mickiewicza. Prezentowanych jest tutaj ponad 500 eksponatów, pochodzących w ogromnej większości ze zbiorów Muzeum Literatury. Są to m.in. rękopisy Mickiewicza, autograf „Grażyny”, karta „Pana Tadeusza”, fragmenty korespondencji i pierwodruki jego utworów. Wiedza zdobyta w czasie tej wycieczki na pewno przyda się uczniom na lekcjach historii czy języka polskiego.

//

Museum of Literature

The 26th of February 2015 students from class 3g visited biographical exhibition "Adam Mickiewicz 1798-1855" in the Museum of Literature, where they could learn about his family, surroundings as well as his political and literary activity.
In the museum there are the poet`s memorabilia: his travel trunk, a picture from his house in Nowogródek, furniture from his study in Paris, photographies and family portraits. The guide was telling the students about the poet`s life and writing. There are about 500 exhibits , mainly from the Museum of Literature collection. There are the poet`s manuscripts, "Grażyna`s autograph, a sheet of "Pan Tadeusz", parts of his correspondence and first printings of his works. The knowledge gained in the museum will be useful during the Polish and history lessons.

Śladami wojennej historii warszawskich Żydów

W dniu 16 lutego 2015 roku zorganizowaliśmy zajęcia w terenie, podczas której odkrywaliśmy ślady tragicznej historii Żydów podczas II wojny światowej. Masz szlak obejmował dzielnicę Muranów, która przed wojną była głównie zamieszkiwana przez Żydów, a podczas wojny należała do getta żydowskiego w Warszawie.

//

Following the war history of Warsaw Jews

The 16th of February 2015 we organized a trip on which we explored the tragic history of Jews during the World War II in the district of Muranów. Before the war it was inhabited mainly by Jews and during the war it belonged to the Jewish Ghetto in Warsaw.

 

Trasa wycieczki: // The route of the trip:

1. Ulica Nowolipki - pierwszy punkt na naszej mapie; powojenna ulica Nowolipki była w całości odbudowana na ruinach getta; świadczą o tym domy na podwyższeniach, kopcach z ziemi…. Są nimi zgliszcza i pozostałości po domach żydowskich zniszczonych podczas likwidacji getta. Nikt po wojnie specjalnie tych miejsc nie ekshumował, stad nie wiadomo do dzisiaj, co kryje się pod fundamentami tych domów...

//

1. Nowolipki Street - after the war that street was reconstructed on the ruins of ghetto. It is testified by the houses which are risen on platforms or on mounds. They form the remains of Jewish houses destroyed during the liquidation of ghetto. There wasn`t any exhumation of these places after the war, therefore we don`t know what is hidden under the foundations of these houses...

 

2. Następnie udaliśmy się na Umschlagplatz, w tym miejscu wznosi się symboliczny pomnik, w kształcie czterech ścian, upamiętniający wywózkę 300 tysięcy Żydów warszawskich do obozu zagłady w Treblince. Naszą uwagę skupiła stara rozłożysta brzoza, być może świadek tragicznych wydarzeń tamtych lat; wtedy codziennie zbierano na placu 10 tysięcy ludzi, ładowano do wagonów. Zapewne ów plac w czasie wojny zajmował o wiele większy teren niż dziś.

//

2. Next we went to Umschlagplatz - there is a symbolic monument in the shape of four walls. It commemorates the deportation of 300 0000 Warsaw Jews to the concentration camp in Treblinka. We drew our attention to an old birch, probably the witness of those tragic years. About 10 000 people were gathered on that square every day and transported by train to the concentration camp. During World War II that square was much bigger than it is today.

 

 

3. Pomnik przy ulicy Zamenhofa i napis na budynku "Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce" upamiętniający samobójczą śmierć Szmula Zygelbojma, który w Anglii zabiegał o pomoc aliantów dla walczącego getta, nie uzyskawszy jej, na znak protestu, popełnił samobójstwo. Przykład heroizmu, waleczności, aktywnego poparcia dla walczących w kwietniu 1943. Przeczytajmy fragment wspomnień Edelmana, o tym jak długo Zachód nie mógł uwierzyć w okrutną zbrodnię na narodzie żydowskim i o nadziejach walczących Żydów na pomoc aliantów.

//

3. The monument at Zamenhof street and the inscription on the building: "I can`t be silent and I can`t live while the rest of Jews in Poland perish". It commemorates the suicide of Szmul Zygelbojm who asked the allies in England to help the fighting ghetto, but not having obtained any support, committed suicide. An example of heroism, bravery and support for the fighters in April 1943.
Let`s read Edelman`s memories about western countries which couldn`t believe in the cruel crime of the Jewish nation and about the Jews` hope for the allies`help.

 

 

4. Pomnik Bohaterów Getta projektu Natana Jakowa Rapaporta i Leona Marka Suzina odsłonięty w 1948 roku. Warto zwrócić uwagę na architekturę/projekt i wymowę pomnika. Wskazuje ona na dwa oblicza narodu żydowskiego: tych, którzy idą w spokoju do komór gazowych oraz tych, którzy walczą o godną śmierć; niektóre z wyrzeźbionych postaci przypominają swoim wyglądem patriarchów narodu wybranego, nadaje to pomnikowi wymiar uniwersalny. Wokół znajdują się głazy kamienne z napisami w języku polskim i hebrajskim, upamiętniające heroizm jednostek i całego narodu żydowskiego. W centrum nowoczesny gmach Muzeum Historii Żydów Polskich. W pobliżu znajduje się ulica Nalewki, ale wytyczona już po wojnie. Historyczne Nalewki to przecznica ulicy Długiej, obecna ich nazwa to: Bohaterów Getta.
Nasze zwiedzanie wzbogacone było czytanymi fragmentami reportażu Hanny Kral „Zdążyć przed Panem Bogiem”, w którym Marek Edelman wspomina tamte dni…

//

4. The monument of the Ghetto Heroes designed by Natan Jakow Rapaport and Leon Marek Suzin, unveiled in 1948.The monument is very significant. It shows the Jews who walk quietly to the gas chamber on one side, and those who fight for dying in dignity. Some sculptured figures resemble the patriarchs of the chosen people which gives the monument universal significance.All that is surrounded by boulders with Polish and Hebrew inscriptions, which commemorate the heroism of all Jewish nation. In the centre there is a modern building of the Museum of History of Polish Jews. Nearby there is Nalewki street, which was designed after the war. The historical Nalewki street is a cross-street of Długa street. The current name of the street is the" Heroes of Ghetto".
During our trip we were reading parts of Hanna Kral`s report "Outwit God" where Marek Edelman mentions those days...


 

W wycieczce wzięli udział uczniowie klas 1-3 o profilu hotelarskim, opiekę nad grupą sprawowały Joanna Wojtulewicz i Marta Monika Bagińska.

//

Students of classes 1-3 (hotel profile) took part in that trip; their tutors were Joannna Wojtulewicz and Marta Monika Bagińska.

 

 

„Śladami twórców romantyzmu"
Dnia14 stycznia 2015 uczniowie klasy 2h uczestniczyli w zajęciach terenowych „Śladami twórców romantyzmu”. Trasa, jaką wspólnie przemierzyliśmy, wiodła od ulicy Nowy Świat, przez Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy do Rynku Starego Miasta, i uwzględniała następujące miejsca:

//

"Traces of creators of romanticism"
On the 14th of January, students from class 2h participated in on field workshops called ‘Traces of creators of romanticism’. The track we did together started in Nowy Swiat, along Krakowskie Przedmieście through Plac Zamkowy and Rynek Starego Miasta including:


1
. Na początku zatrzymaliśmy się przed Pałacem Zamojskich, miejscem z którego żołnierze carscy zdewastowali to miejsce, a z okien wyrzucili fortepian na którym kiedyś grywał Chopin. Było to w roku 1863 po nieudanym zamachu polskich patriotów na generała rosyjskiego Teodora Berga. Temu tragicznemu epizodowi C. K. Norwid poświecił wiersz „Fortepian Szopena”.

//

1. We started at Palac Zamoyskich, the place where Russian soldiers demolished what used be Chopin’s working chamber. They threw the piano out of the window. It was in 1863 after a failure of assassination of Theodor Berg by the Polish patriots. C.K. Norwid wrote a poem about these tragic events entitled "Fortepian Chopina"

 

 

 

2. Nieco dłużej zatrzymaliśmy się w kościele p.w. Św. Krzyża, w którym podziwialiśmy architekturę barokową, czytaliśmy napisy na tablicach inskrypcyjnych, szczególną uwagę zwróciliśmy na miejsce, w którym w urnie złożono serce Fryderyka Chopina.

//

2. We stayed a bit longer in the Church of the Holy Cross where we admired baroque architecture, read the names on the inscriptions and especially noticed the place where they buried Chopin’s heart.

 

 


3
. Dziedziniec Pałacu Czapskich, w którym znajdowało się mieszkanie państwa Chopinów, a młody Fryderyk miła swój pokój, obecnie Muzeum Chopina. Posłuchaliśmy melodii chopinowskich z ławeczki ustawionej nieopodal.

//

3. Dziedziniec Pałacu Czapskich, where Mr. and Mrs. Chopin had their apartment and the young Frederic had his room. We also listened to some music by Chopin from a bench nearby.

4. W tymże samym budynku, tyle ze w przeciwległym skrzydle znajdował się salon generała Wincentego Krasińskiego, ojca Zygmunta Krasińskiego, ukazany w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie niektóre szczegóły związane z treścią utworu.

//

4. In the same building in the opposite corner there was also the living room of general Wincenty Krasinski, the father of Zygmunt Krasinski – portayed in 3rd part of Dziady by Adam Mickiewicz. Using the occasion we talked a bit about this masterpiece.


5. Pomnik Adama Mickiewicza dłuta Cypriana Godebskiego, monumentalna, spokojna poza poety. Zastanawialiśmy się dlaczego prawą rękę trzyma w okolicy serca, co sprawia wrażenie jakby trzymał się za portfel.

//

5. The monument of Adam Mickiewicz, Pomnik by Cyprian Godebski. A monumental but calm posture of the poet. We were wondering why he is putting his right hand where his heart is, which gives the impression of looking for his wallet.

6. Barokowy pomnik Kolumna Zygmunta III Wazy (pierwszy pomnik w kształcie kolumny w Warszawie). Odczytywaliśmy symbole: szabla i krzyż, które trzyma król, wskazywaliśmy na cechy barokowe tej rzeźby.

//

6. A baroque monument called The column of Zygmunt III Waza (the first column monument in Warsaw). We were reading the symbols there as typical baroque elements such as the sword and the cross that the king is holding.

7. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego odszukiwaliśmy obecności różnych stylów architektonicznych: gotycki, renesansowego, barokowego, klasycystycznego), przypomnieliśmy jakie ważne wydarzenia miały tu właśnie miejsce: uchwalenie Konstytucji 3 maja czy konstytucji kwietniowej, tu rezydowali królowie, przedstawiciele władz.

//

7. On the premises of the Royal Castle we were looking for different artitechtectural styles: gothic, renaissance, baroque, classical) and also remembering important events from its history such as The Creation of Consitution of the 3rd of May or the April Constitution, with kings and queens residing here.


8. Gotycka Katedra św. Jana, (miejsce pochówku sławnych Polaków; miejsce akcji „Spisku koronacyjnego” z „Kordiana” Juliusza Słowackiego); Z płaskorzeźb umieszczonych na drzwiach świątyni odczytywaliśmy najważniejsze wydarzenia.

//

8. Gothic cathedral of St. John (a burial place for famous Poles; the place of Coronation Conspiracy described in Kordian by Julius Slowacki. From the bas reliefs we were reading about the most important events.

9. Rynek Starego Miasta, omówienie czterech stron- ścian kamienic (Barssa, Kołłątaja , Zakrzewskiego, Dekerta) które okalają ze wszystkich stron plac. Przypomnieliśmy legendę o Syrence warszawskiej oraz o Bazyliszku, szukaliśmy miejsca w którym bazyliszek mógł straszyć (Krzywe Koła 6, piwnica bez okien).

//

9. The market in the Old Town, description of 4 sides of the tenements (Barss, Kollataj, Zakrzewski, Dekert) which are surrounding the market. We remembered the legend of Warsaw Siren and the Bazil Monster, we were looking for places where it could haunt (krzywe koła 6, basements with no windows).


10. Ostatnim etapem naszej marszruty było Muzeum Literatury, w którym pod fachowym okiem przewodnika mogliśmy prześledzić biografię Adama Mickiewicza oraz obejrzeć eksponaty muzealne związane bezpośrednio z życiem poety.

//

10. The last element of out marching was the Museum of Literature, where we could Ostatnim observe the biography of Adam Mickiewicz and see some historic items connected with the poeat’s life.

Trasę wycieczki opracowała i o poszczególnych obiektach opowiedziała Joanna Wojtulewicz. // By Joanna Wojtulewicz

 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu 05.01.2015r. uczniowie z klasy III h pod opieką wychowawczyni Pani Marty Moniki Bagińskiej byli w Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcji muzealnej pt. „Bohaterowie powstania”.

//

The 5th of January the students of class 3h under trhe supervision of Mrs Marta Monika Bagińska went to the Museum of Warsaw Uprising and had a museum lesson "The heroes of the uprising".

 

Warszawskie stare Powązki

Dnia 04 listopada 2014 roku klasa 2g3 wraz z wychowawcznią Justyną Pracoń zorganizowała wzcieczkę szkolną na Warszawskie Stare Powązki, miejsce pochówku wielu wybitnych postaci, zasłużonych dla kultury i narodu, uczestników powstań i wojen.

Podczas wizyty na Powazkach uczniowie zapalili znicze ku pamieci poleglych.

//

On the 4th of November 2014 class 2g3 together with their mentor teacher J. Pracon organized a school trip to Warszawskie Stare Powązki, a burial place for many great and distinguished persons, participants of uprisings and wars.

During the visit the students lit some lanterns in remembrance of those who died for our country and its culture.

 

„Jesień w Warszawie”

Zakończył się zorganizowany dla młodzieży ZSGH konkurs fotograficzny pt. „Jesień w Warszawie”. Za udział w konkursie nagrody otrzymali:
Piotr Bąk – klasa 4h
Daniel Kudlak – klasa 1c

//

A photography contest for ZSGH youth has come to an end. The competition entitled "Autumn in Warsaw" features the following people to have been awarded:
Piotr Bąk – class 4h
Daniel Kudlak – class 1c

Obchody 70. Rocznicy powstania warszawskiego

W dniu 16 września 2014 w Muzeum Powstania Warszawskiego uczniowie ZSGH wzięli udział w panelu wspomnieniowym zatytułowanym: „ Z Powstania Warszawskiego do KL Auschwitz”. Swoje wspomnienia i relacje dotyczące walk powstańczych, wysiedlenia ludności cywilnej z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie wywózki do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, czytali świadkowie tamtych wydarzeń „dzieci Auschwitz”.
Kolejnym elementem upamiętniającym rocznicę tragicznych wydarzeń tamtą tragedie będzie udział młodzieży w uroczystościach rocznicowych w Auschwitz, które odbędą się 26 września br.

//

The 70th Commemoration of the Warsaw Uprising
On the 16th of Sept 2014 at the Museum of Warsaw Uprising the students of our school participated in a memorial event called ‘From the Warsaw Uprising to KL Auschwitz’. Their memories and stories about the fighting in that period, expatriation of civilian population from Warsaw to a temporary camp in Pruszkow before the transportation to Auschwitz concentration camp were presented by the witnesses of these events, ‘Children of Auschwitz’.
Another part of commemoration will be the participation of our pupils in the annual celebrations in Auschwitz on the 26th of September.