Nowa ścieżka edukacyjna // The new educational pathway

Proponujemy uczniom klas hotelarskich ciekawą ścieżkę edukacyjną, realizowaną w formie zajęć dodatkowych poświęconych nabyciu umiejętności obsługi gości hotelowych pt: "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” Zajęcia poprowadzą nauczyciele geografii: Maria Szczygłów i Tomasz Ładziak oraz Marta Monika Bagińska - nauczycielka informatyki i przedmiotów ekonomicznych.
//
Offer students an interesting path hospitality education, realized in the form of extra-curricular activities devoted to the acquisition of skills serving guests titled: "Concierge, or how to meet the expectations of tourists and guests" Classes will be conducted by geography teachers Maria Szczygłów and Tomasz Ładziak and Marta Monika Bagińska teacher of computer science and economics.


I. Cele: // I. Objectives:
• Zdobycie przez uczniów dodatkowych umiejętności praktycznych w zakresie edukacji zawodowej.
• Pogłębienia wiedzy z zakresu obsługi gościa hotelowego, wymagającej indywidualnych rozwiązań w usługach turystyczno-hotelarskich.
• Kształtowanie postaw kreatywności i innowacyjności poprzez szukanie nowych rozwiązań w obsłudze gości indywidualnych, VIP.
• Doskonalenie umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk: hotelarskiej, turystycznej, ekonomicznej i informatycznej.
//
• Gaining by the students additional practical skills in the field of vocational education
• Increasing knowledge of serving any guest requiring individual solutions in the tourism and hospitality services.
• Developing attitudes of creativity and innovation through new solutions to serve individual guests, VIP guests
• Improving the ability to integrate knowledge from different fields of science: the hospitality, tourism, economic and information technology.


II. Uczestnicy: // II. Participants:
Uczniowie klas hotelarskich zainteresowani zdobywaniem dodatkowych umiejętności zawodowych.
//
Students in hospitality classes interested in gaining additional vocational skills.


III. Zakres merytoryczny: // III. The substantial scope:
Zaproponowana ścieżka edukacyjna ma charakter innowacyjny, ponieważ nie tylko zapoznaje uczniów z zakresem obowiązków pracownika hotelu na stanowisku concierge, czyli personalnego, osobistego asystenta, ale również pozwala zdobyć praktyczne umiejętności w tym zakresie. Uczestnicy zajęć będą uczyli się, jak wychodzić naprzeciw oczekiwaniom gości hotelowych i zaspakajać ich potrzeby, wykorzystując wiedzę oraz odpowiednie środki techniczne.

Zajęcia realizowane w ramach ścieżki edukacyjnej uwzględniają różne formy aktywności, co uatrakcyjni je i pozwoli na rozwijanie wielu kompetencji. Zaplanowane zostały:
• zajęcia warsztatowe dotyczące zbierania informacji o stanowisku concierge,
• zapoznanie z programami komputerowymi Street View, Geoportali, Gogle Earth oraz ich zastosowaniem w pracy concierge’a,
• zajęcia interaktywne w hotelu, poznanie w praktyce wymagań stawianych pracownikowi na stanowisku concierge,
• przygotowanie przez uczniów przewodnika z wyceną usług dotyczącą realizacji potrzeb gości hotelowych,
• zajęcia w terenie poświęcone obsłudze turystów i gości hotelowych.
//
The proposed pathway is innovative because it not only familiarizes students with the duties of the employee hotel concierge or personal assistant, but also allows you to gain practical skills. Participants will learn how to meet the guests` expectations and satisfy their needs, using their knowledge.

Classes include various activities, which makes it more attractive and allow them to develop multiple competencies. In our schedule we have:
• workshops on gathering information about the concierge stand,
• getting familiar with computer programs Street View, geoportals, Google Earth,
• interactive activities at the hotel, learning in practice the requirements for employee Senior concierge,
• preparing a guide to value services for meeting the needs of hotel guests,
• outdoor activities devoted to the use of tourists and hotel guests.
"Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” 2018/2019 // "Concierge, or how to meet the expectations of tourists and guests" 2018/2019

Dnia 27.03.2019r. uczniowie z klasy 1h, biorący udział w ścieżce edukacyjnej „Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” pod opieką Pani Marty Moniki Bagińskiej byli w Warsaw Marriott Hotel. Celem tych zajęć było zapoznanie uczniów ze stanowiskiem Concierge, jego wyposażeniem, zakresem obowiązków, obsługą gościa VIP. Uczniowie dowiedzieli się również o symbolice odznaki członkowskiej Les Clefs d’Or, skrzyżowane złote klucze.

//

On 27th March, 2019  students from class 1h who are taking part in the educational path "Concierge -how to meet the expectations of tourists and hotel guests" with Ms. Marta Monika Bagińska were at the Marriott Hotel in Warsaw. The aim of these classes was to familiarise students with the position of Concierge, his equipment, the set of duties, and the VIP guest service. The students also learned about the symbolism of the Les Clefs d'Or membership badge, crossed golden keys.

 

 

We wtorek 22 stycznia 2019 r. uczniowie klasy 1h wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w ramach ścieżki edukacyjnej ,,Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych”. Podczas zajęć przeprowadzonych przez pana Tomasza Ładziaka uczniowie zapoznali się z funkcjami serwisu internetowego Google Maps przydatnymi w pracy na stanowisku concierge’a. Młodzież uzyskała wiedzę w jaki sposób wyszukiwać obiekty, wyznaczać trasę pomiędzy interesującymi miejscami, ale także oglądać mapy, zdjęcia lotnicze powierzchni Ziemi. Poznała usługę Steet vieew pozwalającą ,,zwiedzać” interesujące miejsca z poziomu ulicy:  muzea, obiekty sportowe, restauracje i małe firmy. Podsumowaniem zajęć będzie przygotowanie przez uczniów w parach wycieczki dla gościa z zagranicy prezentującej najważniejsze miejsca Warszawy.

// 

On Tuesday, January 22, 2019, students from class 1h took part in classes organized within the educational path, "Concierge - how to meet the expectations of tourists and hotel guests". During classes conducted by Mr. Tomasz Ładziak, the students got acquainted with the functions of the Google Maps website useful for working as a concierge. The youth gained knowledge on how to search for  different facilities, determine the route between interesting places, but also to view maps, aerial photos of the Earth's surface. They got to know the Steet vieew service, which allows visiting interesting places from the street level: museums, sports facilities, restaurants and small companies. The summary of the classes will be the preparation by students in pairs a trip for a foreign guest presenting the most important places in Warsaw. 

 

Rozpoczęła się realizacja ścieżki edukacyjnej "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych". W projekcie uczestniczą uczniowie klas hotelarskich, którzy nabędą umiejętności obsługi gości hotelowych.
W dniu 6 grudnia uczniowie klasy I h pod kierunkiem pani Marii Szczygłów zbierali informacje o stanowisku concierge. Określili cechy jakie musi spełniać pracownik na stanowisku concierge, utworzyli listę usług jakie może świadczyć oraz szukali sposobów ich realizacji. Uczestnicy zajęć, śledząc ofertę renomowanych hoteli, przekonali się o różnorodności świadczonych usług i często nietypowych oczekiwaniach gości hotelowych.

//

The implementation of the Concierge educational path has begun ,namely,  how to meet the expectations of tourists and hotel guests. The project is attended by students of hotel classes who will acquire the skills of hotel guests.
On December 6th, students  from class 1h with teacher Maria Szczygowłów collected information about the position of concierge. They defined the features that an employee must fulfill as a concierge, set up a list of services that they can provide and look for ways to implement them. Participants of the course, following the offer of renowned hotels, became convinced about the diversity of services provided and often atypical expectations of hotel guests. 

  

 
"Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” 2017/2018 // "Concierge, or how to meet the expectations of tourists and guests" 2017/2018

14 czerwca 2018 roku na Stadionie Narodowym zakończona została ścieżka edukacyjna, realizowana w formie zajęć dodatkowych poświęconych nabyciu umiejętności obsługi gości hotelowych pt: "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych”.
Uczniowie klasy Ih wcielili się w rolę turystów a jeden z uczniów w rolę przewodnika. Razem z opiekunem Marią Szczygłów odbyli spacer po Stadionie Narodowym. Poznali historię stadionu oraz jego rolę jako obiektu nie tylko sportowego. W tym dniu na stadionie odbywały się targi Futu Planners - spot kariery i edukacji.

 //

On 14th June 2018 an educational path was completed at National Stadium, carried out as extra classes dedicated to acquire hotel guest service skills "Concierge, or how to meet the expectations of tourists and hotel guests".
Students of class 1h took the role of tourists and one of the students was a guide. They took a walk around the National Stadium with their teacher Ms Maria Szczygłów. They learned about the history of the stadium and its role as not only sports facility. On this day Futu Planners Fair was held at the stadium.

 

Dnia 27.02.2018r. uczniowie pod opieką Pani Marty Moniki Bagińskiej byli na zajęciach interaktywnych w Warsaw Marriott Hotel w Warszawie. Celem tych zajęć było zapoznanie ze stanowiskiem Concierge, jego wyposażeniem, zakresem działań, obsługą gościa VIP.

//

On 27th February students with their teacher Ms Marta Monika Baginska took part in the interactive classes in Warsaw Marriot Hotel. The aim of the classes was getting acquainted with the position of concierge, its range of activities, guest service VIP.

 

 

W środę 06 grudnia 2017 r. uczniowie klasy 1h uczestniczyli w zajęciach w ramach ścieżki edukacyjnej ,,Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych”. Tematyka zajęć przeprowadzonych przez pana Tomasza Ładziaka dotyczyła wykorzystania funkcji Google Maps w pracy na stanowisku concierge’a. Podczas zajęć uczniowie poznali serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map, zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi. Poznali usługę Street view pozwalającą oglądać panoramiczne widoki z poziomu ulicy. Pozyskali wiedzę dotyczącą planowania trasy podróży samochodem, transportem publicznym, rowerem i pieszo. Celem utrwalenia pozyskanych wiadomości młodzież otrzymała za zadanie pojedynczo lub w parach przygotować plan jednodniowej wycieczki dla gościa hotelu w wybranym przez siebie mieście Polski z wykorzystaniem poznanych funkcji Google Maps.

 //

On 6th December students from class 1h took part in classes as part of educational pah "Concierge or how to meet the expectations of tourists and hotel guests." The topic of classes were carried out by Mr T. Ładziak concerned the use of Google Map at work as a concierge. During the classes students learned about website, which enables them finding objects, viewing maps, aerial photographs of the Earth surface. They learned about the street service view that allows to see panoramic views from street level. They acquired knowledge about planning the route to travel by car, public transport, bicycle and on foot. To consolidate their knowledge, students received the task to prepare a one day trip plan for the hotel guest in a Polish city of their own choice using the functions of Google Maps.

 

W roku szkolnym 2017/2018 kontynuujemy ciekawą ścieżkę edukacyjną, realizowaną w formie zajęć dodatkowych poświęconych nabyciu umiejętności obsługi gości hotelowych pt: "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” Zajęcia poprowadzą nauczyciele geografii: Maria Szczygłów i Tomasz Ładziak oraz Marta Monika Bagińska - nauczycielka informatyki i przedmiotów ekonomicznych.

//

In the school year 2017/18 we continue an interesting educational path, carried out during extra classes concerning guest service "Concierge - how to meet the tourists' expectations". The classes will be led by our teachers Mr T. Ladziak, Ms M. M. Bagińska and Ms M.Szczygłów.

 

 

W środę 15 listopada rozpoczęła się realizacja ścieżki edukacyjnej poświęconej nabyciu umiejętności obsługi gości hotelowych: "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych". Jest to kontynuacja ścieżki edukacyjnej "Concierge" z roku szkolnego 2015/2016 .
Uczniowie klasy I h pod kierunkiem pani Marii Szczygłów zbierali informacje o stanowisku concierge. Zapoznawali się z zakresem obowiązków pracownika hotelu na stanowisku concierge. Uczestnicy zajęć, śledząc ofertę renomowanych hoteli, przekonali się o różnorodności świadczonych usług i często nietypowych oczekiwaniach gości hotelowych. Uczniowie określili cechy jakie musi spełniać pracownik na stanowisku concierge, utworzyli listę usług jakie może świadczyć oraz szukali sposobów ich realizacji.

//

On Wednesday 15th November students from class 1h with their teacher Ms M. Szczygłów collected information about the position of concierge. They were acquainted with the duties of a hotel employee as a concierge.
Students learned about the variety of services and often unusual guest expectations at the hotel. Students defined the characteristics that an employee must fulfill at the post of concierge. They created a list of services that they can provide and are looking for ways to implement them.
"Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” 2016/2017 // "Concierge, or how to meet the expectations of tourists and guests" 2016/2017

W środę 16 listopada rozpoczęła się realizacja ścieżki edukacyjnej poświęconej nabyciu umiejętności obsługi gości hotelowych: "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych". Jest to kontynuacja ścieżki edukacyjnej "Concierge" z roku szkolnego 2015/2016. Uczniowie klasy I h pod kierunkiem pani Marii Szczygłów zbierali informacje o stanowisku concierge. Zapoznawali się z zakresem obowiązków pracownika hotelu na stanowisku concierge. Uczestnicy zajęć, śledząc ofertę renomowanych hoteli, przekonali się o różnorodności świadczonych usług i często nietypowych oczekiwaniach gości hotelowych. Uczniowie określili cechy jakie musi spełniać pracownik na stanowisku concierge, utworzyli listę usług jakie może świadczyć oraz szukali sposobów ich realizacji.

//

On 16th November 2016 we started educational path which is dedicated to acquire skills connected with guest service in the hotel "Concierge or how to meet expectations of tourists and guests". This is a continuation of the last year educational path. The students from class Ih with their teacher Ms Maria Szczygłow collected information about the concierge position. They learned about the concierge`s duties and the diversity of services and unusual guests` expectations. Students formed a list of services they can provide and the way they can carry it out.

 

W środę 07 grudnia 2016 r. sześcioro uczniów klasy 1h wzięło udział w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach ścieżki dukacyjnej "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych”. Podczas zajęć przygotowanych przez pana Tomasza Ładziaka młodzież zapoznała się z Google Street View funkcją Google Maps i Google Earth, czyli panoramicznymi widokami ulicy, pozwalającymi wyświetlić wybrane części miasta, zwiedzać wnętrza zabytków, restauracji, sklepów i wielu innych miejsc. Dzięki zajęciom uczniowie poznali narzędzia, które mogą być pomocne osobie pracującej w hotelu na stanowisku concierge’a.

//

On Wednesday 7th December six students from class 1h participated in classes carried out within the educational path "Concierge or how to meet toursists` expectations". During the classes prepared by Mr T. Ładziak students got acquainted with Google Earth,views of the streets, allowing to visit monuments, restaurants, shops and many other places. Students learned about tools that can help a person working in a hotel concierge position.

 

Dnia 06.02.2017r. uczniowie pod opieką Pani Marty Moniki Bagińskiej byli na zajęciach interaktywnych w Warsaw Marriott Hotel i Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw. Celem tych zajęć było pogłębienia wiedzy z zakresu obsługi gościa hotelowego, poznanie nowych rozwiązań w obsłudze gości indywidualnych, VIP. Uczniowie spotkali się w hotelach z osobami pracującymi na stanowiskach concierge, poznali w praktyce wymagania stawiane pracownikowi, zakres ich działań.

//

On 6th February 2017 students with their teacher Ms Marta Monika Bagińska took part in the interactive classes in Warsaw Marriott Hotel, Hotel Bristol, Luxury Collection Hotel, Warsaw. The purpose of these activities was to broaden knowledge about guest service in the hotel. Students met people working as a concierge, learned about the requirements of the employers

 

Na zakończenie ścieżki edukacyjnej, realizowanej w formie zajęć dodatkowych poświęconych nabyciu umiejętności obsługi gości hotelowych pt: "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” 6 czerwca odbyły się zajęcia w terenie poświęcone obsłudze turystów i gości hotelowych. Uczniowie klasy Ih wcielili się w rolę turystów i przewodników. Razem z opiekunem Marią Szczygłów odbyli spacer po ciekawych miejscach Parku Skaryszewskiego. Poznali historię parku, podziwiali drzewa , bawili się z wiewiórkami . Była też chwila relaksu nad Jeziorkiem Kamionkowskim .

//

At the end of educational path which was carried out in the form of extracurrical activities to acquire hotel concierge service skills "How to meet the expectations of tourists and hotel guests" there were the last classes on 6th June 2017. Students from classes 1H took the role of tourists and guides. They went for a walk to Skaryszewski Park with their teacher Ms. Maria Szczygłów. They learned the story park, they admired trees and played with the squirrels. They also relaxed at Kamionkowskie lake.

 "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” 2015/2016 // "Concierge, or how to meet the expectations of tourists and guests" 2015/2016

 

W czwartek 26 listopada rozpoczęła się realizacja ścieżki edukacyjnej poświęconej nabyciu umiejętności obsługi gości hotelowych: "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych".
Uczniowie klasy I h pod kierunkiem pani Marii Szczygłów zbierali informacje o stanowisku concierge. Zapoznawali się z zakresem obowiązków pracownika hotelu na stanowisku concierge. Uczestnicy zajęć, śledząc ofertę renomowanych hoteli, przekonali się o różnorodności świadczonych usług i często nietypowych oczekiwaniach gości hotelowych. Uczniowie określili cechy jakie musi spełniać pracownik na stanowisku concierge, utworzyli listę usług jakie może świadczyć oraz szukali sposobów ich realizacji.

//

On Thursday 26th November we started our educational path dedicated guest service in the hotels. "Concierge - how to meet tourists and hotel guests` expectations". Students from class Ih with Ms Maria Szczygłow found out information about concierge. They learned about concierge`s responsibilities. The participants learned about different service possibilities and sometimes strange guests` expectations.
They made a list of concierge`s features and service.

We wtorek 08 grudnia w ramach ścieżki edukacyjnej ,,Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” uczniowie pod kierunkiem pana Tomasza Ładziaka zapoznali się z możliwościami jakie daje funkcja Google Street View w pracy na stanowisku concierge’a. Uczestnicy zajęć zapoznając się z usługą Street View odkrywali zabytki, podziwiali cuda natury oraz zwiedzali wnętrza: muzeów, obiektów sportowych, restauracji i małych firm. W ramach pracy domowej młodzież wykonała projekt wycieczki dla gości wymagających indywidualnych rozwiązań w usługach turystyczo-hotelarskich.

//

On Tuesday the 8th December, following the educational path "Concierge, how to meet tourists` expectations", students with Mr Tomasz Ładziak learned how to use Google street view working as a concierge. Students discovered monuments, admired wonders of nature, visited museums, sports facilities and restaurants. They made a project of a trip for guests who demand individual treatment in the tourist service.

Dnia 28.01.2016r. uczniowie pod opieką nauczycieli Pani Marty Moniki Bagińskiej i Pana Tomasza Ładziaka byli na zajęciach interaktywnych w Marriott Hotel. Celem tych zajęć było pogłębienia wiedzy z zakresu obsługi gościa hotelowego, poznanie nowych rozwiązań w obsłudze gości indywidualnych, VIP. Uczniowie spotkali się w hotelu z osobami pracującymi na stanowiskach concierge, poznali w praktyce wymagania stawiane pracownikowi, zakres ich działań.

//

On 28th January 2016 students with their teachers Ms Marta Monika Bagińska and Mr Tomasz Ładziak were on interactive classes at Marriot Hotel. The aim of those activities was to deepen the knowledge of serving guests and to learn new solutions in the case of individual guest, VIP's. Students met people working as a concierge, got acquainted with the requirements of the employee and his duties.

Na zakończenie ścieżki edukacyjnej, realizowanej w formie zajęć dodatkowych poświęconych nabyciu umiejętności obsługi gości hotelowych pt: "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” 16 czerwca odbyły się zajęcia w terenie poświęcone obsłudze turystów i gości hotelowych.

Uczniowie klasy Ih wcielili się w rolę turystów i przewodników. Razem z opiekunem Marią Szczygłów odbyli spacer po ciekawych miejscach Traktu Królewskiego. W zajęciach uczestniczyli: Jakub Owczarzak, Maciej Sołtysiuk, Paweł Chwedczuk, Paulina Małkiewicz, Joanna Borowska, Anna Salach, Paulina Makowska, Alicja Klajnszmit, Kamil Kucewicz, Gabriela Matus, Weronika Konarzewska, Julia Gapon, Marcin Rybak, Łukasz Bednarczyk.

//

At the end of educational path accomplished in the form of extra-curricular activities devoted to guest service in the hotel "Concierge or how to meet the expectations of tourists and hotel guests". On 16th June 2016 students had classes dedicated to guest service.

Students from class Ih played the role of tourists and guides. Together with their teacher Ms Maria Szczygłów they held a stroll through interesting places of Royal Route. The class was attended by Jakub Owczarzak, Maciej Sołtysiuk, Paweł Chwedczuk, Paulina Małkiewicz, Joanna Borowska, Anna Salach, Paulina Makowska, Alicja Klajnszmit, Kamil Kucewicz, Gabriela Matus, Weronika Konarzewska, Julia Gapon, Marcin Rybak, Łukasz Bednarczyk.