Regulamin

 

Samorząd Uczniowski

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół – załącznik nr 6.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Zespołu Szkół, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

3. Społeczność uczniowska ma prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi Zespołu Szkół i Samorządu Uczniowskiego.

4. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela, który pełni rolę opiekuna samorządu.

5. Samorząd Uczniowski ma prawo powołać w Zespole Szkół Rzecznika Praw Ucznia, który ma obowiązek nadzorowania, czy przestrzegane są prawa ucznia zapisane w Statucie Zespołu Szkół.

6. Status, uprawnienia, zasady powoływania i działania rzecznika określa odrębny regulamin zatwierdzony przez społeczność uczniowską Zespołu Szkół – załącznik nr 7.

 VIII. UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 33

Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia, a decyzję o kształceniu podejmują uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie), odpowiadając jednocześnie za sposób i stopień jej wykonania.


§ 34
Rekrutacja

1. Rekrutację absolwentów gimnazjum przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.

2. Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza przewodniczącego i członków szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej oraz określa ich zadania na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Dyrektor może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Zespół Szkół.

4. Kandydaci składają podania o przyjęcie do odpowiednich szkół w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

5. Zasady rekrutacji uczniów na dany rok szkolny są udostępnione przez Zespół Szkół wszystkim zainteresowanym w stosownym terminie.

6. O przyjęciu kandydata do Zespołu Szkół decyduje suma uzyskanych punktów i brak przeciwwskazań zdrowotnych (wymagane zaświadczenia lekarza medycyny pracy).

7. O przyjęcie do Zespołu Szkół do klasy pierwszej nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 rok życia.

8. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej – rozdział X.


§ 35
Prawa ucznia

1. Statut określa prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- indywidualnego nauczania organizowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół na wniosek rodziców na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia lekarskiego,
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole Szkół zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do poszanowania godności,
- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym bez względu na osiągane wyniki w nauce,
- swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych, religijnych oraz dotyczących życia Zespołu Szkół; uczeń nie może naruszać tym dobra innych osób,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- uczestniczenia w zajęciach nadobowiązkowych organizowanych przez Zespół Szkół na zasadach określonych w odpowiednich przepisach,
- sprawiedliwych, obiektywnych, jawnych i wystawianych systematycznie ocen oraz znajomości ustalonych przez danego nauczyciela sposobów kontroli i kryteriów oceny postępów w nauce,
- usprawiedliwienia z powodu nieprzygotowania do zajęć w przypadku dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (ponad tydzień) lub w innych uzasadnionych sytuacjach losowych. Procedurę usprawiedliwiania nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych regulują Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania,
- składania egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, a w szczególnych sytuacjach za zgodą Rady Pedagogicznej z dwóch przedmiotów. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich,
- składania egzaminu klasyfikacyjnego, w przypadku nieklasyfikowania ucznia z przyczyn usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych (za zgodą Rady Pedagogicznej),
- korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego,
- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela,
- demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
- wpływania na życie Zespołu Szkół przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Zespole Szkół,
- kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę,
- przedstawiania własnych problemów wychowawcy, pedagogowi szkolnemu, opiekunowi samorządu, dyrektorowi oraz uzyskania od nich wyjaśnień i pomocy,
- reprezentowania Zespołu Szkół w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych,
- odpoczynku w czasie ferii, świąt - na ten okres nie zadaje się prac domowych,
- oceny z przedmiotu stawianej za wiedzę i umiejętności, a nie za zachowanie,
- odpoczynku w czasie przerw śródlekcyjnych,
- pomocy socjalnej w przypadkach losowych, a także dofinansowania wycieczek klasowych, w miarę możliwości finansowych Zespołu Szkół,
- uzyskania informacji o przewidywanych ocenach na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym okresowym lub końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3. W przypadku naruszenia praw uczeń może złożyć skargę do wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Zespołu Szkół i szkolnego rzecznika praw ucznia oraz rzecznika praw ucznia przy Kuratorium Oświaty.

§ 36
Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:
- rzetelnie się uczyć, rozwijać swoje uzdolnienia,
- dbać o honor Zespołu Szkół, godnie go reprezentować w każdej sytuacji,
- okazywać szacunek wszystkim pracownikom Zespołu Szkół,
- szanować swoich kolegów,
- dbać o kulturę języka ojczystego,
- posiadać przypięty w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem i pieczątką Zespołu Szkół,
- dbać o czystość i porządek na terenie Zespołu Szkół,
- respektować regulamin pracowni przedmiotowych,
- być zawsze przygotowanym do zajęć (zgodnie z wymaganiami nauczyciela), mieć podręcznik, prowadzić zeszyt przedmiotowy i/lub zeszyt ćwiczeń, sporządzać notatki, wykonywać zadania domowe,
- pozostawiać salę lekcyjną w nienagannym porządku,
- dbać o znajdujący się w klasie sprzęt i pomoce naukowe,
- niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
- usunąć spowodowane przez siebie szkody,
- w czasie zajęć lekcyjnych oraz przerw przebywać na terenie Zespołu Szkół; samowolne jej opuszczanie jest zabronione,
- dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,
- przestrzegać bezwzględnie zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół dotyczących BHP i ochrony przeciwpożarowej,
- być ubranym schludnie i estetycznie; w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii czy makijażu zachować umiar,
- w dni uroczyste wynikające z ceremoniału szkolnego, w czasie grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji lub innych imprez okolicznościowych (jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca), przychodzić w stroju galowym,
- przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula,
- posiadać regulaminowy strój na lekcjach przedmiotów zawodowych oraz wychowania fizycznego,
- pozostawiać odzież wierzchnią w szatni oraz zmieniać obuwie na obuwie czyste, przeznaczone do użytkowania tylko na terenie Zespołu Szkół (typu tenisówki, sandały na gumowym spodzie). Wyjątek stanowią buty ortopedyczne, jeśli uczeń posiada stosowne zaświadczenie od lekarza ortopedy, przedłożone pielęgniarce szkolnej i wklejone do dzienniczka,
- podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub Dyrektorowi Zespołu Szkół, a także policji. Naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie Zespołu Szkół powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia,
- wypożyczone książki z biblioteki zwracać w regulaminowym terminie, nie zniszczone,
- przychodzić punktualnie na lekcje,
- usprawiedliwiać każdą nieobecność lub spóźnienie w szkole na najbliższej lekcji wychowawczej; usprawiedliwienia winny być wpisane przez rodziców wyłącznie w podstemplowanym dzienniczku ucznia,
- pełnić rzetelnie funkcje zlecone przez wychowawcę, klasę, samorząd,

aa. w szkole, poza szkołą, w miejscu kultu religijnego godnie zachowywać się wobec symboli państwowych, religijnych, szkolnych,
bb. przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, rozprowadzania i zażywania narkotyków i innych środków odurzających,
cc. przestrzegać zakazu przynoszenia do Zespołu Szkól niebezpiecznych przedmiotów, w tym gazów obezwładniających, broni (także atrap).

2. Zachowanie ucznia w czasie lekcji:
- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
- wykonuje polecenia nauczyciela związane z przebiegiem lekcji, organizacją zajęć,
- uczeń nie je, nie żuje gumy,
- nie trzyma na ławce napojów, ciastek itp., nie będących pomocami do danej lekcji,
- wyłącza telefon i sprzęt grający.

§ 37
Nagrody

1. Uczeń Zespołu Szkół może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
- wyniki w nauce,
- reprezentowanie i osiąganie sukcesów na olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
- osiągnięcia sportowe,
- aktywną działalność w organizacjach,
- wzorową postawę,
- wzorowe zachowanie,
- nienaganną 100% frekwencję,
- działalność na rzecz Zespołu Szkół,
- dzielność i odwagę,
- inne osiągnięcia ucznia.

2. Nagrody przyznaje dyrektor Zespołu Szkół na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
- pochwała wychowawcy na forum klasy,
- pochwała dyrektora na forum szkoły,
- nagroda książkowa lub rzeczowa,
- list pochwalny dla rodziców lub opiekunów,
- dyplom uznania,
- świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem lub świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, na warunkach określonych stosownymi przepisami,
- typowanie do stypendium Prezesa Rady Ministrów,
- inne formy wyróżnienia dla uczniów osiągających wybitne sukcesy w różnych dziedzinach życia Zespołu Szkół.

§ 38
Kary

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Zespołu Szkół przewiduje się następujące rodzaje kar:
- upomnienie wychowawcy,
- upomnienie lub nagana dyrektora,
- upomnienie lub nagana dyrektora udzielona w obecności rodziców,
- upomnienie lub nagana dyrektora udzielona w obecności uczniów,
- przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,
- usunięcie z Zespołu Szkół - skreślenie z listy uczniów.

2. Uczniom pełnoletnim i rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania od kary określonej w pkt.1, lit. a-f). Odwołanie kieruje się do Dyrektora Zespołu Szkół za pośrednictwem wychowawcy klasy w terminie 7 dni od udzielenia kary.

3. Od decyzji dyrektora, uczniowi pełnoletniemu, rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia, przysługuje odwołanie do organu nadzorującego Zespół Szkół w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji (pisemnej) dyrektora. Stanowisko organu jest ostateczne.

4. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej pełnoletni uczeń może zostać skreślony z listy uczniów – pkt.1, lit. f), a niepełnoletni na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły w przypadku:
- wiadomego narażania życia i zdrowia swojego lub osób innych na terenie Zespołu Szkół i poza nim, np. pobicie,
- niszczenia mienia publicznego lub prywatnego innych osób bądź jego kradzież i uchylanie się od obowiązku poniesienia za to odpowiedzialności,
- fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi uczniami lub pracownikami Zespołu Szkół, a w szczególnie wobec uczniów klas pierwszych,
- rozprowadzania narkotyków, bądź zmuszania do ich zażywania, spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie Zespołu Szkół,
- opuszczenia bez usprawiedliwienia ponad 50% obowiązkowych zajęć teoretycznych i praktycznych w danym okresie,
- stawienia się do szkoły w stanie nietrzeźwym,
- stwierdzenia zażywania narkotyków na terenie szkoły,
- rażącego naruszenia dyscypliny szkolnej w postaci wymuszeń, pobić i szykan innych uczniów,
- dokonania kradzieży,
- fałszowania dokumentacji szkolnej,
- dalszego naruszania obowiązujących ustaleń zawartych w statucie Zespołu Szkół mimo wcześniej stosowanych kar (upomnień i nagan).

5. Tryb postępowania związany ze skreśleniem ucznia z listy uczniów:
- wniosek o skreślenie ucznia pełnoletniego z listy uczniów wraz z uzasadnieniem przedstawia Radzie Pedagogicznej wychowawca klasy,
- dyrektor bada czy wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie Zespołu Szkół jako przypadek, za który można ucznia skreślić z listy uczniów,
- dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej,
- uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony (wychowawcę, rzecznika praw ucznia, pedagoga szkolnego). Wychowawca ma obowiązek przedstawić rzetelnie uchybienia w postępowaniu ucznia, a także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące,
- Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować: czy wykorzystano wszelkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, czy prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze,
- Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu po rozpatrzeniu wniosku wychowawcy i zapoznaniu się z opinią pedagoga szkolnego, uchwała musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej przy zachowaniu Quorum,
- w przypadku podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor zasięga opinii Samorządu Szkolnego a następnie podejmuje decyzję i powiadamia pisemnie o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub ucznia pełnoletniego i poucza o możliwości odwołania się.

6. Uczniowi przysługuje, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, prawo odwołania się od decyzji Dyrektora Zespołu Szkół do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

7. Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie od decyzji, Dyrektor Zespołu Szkół ma 7 dni na ustosunkowanie się do niego (na piśmie).

8. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do Zespołu Szkół, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności - art.108 K.p.a..

9. Od rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje odwołanie – Kodeks postępowania administracyjnego.