Wybory

Wybory 2023/2024 // Election day 2023/2024

W dniach 27 i 28 maja 2024 r. we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowana została w naszej szkole akcja "Młodzi głosują – wybory europejskie 2024”. W tygodniu poprzedzającym wybory młodzież na lekcjach historii zapoznana została z rolą jaką pełni Parlament Europejski w strukturach Unii Europejskiej. Uczniowie mogli porównać swoje poglądy z odpowiedziami udzielonymi przez komitety wyborcze odpowiadając na 25 stwierdzeń dotyczących istotnych i aktualnych tematów życia publicznego w narzędziu internetowym noszącym nazwę ,,Latarnik Wyborczy”. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza w składzie: Zofia Kwiatkowska z klasy 1fp, Nikola Radulska z klasy 1fp, Amelia Sierakowska z klasy 3ap i Arkadiusz Ebing z klasy 1ep. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 10 czerwca 2024 r. Wybory były cenną lekcją demokracji dla społeczności uczniowskiej i okazją do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. 

On May 27 and 28, 2024, in cooperation with the Center for Civic Education, the "Young people vote - European elections 2024" campaign was organized at our school. In the week preceding the elections, young people were introduced to the role of the European Parliament in the structures of the European Union during history lessons. Students could compare their views with the answers provided by election committees by answering 25 statements regarding important and current topics of public life in an online tool called "Latarnik Wyborczy". The correct course of the elections was supervised by the Youth Electoral Commission composed of: Zofia Kwiatkowska from class 1fp, Nikola Radulska from class 1fp, Amelia Sierakowska from class 3ap and Arkadiusz Ebing from class 1ep. The voting results will be announced on June 10, 2024. The elections were a valuable lesson in democracy for the student community and an opportunity to consciously participate in public life. 

uczniowie podczas wyborów

uczniowie podczas wyborów 

W dniach 15-19 grudnia 2023 r. odbyły się w naszej szkole wybory na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. W wyborach społeczność uczniowska oddawała swe głosy na dwójkę kandydatów: Maję Nyc z klasy 2ep i Nikolę Radulską z klasy 1fp. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza w składzie: Antonina Gendek z klasy 2dp, Nikola Legut-Słupecka z klasy 1hp, Natalia Sikora z klasy 1hp i Iga Zawada z klasy 1fp. W wyniku głosowania radną wybrana została Maja Nyc z klasy 2ep. Gratulujemy Mai i życzymy owocnej pracy w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy.

On December 15-19, 2023, elections for a Youth Council councilor of Praga Poludnie district of Warsaw were held in our school. The student community cast their votes in the elections for two candidates: Maja Nyc from class 2ep and Nikola Radulska from class 1fp.  The course of the elections was supervised by the Youth Electoral Commission composed of: Antonina Gendek from the class2dp, Nikola Legut-Słupecka from the 1hp class, Natalia Sikora from the 1hp class and Iga Zawada from the 1fp class. As a result, Maja Nyc from class 2ep was elected councilor. Congratulations to Maja and we wish you fruitful work in the Youth District Council.

 

uczniowie podczas głosowania

uczniowie podczas głosowania

We wtorek 24 października i czwartek 26 października 2023 r. odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza w składzie: Zuzanna Dyga z klasy 4ehp,  Amelia Sierakowska z klasy 3ap, Marcin Kalata z klasy 2dp i Filip Stawicki z klasy 4ehp. W wyniku głosowania Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego wybrany został Karol Jakubowski z klasy 3dp, zastępcami zostały Antonina Gendek z klasy 2dp i Myroslava Syrota z klasy 2hp. Rzecznikiem Praw Ucznia społeczność szkolna wybrała Pana Artura Wejmana. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy.

The elections for the Head of the Student Council and the Student Right’s Spokesperson were held on Tuesday, October 24 and Thursday, October 26, 2023. The correct course of the elections was supervised by the Youth Electoral Commission composed of: Zuzanna Dyga from class 4ehp, Amelia Sierakowska from class 3ap, Marcin Kalata from class 2dp and Filip Stawicki from class 4ehp. As a result of the vote, Karol Jakubowski from class 3dp was elected as the Head of the Student Council, Antonina Gendek from class 2dp and Myroslava Syrota from class 2hp were elected as deputies. The school community elected Mr. Artur Wejman as the Student Right’s Spokesperson. We congratulate the winners and wish them fruitful work.

uczniowie podczas wyborów

uczniowie podczas wyborów

Wybory Parlamentarne 2023 r.
Tegoroczny projekt Młodzi głosują powiązany jest z wyborami parlamentarnymi 2023. W tygodniu przed otwarciem lokali wyborczych (10 i 12 października 2023 r.) grupa uczniów i uczennic przeprowadziła symulację wyborów w szkole. Zrobili to pod opieką nauczycieli Historii i WOS, p. Tomasza Ładziaka i p. Artura Wejmana.
Uczestniczki i uczestnicy, poprzez własne działania, dowiedzieli się więcej o roli Sejmu i Senatu, ordynacji wyborczej czy neutralności politycznej. Służyły temu specjalne lekcje okolicznościowe na WOS i Hit oraz zadania domowe z tym związane. Cała społeczność uczniowska zyskała okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na kandydujące partie i dać znać o swoich poglądach. Od 1995 roku w projekcie wzięło udział kilka tysięcy szkół a ponad 3 miliony uczniów zagłosowało w szkolnych wyborach.

Parliamentary Elections 2023
This year's Young Vote project is linked to the 2023 Parliamentary Elections. In the week before the opening of the polling places (October 10 and 12, 2023), a group of male and female students simulated the elections at school. They did this under the supervision of History and Social Studies teachers, Mr Tomasz Ładziak and Mr Artur Wejman.
The participants, through their own activities, learned more about the role of the The House of Commons and the Senate, the electoral law or political neutrality. Special occasional lessons on Social Studies and Studies of the  Past and Present served this purpose, as well as homework assignments related to it. The entire student community gained the opportunity, just like adults, to vote for candidate parties and let their views be known. Since 1995, several thousand schools have participated in the project and more than 3 million students have voted in school elections. The Youth Vote project is a lesson in democracy in practice! Participation in the primaries was completely voluntary and voting was secret! The results of the school elections will be announced only after the results of the Parliamentary Elections in the Republic of Poland are announced.

komisja oraz nauczyciele przeprowadzający wybory

uczniowie głosujący

 

W środę 12 października 2023 r. pięcioro uczniów kandydujących na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zaprezentowało młodzieży swój program wyborczy.  Maja Nyc z klasy 2ep, Myroslava Syrota z klasy 2hp, Karol Jakubowski z klasy 3dp, Julia Kowalska z klasy 4ehp i Weronika Stefańska z klasy 4ehp zachęcali koleżanki i kolegów do oddawania głosów na ich kandydatury podczas wyborów, które odbędą się 24 i 26 października. Uczniowie przygotowali także prezentacje promujące ich kandydatury, które codziennie wyświetlają się na telewizorach na każdym z pięter szkoły. Opiekun Samorządu Uczniowskiego przedstawił kandydatów zgłoszonych przez uczniów do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Ucznia Pana Roberta Nicewicza i  Pana Artura Wejmana.

On Wednesday, October 12, 2023, five students running for the position of Head of the Student Council presented their election programme  to the youth. Maja Nyc from class 2ep, Myroslava Syrota from class 2hp, Karol Jakubowski from class 3dp, Julia Kowalska from class 4ehp and Weronika Stefańska from class 4ehp encouraged their schoolmates to vote for their candidates during the elections that will take place on October 24 and 26. The students also prepared presentations promoting their candidacies, which are displayed every day on TVs on each floor of the school. The supervisor of the Student Council presented the candidates proposed by students to act as Student’s Right’s Spokesperson: Mr. Robert Nicewicz and Mr. Artur Wejman.

uczniowie startujący w wyborach, przemówienie wicedyrektor szkoły

uczniowie słuchający prezentacji kandydatów

 

Wybory 2022/2023 // Election day 2022/2023

W dniach 9 i 12 grudnia 2022 r. odbyły się w naszej szkole wybory Radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza w składzie: Amelia Kawecka z klasy 1hp, Myrosława Syrota z klasy 1hp, Wiktoria Kostrzębska z klasy 4dp i Wiktoria Maciejczuk z klasy 4dp. W wyniku głosowania społeczności szkolnej Radnymi Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe wybrane zostały Wiktoria Szczęsna z klasy 2dp i Katarzyna Kuta z klasy 3ehp. Gratulujemy zwyciężczyniom i życzymy owocnej pracy.

On December 9 and 12, 2022, the election of Councillors of the Youth District Council of Praga-Południe took place in our school. The election was supervised by the Youth Election Commission composed of: Amelia Kawecka from class 1hp, Myrosława Syrota from class 1hp, Wiktoria Kostrzębska from class 4dp and Wiktoria Maciejczuk from class 4dp. As a result of the vote of the school community, Wiktoria Szczęsna from class 2dp and Katarzyna Kuta from class 3ehp were elected Councilors of the Youth District Council of Praga-Południe. We congratulate the winners and wish them fruitful work. uczniowie podczas głosowania

 
W dniach 24-26 października 2022 r. odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego  i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała młodzieżowa komisja wyborcza w składzie: Daria Bernach z klasy 4h, Paulina Gujska z klasy 4h, Wiktoria Kostrzębska z klasy 4dp, Wiktoria Maciejczuk z klasy 4dp i Roksana Poniedziałek z klasy 4h.
W wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wystartowało sześciu kandydatów: Marta Gródek z klasy 4dp, Katarzyna Kuta z klasy 3ehp, Patryk Mastalerz z klasy 4dp, Mikołaj Płoński z klasy 4dp, Olga Sobieraj z klasy 4hp i Wiktoria Szczęsna z klasy 2dp. W wyniku głosowania uczniów i pracowników szkoły Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego wybrany został Patryk Mastalerz z klasy 4dp. Funkcję zastępców Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego pełnili będą Marta Gródek z klasy 4dp i Mikołaj Płoński z klasy 4dp.
W wyborach na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego kandydowali Pan Arkadiusz Butor i Pan Tomasz Ładziak. Decyzją społeczności szkolnej Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został Pan Tomasz Ładziak, a zastępcą Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pan Arkadiusz Butor.

On October 24-26, 2022, the elections for the Head of Student Council and the Supervisor of the Student Council took place. The correct course of the election was supervised by a youth election committee composed of: Daria Bernach from class 4h, Paulina Gujska from class 4h, Wiktoria Kostrzębska from class 4dp, Wiktoria Maciejczuk from class 4dp and Roksana Poniedziałek from class 4h. Six candidates took part in the elections for the Head  of the Student Council: Marta Gródek from the 4dp class, Katarzyna Kuta from the 3ehp class, Patryk Mastalerz from the 4dp class, Mikołaj Płoński from the 4dp class, Olga Sobieraj from the 4hp class and Wiktoria Szczęsna from the 2dp class. As a result of students and school employees voting, Patryk Mastalerz from class 4dp was elected as the Head of the Student Council. Marta Gródek from class 4dp and Mikołaj Płoński from class 4dp will be the deputies of the Student Council.
Mr. Arkadiusz Butor and Mr. Tomasz Ładziak were the candidates for the supervisors  of the Student Council. By the school community  decision, Mr. Tomasz Ładziak became the supervisor of the Student Council and Mr. Arkadiusz Butor became the Deputy Supervisor  of the Student Council.

uczniowie głosujący w wyborach

uczniowie głosujący w wyborach

członkowie komisji podczas wyborów, członkowie komisji liczący głosy


Wybory 2021/2022 // Election day 2021/2022

W dniach 27-28 października 2021 r. społeczność naszej szkoły brała udział w wyborach Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza składająca się z uczennic klasy 3dp Nikoli Izbickiej, Wiktorii Kostrzębskiej i Wiktorii Maciejczuk. W wyniku głosowania Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego wybrany został Patryk Mastalerz z klasy 3ep, a zastępcami Wiktoria Szczęsna z klasy 2dp, Marta Gródek z klasy 3ep i Olga Sobieraj z klasy 3hp. Rzecznikiem Praw Ucznia wybrana została Pani Anna Rosłonek.

On October 27-28, 2021, the community of our school participated in the election of the Head of Student Council and the Student Rights Spokesman. The Youth Election Commission, consisting of students from class 3dp Nikola Izbicka, Wiktoria Kostrzębska and Wiktoria Maciejczuk, supervised the correct course of the elections. As a result of voting, Patryk Mastalerz from class 3ep was elected as the Head of the Student Council, and the deputies were Wiktoria Szczęsna from class 2dp, Marta Gródek from class 3ep and Olga Sobieraj from class 3hp. Ms Anna Rosłonek was chosen as  the Student's Rights Spokesperson.

 Głosowanie uczniów na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego, Nowy Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem

 

 

Wybory 2019/2020 // Election day 2019/2020

W dniu 24 października odbyły się w Naszej Szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Południe. Uczniowie i nauczyciele wybierali Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekuna a także dwóch przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Po przeliczeniu i podsumowaniu protokołu wyborczego przedstawiamy wyniki głosowania społeczności szkolnej:

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został Pan Tomasz Ładziak uzyskując 127 głosów. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Mateusz Dobosz z klasy 2e uzyskując 88 głosów, Przedstawicielami do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Południe zostali Owanesjan Arewik z klasy 1e uzyskując 110 głosów oraz Patrycja Prusak z klasy 2 d uzyskując 95 głosów. Nad prawidłowością i przebiegiem wyborów czuwał Pana Arkadiusz Butor wraz z uczniami klasy 4h

 //

On 24th October the election of Student Council and District Youth Council Praga Południe took place in our school. Students and teachers elected the Head of Student Council and the Supervisor, as well as two representatives of the Youth District Council.
The Deputy Supervisor of Student Council became Mr T. Ładziak, gaining 127 votes. The Head of Student Council became Mateusz Dobosz from class 2e, gaining 88 votes. Owanesjan Arewik from 1e (110 votes) and Patrycja Prusak from 2d (95 votes) became the representatives of the Youth District Council. Mr A.Butor and students from 4h supervised the voting.

 

W środę 09 października 2019 r. we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowana została w naszej szkole akcja "Młodzi Głosują – Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 2019”. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała młodzieżowa komisja wyborcza w składzie: Daria Bernach kl. 1h, Roksana Poniedziałek kl. 1h, Wiktoria Miszczuk kl. 1hp, Patrycja Sarnowska kl. 1hp, Radosław Seredyn kl. 1hp i Wiktoria Wrzoskiewicz kl. 1hp. Podczas  symulacji wyborów uczniowie mogli oddawać głosy na komitety wyborcze startujące w okręgu wyborczym nr 19 Warszawa. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i pozwoliła zapoznać się uczniom z zasadami obowiązującymi podczas prawdziwych wyborów. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną we wtorek 15 października.

//

 On Wednesday, 2nd October 2019, in cooperation with the Center of Citizenship Education, the campaign "Youth Voting - Elections to the Polish Parliament 2019" was organized in our school. A youth election commission: Daria Bernach 1h, Roksana Poniedziałek 1h, Wiktoria Miszczuk 1hp, Patrycja Sarnowska 1hp, Radosław Seredyn 1hp and Wiktoria Wrzoskiewicz 1hp supervised the correct voting. During the simulation of elections, students could vote for election committee participating in electoral ward nr 19 Warsaw. The campaign attracted a lot of students and they became acquainted with the rules of real elections. The voting results will be announced on Tuesday, 15th October.

 
Wybory 2018/2019 // Election day 2018/2019

W dniu 25 października 2018 r. odbyły się w naszej szkole wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała uczniowska komisja wyborcza w składzie: Joanna Borowska z klasy 4h, Violetta Krokhmalova z klasy 3h oraz Gabriela Matus z klasy 4h. W wyborach wystartowało pięcioro uczniów.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego wybrany został Jakub Tarwacki z klasy 2e, a jego zastępczyniami zostały Zuzanna Mataszek z klasy 3h i Angelina Zhovta z klasy 2h.

//

On October 25, 2018, the election of the Head of Student Council took place in our school. The student electoral committee composed of Joanna Borowska from class 4h, Violetta Krokhmalova from class 3h and Gabriela Matus from class 4h who supervised the elections. Five students took part in the election.

As a result of the vote, Jakub Tarwacki from class 2e was elected as the Head of Student Council and his deputies were Zuzanna Mataszek from class 3h and Angelina Zhovta from class 2h.

 

W dniu 18 października 2018 r. odbyła się prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Pięcioro uczniów: Angelina Zhovta z klasy 2h, Katarzyna Mastalerz z klasy 2h, Zuzanna Mataszek z klasy 3h, Monika Misiak z klasy 2a i Jakub Tarwacki z klasy 2e zaprezentowało swoje programy wyborcze i próbowało przekonać społeczność szkolną, aby to właśnie na nich oddać swój głos podczas wyborów, które odbędą się 25 października 2018 r.

//

On October 18, 2018, the presentation of candidates for the Head of the Student Council took place. Five students: Angelina Zhovta  (class 2h), Katarzyna Mastalerz ( class 2h), Zuzanna Mataszek (class 3h), Monika Misiak (class 2a) and Jakub Tarwacki  (class 2e)  presented their electoral programs and tried to convince the school community to cast their vote to them during the elections that will be held on October 25, 2018.

  Wybory 2017/2018 // Election day 2017/2018

Dnia 25 października 2017 r. odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza, w skład której wchodzili uczniowie klasy 4h: Natalia Kossakowska, Katarzyna Stokowska, Maria Wójcik i Adam Drynkowski. Wybory poprzedziła prezentacja programów wyborczych kandydatów w dniu 12 października 2017 r.
W wyniku głosowania uczniów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego wybrana została Laskowiecka Magda z klasy 2f, a zastępczyniami Joanna Borowska z klasy 3h i Weronika Gwóźdź z klasy 2f. Rzecznikiem Praw Ucznia wybrana została Pani Anna Rosłonek. Wszystkim wybranym życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

//

 On 25th October 2017 we had election of the Head of Student Council and the Student Rights Spokesman. The election committee was supervised by the electoral commission: Katarzyna Stokowska, Natalia Kossakowska, Maria Wójcik and Adam Drynkowski from class IV h. The election was preceded by the presentation of candidates' election programs on 12th October 2017.
After the voting Magda Laskowiecka from class 2f was elected as Head of Student Council and her deputies are Joanna Borowska 3h, Weronika Gwóźdż 2f. Ms Anna Rosłonek became the Spokesman of Students Rights. We wish you a fruitful work for the school community.Wybory 2016/2017 // Election day 2016/2017

Dnia 20 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w skład której wchodzili uczniowie: Dominika Staśkiewicz, Maria Wójcik i Sebastian Bożek. Wybory poprzedzone zostały prezentacją programów wyborczych kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w dniu 18 października 2016 r. 

W wyniku głosowania uczniów Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został wybrany Michał Kawęcki, Zastępcy przewodniczącego Samorządu uczniowskiego: Aneta Kuć IIh i Wiśniewska Angelika IIf. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego młodzież wybrała pana Tomasza Ładziaka, Zastępca opiekuna Samorządu uczniowskiego Arkadiusz Butor .
Dzięki wyborom uczniowie wskazali swoich reprezentantów, którzy będą kierowali pracą Samorządu Uczniowskiego, reprezentowali go na zewnątrz oraz współpracowali z dyrekcją i nauczycielami.

//

On 20th October 2016 elections of the president of the Student Council took place in our school. Students from class3h Dominika Staśkiewicz, Maria Wójcik and Sebastian Bożek were controling if the elections were properly conducted. The elections were preceded by presentation of the election programs of the candidates for president of the Student Council on 18th October. The results of the vote is the following: Michał Kawęcki, has been chosen as a chairman of Student Council, Deputy chairman od Student Council Aneta Kuć IIh i Wiśniewska Angelika IIf. The Deputy supervisor of the Student Council is Tomasza Ładziaka, Deputy supervisor of Student Council Arkadiusz Butor.
Through elections students indicated their representatives who will be resposnible for the Student Council and will cooperate with the head teacher and all the teachers from our school.Wybory 2015/2016 // Election day 2015/2016

Dnia 19.10.2015 r. w naszej szkole we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej odbyły się wybory w ramach akcji ,,Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015”. Nad przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza w skład której wchodziły uczennice klasy 2h: Aneta Kuć, Dominika Staśkiewicz i Maria Wójcik. Podczas wyborów uczniowie oddawali swoje głosy na komitety wyborcze według zasad obowiązujących podczas prawdziwych wyborów, które odbędą się 25 października 2015 r.

//

On 19th October 2015 with the cooperation of Civic Education Centre, elections took place in our school as a part of the action "Young vote - parliamentary elections 2015". Youth electoral commision was made up of students from class 2h: Aneta Kuć, Dominika Staśkiewicz and Maria Wójcik and they were supervising the election. Students voted according to the rules which will be in force during the elections on 25th October 2015.

 

Dnia 13 października 2015 r. odbyła się prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci zaprezentowali swój program wyborczy i odpowiadali na pytania zadawane przez społeczność uczniowską.

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadzone zostały w dniu 15 października 2015 r. W wyniku głosowania uczniów Przewodniczącym został wybrany Michał Kawecki 2f natomiast zastępcą Aneta Kuć 2h.

//

On 13th October 2015 the candidates for the post of Students` Council Chairman were presented. They were talking about their election program and were answering students` questions.

The elections were held on 15th October 2015. The Chairman is Michał Kawęcki 2f and his deputy is Aneta Kuć 2h.

Dnia 12 października 2015r. klasa 2h wzięła udział w warsztatach przeprowadzonych przez pana Adama Markuszewskiego pracownika Centrum Edukacji Obywatelskiej, koordynatora akcji ,,Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015”. Celem warsztatów było przygotowanie przez młodzież akcji profrekwencyjnej zachęcającej uczniów naszej szkoły do aktywnego udziału w zbliżających się wyborach. W tym celu uczniowie przygotowywali zadania interaktywne, plakaty, chorągiewki i ankiety. Dzięki warsztatom uczniowie posiedli nowe umiejętności oraz mamy nadzieję skutecznie zachęcili kolegów i koleżanki do udziału w wyborach parlamentarnych, które w naszej szkole odbędą się 19 października 2015 r.

//

On 12th October class 2h took part in workshop carried out by Mr Adam Markuszewski who works in the Civic Education Centre. He coordinates the action "Young vote - parliamentary elections 2015". The purpose of this action was to encourage students to take part in the coming elections. Students prepared interactive tasks, posters, flags and questionnaires. They learned about the necessity to vote in the elections which will take place in our school on 19th October 2015.Wybory 2014/2015// Election day 2014/2015

Dnia 30.04.2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Młodzi głosują – wybory prezydenckie 2015”.
Młodzież pod opieką pana Tomasza Ładziak zorganizowała wybory na zasadach podobnych do tych, które zostaną przeprowadzone 10 maja 2015 r. Dzięki akcji uczniowie poznali w praktyce zasady i znaczenie wyborów powszechnych w państwie demokratycznym oraz często po raz pierwszy podjęli ważną aktywność obywatelską.

//

On 30th April 2015 students from our school took part in the project organized by Citizens` Education Center "The young vote - presidential election 2015".
Our students under the supervision of Mr T. Ładziak organized the election on priciples similar to those which will be held on 10th May 2015. Thanks to this action students have learned about the significance of general election in democratic country and some of them for the first time took active citizenship.

Dnia 23 października 2014 r. odbyły się wybory Rzecznika Praw Ucznia. W wyniku głosowania uczniów Rzecznikiem Praw Ucznia na trzyletnią kadencję została wybrana Pani Anna Rosłonek. Serdecznie gratulujemy.

//

On the 23rd of October 2014 an election was held for the Counsellor of Students Rights. As a result, Mrs Anna Rosłonek has been chosen as the Counsellor. Congratulations

Dnia 30 września 2014 r. odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W tym roku wybory odbywały się w ramach ogólnopolskiej akcji realizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Samorządy mają głos 2014”.


W wyniku głosowania uczniów Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Paweł Olszewski .

//

On the 30th of Sept. 2014 an election for the position of the President of School Council took place. This year, the election was incorporated into the national project of ‘Councils have voice 2014’ by Centre for Citizenship Education.


As a result of voting Paweł Olszewski was elected the President.Wybory 2013/2014 // Election day 2013/2014

Dnia 19 maja 2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Młodzi głosują – młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego 2014”. W naszej szkole nad prawidłowym przebiegiem wyborów pieczę sprawowała młodzieżowa komisja wyborcza, w skład której wchodzili: Katarzyna Białek z kl. 1g2, Karolina Pastuszak z kl. 1g2, Kamil Świerczyński z kl. 3g1 i Krzysztof Ruciński z kl. 3k. Dzięki wyborom młodzież w sposób praktyczny mogła poznać zasady obowiązujące podczas prawdziwych wyborów oraz zdobyć doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla dobra publicznego.
W tygodniu poprzedzającym młodzieżowe wybory uczniowie na lekcjach godziny wychowawczej dowiedzieli się o roli jaką w strukturach Unii Europejskiej odgrywa Parlament Europejski. Posiedli również wiedzę na temat ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego w Polsce.

//

On the 19th of May 2014 pupils from our school participated in a project organized by Citizen Education Center „Young people vote – youth elections to European Parliament 2014”. In our school, a special pupil committee was established to take care of its proper form of realization. The committee consisted of: Katarzyna Białek from class 1g2, Karolina Pastuszak from class 1g2, Kamil Świerczyński from class 3g1 and Krzysztof Ruciński from class 3k. Thanks to elections, youth could learn about rules and regulations valid in real life polling event, as well as, gain experiance connected with civic duties for public service.
In the week before the election, pupils during their form period could also learn what role in European Union does the European Parliament fulfills. They also acquired knowledge concearning electoral law of European Parliament in Poland.

 

 

Dnia 24.09.2013 odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
W wyniku głosowania uczniów Przewodniczącym została Górska Karolina 2h.


//


On the 24th of September 2013 the election for students government leader took place in our school.
Due to voting Górska Karolina 2h became the leader of students government.Wybory 2012/2013 // Election day 2012/2013

Dnia 25 września 2012 r. odbyły się w naszej szkole wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego i Opiekuna Samorządu Szkolnego.
W wyniku głosowania uczniów Przewodniczącym Samorządu Szkolnego został wybrany Krzysztof Ruciński z klasy 2k, a zastępcą Przewodniczącego Samorządu Szkolnego Agnieszka Niemyjska z klasy 2h.
Opiekunem Samorządu Szkolnego uczniowie wybrali pana Tomasza Ładziaka, a zastępcą Opiekuna Samorządu Szkolnego panią Angelikę Figurską.

//

On the 25th of September 2012 y. our school held and election in which chairman of Student's Council and their coordinator had to be chosen.
As a result of it, Krzysztof Ruciński from class 2k became a chairman of Student's Council and Agnieszka Niemyjska (class 2h) his deputy.
Furthermore, our students mostly voted for Mr. Tomasz Ladziak to become a coordinator of Student's Council and Miss Angelika Figurska for his deputy.Wybory 2011/2012

na Rzecznika Praw Ucznia
Dnia 26 października 2011 r. uczniowie naszej szkoły wybrali Rzecznika Praw Ucznia.
Wybory składały się z dwóch etapów. W pierwszym klasy wybierały po trzy kandydatury nauczycieli. Łącznie zgłoszono kandydatury 28 nauczycieli.
W drugim etapie uczniowie wchodzący w skład trójek klasowych oddawali swoje głosy na trzech nauczycieli, którzy w pierwszym etapie uzyskali największą ilość głosów: panią Hannę Maj, panią Marię Szczygłów i pana Tomasza Ładziaka.
Wyniki głosowania uczniów:
Rzecznik Praw Ucznia pani Hanna Maj
Zastępca Rzecznika Praw Ucznia pan Tomasz Ładziak

,,Młodzi głosują”

Decydujmy o narodzie!
Głosowanie dzisiaj w modzie.
Więc na co narzekasz?
Dlaczego jeszcze czekasz?
Zagłosuj i już!
Narodowi służ.

Wielka siła w jednym głosie.
Nie miej Rzeczypospolitej w nosie.
Przecież masz prawo do tego,
By zagłosować kolego...
Więc co tak stoisz bezczynnie?
I miny stroisz niewinnie?

Justyna Biel, Gimnazjum w Przysietnicy


Dnia 30 września 2011 r. w naszej szkole odbyło się głosowanie w ramach akcji ,,Młodzi głosują-wybory parlamentarne 2011".
Nad przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza pod opieką pana Tomasza Ładziaka składająca się z Agnieszki Szuby - przewodnicząca, Izabeli Kołakowskiej – zastępca przewodniczącego, a także Marcina Możdżyńskiego - członek komisji. Uczniowie mieli możliwość oddania swojego głosu na 7 komitetów wyborczych.

Wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która żywo debatowała nad szansami poszczególnych komitetów wyborczych już w prawdziwych wyborach zaplanowanych na 09 października 2011 r.

Celem projektu ,,Młodzi głosują” jest zmiana postawy społeczeństwa, a w szczególności młodych ludzi do wyborów oraz działalności obywatelskiej.

Wybory Przewodniczącego Samorządu Szkolnego
Dnia 22 września 2011 r. odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.
W wyniku głosowania uczniów
Przewodniczącą Samorządu Szkolnego została wybrana Angelika Szczęsna z klasy III g,
a Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Anna Hanna Witak z klasy II g.Wybory 2010/2011

Dnia 17.03.2011 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w głosowaniu na Wychowawcę Roku 2011.
Celem głosowania było wyłonienie kandydata/ki i zgłoszenie do udziału w trzecim ogólnopolskim konkursie ,,Wychowawca Roku 2011” organizowanym w ramach V edycji programu społecznego ,,Szkoła bez przemocy”.
W wyniku głosowania uczniów naszą szkołę reprezentować będzie Pani Hanna Maj.

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do wypełnienia formularza na stronie www.szkolabezprzemocy.pl w zakładce Wychowawca Roku i oddanie swojego głosu na Panią Hannę Maj. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie Programu do 03.04.2011r.


W dniach 10.-11.01.2011r. uczniowie, nauczyciele oraz rodzice obecni na zebraniu głosowali na motto szkoły.
Spośród 97 prpozycji zostały wybrane 4.

Dnia 15.11.2010 r. odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.
W wyniku głosowania uczniów należących do trójek klasowych Przewodnicząca Samorządu Szkolnego została wybrana Paulina Górska z klasy II k, a Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Anna Maria Matus z klasy III g1.Wybory 2009/2010

Wybory Prezydenckie

Dnia 15.06.2010r. w naszej szkole odbyły się wybory w ramach akcji Młodzi głosują - wybory prezydenckie 2010.
Uczniowie oddawali głosy na polityków, którzy zgłosili swoje kandydatury do prawdziwych wyborów wyznaczonych na dzień 20.06.2010r. Nad przebiegiem głosowania czuwała młodzieżowa komisja wyborcza w składzie Aneta Szewczyk Ig, Andrzej Mroczek IIk i Adam Kalinowski IIIk. Wyniki młodzieżowych wyborów prezydenckich zostaną ogłoszone w poniedziałek 21.06.2010r.


Dnia 16.10.2009 r. odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Oddano 394 głosy, w tym 371 ważnych.
Przedowniczący Samorządu: Filip Gołębiewski klasa Ig
Z-ca Przewodniczącego Samorządu: Karolina Sobańska klasa IgWybory 2008/2009

Decydujmy o narodzie!
Głosowanie dzisiaj w modzie.
Więc na co narzekasz?
Dlaczego jeszcze czekasz?
Zagłosuj i już! Narodowi służ. (...)

Wielka siła w jednym głosie.
Nie miej Rzeczypospolitej w nosie.
Przecież masz prawo do tego,
By zagłosować kolego...
Więc co tak stoisz bezczynnie?
I miny stroisz niewinnie?

Justyna Biel, Gimnazjum w Przysietnicy

Dnia 01.06.2009r. w naszej szkole w ramach akcji ,,Młodzi głosują" uczniowie przeprowadzili Młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Nad przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza pod opieka pana profesora Tomasza Ładziaka składająca się z Mateusza Żaboklickiego - przewodniczący, Justyny Jeznackiej – zastępca przewodniczącego, a także Karoliny Kotwickiej i Andrzeja Mroczka - członkowie komisji. Uczniowie mieli możliwość oddania swojego głosu na 10 komitetów wyborczych. Wybory cieszyły się dość dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która żywo debatowała nad szansami poszczególnych komitetów wyborczych już w prawdziwych wyborach zaplanowanych na 7 czerwca 2009 r. Wyniki Młodzieżowych wyborów do Parlamentu Europejskiego w naszej szkole zostaną ogłoszone 8 czerwca.


Celem projektu ,,Młodzi głosują” jest zmiana postawy społeczeństwa, a w szczególności młodych ludzi do wyborów oraz działalności obywatelskiej. W naszej szkole uczniowie zachęcając do wzięcia udziału w wyborach oplakatowali korytarze szkolne, przygotowali gazetkę dotyczącą Parlamentu Europejskiego i przeprowadzili ankietę wśród mieszkańców dzielnicy Praga Południe dotyczącą zbliżających się wyborów. Według wyników ankiety 58% respondentów zna datę wyborów do Parlamentu Europejskiego, 45% badanych wie, kto kandyduje do Euro-parlamentu, 30% zadeklarowało, że weźmie udział wyborach, a 27% wie na kogo będzie głosowała. Młodzież sprawdziła także lokale wyborcze pod względem ich przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

"Nie bądź leń, idź coś zmień ?" - artykuł "Życia Warszawy".Prawybory 2006/2007

W dniach 09.-10.11.2006 roku w naszej szkole odbyły się prawybory na prezydenta Warszawy. Zorganizowały je dwie klasy III h1 i IV g pod kierownictwem pań: Hanny Maj, Magdaleny Czarneckiej, Marty Moniki Bagińskiej i Elżbiety Kloss.
Uczniowie jeździli do sztabów wyborczych i obserwowali tam organizacje pracy aby poznać zasady głosowania, nauczyć się postawy obywatelskiej. Przywieźli też do szkoły otrzymane programy, ulotki, plakaty, baloniki i inne gadżety wyborcze.
W wyborach wzięli udział nie tylko uczniowie ale również nauczyciele i pracownicy szkoły. Komisja cierpliwie wyjaśniała zasady głosowania, przypominała o sprawdzeniu się na liście obecności, o tym, że znak X stawiamy tylko przy jednym nazwisku…