Nastolatek w samorządzie

Nastolatek w samorządzie 2019/2020 // Teenager in the self-government 2019/2020

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie”- kolejne spotkania
1 października 2019r kolejne klasy (1c, 1cp, 1ep, 1hp) uczestniczyły w warsztatach “Nastolatek w samorządzie”, których istotnym elementem jest wyposażenie młodzieży w wiedzę na temat ich własnych możliwości działania i angażowania się w sprawy lokalne. Dzięki aktywnym metodom pracy uczniowie poznali leżące w zasięgu ich możliwości sposoby kształtowania swojego środowiska szkolnego, dzielnicowego i  miejskiego. Za organizację spotkań odpowiadały p. Magdalena Czarnecka i p. Monika Różycka.

// 

"Teenager in local government" - workshops - next meetings
On 1st October 2019 classes 1c,1cp,1ep,1hp took part in the workshop "Teenager in self-government", an important event during which young people get to know about their own opportunities to act and get involved in local affairs. Thanks to active work methods, students learned about ways of changing their school environment, their district and their city. Ms M. Czarnecka and Ms M. Różycka were responsible for organizing the meetings.

 

 

24 września 2019r. klasy 1d, 1dp, 1h i 1e uczestniczyły w warsztaty „Nastolatek w samorządzie”. Jest to przedsięwzięcie realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Spotkanie z animatorami projektu pomogło uczniom zrozumieć jak skonstruowany jest samorząd terytorialny i czym jest społeczeństwo obywatelskie. Przybliżyło również działanie Urzędu Miasta, pomogło odnaleźć się w jego strukturze i zmniejszyło dystans między urzędnikami a młodymi mieszkańcami miasta. Istotnym elementem warsztatów jest wyposażenie młodzieży w wiedzę na temat ich własnych możliwości działania i angażowania się w sprawy lokalne. Dzięki aktywnym metodom pracy poznają leżące w zasięgu ich możliwości sposoby kształtowania swojego środowiska szkolnego, dzielnicowego, miejskiego.

//

On September 24th 2019, classes 1d, 1dp, 1h and 1e participated in the workshop "Teenager in  local government". This is a project carried out by the Public Information Bulletin of the Capital City of Warsaw as part of  “Young Warsaw. City with climate for young people 2016-2020 “.  The meeting with trainers helped students to understand how the local government is structured and what civil society is. It also brought closer to the functioning of the Municipal Office ,helped to find its structure and narrowed the distance between officials and young city residents. An important element of the workshop is to broaden  students’  knowledge about their own possibilities of acting and engaging in local affairs. Thanks to active work methods, they will learn about the ways of shaping their school, district and urban environment that are within their capabilities.

 

 
Nastolatek w samorządzie 2017/2018 // Teenager in the self-government 2017/2018

25 maja 2018 r. kl. 1f oraz 11 czerwca 2018 r.  kl. 1c uczestniczyły w  warsztatach  „Nastolatek w samorządzie” organizowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.  Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych i przydatnych informacji dotyczących aktywności w szkole, w dzielnicy i w Warszawie. Rozmawiano  na temat samorządu uczniowskiego, praw i obowiązków ucznia, poruszony został temat młodzieżowych rad dzielnic i Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, a także jak aktywnie działać na rzecz najbliższej okolicy. Przedstawiono też  informacje na temat  budżetu partycypacyjnego, konsultacji społecznych i inicjatywy lokalnej. Uczniowie dowiedzieli się,  jak młodzież może realizować projekty w ramach programu Aktywna Warszawska Młodzież i pozyskać wsparcie merytoryczne, finansowe oraz organizacyjne.

 //

On 25th May 2018 students from class 1f and on 11th June class 1c took part in the workshops "Teenager in Student Council" organized by the Center fpr Social Communication of the Office Capital City Warsaw. During the meeting the students had the opportunity to learn interesting and useful information on the activity at school, in the district and in Warsaw. The Student Council, students' rights and duties were discussed and the topic of youth district councils and Youth Council of the capital city Warsaw was mentioned, as well as how to work actively for the neighborhood. Information on the subject of participatory budget, public consultation amd local initiative were presented as well. Students learned how young people can carry out projects of the program Active Young People and how they can obtain financial and organizational support.

 

  Nastolatek w samorządzie 2015/2016 // Teenager in the self-government 2015/2016

12 listopada 2015r. na terenie naszej szkoły dla klas 1d, 1e, 1h odbyły się warsztaty „Nastolatek w samorządzie” organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy. Warsztat trwał 6 godzin, podzielony był na trzy części: szkoła, dzielnica, miasto.
W pierwszym bloku omówiono prawa i obowiązki ucznia oraz kwestię samorządu uczniowskiego, aby ukazać w jaki sposób uczniowie mogą angażować się w codzienne życie szkolne. Kolejna część dotyczyła warszawskich dzielnic. Rozpoczęto ją od przekazania uczestnikom warsztatów informacji na temat funkcjonowania podstawowych jednostek podziału administracyjnego Miasta Stołecznego Warszawy, jakimi są dzielnice. Rozmawiano z uczniami o tym jak uczniowie postrzegają poszczególne dzielnice, jak w ich oczach wyglądają mocne i słabe strony ich najbliższej okolicy. Przekazano uczniom informacje o formach wpływu na swoją dzielnicę. Podczas pracy związanej z tematyką Warszawy zapoznano uczniów ze strukturą administracyjną miasta stołecznego Warszawy. W ramach warsztatu uczniowie wzięli udział w symulacji procesów związanych z Budżetem partycypacyjnym.
Warsztat był również okazją do wymiany inspiracji do działania na rzecz swojej okolicy, poznania praw ucznia, uczestniczenia w wolontariacie i wydarzeniach dotyczących młodzieży w Warszawie.

//

On 12th November 2015 classes 1d,1e and 1h had workshops "Teenager in the self-government" organized by Center of Social Communication. It lasted 6 hours and concerned 3 topics: school, district and city.
The student`s rights and responsibilities were discussed. The student council shows us how students can get involved in everyday school life. Next the Warsaw districts were talked over. Students could discuss about the advantages and disadvantages of their neighbourhood and how they can influence on their district. They got acguainted with the administrative structure of the city and they took part in the simulation of participatory budget.They had the opportunity to be active, to take part in the voluntary service and the events that take place in Warsaw.
Nastolatek w samorządzie 2014/2015 // Teenager in the self-government 2014/2015

Dnia 29 maja klasa I a kontynuowała projekt „ Nastolatek w samorządzie” organizowanym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Uczniowie mieli znakomitą okazję poznać i pogłębić swoja wiedzę na temat funkcjonowania samorządu w dzielnicy i w stolicy.

//

On 29th May class Ia continued the project "Teenager in the self-government" organized by the town hall of Warsaw. Students had the opportunity to learn more about work of the self-government in the district and in Warsaw.

 

Dnia 15 maja 2015 roku klasa 1 G uczestniczyła w projekcie pt. „Nastolatek w Samorządzie" realizowanym przez Urząd M. St. Warszawy. W trakcie 6 godzinnych warsztatów młodzież pracowała w ramach trzech bloków ematycznych: szkoła, dzielnica, miasto.
Blok tematyczny dotyczący szkoły był okazją do rozmawiania o prawach i obowiązkach ucznia, możliwościach zaangażowania się w działalność samorządu uczniowskiego oraz postrzegania szkoły przez młodzież. Druga część warsztatu była okazją do dyskusji o dzielnicach, z którymi związani są uczniowie.
Podczas pracy związanej z tematyką miasta uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy o funkcjonowaniu stolicy. W ramach warsztatu uczniowie wzięli udział w symulacji procesów związanych z Budżetem Partycypacyjnym. Na akończenie młodzież otrzymała od trenerów gry planszowe Aktywuj! Warszawę i podczas wspólnej rozgrywki utrwaliła wiadomości zdobyte podczas spotkania. Warsztat był również okazją do wymiany inspiracji i przedstawienia ciekawych źródeł dotyczących praw ucznia, organizacji pozarządowych oraz aktualnych wydarzeń dla młodzieży w Warszawie.

//

On 15th May 2015 the class 1G participated in the project “A Teenager in the school autonomy” realized by the Warsaw City Hall. While a six-hour workshop the youth worked on three disciplines: school, district, city.
Those who concentrated on the school issues had an opportunity to discuss students’ rights and duties, the possibilities to be active in the school autonomies and express teenagers’ views on schools.
In the second part of the workshop the students had a chance to talk about the districts which the students are connected with.
While working on the city issues the teenagers could learn about the way the capital city functions. During the workshop the students took part in the simulating processes connected with the Participatory Budgeting. In the end the young people received some board games Make Warsaw Active! From their trainers, consequently, during the common entertainment the acquired workshop knowledge was revised. This workshop was an opportunity to exchange the ideas and present interesting sources concerning students’ rights, non-governmental organizations and current events for the youth in Warsaw.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 17.10.2014 r. klasa 1c uczestniczyła w warsztatach „Nastolatek w samorządzie”. Zajęcia prowadzone były na terenie naszej szkoły przez trenerów Centrum Komunikacji Społecznej. Podczas warsztatów poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące samorządu uczniowskiego, praw ucznia, wolontariatu. Młodzież uczyła się, jak być odpowiedzialnym i przedsiębiorczym, jak dostrzegać mocne i słabsze strony najbliższego otoczenia, planować i dokonywać zmian „na lepsze”, jak szukać i nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami, jak tworzyć dobrą atmosferę w szkole.

//

On the 17th of October our class 1C participated in workshops entitled ‘A teenager in the school council’ conducted on the premises of our school by a group of coaches from the Centre for Social Communication. During the workshops many topics were discussed including but not limited to school council, students rights and volunteering. Young people were learning about responsibility and business, how to identify strengths and weaknesses of your environment, plan and change it for better. Also about cooperation with different institutions, organizations and how to create good atmosphere at school.

  

 Nastolatek w Samorządzie 2012/2013 // Teenager in the self-government 2012/2013

W dniach 05.-06.11 2012r. klasy IIc i IIg1 odbyły 6-godzinne warsztaty „Nastolatek w Samorządzie”, zorganizowane przez Centrum komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Zajęcia składały się z kilku etapów:
- rankingu dzielnic
- prezentacji dotyczącej funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
- przedstawiania specyfiki ustroju m.st.Warszawy
- symulacji sesji Rady Miasta
- gry grupowej „Jak rozwiązano lokalne problemy”
- spotkania z samorządowcem
- konkursu wiedzy o samorządzie i mieście stołecznym.

//

From 5th to 6th 11.2012 classes IIc and IIg1 were participating in six hour workshops "Teenager in the self-government", organized by Society's Communication Center in Warsaw.
The classes were divided into several stages:
- district ranks
- presentation concerning local government in Poland
- simulation of Council of Minister's session
- group game "How to solve local issues"
- meeting with self-government
- knowledge competition concerning self-government and capital city.
Nastolatek w Samorządzie 2011/2012

Dnia 29.05.2012r. odbyły się warsztaty prowadzone przez Urząd m.st. Warszawy "Nastolatek w samorządzie".
Udział w warsztatach wzięła klasa II k. Młodzież miała okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego co zapewne ułatwi im w przyszłości poruszanie się w gąszczu przepisów i urzędów.Nastolatek w Samorządzie 2010/2011

Dnia 25.11.2010r. z młodzież klasy II K1 wzięła udział w warsztatach samorządowych organizowanych w ramach projektu „Nastolatek w samorządzie” przez Urząd m. St. Warszawy.

Młodzież rzadko czuje się częścią samorządu, czy to szkolnego czy terytorialnego. Nie ufają urzędom i choć widzą potrzebę zmian w swoim otoczeniu – nie wiedzą co mogą zrobić. Dlatego Urząd Miasta st. Warszawy od kilku lat stara się popularyzować wiedzę o samorządzie i społeczeństwie obywatelskim wśród uczniów warszawskich szkół. W tym roku pod hasłem: „WyPłyń na miasto. Zostaw swój ślad”.

Zajęcia aktywizują uczniów, dostarczają zarówno wiedzy merytorycznej, jak i cennych przykładów samorządności z życia codziennego. Uczniowie debatowali nad jakością życia w wielkim mieście i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego Odbył się konkurs wiedzy o samorządzie i mieście stołecznym.Nastolatek w Samorządzie 2009/2010

Dnia 07.04.2010r. odbyły się w naszej szkole warsztaty samorządowe. Projekt pt. "Nastolatek w samorządzie" jest organizowany przez Urząd m.st. Warszawy.

Uczniowie w aktywny sposób dowiadywali się jak mogą wpływać na swoją społeczność lokalną, diagnozowali różne problemy aglomeracji warszawskiej, poznawali charakter administracji samorządowej poprzez ćwiczenia, konkursy, spotkania z gościem i liczne prezentacje.

"Prezentacja warszawska"
"Sesja Rady Miasta"
"Ranking dzielnic"
"Prezentacje o społeczeństwie obywatelskim"
"Formy angażowania się mieszkańców w działania sołeczności lokalnych"