Ochrona kasztanowca

Ochrona kasztanowca 2023/2024 // Protection of horse chestnut tree 2023/2024

30 października klasa 2c wzięła udział w akcji Ochrona Kasztanowca. Nasza szkoła już od kilku lat realizuje ten projekt. Uczniowie opiekują się drzewem, które znajduje się naprzeciwko głównego wejścia do szkoły. Ochrona kasztanowca polega na porządkowaniu terenu wokół drzewa i usuwaniu opadłych liści. Ma to na celu likwidowanie szkodnika jakim jest Szrotówek kasztanowiaczek, który osłabia i niszczy drzewo. Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów przed szkołą rośnie już bardzo okazały kasztanowiec.
On  October 30th, class 2c took part in the Chestnut Protection campaign. Our school has been carrying out this project for several years now. The students look after the tree, which is located opposite the main entrance to the school. Protecting the chestnut tree involves cleaning up the area around the tree and removing fallen leaves. The aim is to eradicate the chestnut nut pest, which weakens and destroys the tree. Thanks to the commitment of our studentss, there is already a very impressive chestnut tree in front of the school.

uczniowie podczas grabienia liści

 

Ochrona kasztanowca 2022/2023 // Protection of horse chestnut tree 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym, nasi uczniowie również opiekowali się kasztanowcem zlokalizowanym naprzeciwko głównego wejścia do szkoły. Podstawowym zadaniem naszej młodzieży jest oczyszczanie terenu wokół drzewa, przede wszystkim grabienie opadłych liści i pakowanie ich do worków. Efekty tej wieloletniej opieki można zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach, albo przyjść na Majdańską i podziwiać jakże okazałego kasztanowca :) 

This school year, our students have also been looking after the chestnut tree located opposite the main entrance to the school. The main task of our young people is to clean up the area around the tree, mainly raking fallen leaves and bagging them. The effects of this many years of care can be seen in the photos, or you can come to Majdańska Street and admire the magnificent chestnut tree :)

uczniowie podczas akcji

 

Ochrona kasztanowca 2020/2021 // Protection of horse chestnut tree 2020/2021

Szrotówek kasztanowiaczek jest inwazyjnym gatunkiem motyla, który pojawił się w Polsce pod koniec lat 90-tych. Stadium szkodliwym są larwy, które niszczą liście kasztanowców, powodując ich opadanie i osłabienie drzew. W opadłych jesienią liściach zimują poczwarki, z których na wiosnę rozwijają się osobniki dorosłe, zdolne do  dalszego rozmnażania. Najskuteczniejszym sposobem zwalczania szkodnika jest więc grabienie i niszczenie opadłych liści.

Każdego roku uczniowie opiekowali się okazałym kasztanowcem rosnącym naprzeciwko szkoły. W tym roku uczniowie klas 2ep i 2dp w czasie lekcji online zdobyli niezbędną wiedzę na temat szkodliwości i zwalczania szrotówka. Zostali także zachęceni do grabienia opadłych liści kasztanowca w swojej okolicy.  

// 

The horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella in Latin) is an invasive species of a moth, which appeared in Poland in late 90s. The most pernicious forms are larvae,which destroy chestnut leaves. Leaves die, drop off, thus trees weaken. Pupae hibernate in the fallen leaves and in the spring adult forms develop,ready to breed. The most effective way of fighting the pest is raking and burning the fallen leaves.

Each year our students looked after a magnificent chesnut tree growing opposite the school.This year students from class 2ep and 2dp gained the essential knowledge about harmful effect of horse-chestnut leaf miner and the ways to control the pest during online classes. The students were also encouraged to rake the fallen chestnut leaves in the area in which they live.

szrotówek kasztanowcowiaczek - osobnik dorosły , liść zaatakowany przez larwy szrotówka kasztanowcowiaczka

 Ochrona kasztanowca 2019/2020 // Protection of horse chestnut tree 2019/2020

Szrotówek  kasztanowiaczek jest inwazyjnym gatunkiem motyla, który pojawił się w Polsce pod koniec lat 90-tych. Stadium szkodliwym są larwy, które niszczą liście kasztanowców, powodując ich opadanie i osłabienie drzew. W opadłych jesienią liściach zimują poczwarki, z których na wiosnę rozwijają się osobniki dorosłe, zdolne do  dalszego rozmnażania. Najskuteczniejszym sposobem zwalczania szkodnika jest więc grabienie i niszczenie opadłych liści.

W tym roku w październiku, do akcji ochrony kasztanowców włączyły się 2 klasy: klasa 2e i klasa 1d. Najpierw uczniowie zdobyli niezbędną wiedzę na temat szkodliwości i zwalczania szrotówka w czasie zajęć szkolnych. Następnie zaangażowali się w ochronę kasztanowca rosnącego przed szkołą poprzez grabienie opadłych liści i pakowanie ich do worków. Liście te przeznaczone zostały do spalenia. Na koniec uczniowie wykonali plakaty zachęcające innych  do włączenia się do akcji ochrony kasztanowców.

//

Horse-chestnut leaf miner is an invasive moth species that appeared in Poland in the late 90's. The harmful stage is the larvae, which destroy the chestnut leaves, causing them to fall and weaken the trees. Maggots hibernate in fallen leaves from which the adults are able to reproduce for spring. So, the most effective way to control a pest is to rake and destroy fallen leaves.

This year, in October, 2 classes joined the protection of chestnut trees: class 2e and class 1d. First, the students  gained essential  knowledge about the harmfulness and control of the horse –chestnut leaf miner during classes. Then, they engaged in protecting chestnut growing in front of the school by raking fallen leaves and packing them into sacks. These leaves were intended for burning. Finally, students made posters encouraging others to join the chestnut protection campaign.
Ochrona kasztanowca 2014/2015 // Protection of horse chestnut tree 2014/2015

Zaobserwowano inwazję tego szkodnika na terenie całej Polski. Zaatakowane Kasztanowce są osłabione i nie są zdolne do obrony przed inwazją tego motyla, dlatego też młodzież naszej szkoły systematycznie grabi liście co stanowi skuteczną, naturalną metodę walki ze Szrotówkiem. Kolejnym krokiem jest zniszczenie tych liści co redukuje występowanie szkodnika nawet o 30%. Zaatakowane liście pokryte są brązowymi plamami.
W opadłych liściach wylęgają się i zimują poczwarki z których później powstają osobniki dorosłe które mogą żerować na nowo powstających liściach Kasztanowca.

Od dawna opiekujemy się naszym kasztanowcem, który pięknie kwitnie w maju podczas matur. W tym roku do akcji opieki nad drzewem włączyły się trzy klasy, które bardzo starannie grabiły liście i pakowały je do worków.

//

Chestnut trees which have been attacked are less strong and incapable of protecting against this butterfly, which is also why our students have been systematically raking its leaves as a a natural method of defense. Another step is usually destroying these leaves, which decreases the presence of leaf miner by even 30%. Leaves which have been attacked cover with blue stains. In dead leaves chrysalis emerge and hibernate before they turn into adults which can again feed on the newly appearing leaves of the chestnut tree.

We have been looking after our chestnut tree for a very long time now. It blooms in May during Matura exams. This year, three classes joined our initiative by raking the fallen leaves and putting them into plastic bags.

Systematyka: // Systematics:
Królestwo: Zwierzęta; // Kingdom: Animals
Typ: Stawonogi; // Type: Arthopodes
Gromada: Owady; // Group: Insects;
Rząd: Motyle // Order: Butterfly
Rodzina: Kibitnikowate; // Family: Kibitnikowate;

Klasa 2g3 pod opieką wychowawczyni Pani Justyny Pracoń pracowała w dniu 13 października // Class 2g3 under the supervision of the mentor teacher worked on the 13th of Oct

Klasa 3h pod opieką wychowawczyni Pani Marty Moniki Bagińskiej pracowała w dniu 22 października // Class 3h under the supervision of the mentor teacher worked on the 22th of Oct

Klasa 1g1 pod opieką wychowawczyni Pani Moniki Aumuller pracowała w dniu 31 października // Class 1g1 under the supervision of the mentor teacher worked on the 31th of OctOchrona kasztanowca 2013/2014 // Protection of horse chestnut tree 2013/2014

W środowy poranek 23.10.2013r. uczniowie z klasy II h pod opieką wychowawczyni Pani Marty Moniki Bagińskiej rozpoczęli walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Pełni zapału oraz dobrych chęci wygrabili liście wokół drzewa i spakowali do worków. To nie koniec jeszcze naszej walki ze szkodnikiem. Chcemy aby nasz kasztanowiec pięknie zakwitł dla maturzystów.

//

On Wednesday morning 23.X.2013 pupils from class IIh under supervision of Ms Marta Monika Baginska began their annual struggle with Cameraria ohridella. Full of enthusiasm and willingness to act we raked leafs from around the chestnut tree and put them into waste bags. This is not the end of the fight with the vermin. We want our chestnut to bloom for our graduates.Ochrona kasztanowca 2012/2013 // Protection of horse chestnut tree 2012/2013

Kasztanowiec zyskał nowych przyjaciół
Uczniowie klasy Ih pod opieką wychowawczyni Pani Marty Moniki Bagińskiej bardzo starannie wygrabili liście spod kasztanowca. Po ostatnich przymrozkach drzewo zrzuciło resztę liści. Niestety szrotówek zasmakował też w liściach innych gatunków drzew. Konieczne stało się usunięcie spod rosnących w pobliżu naszego ulubieńca klonów by larwy tego groźnego szkodnika nie miały gdzie zimować.
Walka jeszcze nie skończona!

//

Our chestnut tree has got some new friends
Pupils from class Ih under supervision of Ms Marta Monika Baginska very carefully raked all the leaves from under our chestnut tree. After recent frosts, the tree had lost the rest of its leaves. Unfortunately, the vermin Cameraria ohridella, began to enjoy the taste of other trees nearby. It was necessary to remove maple trees growing beside the chestnut tree not letting the larvae of this dangerous vermin to winter.
The fight is not over yet!

By nasz kasztanowiec był zdrów
W tym roku naszym kasztanowcem zaopiekował się prof. Tomasz Pec i uczniowie z klasy Ic. Wygrabili wszystkie liście spod drzewa, by niewielka ćma szrotówek kasztanowcowiaczek nie miał w czym zimować. Dzięki corocznemu wygrabianiu liści nasz kasztanowiec biały jest w dobrej kondycji i pięknie zakwita w maju dla maturzystów.

//

To let our horse chestnut be healthy
This year, Mr. Tomasz Pec together with class Ic has taken care of our horse chestnut tree. They raked all the leaves from under the tree, not letting the moth Cameraria ohridella spend the winter under them. Thanks to the annual leaves raking our horse chestnut tree is still being in good condition and can bloom in May for our matura graduates.Ochrona kasztanowca 2011/2012 // Protection of horse chestnut tree 2011/2012

Szrotówek kasztanowcowiaczek z nami szans nie ma !!!
Włączyliśmy się w ogólnomiejską akcję ochrony kasztanowców przed ich szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczakiem. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy z Zarządem Oczyszczania Miasta i polega na systematycznym wygrabianiu liści oraz ich utylizacji.
14 listopada 8 dziewcząt starannie wygrabiło liście spod kasztanowca, który rośnie na trawniku w pobliżu naszej szkoły. Usypano 2 duże pryzmy z liści zakażonych groźnym szkodnikiem. Zostaną one zutylizowane przez MPO. W przyszłym roku na pewno kasztanowiec zakwitnie pięknie maturzystom.Ochrona kasztanowca 2010/2011 // Protection of horse chestnut tree 2010/2011

Uzbrojeni w grabie uczniowie klasy II K ruszyli do walki z maleńkim owadem niszczącym liście naszego kasztanowca. Wygrabili dokładnie opadłe liście a wraz z nimi poczwarki szrotówka. Zebrali je do plastikowych worków, które zostaną zutylizowane przez MPO – to najprostsza i najskuteczniejsza metoda ograniczenia występowania tego groźnego szkodnika.
Mają nadzieję, że drzewo odwdzięczy im się pięknym kwitnieniem w czasie matur.
Interesujące jest to, że dopiero1985 w Macedonii odkryto i opisano szrotówka kasztanowcowiaczka. Od tego czasu owad bardzo intensywnie rozprzestrzenia się. Od 1992 stał się plagą, zagrażającą kasztanowcom w całej Europie.