Muzeum POLIN

"Rówieśnicy-Przewodnicy"2023
Uczennica klasy 1fp Angelika Kruk od marca do czerwca 2023 r. bierze udział w projekcie organizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN "Rówieśnicy-Przewodnicy”. Podczas warsztatów storytellingowych na wystawie czasowej ‘’Wokół nas morze. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim” zdobywa umiejętności budowania opowieści, tworzenia autorskiego spaceru, a także poznaje tajniki pracy przewodnickiej. Efektem 10 spotkań będzie uzyskanie certyfikatu Młodego Przewodnika POLIN.

"Peers- Guides" 2023
1fp student Angelika Kruk from March to June 2023 participates in the project organized by the POLIN Museum of the History of Polish Jews "Peers-Guides". While storytelling workshops at the temporary exhibition ''The sea is around us. The fate of Jewish civilians during the Warsaw Ghetto Uprising”  gains the ability to build a story, to create author's walk, and also learns the secrets of guiding work. The result will be 10 meetings obtaining the Young POLIN Guide certificate.

uczennica podczas szkolenia

 

Akcja "Łączy nas pamięć”, 80-ta rocznica powstania w getcie warszawskim
Dnia 19 kwietnia grupa ponad dwudziestu uczniów naszej szkoły, klas 1dp i 1hp, 1cp zaangażowała się w tę jakże ważną nie tylko dla mieszkańców stolicy, ale i całego kraju rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ta okrągła 80-ta rocznica nabiera szczególnego charakteru wobec bieżących wydarzeń na Ukrainie i toczącej się tam wojny. Jakże aktualne stają się słowa Cycerona: Historia jest nauczycielką życia, gdy widzimy okrucieństwo wobec ludności cywilnej, starców, kobiet i dzieci ukraińskich, jakiego dopuszczają się żołnierze rosyjscy. Nasi wolontariusze wręczający przechodniom żółte żonkile i przypominali o rocznicy wybuchu żydowskiego powstania oraz podkreślali,  że w ten sposób chcemy wyrazić naszą solidarność z ofiarami tamtych tragicznych wydarzeń, a także nieustannie uczyć się empatii i wrażliwości na ludzką krzywdę. Bohaterska walka podjęta przez żołnierzy organizacji bojowych zrzeszających resztki eksterminowanej ludności getta, jest symbolem odwagi i heroizmu wobec zbrodniczej ideologii i niesprawiedliwego wyroku śmierci. Tej krzywdzie, zarówno wtedy i dziś, mówimy zdecydowane NIE!

"Remembering together" Campaign, 80th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising
On 19th of April, a group of over twenty students from our school, classes 1dp and 1hp, 1cp, got involved in this anniversary of the outbreak of the Warsaw Ghetto Uprising, which is very important not only for the inhabitants of the capital, but also for the whole country. This round 80th anniversary takes on a special character in view of current events in Ukraine and the war going on there. How timely Cicero's words become: History is a teacher of life when we see the atrocities against civilians, old people, women and Ukrainian children committed by Russian soldiers. Our volunteers handed out yellow daffodils to passers-by and reminded them of the anniversary of the outbreak of the Jewish Uprising and emphasised that in this way we want to express our solidarity with the victims of those tragic events, as well as to continually learn empathy and sensitivity to human injustice. The heroic struggle undertaken by the soldiers of the militant organisations bringing together the remnants of the exterminated population of the ghetto is a symbol of courage and heroism in the face of a criminal ideology and an unjust death sentence. To this injustice, both then and today, we say an emphatic NO!

DYPLOM

uczniowie biorący udział w akcji
 

"Rówieśnicy-Przewodnicy" 2022
Uczennice naszej szkoły Aniela Pękul z klasy 3ep, Justyna Wadełek z klasy 3ep i Weronika Stefańska z klasy 2dp od marca do czerwca 2022 r. biorą udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w ramach piątej edycji projektu ,,Rówieśnicy-Przewodnicy”. Projekt obejmuje osiem spotkań w trakcie których, młodzież przy wsparciu edukatorek stworzy własny, oryginalny przepis kulinarny zainspirowany wystawą czasową ,,Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna” oraz nauczy się budować pasjonujące opowieści o jedzeniu. Warsztaty zakończy oprowadzanie zaproszonej osoby przez uczestniczki po wystawie „Od kuchni” oraz wspólne gotowanie.

"Peers- Guides" 2022
From March to June 2022 ,students from our school  Aniela Pękul , Justyna Wadełek (class 3ep )and Weronika Stefańska  take part in workshops organised by the POLIN Museum of the History of Polish Jews as part of the fifth edition of the "Peers-Guides" project. The project includes eight meetings during which, with the support of educators, young people will create their own original recipe inspired by the exhibition "Jewish cuisine ”and learns to build fascinating stories about food. The workshop will end with the participants showing the invitee around the exhibition "From the kitchen" and cooking together.

Uczennice naszej szkoły biorące udział w projekcie z Panią Kasią Jankowską koordynatorką projektu ,,Rówieśnicy-Przewodnicy”

 

“Auschwitz nie spadło z nieba”- warsztaty z edukatorem Muzeum POLIN dla klasy 2ep
Słowa wypowiedziane przez Mariana Turskiego, byłego więźnia i dziennikarza,  w czasie obchodów 75 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz: "Jeżeli będziemy obojętni, to nawet się nie obejrzymy, a na nas i na naszych potomków jakieś Auschwitz spadnie z nieba" rozpoczęły rozmowę uczniów klasy 2ep z edukatorem Muzeum POLIN. Omawiana piramida nienawiści i procesy historyczne, które doprowadziły do holokaustu uwrażliwiły młodzież na przejawy wykluczenia i dyskryminacji, a także uświadomiły jak ważne jest, aby nie pozostawać obojętnym, gdy komuś dzieje się krzywda.

"Auschwitz did not fall  from the skies” – workshops  with Polin Museum educator for class 2ep
Words spoken by Mr Marian Turski , former prisoner and  journalist, during the commemoration of the 75th anniversary of the  liberation of Auschwitz: ”If we are  indifferent, we won’t even look back,  and some kind of Auschwitz will fall  from the sky on us  and our descendants” started  the  conversation of  the  students from  class 2ep with the  POLIN Museum educator. The discussion about the  pyramid of hatred and the historical processes  which led to the Holocaust made young people sensitive to signs of exclusion and discrimination, and also made them aware of  how important it is not to remain indifferent  when someone is being hurt.

 

"Rówieśnicy-Przewodnicy"
W II okresie roku szkolnego 2020/2021 uczennica klasy 2hp Natalia Ciarka uczestniczy w IV edycji projektu organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN „Rówieśnicy-Przewodnicy”. Natalia  z uczniami innych warszawskich szkół, podczas warsztatów online, uczy się tworzyć własny tekst literacki oraz ilustracje do losów wybranych Żydów i Żydówek. Wybrane prace stworzone przez młodzież zostaną zaprezentowane w przestrzeni galerii "Dziedzictwo”. Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać klikając w link Rówieśnicy-Przewodnicy. Nabór do IV edycji projektu | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

"Peers- Guides"
In the second period of the 2020/2021 school year, 2hp student Natalia Ciarka has been participating in the fourth edition of the "Peers-Guides" project organised by the POLIN Museum of the History of Polish Jews. Natalia, together with students from other Warsaw schools, has been learning to create her own literary text and illustrations to the fate of selected Jewish men and  women during online workshops. Selected works created by the youth will be presented in the space of the "Heritage" gallery. For more information about the project, please click on the Peers Guides link. Recruitment for the 4th edition of the project is open at the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw.

 Uczennica ZSGH podczas oprowadzania po Muzeum Żydów Polskich POLIN w ramach projektu ,,Rówieśnicy - Przewodnicy

 

Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim // Anniversary of Warsaw Ghetto Uprising
Dn 19.04.15r. uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 72 Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, zorganizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich. Nauczyciele historii kilka dni wcześniej przeprowadzili w klasach pierwszych lekcję "Dymy nad gettem". Naszym zadaniem było wykonanie również papierowych żonkili, które zostały wręczone w tym dniu przechodniom na ulicach Warszawy.

//

On 19th April 2015 students of our school took part in the celebrations of 72nd Anniversary of Warsaw Ghetto Uprising, organized by the Museum of History of Polish Jews. A few days before that, history teachers gave a lesson "Smoke over ghetto" in all first classes.We also prepared paper daffodils which were handed out to the passers-by on the streets of Warsaw.