DKMS

DKMS WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE!! 2023  //  DKMS TOGETHER AGAINST LEUKEMIA!! 2023

17 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Fundacji DKMS. W spotkaniu informacyjnym wzięły udział klasy trzecie i czwarte, którzy ze względu na wiek, stanowią grupę potencjalnych dawców. Dziękujemy za ogrom informacji odnośnie dawstwa.

On April 17, a meeting with a representative of the DKMS Foundation was held in our school. The information meeting was attended by third and fourth graders who, due to their age, constitute a group of potential donors. Thank you for the wealth of information about donation.

prowadsząca spotkanie oraz ucnziowie biorący udział w psotkaniu 

DKMS WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE!! 2021  //   DKMS TOGETHER AGAINST LEUKEMIA!! 2021

plakat informujący o możliwości zostania dawcom szpiku

Uczniowie starszych klas ZSGH na lekcjach biologii oraz godzinach wychowawczych zdobyli wiedzę na temat Fundacji DKMS oraz dawstwa szpiku, co umożliwiło chętnym osobom rejestrację jako potencjalny Dawca szpiku kostnego. Podczas zajęć uczniowie poznali historię Fundacji DKMS, jej misję oraz cele, dane statystyczne dotyczące dawstwa szpiku. Dowiedzieli się jakie warunki musi spełnić potencjalny Dawca szpiku kostnego oraz jaka jest droga od Dawcy potencjalnego do Dawcy faktycznego. Uczniowie poznali też metody pobrania materiałów do przeszczepienia oraz sprawdzili stan zdobytej wiedzy w quizie edukacyjnym dotyczącym dawstwa szpiku i Fundacji DKMS.

During the biology and general educational lessons the students of the older ZSGH classes learnt about the DKMS (Dynamic Kernel Module Support) Foundation and bone marrow donation. This  enabled our students  to register as potential bone marrow donors. They found out what conditions a potential bone marrow donor must fulfil and the path from a potential to an actual donor. The students also heard about the methods of collecting materials for transplantation and checked their knowledge during an educational quiz about bone marrow donation and the DKMS Foundation.

  

DKMS WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE!! 2019  // DKMS TOGETHER AGAINST LEUKEMIA!! 2019

W dniu 11 marca 2019 r. w naszej szkole odbyła się akcja (we współpracy z fundacją DKMS) pozyskiwania dawców szpiku kostnego. Dzięki takim akcjom możemy pomóc osobom chorującym na białaczkę! Dziękuję za udział! Koordynator szkolny: Monika Aumüller.

//

On 11th March 2019, there was a bone marrow donor campaign in our school (in cooperation with the DKMS foundation). Thanks to such actions, we can help people suffering from leukemia! Thanks for your participation! School coordinator: Monika Aumüller.

 

 DKMS WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE!! 2018// DKMS TOGETHER AGAINST LEUKEMIA!! 2018

25.04.2018 r. odbyła się akcja rejestracji dawców szpiku kostnego we współpracy z fundacją DKMS. Rejestrację poprzedziło spotkanie z Panią Mileną Malinowską, która opowiedziała uczniom naszej szkoły o swoich doświadczeniach w walce z chorobą. Dziękujemy za udział w akcji! Koordynatorzy szkolni: Artur Więcierzewski, Monika Aumüller.

 //

On 25th April 2018 an action was taken to register bone marrow donors in cooperation with the DKMS foundation.The registration was preceded by a meeting with Ms Milena Malinowska who told the students about her experience in the fight against the disease. Thank you for participating in the campaign! School coordinators: Artur Więcierzewski and Monika Aumuller.

 DKMS WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE!! 2017 // DKMS TOGETHER AGAINST LEUKEMIA!! 2017

"I Ty możesz uratować komuś życie"
W ramach kampanii "Komórkomania" we współpracy z fundacją DKMS w naszej szkole po raz drugi odbyła się akcja podczas której można było zarejestrować się jako potencjalny dawca krwiotwórczych komórek macierzystych. Ponadto przed akcją odbyło się spotkanie z Panią Mileną Milanowską która opowiedziała uczniom o swojej walce z chorobą.. wygraną!

//

"You can save someone`s life"
As part of "komórkomania" campaign, in cooperation with the DKMS Foundation, our school has for the second time been able to register as a potential donor of hematopoietic stem cells. Before the action there was a meeting with Ms Milena Milanowska who told the students about her struggle with the disease and she won !

 
I Ty możesz uratować komuś życie! Zostań potencjalnym Dawcą komórek macierzystych.


W Polsce, co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyna szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. I Ty możesz uratować komuś życie rejestrując się, jako potencjalny Dawca. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi orz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA: WWW.DKMS.PL


W przypadku pytań opiekunem inicjatywy jest Pani: Monika Aumüller.

//


You can save somebody`s life. You can become stem cell donor.


In Poland, every hour somebody finds out that has leukemia - blood cancer. For many people the only chance for life is marrow transplant or stem cell transplant from unrelated donor. You can save somebody`s life by registering as a potential donor.It takes only a while, you have to make a medical interview, fill in a form and take a swab from the lining of the cheek.

REGISTER YOURSELF WWW.DKMS.PL


If you have any questions Ms Monika Aumuller is responsible for the initiative.