Tydzień dobrego chleba

Dzień chleba 2021/2022     Bread day 2021/2022

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, Podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Dla darów nieba…”
Chleb zajmuje bardzo istotne miejsce w tradycji, kulturze oraz literaturze polskiej. O nim śpiewano, pisano wiersze i przysłowia. Do dziś jest ważnym elementem podczas uroczystości rodzinnych i kościelnych, a także symbolem urodzaju i dobrobytu.  W naszej szkole już kolejny raz obchodziliśmy Światowy Dzień Pieczywa przypadający w dniu 16.10.2021r.  Ideą tego święta jest uczczenie chleba, który dosłownie i symbolicznie stanowi podstawę niezbędną do przeżycia każdego z nas oraz zwrócenie uwagi na problem głodu i marnowania jedzenia na świecie (pieczywo jest jednym z produktów najczęściej marnowanych).

Święto było również okazją dla uczniów do sprawdzenia się w roli piekarza. Już po raz drugi został przeprowadzony konkurs na "Domowy Wypiek Chleba”

Zwycięzcami zostali:
1 miejsce Wiktora Czarnecka 3dp
2 miejsce Patryk Leśniewski 4d oraz Jan Dylewski 3c
3 miejsce Zuzanna Żak 1ep oraz Kacper Majewski 1ep

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie. Ponadto zespół ZSGH pragnie złożyć serdeczne podziękowania piekarni Vincent za włączenie się w obchody Światowego Dnia Pieczywa i przekazany poczęstunek.

 

"To a country where I make bread,  They pick up from the ground out of respect, For the gifts of heaven ... "
Bread occupies a very important place in Polish tradition, culture and literature. To this day, it is an important element during family and church celebrations, as well as a symbol of fertility and prosperity. In our school, we have once again celebrated the World Bread Day on October 16, 2021. The idea of this holiday is to celebrate bread, which literally and symbolically constitutes the basis necessary for the survival of each of us, and to draw attention to the problem of hunger and food waste in the world (bread is one of the most wasted products). The holiday was also an opportunity for students to test themselves as a baker. It was the second time that the competition for "Home Bread Baking" had been carried out.

The winners were:
1st place for Wiktor Czarnecek 3dp
2nd place Patryk Leśniewski 4d and Jan Dylewski 3c
3rd place Zuzanna Żak 1ep and Kacper Majewski 1ep
We thank all participants for their commitment. In addition, the ZSGH team would like to express their sincere thanks to Vincent bakery for joining the World Bread Day celebration and for the refreshments provided.

 

zdjęcia pieczywa

zdjęcia pieczywa

zdjęcia osób przygotowujących pieczywo

 

Dzień chleba 2020/2021 // Bread day 2020/2021

Obdarzony jest szacunkiem i ma bogatą symbolikę. Dawniej chleb spożywano od święta, dziś - nieco spowszedniał, bo jest łatwo dostępny. Niezmiennie jednak wypiek chleba to ciężka praca!

Światowy Dzień Chleba obchodziliśmy 16 października. W tym roku częścią obchodów był Szkolny konkurs na domowy wypiek chleba. W ten sposób chcieliśmy zachęcić młodzież do spożywania pieczywa, wypiekania chleba w domu, a także zwrócić uwagę na problem głodu i marnowania jedzenia na świecie. Idea zero waste przyświecała zarówno organizatorom, jak i uczestnikom. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i jesteśmy dumni, że wśród naszych uczniów są pasjonaci wypieków, a być może przyszli mistrzowie w zawodzie Piekarz. Zwycięzcom, GRATULUJEMY!

WYNIKI KONKURSU:  
Miejsce I Wiktoria Czarnecka
Miejsce II Julia Bettcher,  Weronika Stefańska
Miejsce III Weronika Wąsowska

//

Having the utmost respect and  rich  symbolic meanings , bread was eaten on special occasions in the past . Nowadays it seems to be taken for granted as it is readily available. Invariably ,however,baking bread is hard work!

We celebrated the World Bread Day on October,16th.This year ,as part of celebrations, ”School competition for baking homemade bread ” was announced. In this way we wanted to encourage our youth to consume bread ,bake it at home and ,what is more, to draw attention to issue of hunger and wastage of  food in the contemporary world.The idea of ”zero waste” was pursued by both organisers and participants.The competition sparked great interest.We are proud of the fact that among our students are people passionate about baking, possibly future master bakers.

THE RESULTS OF THE COMPETITION:
First place: Wiktoria Czarnecka
Second Place: Julia Bettcher, Weronika Stefańska
Third place: Weronika Wąsowska

chleb upieczony przez uczennice

chleb upieczony przez uczennice

 

16 października obchodzony jest Światowy Dzień Chleba. Młodzież przygotowała z tej okazji plakaty, przepisy na chleb oraz wyszukała przysłowia związane z pieczywem.

//

On October 16, 1997, the International Union of Bakers and Confectioners established the World Bread Day. On this occasion, students prepared posters and sayings about bread.

PREZENTACJA

 Dzień chleba 2019/2020 // Bread day 2019/2020

Chleb od tysięcy lat jest podstawowym elementem posiłków ludzkości, ale i spełnia również ważną funkcję w obrzędach wielu kultur. Światowy Dzień Chleba przypada 16 pażdziernika i  ustanowiony został przez Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich to święto odbyło się 18 października 2019 r i uczestniczyły w nim klasy 1 dp z Panią Beatą Pregowską, 2 d z Panią Pauliną Ciesielską. W tym roku pieczywo na ucczenie święta pozyskała Pani Dobrosława Kowalska od Firmy Auchan Polska, za co serdecznie dziękujemy. Za przygotowaniu prezentacji o procesie produkcji odpowiedzialna była  Pani Magdalena Czarnecka.

 //

Bread has been part of the meal element of human beings for thousands of years., but it also plays important role in many rites of different cultures. World Bread Day is celebrated on 16th October and was introduced by the International Bakers` and Confectioners` Union. In the Catering and Hotel School it was celebrated on 18yh October and students from class 1dp with Ms B. Pręgowska and class 2d with Ms.P. Ciesielska took part in it. This year Ms D. Kowalska obtained bread for the celebration of the holiday from Auchan Polska. We are very grateful for that. Ms M. Czarnecka was responsible for preparing a presentation about the process of the above production.

 

 
Światowy dzień chleba i projekt warzywa są cool 2018/2019 // World  bread day and project vegetables are cool 2018/2019

Chleb od tysięcy lat jest podstawowym elementem posiłków ludzkości, pełni również ważną funkcję w obrzędach wielu kultur. Chleb był częstym gościem na stołach Egipcjan i Greków, jadano go także w średniowieczu. Wielu z nas w czasach nam współczesnych nie wyobraża sobie śniadania bez pieczywa. Światowy Dzień Chleba ustanowiony został przez Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników na dzień 16 października. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich organizacją tego dnia zajęła się Pani Beata Pręgowskaz klasą 2 e, która opracowała graficznie i wykonała promujące hasło, a klasa 3 d zakupiła surowce i sporządziła 9 kolorowych , o urozmaiconych smakach past warzywnych. W przygotowaniu tego święta zaangażowana była również klasa 1 d pod opieką wychowawczyni Pani Pauliny Ciesielskiej, która przygotowała kanapki ze świeżymi warzywami, plakaty informacyjne, i film przedstawiający produkcję chleba w piekarni. Serdeczne podziękowania dla Iwony Bąk z klasy 4 f i Patryka Leśniewskiego z klasy 1 d, którzy dostarczyli nam pieczywo na ten dzień.

 //

Bread has been a basic element of humanity's meals for thousand of years. It also plays an important role in the rites of many cultures. The bread was a frequent guest on the tables of the Egyptians and Greeks, and was also eaten in the Middle Ages. Many of us in our times cannot  imagine breakfast without bread. The World Bread Day was established by the International Union of Bakers and Confectioners on October 16. In Catering and Hospitality School, Ms. Beata Pręgowska with class 2e took care of the organization on that day, who made a promotional slogan, and class 3d purchased products and prepared 9 colourful, varied flavours of vegetable pastes. Class 1d with Ms Paulina Ciesielska was also involved in the preparation of this event, who prepared sandwiches with fresh vegetables, information posters, and a film showing the production of bread in a bakery. Many thanks to Iwona Bąk from class 4f and Patryk Leśniewski from class 1d, who provided us with bread for that day.

 
Dzień chleba i zdrowego stylu życia 2017/2018 // Day of bread and healthy lifestyle 2017/2018

Dnia 20 października 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich odbył się Dzień chleba i zdrowego stylu życia. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu, przedstawiającego produkcje chleba od ziarna po wyrób gotowy, zapoznali się z różnymi rodzajami chleba dostępnymi na rynku. Mieli możliwość również skosztowania kanapek przygotowanych przez uczniów klasy 1 f. Nad całością wydarzenia opiekę sprawowała Pani Paulina Ciesielska.

//

On 20th October a Day of Bread and Healthy Lifestyle took place in our school. The students had the opportunity to watch the film showing bread production from the grain to the finished product. They got acquainted with various types of braed available on the market. They also had the opportunity to taste sandwiches prepared by class 1f. Ms P. Ciesielska was in charge of the event.

Światowy Dzień Żywności 2017/2018 // World food day 2017/2018

Dnia 20 października 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich odbył się Światowy Dzień Żywności. Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości wśród uczniów na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Święto obchodzone jest corocznie i proklamowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

//

On 20th October 2017 the Food Day took place in our school. The purpose of the World Food Day celebration is to deepen awareness among pupils on global food problems and strengthening the sense of solidarity in the fight with hunger, malnutrition and povert. The feast is celebrated every year and proclaimed by United Nations Food and Agriculture Organization.Tydzień dobrego chleba 2016/2017 // A week of good bread 2016/2017

W dniu 03.11.2016r. w ZSGH na ul. Majdańskiej odbył się po raz trzeci Dzień Chleba. Celem wydarzenia było zapoznanie społeczności szkolnej z rodzajami i historią chleba oraz ciekawostkami związanymi z wypiekiem pieczywa. Organizacji Dnia Chleba w naszej szkole podjęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych: Ciesielska Paulina, Zielińska Ewelina, Stoczkowska Izabela, Różycka Monika wraz z uczniami klas 2f, 1e, 1a, 3e.

//

On 3rd November 2016 the Day of Bread was held in our school for the third time. The aim was to familiarize the school community with the types of bread and the curiosities associated with baking bread. It was organized by teachers of vocational subjects Ms P. Ciesielska, E.Zielińska, I. Stoczkowska and M. Różycka.Tydzień dobrego chleba 2015/2016 // A week of good bread 2015/2016

W dniach od 16-23 października 2015 roku w naszej szkole miała miejsce kampania żywieniowa pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole”. Uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty informacyjne dotyczące chleba, prezentację multimedialną zawierającą informacje na temat korzystnego działania chleba na nasz organizm oraz wartości odżywczej i film edukacyjny prezentujący proces produkcji chleba. Młodzież z naszej szkoły mogła skosztować również chleba na zakwasie chleba orkiszowego, pszennego, słonecznikowego.
Kampania żywieniowa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

//

On 16th - 23rd October 2015 we had in our school a "Week of good bread and healthy lifestyle". Students prepared posters with information about bread, multimedia presentation about beneficial effect of eating bread and its nutritional value. They also watched educational film about making bread. Everybody could taste wheat, sunflower and spelt bread with sourdough. It received great deal of interest.Tydzień dobrego chleba 2014/2015 // A week of good bread 2014/2015

„Tydzień dobrego chleba i zdowego stylu życia w szkole"
W dniu 22 października 2014 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Prof. S. Bergera odbył się „kanapkowy poczęstunek”. Wydarzenie to było odpowiedzią na kampanię Fundacji Dobre Życie, która skierowała apel do szkół o zorganizowanie „tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole.”
Uczniowie poczęstowani zostali kanapkowymi rarytasami przygotowanymi przez uczniów klasy 1g2 pod opieką nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Uczniowie mieli możliwość skosztowania różnego rodzaju kanapek m.in. z chleba razowego, chleba graham, i chleba żytniego. Została zaprezentowana także prezentacja na temat „ Tradycji związanych z chlebem”. Uczniowie mogli obejrzeć także film przedstawiający wypiek chleba w piekarni i przeczytać dawne przysłowia ludowe związane z chlebem.

//

"A week of ‘good bread’ and healthy lifestyle at school"
On the 22nd of October 2014 at our ZSGH school we had a "sandwich treat". This worked as a respond to the campaign from the Good Life Foundation, which initiated a week of ‘good bread and healthy lifestyle’ at schools.
Students were offered some sandwiches prepared under the supervision of teachers and by class 1g2. Students could taste different sandwiches from whole-grain, black and rye kinds of bread. A presentation was also given on "Bread traditions". Students could also watch a film portaying bread-making at a bakery and learn about famous proverbs connected with bread.