2021-2013

"Dar krwi - darem życia" 2021 // "Blood gift - the gift of life" 2021

Uczniowie starszych klas ZSGH podczas lekcji online zdobyli ważne informacje dotyczące oddawania krwi oraz zostali zachęceni do zostania Honorowym Dawcą Krwi.
Oddawanie krwi to proces bezpieczny i bezbolesny. Nie powoduje efektów ubocznych, gdyż organizm zaledwie w ciągu kilku godzin uzupełnia ilość krwi, która została oddana. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, a warunki poboru sterylne. Krew jest niezbędna do ratowania zdrowia i życia. Wykorzystywana jest do ratowania ofiar wypadków, ale potrzeba jej też przy planowanych operacjach, po oparzeniach, urazach, a także przy transplantacjach czy zabiegach kardiochirurgicznych. Honorowi dawcy oddają ją dobrowolne i bezpłatne, ale przy okazji mogą korzystać z przywilejów im przysługujących.
W całym kraju brakuje krwi, dlatego apelujemy: zostań honorowym dawcą, uratuj życie!

//

Students of senior grades from our school learned important information about donating blood during online lessons and were encouraged to become Honorary Blood Donors.
Donating blood is a safe and painless process. It does not cause side effects, as the body replenishes the amount of blood that has been donated in just a few hours. Blood collection equipment is disposable and the collection conditions are sterile. Blood is essential to save health and life. It is used to rescue victims of accidents, but it is also needed in planned surgeries, after burns, injuries, as well as in transplants or cardiosurgical procedures. Honorary donors give it voluntarily and free of charge, but at the same time they can enjoy the privileges they are entitled to.
There is no blood in the whole country, so we appeal: become an honorary blood donor, save people’s lives! "Dar krwi - darem życia" 2019 // "Blood gift - the gift of life" 2019

W dniu 19 marca 2019 r. w naszej szkole odbyła się akcja (we współpracy ze Stacją Krwiodawstwa u. Saska w W-wie) oddawania krwi przez młodzież. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem! Dziękuję za udział! Koordynator szkolny: Monika Aumüller.

//

On 19th March 2019, there was a blood donation campaign in our school (in cooperation with the Blood Donation Center in Saska, Warsaw). The action was very popular! Thanks for your participation! School coordinator: Monika Aumüller. 

 

 

 "Dar krwi - darem życia" 2018 // "Blood gift - the gift of life" 2018

Dnia 2 marca 2018 r. odbyła się akcja oddawania krwi przez młodzież w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Saska w Warszawie. Liczymy na dalszą współpracę. Koordynatorzy szkolni akcji: Artur Więcierzewski, Monika Aumüller.

//

On 2nd March blood donation took place in our school as part of cooperation with the Regional Center of Blood Donation and Blood Treatment at Saska street in Warsaw. We count on further cooperation. School coordinators: Artur Więcierzewski, Monika Aumuller.

 
"Dar krwi - darem życia" 2017 // "Blood gift - the gift of life" 2017

"Łączy nas krew, która ratuje życie"
Krwi nie można niczym zastąpić ani jej sztucznie wyprodukować, dlatego trzeba się nią dzielić.
Dnia 14 marca 2017r. w naszej szkole odbyła się akcja oddawania krwi przez młodzież w ramach programu polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020". Monika Aumüller, Artur Więcierzewski.

//

"We share the blood that saves life"
Blood cannot be replaced or artificially produced, so you need to share it.
On 14th March 2017 in our school was held a blood donation campaign by our students under the health policy "To ensure Republic of Poland self-sufficiency in blood and its components for the years 2015-2020". Monika Aumüller, Artur Więcierzewski.

 "Dar krwi - darem życia" 2016 // "Blood gift - the gift of life" 2016

 

Dnia 18. Marca 2016r. uczniowie pełnoletni przystąpili do akcji „Dar krwi-darem życia” organizowanej w naszej szkole. Chętnych jak co roku było wielu, ok. 60 osób, jednak krew mogło oddać tyko 23 uczniów, co pozwoliło na zebranie 10,35 litrów. Akcję zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On 18th March 2016 students over 18 years old came to give blood in our school "Gift of blood - the gift of life". There were a lot of volunteers, approximately 60 people, but blood could be given only by 23 students, which allowed to collect 10,35 liters. The action was coordinated by Ms Marta Monika Bagińska.

 

  "Dar krwi - darem życia" 2015 // "Blood gift - the gift of life" 2015

Dnia 09. Marca 2015r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w akcji „Dar krwi-darem życia”, którą zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska. Oddano 12,6 litrów krwi.

//

On 9th March students of our school took part in the action "Blood gift - the gift of life", organized by Ms Marta Monika Bagińska. 12,6 litres of blood were given.

 

 "Dar krwi - darem życia" 2014 // "Blood gift - the gift of life" 2014

Dnia 28.03.2014r. odbyła się już po raz kolejny w naszej szkole akcja „Dar krwi darem życia” zorganizowana przez Panią Martę Monikę Bagińską. Uczniów jak co roku zgłosiło się wielu ale krew mogło oddać tylko 31 uczniów Zebraliśmy ok.14 litrów krwi.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy zgłosili się do akcji i chcieli pomóc innym, tym, którzy mogli oddać cząstkę siebie.

//

On the 28th of March 2014, once again in our school, the “Gift of blood as gift of life” event was organized by Ms Marta Monika Baginska. As Each year, we witnessed many volunteers willing to donate their blood, but only 31 pupils could do it. We collected 14 liters of blood.
We wish to thank each individual who participated in the event, was willing to help, and give a part of oneself.

Zdjęcia KRWIODAWCÓW 2013/2014 (proszę kliknąć na napis)

 
"Dar krwi - darem życia" 2013 // "Blood gift - the gift of life" 2013

Dnia 22.11.2012r. odbyła się w naszej szkole już po raz kolejny akcja Dar krwi-darem życia. Chęć wzięcia udziału zgłosiło 63 osób, jednak szczegółowa weryfikacja pozwoliła tylko 27 uczniom oddać krew.
12,15 litrów krwi to ilość jaką w tym roku szkolnym oddali nasi uczniowie. Akcję zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

Wyniki badań: Hbs, HCV, HIV, WR należy odebrać osobiście w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75 od dnia 26.11.2012r.

Zdjęcia KRWIODAWCÓW 2012/2013 (proszę kliknąć na napis)


//

On the 22.11.2012 once again “A gift of blood-a gift of life” campaign took place at our school. As many as 65 pupils declared their participation, but as it turned out after verification, only 27 could donate their blood.
12,15 liters of blood was the quantity which our pupils donated this year. The campaign had been organized by Ms Marta Monika Baginska.

Blood tests: Hbs, HCV, HIV, WR are to be collected personally from blood donation center at Saska 63/75 St. from 26.11.2012.

DONOR’S photos 2012/2013 (please click the notice)