Działania profilaktyczne

Działania profilaktyczne 2023/2024 // Preventive measures 2023/2024

7 września w naszej szkole odbyła się akcja "zęby na lux" mająca na celu poszerzyć wiedzę o próchnicy, a co za tym idzie zapobiegać jej powstawaniu. W spotkaniu z dentystami z Lux Med wzięło udział ponad 70 uczniów.  Po spotkaniu, młodzież miała możliwość przebadania swoich zębów, a także dostała przybory do dbania o ich stan. 

On September 27th, our school held a "teeth for lux" action aimed at increasing knowledge about tooth decaydental caries, and thus preventing it. More than 70 students participated in the meeting with dentists from Lux Med.  After the meeting, the youngsters had the opportunity to have their teeth examined, and were given utensils to take care of their teeth.

prezenty przynieisone przez gości

uczniowie podczas spotkania

 

Mistrzynie w Szkołach to projekt mający na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych kobiet, z całego kraju. Podczas wydarzenia Mistrzynie  nie tylko razem z uczestniczkami biorą udział w wyjątkowej lekcji wychowania fizycznego ale także dbają o podniesienie ich poziomu pewności siebie, wiary we własne możliwości i motywacji do działania.  Wydarzenie jest organizowane cyklicznie przez Fundację Otylii Jędrzejczak, która oczywiście też jest obecna na sali. Tym razem spotkanie odbyło się w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym. Ola i Wiktoria z klasy 2c zaangażowały  się w akcje jako wolontariuszki. Nasza szkoła pierwszy raz dołączyła do projektu. Zgłosiły się uczennice z klas 5 Dp, 5 Hp, 4 EHp, 2 Dp oraz 2 C. Po reakcjach dziewczyn już wiemy, że warto czekać na kolejny termin. To była wspaniała lekcja! 

 he event has been organised periodically by the Otylia Jędrzejczak Foundation. Ms Otylia Jędrzejczak was also, of course,  present at the event. This time the meeting took place at the Marecki Education and Recreation Centre. Ola and Wiktoria from class 2c got involved as volunteers. Our school joined the project for the first time. Students from classes 5 Dp, 5 Hp, 4 EHp, 2 Dp and 2 C volunteered. After the girls' reactions, we already know that the next term is worth waiting for. What a great lesson!

uczennica słuchające wypowiedzi organizatorów

uczsennica biorące udział w projekcie

 

Działania profilaktyczne 2021/2022  //  Preventive measures 2021/2022

Program edukacyjny „Podstępne WZW”
W ramach programu edukacyjnego „Podstępne WZW” organizowanego przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne uczniowie naszej szkoły na godzinach wychowawczych poszerzali swoją wiedzę na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C. Głównym celem tych działań było przekazanie informacji na temat ryzyka zakażenia, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych oraz kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.  

Educational programme "Insidious Hepatitis"
As part of the educational programme "Insidious hepatitis" organized by the Provincial Sanitary and Epidemiological Stations, students of our school during their form periods broadened their knowledge about hepatitis A, B and C. The main purpose of these activities was to provide information on the risk of infection, awareness of the risks and the principles of prevention in this area, stimulation to reflect on responsibility in terms of one's own health behaviours and shaping the attitude of tolerance and understanding towards infected people.

slajd tytułowy prezentacji o WZW

 

Zdrowe Piersi są OK! 2022
W marcu w naszej szkole został przeprowadzony program Zdrowe Piersi są OK!, w ramach którego odbył się tydzień dbania o zdrowe piersi. Wychowawcy klas trzecich i czwartych przeprowadzili w swoich klasach lekcje wychowawcze dotyczące dbania oraz samobadania piersi. Dodatkowo uczennice klas czwartych wzięły udział w warsztatach nauki badania piersi na fantomie, które poprowadziła pielęgniarka szkolna. Dzięki programowi zwiększyła się wiedza uczniów na temat raka piersi, samobadania piersi oraz dbania o zdrowe piersi. 

Healthy Breasts are OK! 2022
In March, “ The Healthy Breasts are OK!” program was carried out at our school, which included a week of caring for healthy breasts. The third and fourth grade teachers conducted educational lessons in their classes on the care and self-examination of the breasts. Additionally, fourth grade students took part in the phantom breast examination conducted by the school nurse. Thanks to the program, students' knowledge of breast cancer, breast self-examination and caring for breast health has increased.

 plakaty zrobione przez uczniów dotyczące samobadania piersi.


Program promocji zdrowia „Zdrowy uczeń”
Uczniowie klasy 3ep brali udział w konkursie w ramach programu promocji zdrowia „Zdrowy uczeń” zorganizowanym przy współpracy z Koordynatorem ds. Medycyny Szkolnej z Zakładu Medycyny KAAR-MED. Zadaniem konkursowym było przeanalizowanie swojego jednodniowego jadłospisu pod względem spełnienia wytycznych Piramidy Żywieniowej i 7U prof. Bergera. W formie krótkiej prezentacji uczniowie przedstawiali błędy żywieniowe, które znaleźli w swoich jadłospisach, a następnie proponowali jakie zmiany można wprowadzić, aby ich sposób żywienia był zdrowszy. Prezentacje były ocenianie m.in. pod względem zawartości merytorycznej, zwięzłości, czytelności, estetyki wykonania oraz innowacyjności. Trójka uczniów, za wykonanie najlepszych prac, została nagrodzona kartami podarunkowymi Empik. Byli to: Justyna Wadełek, Wiktor Sejdens i Marta Gróedek. Projekt był finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Health promotion programme "Healthy Student"
Students of class 3ep took part in a competition as part of the health promotion programme "Healthy Student", organised in cooperation with the School Medicine Coordinator from the KAAR-MED Department of Medicine. The competition task was to analyse their one-day menu in terms of meeting the guidelines of the Food Pyramid and Professor Berger's 7U. In the form of a short presentation, the students presented the nutritional errors they found in their menus and then suggested what changes could be made to make their diets healthier. Their work was judged, among other things, on content, brevity, readability, aesthetics and innovation.  Three students were awarded Empik gift cards for the best presentations. These were: the folowing students: Justyna Wadełek, Wiktor Sejdens and Marta Gróedek. The project was financed by the Capital City of Warsaw.

rozdanie nagród za I, II i III  miejsce

 

 

 

kolaż ze zdjęciami wolontariuszek w koszulkach z logo IRONMAN i oficjalne logo IRONMAN Poland.

Wolontariusze są sercem każdego sportowego wydarzenia. Nie inaczej było podczas zawodów IRONMAN. 5 września odbyły się kolejne starty na dwóch dystansach tej prestiżowej imprezy. City Handlowy IRONMAN 70.3  - czyli pływanie 1,9 km, jazda na rowerze 90 km, bieganie 21,1km oraz IRONMAN 51.50 -  pływanie 1,5 km, jazda na rowerze 40 km i bieganie 10 km. Silna żeńska reprezentacja z naszej szkoły wspierała zawodników na starcie obu dystansów.  Arewik Owanesjan (3E), Julia Matusiak (3E), Irena Kondraciuk (3E), Klaudia Gałachowska (3AP), Zuzanna Zalewska (3AP), Wiktoria Szczęsna (2DP), Klaudia Cudna (1EP) i Weronika Lendzion (3C) towarzyszyły zawodnikom od wczesnych godzin porannych. Kierowały uczestników na start i do punktów depozytowych, pomagały w strefach zmian i przede wszystkim dopingowały współtworząc wyjątkową atmosferę całego wydarzenia. Brawo dziewczyny!

Volunteers are the heart of every sporting event. It was no different during the IRONMAN competition. On 5 September, there were consecutive starts at two distances of this prestigious event. City of Commerce IRONMAN 70.3 - that is swimming 1.9 km, cycling 90 km and running 21.1 km, and IRONMAN 51.50 - swimming 1.5 km, cycling 40 km and running 10 km. A strong female representation from our school supported the athletes at the start of both distances.
Arewik Owanesjan (3E), Julia Matusiak (3E), Irena Kondraciuk (3E), Klaudia Gałachowska (3AP), Zuzanna Zalewska (3AP), Wiktoria Szczęsna (2DP), Klaudia Cudna (1EP) and Weronika Lendzion (3C) accompanied the competitors from the early morning hours. They directed the participants to the start and to the deposit points, helped in the change zones and, above all, cheered them on, creating a unique atmosphere of the whole event. Cogratulations girls!

 

Działania profilaktyczne 2020/2021  //  Preventive measures 2020/2021

W ramach współpracy z  Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland uczniowie aż 17 klas z naszej szkoły przystąpili do projektu "Zaszczep Wiedzę”. Jego realizacja polegała na spotkaniach on-line ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z tematyką szczepień, odporności naturalnej i sztucznej oraz zagadnieniami związanymi z odpornością zbiorową. Duża ilość pytań pojawiająca się w czasie zajęć i wyjaśnienia wykwalifikowanych osób prowadzących pozwoliły też obalić mity dotyczące szczepień przeciwko COVID-19.

As part of the cooperation with the International Federation of Medical Students' Associations IFMSA-Poland, students from as many as 17 classes from our school joined the "Educate yourself on Covid-19 vaccination" project. It consisted of online meetings with students of the Medical University of Warsaw. During the classes, students learnt about vaccination, natural and artificial immunity and issues related to collective immunity. The large number of questions that arose during the classes and the explanations provided by qualified tutors also helped to dispel myths about the COVID-19 vaccination.

 slajd tytułowy z zajęć on-line

   

Znamię! Znam je? To kampania edukacyjna prowadzona przez Akademię Czerniaka – sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów. Głównym celem kampanii jest upowszechnienie wiedzy  z zakresu profilaktyki czerniaka. Obecnie, pomimo wielu akcji profilaktycznych, czerniak stanowi nadal problem społeczny i jest główną przyczyna zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 3.000 przypadków nowych zachorowań na czerniaki, dlatego inicjatywy mające na celu promocję profilaktyki tego nowotworu są bardzo pożądane. Na lekcjach online z biologii uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się kto jest w grupie ryzyka, jak odróżnić zwykłe znamię od czerniaka oraz poznali  zasady ochrony przed tym nowotworem. Nauczyli się również jak badać własną skórę pod kątem wykrywania niepożądanych zmian. Zdobyta wiedza zainspirowała uczniów do wykonania plakatów poświęconych tej tematyce.

A birthmark! Do I know it? This is an educational campaign conducted by the Melanoma Academy - a scientific section of the Polish Society of Surgical Oncology.The main objective of the campaign is to spread knowledge about melanoma prevention. Currently, despite many preventive actions, melanoma is still a social problem and it is the main cause of deaths from skin cancer.In Poland, about 3,000 new cases of melanoma are reported annually, so initiatives to promote the prevention of this cancer are very welcome. During the online biology lessons, first-grade students learned who is in the risk group, how to distinguish an ordinary birthmark from melanoma. Students were informed how to protect themselves against this cancer. They also found out how to examine their own skin to detect unwanted changes. The knowledge gained inspired the students to make posters on the subject.

 zdjęcie kampanii edukacyjnej Znamię! Znam je?

 

Działania profilaktyczne 2019/2020 // Preventive measures 2019/2020

Znamię! Znam je? to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy  z zakresu profilaktyki czerniaka. Obecnie, pomimo wielu akcji profilaktycznych, czerniak stanowi nadal problem społeczny i jest główną przyczyna zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 3.000 przypadków nowych zachorowań na czerniaki, dlatego inicjatywy mające na celu promocję profilaktyki tego nowotworu są bardzo pożądane. Na lekcjach biologii uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się kto jest w grupie ryzyka, jak odróżnić zwykłe znamię od czerniaka oraz poznali  zasady ochrony przed tym nowotworem. Zdobyta wiedza zainspirowała uczniów do wykonania plakatów poświęconych tej tematyce.

//

I know it! Do I know it? It is a programme aimed at secondary school students, and its main objective is to spread knowledge about melanoma prevention. Currently, despite many preventive actions, melanoma is still a social problem and  is the main cause of death due to skin cancer. In Poland, about 3,000 new cases of melanoma are reported annually, so initiatives to promote the prevention of this cancer are very welcome. During biology lessons, first-grade students learned who is in the risk group, how to distinguish an ordinary birthmark from melanoma.What is more,fthey got aquainted with the principles of protection against this cancer. The knowledge gained inspired our students to make posters inspired by the subject.Działania profilaktyczne 2018/2019 // Preventive measures 2018/2019

W kwietniu w naszej szkole odbyły się w ramach Dni Zdrowia warsztaty kosmetologiczne zorganizowane przez WSIiZ dla uczniów klas maturalnych. Młodzież mogła uczestniczyć w różnych zabiegach oraz zapoznać się z ofertą promocyjną uczelni. Ponadto w maju uczniowie klas trzecich odwiedzą WSIiZ i wezmą udział w warsztatach prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach na miejscu.

//

In April beauty workshops  as part of Health Days took place at our school  for  the final- year students .This event was organized by students from College of  Engineering and Health. Young people could participate in various treatments and get acquainted with the promotional offer of the college. In addition, in May third-grade students will visit the College of Engineering and Health and take part in workshops conducted in specialised laboratories.

 

 Działania profilaktyczne 2013/2014 // Preventive measures 2013/2014

W dniu 27 listopada br., w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu da Młodzieży "Mam Haka na Raka", zespół uczniów z klasy 2 G1 TGH pod opieką p. Haliny Litwiniuk-Gierwatowskiej,przedstawił klasie 2C i 2G1 prezentację nt.chorób nowotworowych.
17 stycznia 2014 r. grupa uczniów z klasy 2g1 w ramach projektu dokonała prezentacji multimedialnej dla następujących klas: 1g3, 1h, 3g.

//

On the 27th of November due to VII edition of National Program for Youth "I have something on cancer", a group of pupils from class 2g1 from TGH under supervision of Ms Halina Litwiniuk-Gierwatowska, displayed a presentation concearning cancer to class 2C and 2g1.
On the 17th of January 2014 a group of pupils from 2g1 conducted a presentation, as part of a project, to following classes: 1g3, 1h, 3g

W listopadzie w naszej szkole odbyły się prelekcje na temat: Chlamydia trachomatis i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Zajęcia prowadzili pracownicy Państwowego Zakładu Higieny przy współpracy z edukatorami z Fundacji Edukacji Społecznej w Warszawie.

//

W listopadzie w naszej szkole odbyły się prelekcje na temat: Chlamydia trachomatis i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Zajęcia prowadzili pracownicy Państwowego Zakładu Higieny przy współpracy z edukatorami z Fundacji Edukacji Społecznej w Warszawie.

 Działania profilaktyczne 2012/2013 // Preventive measures 2012/2013

Młodzież naszej szkoły 22 czerwca 2013 r. na Pl. Bankowym w Warszawie wzięła udział w Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki.
Celem inicjatywy jest promocja życia wolnego od uzależnień.
O godz. 16:00 włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Rytmu Wolnych Serc. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka.
Akcji towarzyszyły występy na estradzie, m. in. nasi uczniowie: Anna Woźnica i Krzysztof Ruciński przedstawili program artystyczny.

Organizatorami wydarzenia są: Komenda Główna Policji, Wojewoda Mazowiecki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komenda Stołeczna Policji.

//

On the 22nd of June 2013 at Bankowy Square in Warsaw, youth from our school took part in National Night of Prophylaxis.
At 4 P.M. we began the nationwide action to let Free rhythm of our hearts. Hearts free from addictions, violence and indifference towards other people.

"Avon kontra Rak Piersi" W naszej szkole 13.11.2012r. został przeprowadzony program edukacyjny dla kobiet - "Avon kontra Rak Piersi" poszerzający świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki raka piersi. W zajęciach przeprowadzonych przez p. Magdalenę Sosnowską (Okręgowy Menadżer Sprzedaży) i zespół uczestniczyły dziewczęta z klasy: 3c, 1h1, 2h, 1g3, 2g1, 3g1.

//

"Avon against breast cancer"
On the 13.11.2012 at our school, the educational campaign for women "Avon against breast cancer" took place. The aim of it was to spread conciousness in society about
breast cancer prevention. The seminar was conducted by Ms Magdalena Sosnowska ( Regional manager of sales ) and her team. Girls from classes: 3c, 1h1, 2h, 1g3, 2g1, 3g1 participated in the seminar.