Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 // The Day of Safe Internet 2024

W dniu 06.02.2024r. obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Jak co roku nasza szkoła przyłącza się do tej akcji, realizując działania przez cały miesiąc.
Wychowawcy w lutym realizują godziny wychowawcze na temat zagrożeń w sieci, cyberprzemocy itp., ponadto uczniowie zapoznawani są z programem "Bezpieczeństwo w sieci" oraz padletem "Cyberprzemoc", który znajduje się na szkolnej stronie Internetowej. Dla uczniów zorganizowane są zajęcia z Policją oraz przedstawicielami UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej). Na monitorach znajdujących się na korytarzu przez cały miesiąc wyświetlana jest prezentacja omawiająca prawa i obowiązki w sieci.

On February 6th 2024, we celebrate Safer Internet Day. As every year, our school joins this action, implementing activities throughout the month.
In February, the form teachers will carry out advisory classes on the subject of online threats, cyberbullying, etc. In addition, students will be introduced to the programme ‘Safety on the Web and the Cyberbullying’ padlet, which can be found on the school's website. Classes are organised for students with the police and representatives of the UKE (The oOffice of Electronic Communications). A presentation discussing online rights and responsibilities is displayed on monitors in the corridor throughout the month. 


Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 // The Day of Safe Internet 2023

Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypada na dzień 7 lutego. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. 
W naszej szkole już od grudnia organizowane były lekcje Godzin Wychowawczych na temat zagrożeń w sieci, bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Na korytarzach w styczniu i lutym na elektronicznych tablicach informacyjno-edukacyjnych wyświetlana była prezentacja dotycząca zagrożeń w sieci. Poza tym uczniowie klas pierwszych w styczniu i lutym mieli zajęcia z policją. Organizatorem działań jest Pani Marta Monika Bagińska.

As every year, our school joined in the celebration of Safer Internet Day, which this year occurs on  February th. The event has been organised in Poland since 2005 by the Polish Safer Internet Programme Centre (Polskie Centrum Programu Safer Internet - PCPSI), which consists of the national research institute NASK and the Empowering Children Foundation. The Orange Foundation is the main partner of the event. In our school, lessons on Internet dangers and safe access to Internet resources have already been organised since December. In January and February, an online presentation on  threats was displayed on electronic information and education boards in our school corridors. In addition, first-grade students had classes with the police in January and February. The activities are organised by Ms Marta Monika Bagińska.

plakaty przygotowane przez uczniów na DBI

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 // The Day of Safe Internet 2022

praca wykonana przez uczennicęDzień Bezpiecznego Internetu w roku 2022 obchodzony jest 8 lutego pod hasłem „Działajmy razem!”. Nauczyciele – wychowawcy jak zwykle włączyli się w rozpowszechnianie wiedzy wśród uczniów swoich klas, pokazując jak bezpiecznie korzystać z sieci. Na godzinach wychowawczych w styczniu uczniowie zapoznali się z filmem i prezentacją pokazującymi zagrożenia w sieci oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Na szkolnej stronie internetowej jest dostępny "Padlet Cyberprzemoc" wskazujący uczniom organizacje, które zajmują się negatywnymi zjawiskami występującymi w sieci. Na monitorach znajdujących się na korytarzach szkolnych w styczniu wyświetlana była prezentacja na temat cyberprzemocy.
Wychowawcy w styczniu na zebraniu z rodzicami omówili problem przemocy w sieci oraz zapoznali z programem „Bezpieczeństwo w sieci”.

Safer Internet Day 2022 is celebrated on February 8 under the slogan "Together for a better internet!".  As usual, the teachers played their part in the dissemination of knowledge among the students of their classes, showing them how to safely use the Internet. During the form periods in January the students watched a film and a presentation showing the dangers on the Internet and ways to counteract them. On the school's website there is a "Cyberbullying Padlet", which points students to relevant organizations that deal with negative online phenomena. In January a presentation about cyberbullying was shown on monitors in school corridors.
During parent-teacher meetings in January teachers discussed the problem of cyberbullying and presented the "Safety on the Website" program.

 praca wykonana przez uczennicę

praca przygotowana przez ucznia na dzień bezpiecnego internetu

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021  // The Day of Safe Internet 2021

W tym roku w dniu 9 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem!" DBI ma na celu przede wszystkim promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Ma również za zadanie zapoznawać rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. W naszej szkole jest przygotowany padlet "Cyberprzemoc”, który znajduje się na szkolnej stronie internetowej. Pokazuje on strony instytucji na których znajdziemy szereg informacji dotyczących różnych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w sieci.

This year, Safer Internet Day 2021 is celebrated on 9 February: under the slogan "Let's act together! DBI aims primarily to promote activities for the safe access of children and young people to Internet resources. It also aims to make parents, teachers and educators acquainted with the issue of children's safety on the Internet. Each of us is responsible for what we do on the web and how we use it. Our school has prepared a "Cyberbullying" padlet, which can be found on the school website. It shows the websites of various institutions where we can find a range of information on the various dangers associated with being online.

  zdjęcie pokazujące zagrożenie w sieci
zdjęcie na którymm napisane jest czego nie wolno robić w Internecie 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 // The Day of Safe Internet 2020

DBI w roku 2020 odbywa się pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i jest obchodzony w dniu 11 lutego.

W naszej szkole w styczniu zostały zorganizowane spotkania: dla rodziców z przedstawicielami UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej), dla uczniów z przedstawicielem NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej).

Wychowawcy na godzinach wychowawczych realizowali tematy, związane z cyberprzemocą, hejtem i innymi zagrożeniami w sieci. Na monitorze w recepcji szkolnej odtwarzana była prezentacja dotycząca tematyki tego dnia.

 //

In 2020 DBI  is held under the slogan "Safer Internet Day: Let's act together!" It is celebrated on the 11th of February.

In January the following meetings were organized in our school: -for parents with representatives of UKE (Office of Electronic Communications), -for students with a representative of NASK (Research and Academic Computer Network).

Form teachers during the form period discussed topics related to cyberbullying, hate and other threats on the web. During that day a presentation was played on the monitor at the school reception.
 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 // The Day of Safe Internet 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest na całym świecie w pierwszej połowie lutego. W tym roku dzień ten przypada na wtorek 5 lutego i obchodzony jest pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!". Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu do zasobów w sieci.

Nasza szkoła włączyła się również w obchody tego dnia poprzez działania, w dniach od 10 do 25 stycznia:
-  wychowawcy realizowali w swoich klasach godzinę wychowawczą związaną z bezpieczeństwem w Internecie,
- przy recepcji szkolnej był wystawiony flipchart z napisem "Bezpieczny Internet to...."  na którym uczniowie wpisywali swoje komentarze,
- na monitorze w recepcji szkolnej były odtwarzane prezentacje związane z tematyką Dnia Bezpiecznego Internetu,
- w bibliotece szkolnej w dniach od 21 do 25 stycznia na przerwach były wyświetlane filmy oraz została przygotowana gazetka szkolna na temat bezpiecznego Internetu,
- uczniowie przygotowali plakaty wykorzystując różne aplikacje.

 // 

The Safe Internet Day on the initiative of the European Commission is celebrated around the world in the first half of February. This year, this day is on Tuesday, February 5th, and is celebrated under the banner "Safe Internet Day: Let's act together!". This initiative aims to draw attention to the issue of secure access to resources on the network.

Our school also joined the celebration of this day through activities, from 10 to 25 January:
- the form teachers implemented in their classes the topic related to security on the Internet,
- at the school reception desk there was a flipchart with the words "Safe Internet is ...." on which students wrote their comments,
- presentations related to the topic of the Safe Internet Day were shown on the monitor at the school reception,
- in the school library from January 21 to January 25, films were displayed during the breaks and a school newsletter about the safe Internet was prepared,
- students prepared posters using different applications.

 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 // The Day of Safe Internet 2018

Dzień Bezpieczengo Internetu obchodzimy w tym roku dnia 06 lutego 2018r. pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci".
My również w szkole pokazujemy, promujemy właściwe zachowania w sieci. Ponadto uczniowie przygotowali prezentacje, które wyświetlane były przy recepcji szkolnej nie tylko w ten dzień ale przez cały miesiąc luty.

//

We celebrate a Day of Safe Internet on 6th February we create a culture of respect on the web. We also show at school, we promote proper online behaviour. In addition, the students prepared presentations that were displayed at the school reception, not only on that day, but throughout the month of February.

 Dzień Bezpiecznego Internetu 2017 // The Day of Safe Internet 2017

Dnia 07 lutego 2017r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Nauczyciele na godzinach wychowawczych w tym tygodniu zapoznawali młodzież z prezentacją dotyczącą tej tematyki. W bibliotece były wyświetlane filmy i relacja z konferencji na temat bezpiecznego Internetu oraz naklejane naklejki uczestnictwa, do każdej wypożyczonej książki wręczane były uczniom zakładki o tematyce DBI. Akcję przygotowały Panie Teresa Rogala i Marta Monika Bagińska.

//

On 7th February we celebrated in our school Day of Safe Internet. On that occasion students prepared posters and they became familiar with the presentation on the above subject. In the library films were shown and the conference on safe internet was presented. Stickers were stuck to all the participants and students were given bookmarks of DBI. The action was prepared by Ms Teresa Rogala and Ms Marta Monika Bagińska.

 Dzień Bezpiecznego Internetu 2016 // The Day of Safe Internet 2016

 

Dnia 09.02.2016 r. obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W naszej szkole zostały przygotowane działania mające na celu uświadomienie uczniom i nauczycielom zagrożeń w Internecie oraz poinformowanie o prawidłowych zachowaniach w sieci.
W dniach 18-22 stycznia na terenie szkoły został ustawiony flipchart, na którym każdy uczeń i nauczyciel mógł napisać własne motto związane z Internetem, z którym identyfikuje się, pt. „JA i Internet - moje motto”. Hasła te zostały wpisane na kartki w kształcie monitora i przyklejone do drzwi sal lekcyjnych w szkole. Uczniowie przygotowali również chmury, na których znalazły się pozytywne hasła związane z korzystaniem z sieci internetowej oraz plakaty związane z tematyką tego dnia. Materiały te zostały rozwieszone na terenie całej szkoły. W bibliotece szkolnej została przygotowana gazetka pt. „Lepszy Internet zależy od Ciebie”.

W tygodniu 25-29 stycznia na przerwach w bibliotece szkolnej były wyświetlane filmy związane z tematem bezpiecznego korzystania z Internetu, również do każdej wypożyczonej książki w tym tygodniu uczniowie, nauczyciele otrzymywali ulotkę-myszkę z „Kodeksem Internauty”. Na dużej przerwie uczniowie dostawali ulotki z informacjami jak ściągać z legalnych źródeł: muzykę, filmy, książki, zdjęcia.
Do nauczycieli zostały przesłane materiały takie jak: artykuły, prezentacja i film do samodzielnego zapoznania się i zaprezentowania uczniom na godzinie wychowawczej w styczniu. Po omówieniu materiałów nauczyciele przeprowadzili w klasach ankietę pt. „Czy jesteś uzależniony od Internetu?”. Wszystkim uczniom i nauczycielom przypomniano poprzez platformę cyfrową Librus podstawowe zasady „Netykiety”. Oprócz tego wybrani uczniowie przygotowali prezentacje związane z tematyką Dnia Bezpiecznego Internetu, które zostały umieszczone na szkolnej stronie internetowej szkoły. Nadzór nad działaniami związanymi z obchodami dnia sprawowały Panie: Dorota Piętka i Marta Monika Bagińska.

//

The Day of Safe Internet is celebrated on 9th February 2016. In our school we have prepared some measures to make students and teachers aware of all the dangers in the internet and to inform them of the proper behaviour in the network.
On 18 – 22nd January in our school has been set a flip-chart, where each student and teacher could write a motto connected with the internet „Me and internet - my motto”. It was written on the cards in the shape of a monitor and placed on the classroom doors in our school. Student also prepared the clouds with positive texts associated with the use of internet and posters concerning the topic of this day. These materials were hung in our school.
The school library prepared a poster „Better internet depends on you”.

On 25 – 29th January 2016 were shown videos related to safe use of the internet. For every borrowed book students and teachers received a leaflet – mouse game with the „Code Internaut”. Students got a leaflet with information on how to download from legal sources: music, movies, books, photos. Teachers were sent articles, presentations and a film to present students in January. Next teachers conducted a survey in the classroom „Are you addicted to the internet?” All students and teachers were reminded by the digital platform Librus the principle of „ netiquette”. Some students prepared presentations related to the topic The Day of Safe Internet. They were placed on the school website. All the activities were supervised by Ms Dorota Piętka and Ms Marta Monika Bagińska.