Wydarzenia inne

Wydarzenia inne 2023/2024 // Other events 2023/2024

4 kwietnia 2024r. klasy 2c i 2cp uczestniczyły w wirtualnym spotkaniu pt. “Cukiernik – zawód z pasją i przyszłością”, organizowanym przez Cukiernię Sowa. Uczniowie zostali zapoznani z historią firmy, perspektywami zatrudnienia, mogli równiez obejrzeć, jak wygląda praca w Cukierni Sowa „od kuchni”. Wirtualny spacer po cukierni prowadził znany mistrz cukiernictwa Paweł Małecki.
Cukiernia Sowa ogłosiła ogólnopolski konkurs cukierniczy "Tradycyjne wypieki dawniej i dziś", zachęcając uczniów naszej szkoły do udziału.

On  April 4th ,2024 classes 2c and 2cp participated in a virtual meeting entitled "A Confectioner - a profession with passion and future", organised by ‘The Sowa Confectionery‘. The students were introduced to the history of the company and its employment prospects, and were able to see what it is like to work at the Sowa Confectionery "from behind the scenes". A virtual tour of the patisserie was led by the well-known master confectioner Mr Paweł Małecki. ‘The Sowa Confectionery‘ announced a nationwide confectionery competition entitled "Traditional pastries past and present", encouraging the students of our school to participate.

 

W dniu 11.04.2024r. odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla uczniów klas 8 i ich rodziców. Na początku wszyscy zostali zaproszeni na salę gimnastyczną, gdzie Pani Dyrektor, wicedyrektor i kierownik szkolenia praktycznego opowiadały o szkole. Następnie uczniowie ZSGH oprowadzali przybyłych gości po salach lekcyjnych. Jak co roku nauczyciele zaprezentowali swoje sale w bardzo ciekawy sposób.
Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili naszą szkołę i do zobaczenia we wrześniu.

On April 11th 2024 an Open Day was held at our school for 8-graders of primary schools and their parents. At the beginning, everyone was invited to the gymnasium, where the Headteacher,the Deputy Headteacher and the Head of Vocational Training talked about the school. Afterwards, ZSGH students showed the visitors around the classrooms. As every year, the teachers presented their classrooms in a very interesting way.
Thank you for visiting our school and see you all in September.

spotkanie z Dyrekcją szkoły podczas dnia otawrtego, uczniowie na recepcji podczas dnia otwartego

uczniowie podczas dnia otwartego

uczniowie podczas dnia otwartego

uczniowie podczas dnia otwartego

uczniowie podczas dnia otwartego


Rok Czesława Miłosza

Nasi uczniowie odkrywali twórczość laureata nagrody Nobla w 1980r – Czesława Miłosza. Uczniowie rożnych klas tworzyli prace związane z poetą: plastyczne interpretacje wierszy, plakaty, prezentacje multimadialne. To niektóre projekty naszych uczniów. Wystawę na pierwszym piętrze wykonały uczennice z klasy 4ehp:Lilia Kowalczyk, Yana Blyschyk, Weronika Stefańska.

The Year of Czesław Miłosz
Our students have been discovering the work of 1980 Nobel Prize winner Czesław Miłosz. Students from different classes created works related to the poet: artistic interpretations of poems, posters, multi-media presentations. These are some of our students' projects. The exhibition on the first floor was created by students from class 4ehp: Lilia Kowalczyk, Yana Blyschyk, Weronika Stefańska. 

prace wykonane przez uczniów

prace wykonane przez uczniów 

 W środę  20 marca 2024 r. uczniowie naszej szkoły: Antoni Kordyasz, Filip Stawicki, Amelia Jarosiewicz i Kinga Woińska z kl. 4ehp, Joanna Wojtasik z kl. 5hp i Amelia Sierakowska z kl. 3ap pod opieką Pani Teresy Rogali uczestniczyli w BEMBACIE czyli Mokotowskiej Debacie Młodych. Uczniowie wzięli udział w debatach: „Marzenia uczniów na temat szkoły idealnej w XXI wieku” oraz „Bez studiów, a z sukcesem na rynku pracy”.  Młodzież poznała opinie na wyżej wymienione tematy ciekawych gości m.in. zasłużonych nauczycieli i osób znanych z mediów. Uczniowie mogli zadawać pytania, brać udział w dyskusji i wielu dodatkowych atrakcjach, a także konkursach. Jeden z konkursów „Najbardziej Bembastyczne zdjęcie” wygrała uczennica naszej szkoły Amelia Jarosiewicz. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w wydarzeniu.

On Wednesday, March 20, 2024, students of our school: Antoni Kordyasz, Filip Stawicki, Amelia Jarosiewicz and Kinga Woińska from class 4ehp, Joanna Wojtasik from class 5hp and Amelia Sierakowska from class 3ap, under the supervision of Mrs. Teresa Rogala, participated in BEMBATA, i.e. Mokotowska Youth Debate. Students took part in the debates: "Students' dreams about the ideal school in the 21st century" and "Without studies, but with success in the labour market". The youth got to know the opinions of interesting guests on the above-mentioned topics, including: distinguished teachers and media celebrities. Students could ask questions, take part in discussions and many additional attractions, as well as competitions. One of the "Most Badass Photo" competitions was won by a student of our school, Amelia Jarosiewicz. The students were very pleased with their participation in the event.

uczniowie podczas debaty młodych

 

Warsztaty muralowe
W naszej szkole ruszyły pełną parą przygotowania do tworzenia muralu poświęconego Patronowi szkoły – profesorowi Stanisławowi Bergerowi. W dniu 28 listopada br. odbyły się warsztaty dla młodzieży ZSGH zainteresowanej  praca nad muralem. Zajęcia odbyły się w trzech grupach, poprowadził je pan  Dariusz Paczkowski – artysta plastyk. Wspólnie opracowaliśmy koncepcję muralu, który ma powstać na zewnętrznej ścianie budynku naszej szkoły. Spotkanie z artystą był bardzo ciekawe i inspirujące dla uczestników.  Z niecierpliwością czekamy na ciąg dalszy przedsięwzięcia.

Mural workshops
Preparations for the creation of a mural dedicated to the school's Patron, Professor Stanislaw Berger, have started in full swing at our school. On November 28th  this year, workshops were held for ZSGH students interested in working on the mural. The classes were held in three groups and were led by Mr. Dariusz Paczkowski - a visual artist. Together we developed a concept for a mural to be created on the exterior wall of our school building. The meeting with the artist was very interesting and inspiring for the participants.  We are looking forward to the continuation of the project.

prowadzący warsztaty z uczniami

uczniowie podczas warsztatów

W piątek 10 listopada 2023 r. o godzinie 11:11 w przeddzień 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości młodzież naszej szkoły odśpiewała hymn narodowy "Mazurka Dąbrowskiego”. Dzięki akcji "Szkoła do hymnu” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki społeczność szkolna ZSGH włączyła się w świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości.

On Friday, November 10, 2023 at 11:11 a.m. on the eve of the 105th anniversary of Poland regaining independence, the youth of our school sang the national anthem "Mazurek Dąbrowskiego". Thanks "School to the Anthem" campaign organized by the Ministry of Education and Science – our school community  joined the celebration of the next anniversary of regaining independence. uczniowie podczas hymnu

uczniowie podczas hymnu 

 


Rok Szymborskiej
Na zakończenie Roku Wisławy Szymborskiej, polskiej poetki, noblistki, uczniowie z  klas 1ep, 3cp,2ep, 3dp, 5dp robili plakaty i plastyczne interpretacje wierszy.

Wystawkę zawdzięczamy:
Izie Błońskiej, Dominice Lesińskiej, Weronice Stefańskiej z klasy 4ehp.

 


The Year of Szymborska
To mark the end of the Year of Wislawa Szymborska, Polish poet and Nobel Prize winner, students from classes 1ep, 3cp,2ep, 3dp, 5dp made posters and artistic interpretations of poems.

We owe the exhibition to:
Iza Błońska, Dominika Lesińska, Weronika Stefańska from class 4ehp.

 

Wydarzenia inne 2022/2023 // Other events 2022/2023

Targi Gastro Smakki
W dniu 25 marca 2023 roku, w sobotę, nauczyciele z Zespołu Przedmiotów Zawodowych  Pani Grażyna Ładno, Pani Bożena Juzaszek i Pani Beata Pręgowska wraz z kilkoma uczniami z klasy 4d i 4dp odwiedziły Targi Gastro Smakki. Miejsce targów to EXPO XXI Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14.
Było to pierwsze wyjście na targi po pandemii. Nauczyciele i uczniowie zapoznali się z nowościami w branży HoReCa, kibicowali odbywającym się na targach konkursom i degustowali ciekawe potrawy i napoje.

Gastro Flavours Fair
On Saturday, March 25th  2023, teachers from the Vocational Subjects Team, Ms Grażyna Ładno, Ms Bożena Juzaszek and Ms Beata Pręgowska, together with several students from classes 4d and 4dp, visited the Gastro Tastes Fair. The venue was EXPO XXI Warsaw 12/14 Prądzyńskiego Street.
This was the first trip to the fair after the pandemic. Teachers and students got acquainted with novelties in the HoReCa sector, cheered on competitions held at the fair and tasted interesting dishes and drinks. uczniowie z opiekunami podczas wizyty na targach

zdjęcia potraw z targów

 

W dniu 12 grudnia 2022r. odwiedziły nas dzieci z pierwszej i trzeciej klasy szkoły podstawowej, które  w ramach „doradztwa zawodowego” uczyły się pod nadzorem pani A. Koniecznej i uczniów cukierników z trzeciej klasy BSIS dekorować pierniczki. Wychowawcą grupy, która nas odwiedziła  jest nasz absolwent Michał Kawęcki. Cieszymy się bardzo, że pamiętacie o naszej szkole i ją odwiedzajcie.

On December 12th  2022, we were visited by children from the first and third classes of a primary school, who, as part of 'career counselling', learnt how to decorate gingerbread under the supervision of Ms A. Konieczna and confectionery students from the third class of BSIS. The tutor of the group that visited us is our graduate Michał Kawęcki. We are very happy that you remember our school and visit it.

 uczniowie ze szkołypodstawowej podczas warsztatów, pierniczki dekorowane przez dzieci

  

W czwartek 10 listopada 2022 r. nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w akcji "Szkoła do hymnu". Punktualnie o godzinie 11:11 społeczność szkolna w salach lekcyjnych odśpiewała Hymn Polski w ten sposób upamiętniając 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

On Thursday, November 10, 2022, our school again took part in the "School Campaign Anthem”. Punctually at 11:11 am, the school community in the classrooms sang the Polish Anthem, thus commemorating the 104th anniversary of Poland regaining independence.

uczniowie śpiewający hymn o godz. 11:11

uczniowie śpiewający hymn o godz. 11:1

 

Dnia 07.10.2022r. Oficerowie Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Praga poprowadzili zajęcia informacyjne dla klas 4 nt przeprowadzania kwalifikacji wojskowej oraz zasad powoływania do dobrowolnej zasadniczej, terytorialnej i zawodowej służby wojskowej. To były ciekawe spotkania, młodzież zadawala pytania o szkolenia oraz perspektywy służby i pracy nie tylko dla uczniów ale też uczennic. Dziękujemy.

On October 7th,2022 Officers of the Military Recruitment Centre Warsaw-Praga conducted information lectures for classes 4 on military qualification and the principles of appointment to voluntary basic, territorial and professional military service. The meetings were very interesting fo young people who asked questions about training and prospects for service and work, not only for male but also for female students. We would like to express our thanks!

Oficerowie mówią do różnych klas w salach lekcyjnych

 

Wydarzenia inne 2021/2022  //  Other events 2021/2022

W poniedziałek 16 maja 2022 r. Pan Tomasz Ładziak wraz z uczniami wziął udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu "Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego”. Na spotkaniu przedstawiciele naszej szkoły dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją projektu przed innymi zespołami z całej Warszawy. Poznali też dobre praktyki i problemy z którymi mierzyli się przedstawiciele warszawskich szkół. Wymiana doświadczeń pozwoli w przyszłości sprawnie realizować przedsięwzięcia związane ze Szkolnym Budżetem Obywatelskim.

On Monday, May 16, 2022, Mr. Tomasz Ładziak and the students took part in a meeting summarising the implementation of the project "Civic Budget Laboratory". At the meeting, representatives of our school shared their experiences related to the implementation of the project in front of other teams from all over Warsaw. They also learned about good practices and problems faced by representatives of Warsaw schools. The exchange of experiences will allow for the efficient implementation of projects related to the School Civic Budget in the future.

Przedstawiciele warszawskich szkół podczas podsumowania projektu Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego., Przedstawiciele ZSGH prezentujący realizację projektu Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

 

Warsztaty kulinarne "Stawiam na drób”
W kwietniu 2022 r. w Zespole Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich realizowany był projekt „Stawiam na drób!” skierowany do uczniów szkół gastronomicznych. Realizację projektu wspierał Związek Polskiego Mięsa. Z pomocą doświadczonych mistrzów kulinarnych przeprowadzona zostały szkolenia z części teoretycznej i praktycznej. Celem zrealizowanego przedsięwzięcia było wyedukowanie uczniów z zakresu jakości mięsa drobiowego, a także zaprezentowanie wariacji kulinarnych z polskim mięsem drobiowym w roli głównej. Młodzi adepci sztuki kulinarnej mieli szansę współpracować z szefem kuchni – Marcinem Budynkiem.
W programie szkoleń znalazły się m.in. dania z kurczaka, kaczki czy perliczek. Ponadto, uczniowie otrzymali mnóstwo przydatnych i cennych wskazówek, potrzebnych do tworzenia wyśmienitych potraw oraz ich oryginalnej dekoracji.

Culinary workshops  "I opt for poultry"
In April 2022, the Catering and Hospitality School Complex implemented the project "I opt for poultry!" addressed to students of catering schools. The project was supported by the Polish Meat Association. With the help of experienced culinary masters, theoretical and practical training was conducted. The aim of the project was to educate students on the quality of poultry meat, as well as to present culinary variations with Polish poultry meat in the lead role. Young students of the culinary art had the opportunity to work with Chef Mr Marcin Budynek.
The training programme included chicken, duck and guinea fowl dishes. In addition, students received many useful and valuable tips for creating delicious dishes and their original decoration.

 

W środę 10 listopada 2021 r. nasza szkoła wzięła udział w akcji "Szkoła do hymnu”. W tym dniu o godzinie 11:11 uczniowie w klasach odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, upamiętniając w ten sposób 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

On Wednesday, November 10th, 2021, our school took part in the "School to the hymn" campaign. On that day, at 11:11, students in class sang Mazurek Dąbrowskiego, commemorating in this way the 103rd anniversary of regaining Polish Independence.

Uczniowie podczas hymnu narodowego

 

W dniach 09-10 listopada nauczycielki naszej szkoły Pani Izabela Czyż oraz Pani Monika Rączka uczestniczyły w pokazie kulinarnym „Rarytas Lubuski w kuchni – spotkanie z gęsiną” organizowanym przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Gospodarstwie Rolno-Agroturystycznym „Dereniówka” w Lubiechni Wielkiej. Pokaz był prowadzony przez Pana Dawida Szkudlarka, zwycięzcę 6 edycji programu Top Chef, a przede wszystkim rodowitego lubuszanina. Uraczył on zaproszonych gości ciekawą propozycją potraw, których bazą były głównie gęsina oraz sarnina pochodzące z lokalnych hodowli i lasów. Pokaz miał na celu popularyzację produktów regionalnych. Zaproszonymi gośćmi byli lokalni producenci wyrobów takich jak wino czy miód. Spotkanie było ciekawym doświadczeniem kulinarnym zarówno dla amatorów, jak i dla znawców gastronomii. Serdeczne podziękowania dla Pani Grażyny Dereń właścicielki „Dereniówki” za zaproszenie.

On 09-10 November, the teachers of our school Ms Izabela Czyż and Ms Monika Rączka participated in the culinary show "Rarytas Lubuski - spotkanie z gęsiną" (Lubuskie Rarity in the kitchen - a meeting with the use of goose meat) organised by the Lubuskie Regional Product Centre at the farm "Dereniówka" in Lubiechnia Wielka. The show was hosted by Mr. Dawid Szkudlak, winner of the 6th edition of Top Chef, and above all a native Lubusz inhabitant. He treated the guests to an interesting menu of dishes based on goose meat and venison from local farms and forests. The show was aimed at popularizing regional products. The invited guests were local producers of such products as wine or honey. The meeting was an interesting culinary experience for both amateurs and experts in gastronomy. Heartfelt thanks to Mrs. Grażyna Dereń, the owner of "Dereniówka" for the invitation.

Nauczycielki przed budynkiem agroturystycznym Dereniówka, serwowane dania

serwowane dania

 

27 września w naszej szkole został zorganizowany Światowy Dzień Jabłka. Uczniowie i nauczyciele zostali poczęstowani pysznymi jabłkami prosto z targu. Akcja miała na celu promowanie spożywania jabłek na drugie śniadanie. W organizację zaangażowane były Panie Izabela Czyż i Lidia Krasnodębska oraz uczniowie klas 1ep i 3ap.

On September 27th The World Apple Day was organized in our school. Students and teachers were treated to most delicious apples straight from the food market.The campaign was to promote consumption of apples as brunch. Ms Izabela Czyż , Ms Lidia Krasnodębska and students from classes 1ep and 3ap were involved in the organization of the campaign.

 uczniowie z jabłkami

 

Wydarzenia inne 2020/2021 // Other events 2020/2021

Zapomniane Gry Sportowe    Forgotten Sports Games

Mały powrót do przeszłości i zabaw  sprzed lat - tak można podsumować obrady komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs o Zapomnianych  Grach Sportowych. Celem organizacji konkursu było przywrócenie pamięci zabawom i grom, które królowały na podwórkach i boiskach wśród starszych pokoleń, a także uczczenie Światowego Dnia Sportu na Rzecz Pokoju i Rozwoju. Duch fair play, budowanie więzi i przyjaźni to nieodłączny element sportu. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Wyróżnienie za najciekawsze prace otrzymują: Radek Seredyn z klasy 2 Hp, który przypomniał nam takie zabawy jak „Gra w kapsle”, „Gra w gumę”, „Siatkówka na trzepaku” i Wiktoria Furmańczuk z klasy 3D za przypomnienie gry „Piwko przeciwko”.
A bit of a throwback to the past and games from long ago - this is how the jury's deliberations can be summed up when evaluating the entries for the Forgotten Sports Games competition. The aim of the competition was to bring back to memory the games that used to reign in the backyards and playgrounds of older generations, as well as to celebrate the World Day of Sport for Peace and Development. The spirit of fair play, bonding and friendship building is an intrinsic part of sport. We would like to congratulate all the participants and thank them for taking part in the competition. A distinction for the most interesting work goes to: Radek Seredyn from class 2 Hp, who reminded us of such games as "Cap race", "French skipping", "Volleyball on a hanger" and Wiktoria Furmańczuk from class 3D for reminding us of the game "Little beer against.I declare war on ...".

 kolaż ze zdjęciami młodzieży grającej w „Siatkówkę na trzepaku”, zdjęcia obrazujące „Grę w kapsle” oraz przepisy gier
kolaż ze zdjęciami dzieci grających w „Piwko przeciwko” oraz przepisy gry

  

29 września obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Jabłka. W związku z tym wydarzeniem uczniom, nauczycielom oraz pracownikom naszej szkoły rozdawane były jabłka. Przy portierni wyświetlona została prezentacja podająca najważniejsze informacje dotyczące wartości odżywczej jabłek, spożycia ich w Polsce oraz na świecie. Akcja miała na celu zachęcenie do częstszego spożywania bogatych w prozdrowotne składniki odżywcze polskie jabłka.

//

On  September 29th we celebrated The World Apple Day in our school. Students, teachers and school staff were treated to apples on this day.In the vicinity of a reception desk everybody had a chance to watch a presentation showing  the most important information about their nutritious, consumption in Poland and around the world.The aim of the campaign  was to encourage us to eat more  Polish apples and  in this way become more conscious about  healthier nutrition regime.

Uczniowie trzymają kosze z jabłkami

Zdjęcie slajdu z prezentacji o treści:Wydarzenia inne 2019/2020 // Other events 2019/2020

15 listopada dyrekcja szkoły została zaproszona na święto 75-lecia powstania XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy. ZSGH reprezentowała Dobrosława Kowalska - kierownik szkolenia praktycznego. Gości przywitał p. dyrektor Mariusz Łagocki, który także pierwszy zabrał głos. Mówił o znaczeniu oświaty, nie tylko współcześnie. Na jubileusz przybyło wielu gości: powstańcy, absolwenci (Tadeusz Jarosz, Józef Sobociński, Andrzej Czaja, Halina Kondracka, Jan Kossakowski), - byli dyrektorzy XIX i dyrektorzy innych szkół, senator Marek Borowski, przewodniczący rady dzielnicy i zastępca burmistrza Pragi Płd., zastępczyni dyrektora Stołecznego Biura Oświaty, wizytatorka Warszawskiego Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Odczytano listy od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, burmistrza dzielnicy Praga Południe Tomasza Kucharskiego oraz mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Aurelii Michałowskiej. W dawne dzieje szkoły przenieśli wszystkich zebranych swymi  wspomnieniami p. Tadeusz Jarosz, Józef Sobociński, Jan Kossakowski oraz pokaz filmu zrealizowanego z udziałem  pierwszych absolwentów przez Muzeum Powstania Warszawskiego przy udziale absolwentki  szkoły Beaty Henclewskiej-Kamińskiej. Uczniowie przedstawili historię szkoły. Klamrą łączącą część oficjalną i artystyczną był film o wolności zrealizowany przez uczniów, którzy - oprócz dorosłych - także się w nim wypowiadali.Występ artystyczny pt. Wolność kocham i rozumiem przygotowali uczniowie różnych klas, a był to montaż słowno-muzyczny.

//

On 15th November the head teacher was invited to celebrate the 75th anniversary of the XIX Secondary School named after Warsaw insurgents. ZSGH was represented by Ms Dobrosława Kowalska - head of practical training. The guests were greeted by head teacher Mr Mariusz Łagocki. He spoke about the importance of education. Many guests came to the jubilee: Tadeusz Jarosz, Józef Sobocińsk, Andrzej Czaja, Halina Kondracka, Jan Kossakowski - graduates, former head teachers , head teachers of other schools, senator Marek Borowski, chairman of the district council and deputy mayor of Praga Południe district, deputy director of the Warsaw Education Office, visitator of Education Department and representatives of trade unions.

Letters from the President of Warsaw Rafał Trzaskowski, the mayor of Praga Tadeusz Kucharski and Mazovian Education Department Aurelia Michałowska were read. Tadeusz Jarosz, Józef Sobociński, Jan Kossakowski and the film made with the participation of the first graduates and the graduate Beata Henclewska - Kamińska moved us to the history of the school. The film about freedom made by students, connected the official and artistic part.The artistic performance "I love and understand freedom" was prepared by students from various classes.

 

 

30 października uczniowie klas 2e oraz 4h pod opieką pani Malwiny Grzegorczyk wzięli udział w spotkaniu z panem Burmistrzem Pragi Południe. Pan Tomasz Kucharski podziękował Naszej szkole za zaangażowanie i uczestnictwo w Senioraliach, które odbyły się we wrześniu 2019 roku w Parku Polińskiego. Zaprosił również do dalszej współpracy. W ramach podziękowania uczniowie otrzymali nagrody.

 //

On the 30th of October, students from classes 2e and 4h with the teacher Ms Malwina Grzegorczyk met with the Mayor of Praga Południe. Mr Tomasz Kucharski thanked our school for the involvement and participation in Senioralia, which took place in Poliński Park in September 2019. He also invited us for further cooperation. As a thank-you, the students received awards.

 

 

7 września 2019 roku uczniowie klas 4h oraz 2e pod opieką nauczycieli pani Teresy Rogali, Izabeli Stoczkowskiej, Anny Obryckiej oraz Malwiny Grzegorczyk wzięli udział w Dniu Seniora w Parku Polińskiego zorganizowanym przez władze Pragi Południe. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem za sprawą nie tylko przepysznych owoców i chrupek zatopionych w pysznej czekoladzie wypływającej z okazałej  fontanny ale i zdrowej sałatki warzywnej. Nasi kompetentni uczniowie częstowali również gości orzeźwiającą lemoniadą.

//

On 7th September 2019 our students from classes 4H and 2E with their teachers Teresa Rogala, Izabela Stoczkowska, Anna Obrycka and Malwina Grzegorczyk had a pleasure to take part in the Senior Day in the Poliński Park organized by the authorities of Praga Południe district. Our booth was very popular not only because of our delicious fruit and puffy snacks dipped in delicious chocolate coming out from a  splendid chocolate fountain but also a healthy vegetable salad. Our competent students were also serving the guests refreshing lemonade.

 Wydarzenia inne 2018/2019 // Other events 2018/2019

W dniu 11 maja 2019 roku odbył się festyn we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie. Była to już X edycja "Pragnienia Czytania" pod hasłem "Czytanie ze smakiem". Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności m.in. przy dekorowaniu ciasteczek z masy cukrowej (uczennice z klasy 2c z opiekunem Panią Agnieszką Konieczną) oraz wykonali  dekoracje z owoców i warzyw (uczennice z klasy 3d i 3f z opiekunem Panią Elizą Jarosińską). Imprezę uświetnił występ naszego chórku szkolnego (opiekun Pani Izabela Stoczkowska) oraz quiz o zdrowym żywieniu przygotowany przez Panią Monikę Różycką. Dużą atrakcją festynu było czytanie na scenie ciekawych fragmentów  książek. Pani Dyrektor Anna Chylińska przeczytała fragment z książki kucharskiej napisanej przez naszego patrona szkoły prof. Stanisława Bergera. 

Czekamy już na kolejną edycję w przyszłym roku! Koordynator Monika Aumüller.

//

On May 11th, 2019, a festival was held in cooperation with the Zygmunt Jan Rumel Public Library  in Warsaw. It was the 10th edition of the "Desire to Read" under the slogan "Reading with taste". The students of our school presented their skills, among others, when decorating sugar cookies (students from class 2c with the teacher Ms. Agnieszka Konieczna) and made decorations from fruits and vegetables (students from class 3d and 3f with  teacher Ms Eliza Jarosińska). The event was graced by the performance of our school choir (teacher Ms. Izabela Stoczkowska) and a quiz about healthy nutrition prepared by Ms. Monika Różycka. A great attraction of the festival was reading interesting fragments of books on stage. Head teacher Anna Chylińska read a fragment from a cookbook written by our school patron prof. Stanisław Berger.

We are looking forward for the next edition next year!

 

 

W poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i zainteresowane osoby wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez pana Miłosza Warchoła i pana Mateusza Onyszczuka. Celem spotkania było poinformowanie uczniów o funkcjonowaniu młodzieżowych rad dzielnicowych w Warszawie przed planowanym na wrzesień 2019 r. utworzeniem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe. Podczas warsztatów młodzież wyrażała swoją opinię na temat zasad wyboru, podziału mandatów, odwołania członków, współpracy z Urzędem dzielnicy i wielu innych aspektów funkcjonowania przyszłej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe.

//

On Monday, April 15th, 2019, representatives of the School Council with  other interested people took part in workshops conducted by Mr. Milosz Warchoł and Mr. Mateusz Onyszczuk. The purpose of the meeting was to inform students about the functioning of  district youth councils in Warsaw before creating the Youth Council in Praga Południe district planned for September 2019. During the workshop, the youth expressed their opinion on the selection principles, division of seats, dismissal of members, cooperation with the District Office and many others aspects of the functioning of the future Youth Council  in Praga Południe.
 

 

Jak co roku w dniu zakochanych 14 lutego rozegraliśmy szkolny walentynkowy turniej w siatkówkę. Do turnieju zgłosiło się 10 reprezentacji klas, które rywalizowały między sobą systemem pucharowym. Do ścisłego finału dotarły klasy 4de, 1cp, oraz 1e. Po zaciętym boju zwycięzcą turnieju została doświadczona klasa 4 de, na drugiej pozycji niespodzianka- klasa 1 cp, trzecie miejsce przypadło klasie 1e. Gratulujemy wyniku i zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach. Organizatorzy Zespół w-f.

//

As every year on Valentine's Day, we played a volleyball school tournament on February 14th. Ten teams of classes competed for the tournament in the cup system.  Classes 4de, 1cp and 1e  reached the final. After the fierce battle, the winner of the tournament was class 4de, the second place went surprisingly to class 1cp, third place went to class 1e. Congratulations on the result and we  invite you to participate in the next tournament. Organisers – PE teachers.

 

 

 

W dniu 26 listopada 2018r. w naszej szkole odbyła się Pierwsza kampania promująca polską paprykę z południa Mazowsza. "Wszystkie smaki i kolory papryki” to pierwsza w historii kampania promująca paprykę z zagłębia radomskiego. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest Zrzeszenie Producentów Papryki RP. Głównym celem kampanii jest zbudowanie wśród konsumentów świadomości dotyczącej walorów zdrowotnych, smakowych, różnorodności i pochodzenia papryki. Papryka świetnie wpisuje się w nasz racjonalny model żywieniowy.

 

//

 

On November 26, 2018  there was the First Campaign in our school promoting Polish peppers from the south of Masovia. "All flavors and colors of peppers" is the first campaign in the history of promoting peppers from the Radom basin. Its originator and organizer is the Association of Pepper Producers. The main goal of the campaign is to build awareness among consumers about the health, taste, diversity and origin of the pepper. Pepper fits perfectly into our rational diet model.

 

 

22 września 2018 roku uczniowie klas 1e, 2h i 3h pod opieką nauczycieli pani Teresy Rogali, Anety Tymińskiej oraz Malwiny Grzegorczyk wzięli udział w Dniu Seniora w Parku Polińskiego zorganizowanym przez władze Pragi Południe. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem za sprawą nie tylko przepysznych owoców i chrupek zatopionych  w pysznej czekoladzie wypływającej z okazałej  fontanny ale i  zdrowej sałatki makaronowej. Nasi kompetentni uczniowie częstowali również gości gorącymi wielosmakowymi  herbatami, kawą oraz gorąca czekoladą. 

//

On 22nd September 2018 our students from classes 1e, 2h and 3h with their teachers Teresa Rogala, Aneta Tymińska and Malwina Grzegorczyk had a pleasure to take part in the Senior Day in the Poliński Park organized by the authorities of Praga Południe district. Our booth was very popular not only because of our delicious fruit and puffy snacks dipped in delicious chocolate coming out from a  splendid chocolate fountain but also a healthy pasta salad. Our competent students were also serving the guests some beverages such as multi flavoured teas, coffee and hot chocolate.

 

 

W dniu 11 września 2018 r. nasza szkoła wzięła udział w projekcie Warszawska Księga Wolności 1918-2018-2118. W tym dniu przybyli do nas animatorzy Domu Spotkań z Historią. Pani Agata Kucharska i Pan Jan Skrzypczak przybliżyli oraz wyjaśnili uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły ideę projektu polegającą na złożeniu podpisów i kilku słów pod przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Z zebranych podpisów/wpisów powstanie Warszawska Księga Wolności, która 13 października 2018 r. zostanie umieszczona w kapsule czasu na następne sto lat. Za koordynację projektu w szkole odpowiedzialny był Pan Tomasz Ładziak.

 //

On the 11th of September 2018, our school took part in the Warsaw Book of Freedom 1918-2018-2118 project.  That day, animators of the History Meeting House came to visit us. Ms. Agata Kucharska and Mr. Jan Skrzypczak explained and explained to pupils, teachers and school staff the idea of the project consisting in submitting signatures and a few words under the message for future generations. From the collected signatures / entries, the Warsaw Book of Freedom will be created, which will be placed on the 13 October 2018 in the time capsule for the next hundred years. Mr. Tomasz Ładziak was responsible for the coordination of the project at school.

 Wydarzenia inne 2017/2018 // Other events 2017/2018

24 marca 2018 r. odbyło się spotkanie wielkanocna na Placu Szembeka. Nasza szkła była jednym z współorganizatorów tej imprezy. Nasi uczniowie i nauczyciele przygotowali słodki kącik.  Częstowali kawą, herbatą, ciasteczkami własnego wykonania oraz suszonymi owocami i chrupkami zanurzanymi w fontannie czekolady, która była największą atrakcją tej imprezy. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i wielką sympatią mieszkańców Pragi Południe.

 //

On 24th March an Easter meeting took place at Szembek Square. Our school was one of the co-organizers of this event. Our students and teachers have prepared a sweet corner. They served coffee, tea, cookies, dried fruits, crisps in the chocolate fountain which was the biggest atraction. Our stand was very big and a lot of Praga Południe inhabitants visited us.

 

15 lutego odbył się w naszej szkole Walentynkowy turniej siatkówki. Bo bardzo ciekawych meczach eliminacyjnych do finału dotarły klasy 3 de i 4 e. Po emocjonującym meczu i rozstrzygnięciu wyniku dopiero w dodatkowym secie, zwyciężyła klasa 4 e. Gratulujemy! 

 //

On the 15th of February a volleyball Valentine tournament took place in our school. Classes 3de and 4e got to the finals. In a very emotional match students from class 4e won the tournament.

 

Finał Świątecznego turnieju koszykówki
Drugiego stycznia odbyły się finały Świątecznego turnieju koszykówki. Zwycięzcą rozgrywek międzyklasowych została reprezentacja klasy 3 de. Gratulujemy!

 //

Final of the Christmas basketball tournament
On 2nd January final of the Christmas basketball tournament took place. Representation of class 3de won the tournament. Congratulations!

 

Świąteczny turniej koszykówki
19.12.2017 odbyły się eliminacje klasowego turnieju koszykówki. Do dalszego etapu awansowały reprezentacje klas 4 e, 3 de, 1 e i 2 c . Pólfinały i mecze o miejsca I - IV odbędą się drugiego stycznia. 
Pary półfinałowe:
2C - 4E 
3DE - 1E

 //

Christmas basketball tournament
On 19th December eliminations to the basketball tournament took place. Representatives of class 4e, 3de, 1e and 2c qualified to the next stage. The semifinals will take place on the 2nd January.
Semifinal pairs:
2c-4e
3de-1e

 

Dnia 16 grudnia 2017r. na Placu Szembeka odbyło się coroczne spotkanie Bożonarodzeniowe. Spotkanie było organizowane przez Burmistrza Dzielnicy Praga Południe. Nasi uczniowe wraz z nauczycielami, Panią Izabelą Stoczkowską i Panią Teresą Rogalą zaangażowali się w uroczystość przygotowując dla mieszkańców ciepłe napoje tj. kawa, herbata, czekolada czy też aromatyczny kompot z suszu. Dodatkowo uczniowie prezentowali zainteresowanym możliwości stworzenia własnych ozdób choinkowych z wykorzystaniem m.in. suszonych pomarańczy oraz szyszek. Dzieci mogły się także nauczyć, w jaki sposób wykonać łańcuch choinkowy z kolorowej bibuły. Organizatorzy ucieszyli zebranych mieszkańców widokiem rozbłyskującej choinki, a podczas trwania całego spotkania można było usłyszeć dźwięki dobrze wszystkim znanych kolęd w wykonaniu na żywo.

 //

On 16th December 2017 an anual Christmas meeting took place at Szembek Square. It was organized by the Mayor of Praga Południe district. Our students with their teachers Ms I.Stoczkowska and Ms T.Rogala took part in the celebration, preparing warm drinks for the residents: coffee, tea, chocolate and drink from dried fruits. In addition students showed how to prepare Christmas decorations using dried oranges. Children could also learn how to make a Christmas tree chain. The organizers pleased the residents with a flashing Christmas tree and during the whole meeting they could hear the sounds of the Christmas carols.

 

 

KU WOLNOŚCI
Dnia 23 października 2017 r. odbył się w naszej szkole autorski program artystyczno-profilaktyczny o nazwie: "Ku wolności" zaprezentowany przez grupę Wyrwani z Niewoli (Jacek „Heres” Zajkowski - artysta hip-hopowy i profilaktyk  oraz Piotr Zalewski – psycholog, profilaktyk, autor książki „Wyrwani z niewoli”).
Głównym celem autorów programu było:
1) zwiększenie świadomości młodzieży o szkodach zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych;
2) zmniejszenie skali zjawiska używania narkotyków i poprawa funkcjonowania społecznego wśród nastolatków.
Autorzy ukazali tzw. czynniki chroniące przed wejściem w różne zachowania ryzykowne.

 //

TOWARDS FREEDOM
On 23rd October 2017 an artisitc program took place in our school "Towards freedom", presented by the group "Wyrwani z niewoli".
The main goal of the program was:
1) raising awareness of young people about health and social harm, resulting from psychoactive substances;
2) reduce the drug abuse and improve social functioning among teens.
The authors have shown the factors protecting against entry into various risky behaviours.

 

23 września 2017 roku uczniowie klas 2d i 2h pod opieką nauczycieli pani Teresy Rogali, Anny Obryckiej, Anny Nadolskiej, Eweliny Zielińskiej oraz Malwiny Grzegorczyk wzięli udział w Dniu Seniora w Parku Polińskiego zorganizowanym przez władze Pragi Południe. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem za sprawą nie tylko przepysznych koreczków, pancake’ów, ciast, owoców, okazałej fontanny w czekoladzie ale i kompetentnej obsługi. 

//

On 23rd September 2017 our students from class 2d and 2h with their teachers Teresa Rogala, Anna Obrycka, Anna Nadolska, Ewelina Zielińska and Malwina Grzegorczyk had a pleasure to take part in the Senior Day in the Poliński Park organized by the authorities of Praga Południe district. Our booth was very popular not only because of our delicious canapés, pancakes, cakes, fruits and splendid chocolate fountain but also competent service.  Wydarzenia inne 2016/2017 // Other events 2016/2017

Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Rzeki Wisły

Okazją do inauguracji obchodów Roku Rzeki Wisły była 550. rocznica zawarcia II pokoju toruńskiego, dzięki któremu Królestwo Polskie odzyskało m.in. Pomorze Gdańskie

Nasz kraj i naszej region - Mazowsze  jest nierozerwalnie związany z Wisłą – Królową Polskich Rzek. Dzięki niej powstały, urosły i wzbogaciły się nasze przepiękne miasta leżące u jej brzegów.

Wisła- rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stuleci- zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii-ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania.  Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem. Wisła ...

Jan Paweł II, Gdynia 11.06.1987

W naszej szkole był  realizowany  projekt: Rok 2017 Rokiem Wisły . Koordynatorzy : Maria Szczygłów (geografia) i Monika Aumüller (biologia).  Uczniowie  przygotowali  plakaty  związane z rzeką Wisłą.  Wystawa prac i ich ocena odbyła  się w dniu 05.04.2017r. w sali 101 w ramach "Dnia Szkoły".

//

Year 2017 was proclaimed by our parliament the Year of Vistula River

An opportunity to inaugurate the celebration of the Year of Vistula River was the 550th anniversary of the Toruń Peace Treaty, after which the Kingdom of Poland regained Gdańsk and Pomerania region.Our country and our region of Mazovia is connected with Vistula - Queen of Polish rivers. Thanks to that river, our  beautiful towns situated at its banks have been created.

"Vistula, river of all Polish land, river of our history. For centuries it was flowing from the Carpathian Mountains, from the Silesia Beskid where it has its source.

River, a silent witness of many generations, our common heritage, Vistula....."

                                                              John Paul II, Gdynia, 11th June 1987

In our school the project was carried out by our coordinators: Maria Szczygłow (geography) and Monika Aumuller (biology). Students prepared posters related to the Vistula river. The exhibition took place on 5th April 2017 in room 101 on the School Day.   

 

 

W sobotę 19 grudnia władze dzielnicy Praga Południe dokonały uroczystego rozświetlenia choinki na Placu Szembeka. Burmistrz Tomasz Kucharski złożył mieszkańcom życzenia świąteczne, nie obyło się bez świątecznych kolęd i poczęstunku wigilijnego. Uczniowie naszej szkoły z klas 2de (Paulina Konopka, Bartek Dzięcioł, Czapski Mateusz, Chadaj Sebastian, Popiacka Patrycja, Klaudia Mazurkiewicz, Magdalena Szymańska), 3f (Michał Kawęcki) i 2a (Aleksandra Kręgiel, Kuba Zygański) wzięli udział w animacjach, pomagali dzieciom w zdobieniu świątecznych pierniczków, rodziców częstowali wigilijnymi potrawami kapustą z grochem i kompotem z suszonych owoców. Zebrali same pochwały i uśmiechy od uszczęśliwionych maluchów. Młodzieżą opiekowały się Panie profesor Teresa Rogala, Izabela Stoczkowska oraz Dobrosława Kowalska.
Warto nadmienić, że spotkanie było również uroczystym zakończeniem obchodów 100 lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy oraz Gocławia do Warszawy.

ipragapoludnie.pl

 

//

On Saturday the 19th December 2016 the authorities of Praga Południe district have made an ilumination of Christmas tree on the Szembek square. The mayor Tadeusz Kucharski wished the inhabitants Merry Christmas. People were singing Christmas carols and were treated with refreshments. Our students from class 2de Paulina Konopka, Bartek Dzięcioł, Mateusz Czapski, Sebastian Chadaj, Patrycja Popiacka, Klaudia Mazurkiewicz, Magdalena Szymańska, Michał Kawęcki 3f and Aleksandra Kręgiel and Kuba Zygański 2a took part in the animations, helped children in decorating the gingerbread. Parents were treated with cabbage and peas and dried fruit drink. All the children enjoyed the event very much. Our teachers Ms Teresa Rogala, Iza Stoczkowska and Dobrosława Kowalska took care of the children and students. It is worth mentioning that the meeting was also the celebration of the 100 anniversary of incorporating Grochów, Saska Kępa and Gocław to Warsaw.

W tradycyjnym już Mikołajkowym turnieju w koszykówkę uczestniczyło sześć drużyn podzielonych na 2 grupy. Do rundy finałowej przebrnęły klasa 3e oraz 2 de, gdzie po zażartej walce wynikiem 20 do 12 klasa 3e wygrała ten wesoły szkolny turniej.

//

In the traditional St.Nicholas basketball tournament participated 6 teams, divided in 2 groups. Class 3e and class 2de qualified to the final and with the result 20 to 12, class 3e won the whole tournament.

Dnia 30.11.2016r w naszej szkole został zorganizowany konkurs z okazji Dnia św. Marcina, który jest obchodzony w Polsce 11 listopada. Konkurs polegał na rozwiązaniu gry tematycznej, w której poszczególne wskazówki można było odnaleźć w różnych częściach budynku szkoły.
Laureatami konkursu są uczniowie klasy 1 h: Posztl Dawid, Mazek Julia, Januszek Mariusz, Kupis Sylwia.
Wszystkim uczestnikom gorąco gratulujemy.
Organizatorami zabawy byli nauczyciele: Monika Różycka i Ewelina Zielińska.

//

On 30th November 2016 in our school a competition was organized on the occasion of the St.Martin Day which is celebrated in Poland on 11th November. It consisted of solving a game in which the directions could be found in different parts of the school building. The winners of the contest are students of class 2h:Damian Biedrzycki, Julia Mazek, Sylwia Kupis. Congratulations to all the participants! It was organized by Ms Monika Rózycka and Ewelina Zielińska.

 


29 listopada w ramach projektu edukacyjnego "Sklepik szkolny - nasz mały biznes" naszą szkołę odwiedziła młodzież z Gimnazjum nr 5 w Legionowie. Spotkanie to miało charakter warsztatów żywieniowych, które poprowadziła Pani Izabela Stoczkowska, natomiast w rolę gospodarzy wcielili się uczniowie klasy 2A. Na początku spotkania uczniowie przyjezdnej szkoły zapoznali się z pracownią gastronomiczną oraz jej wyposażeniem, następnie uczestniczyli w krótkiej pogadance na temat rodzajów produktów zbożowych i ich roli w żywieniu człowieka. Na zakończenie warsztatów goście mieli okazje obserwować produkcję naleśników sporządzanych przez naszych uczniów, następnie degustowali smaczne owoce ich pracy.
Warsztaty te stały się dla uczniów Legionowskiego Gimnazjum niecodzienną okazją do poznania tajników gastronomii "od kuchni" a być może staną się nawet źródłem inspiracji w wyborze ich przyszłego zawodu.

//

29th November 2016 as a part of educational project: "School shop-our small business" our school was visited by students from Middle School nr 5 in Legionowo. It was a workshop conducted by Ms I. Stoczkowska while students from class 2a paid the role of the host. At the beginning of the meeting students visiting school learned about the catering lab and its equipment, then they took part in a short conversation about cereal products and their role in human nutrition. Finally the students had an opportunity to watch the production of pancakes prepared by students, then they tasted them. It was an unusual opportunity to learn the secrets of catering and perhaps even became a source of inspiration in choosing their future profession.

Dnia 09.11.2016 r. grupa uczniów z klasy 3f naszej szkoły wraz z nauczycielami Dobrosławą Kowalską, Anetą Tymińską i Teresą Rogalą wzięła udział w nagraniu programu finałowego "Top Chef. Gwiazdy od kuchni"!.
W finałowej batalii zmierzyli się ze sobą Rafał Maserak, Beata Oleszek oraz Piotr Vienio Więcławski. Presja czasu i ogromne oczekiwania Ewy Wachowicz, Macieja Nowaka i Wojciecha Modesta Amaro - jurorów konkursu, na pewno nie ułatwiały zadania finalistom. Zwyciężył Rafał Maserak. Czekamy na kolejne zmagania w jakże ciekawym z punktu widzenia naszej branży programie, ciekawe jaką formułą konkursu zaskoczą nas tym razem twórcy :)"

//

On 9th November 2016 students from class 3f with their teachers Ms D.Kowalska, A.Tyminska amd T.Rogala took part in the recording of this final program "Top Chef". In the final battle appeared: Rafał Maserak, Beata Oleszek and Piotr Vienio Więcławski. The big pressure and high expectations of ewa Wachowicz, Maciej Nowak and Wojciech Modest Amaro - the jury did not facilitate the task. The winner was Rafał Maserak. We are waiting for the next struggle in the above program.

Klasa 2de pod opieką wychowawczyni wzięła udział w konkursie promującym racjonalne żywienie młodzieży szkolnej organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Przygotowano 11 prac plastycznych (plakatów lub ulotek). 22 września 2016r cała społeczność szkolna wybierała najciekawszą pracę, która następnie została złożona wraz ze zgłoszeniem w Kuratorium Oświaty zgodnie z regulaminem konkursu. Wygrała praca nr 10 opracowana przez Laurę Opala i Klaudię Mazurkiewicz (II miejsce praca nr 11, trzecie miejsce praca nr 3). Gratulujemy. Trzymamy kciuki w dalszym etapie!

//

Class 2de took part in the competition promoting healthy nutrition, organized by Ministry of Educatiion.
11 works were prepared (posters and leaflets). On 22nd September 2016 the whole school community chose the most interesting work which was submitted with the application to the Board of Education accordin to the rules of the competition. Work number 10 won the competition. It was performed by Laura Opala and Klaudia Mazurkiewicz (2nd place - work number 11, 3rd place -work number 3). Congratulations!. We keep fingers crossed in the next stage!Uroczyste otwarcie boiska szkolnego // Play field inauguration

Dnia 23 września 2016 r. w naszej szkole miała miejsce uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska szkolnego. Wśród licznie zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas m. in.: Zastępca Burmistrza dzielnicy Praga Południe Pan Jarosław Karcz i Pan Michał Wieremiejczyk, Radny m.st. Warszawy Pan Paweł Lech, Radny Urzędu Dzielnicy Praga Południe Pan Marcin Klus, Przewodnicząca Komisji Oświatowej i Sportu Pani Irena Bartosińska, Inspektorów Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Południe Pani Halina Panufnik i Pan Andrzej Kołodziejczyk, ksiądz prałat Krzysztof Ukleja proboszcz parafii pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Dzielnicy Praga Południe Pani Katarzyna Osowiecka, Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Pan Robert Sagan, Kierownik Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Pani Iwona Gójska - sportowiec, piłkarz, trener, dwukrotny medalista olimpijski Pan Lesław Ćmikiewicz. Na naszą uroczystość również licznie przybyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dzielnicy Praga Południe.

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowo wybudowanym boisku dokonali: Zastępca Burmistrza dzielnicy Praga Południe Pan Jarosław Karcz, ksiądz prałat Krzysztof Ukleja, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Pani Anna Chylińska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Gapon oraz przedstawiciel uczniów Roksana Czeresło.
Kompleks sportowy poświęcił ksiądz prałat Krzysztof Ukleja, a oficjalne rozgrywki sportowe zainaugurował burmistrz dzielnicy Praga Południe - Pan Jarosław Karcz.
Po części oficjalnej, w miłej atmosferze, przy kawie, herbacie i słodkościach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły, w kuluarowych rozmowach goście dzielili się spostrzeżeniami i refleksjami o nowym, oddanym do użytku społeczności szkolnej wielofunkcyjnym boisku.

//

On 23rd September 2016 the opening ceremony of the school sports field took place in our school. Among the invited guests the following persons honored us with their presence : Deputy Mayor Praga Południe district - Mr Jarosław Karcz,and Mr Michał Wieremiejczyk, capital city councillor Mr Paweł Lech, Councillor District Office Mr Marcin Klus, Chair of the Education and Sports department Ms Irena Bartosińska, Inspectors of the Department of Education Ms Halina Panufnik and Andrzej Kołodziejczyk, pastor of the Parish of the Purest Heart of Mary Mr Krzysztof Ukleja, Head of the Department of Culture, Promotion and Sport Ms Katarzyna Osowiecka, Director of the District Finance Office of Education Ms Iwona Gójska, sprtsman, football player, coach, olympic medalist Mr Lesław Ćmikiewicz. Numerous headteachers of secondary schools in Praga Południe district attended the above ceremony.

The ribbon cutting ceremony at the newly built play field was performed by the mayor of Praga Południe district Mr Jarosław Karcz, the priest Krzysztof Ukleja and headteacher of Catering and Hospitality School Complex Ms Anna Chylińska, president of the Parent Council Ms Ewa Gapon and students repersentatives Roksana Czeresło. The playfield was blessed by priest Krzysztof Ukleja and the mayor Mr Jarosław Karcz inaugurated official sport competition. After the official part, in friendly atmosphere with coffee, tea and cakes prepared by teachers and students of our school, the guests shared their opinions on new multi-purpose pitch dedicated to school community.


prezentacja OTWARCIE BOISKA (proszę kliknąć na napis) // PLAYFIELD presentation


W sobotę 10 września 2016r. na Polu Mokotowskim nasza szkoła wzięła udział w imprezie plenerowej pt. "Europa zmienia Warszawę”. Celem imprezy było zaprezentowanie swojej działalności oraz projektów, które były dofinansowane z funduszy europejskich. Uczniowie z klasy 4d pod kierunkiem p. Grażyny Ładno przygotowali pokaz i naukę dekoracyjnego składania serwetek oraz propozycje drinków bezalkoholowych. Uczniowie z klasy cukierniczej pod kierunkiem p. A. Koniecznej przeprowadzili mini warsztaty cukiernicze dla dzieci ucząc ich wykonywania figurek z masy cukrowej ilustrujących postacie z bajek, dekoracji ciastek.
Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych. Była to wspaniała lekcja dla wszystkich – jak można spędzić czas razem z rodziną.

//

On Saturday, 10th September our school took part in the outdoor event "Europe is changing Warsaw". It took place at Pole Mokotowskie in Warsaw. The aim of the event was to present its activities and projects that were financed with European funds. Students from class 4d with their teacher Ms Grazyna Ładno taught how to fold napkins and prepare some soft drinks. Students from confectionery class with their teacher Ms Agnieszka Konieczna conducted a mini workshop for children, teaching them how to make figures from sugar mass, illustrating fairy tale characters and decorating cakes.
The classes attracted great interest among both children and adults. It was a great lesson for all - how you can spend time together with your family.Wydarzenia inne 2015/2016 // Other events 2015/2016

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 w miesiącu czerwcu klasa II H brała udział w Ogólnopolskim Projekcie –Rozwijamy Skrzydła Polski Lokalnej- Polska jutra czyli ”Jak osiągnąć sukces”.
Projekt był realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w Ogólnopolskiej grze pt. ”Jak osiągnąć sukces”, której właścicielem jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową .
Partnerem strategicznym tego projektu był Bank Polski a organizatorem Kongres Obywatelski.
Celem gry było ukazanie osobom wkraczającym na rynek pracy, że sukces życiowy zależy zarówno od sukcesu zawodowego, jak i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi- (w tym wyboru produktów finansowych dostosowanych do fazy aktywności zawodowej i społecznej przy uwzględnieniu potencjalnych zdarzeń losowych). Uczniowie mieli świadomość ,że na każdym z etapów gry dysponują określonym budżetem i ich decyzje muszą uwzględniać posiadane środki finansowe.
W naszej szkole wytypowani do gry zostali uczniowie klasy II H.
W trakcie gry uczniów spotykały zdarzenia losowe, które pozytywnie lub negatywnie wpływały na ich budżet. Wszystkie polecenia / zadania zapisywali na Kartach Rozliczeniowych poszczególnych Etapów w odpowiednich rubrykach / pozycjach/.Jeżeli w trakcie gry wydatki przekraczały przychody netto, grający uczniowie musieli pokryć stratę ze środków z oszczędności.
Jeżeli zabrakło im oszczędności do pokrycia wydatków – uczniowie musieli ogłosić UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ – i kończyli grę. Wszyscy uczniowie klasy II H doszli do ostatniego etapu.
Celem gry było zdobycie jak największej wartości majątku w wieku 65 lat, przy przejściu na emeryturę. Gra składała się z 5 etapów.

W trakcie gry uczniowie podejmowali decyzje:
- Finansowe, dotyczące alokacji zgromadzonych oszczędności, w różne produkty finansowe.
- Zawodowe, dotyczące udziału w szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje.
- Ubezpieczeniowe, dotyczące zakresu ubezpieczenia na poszczególnych etapach życia.
- Pozostałe, dotyczące innych wydatków konsumpcyjnych.
Po zakończeniu rozgrywki i podliczeniu majątku zdobytego przez poszczególne grupy, uczniowie przedstawili swoje wyniki.

Po zakończeniu gry uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania:
- Czy sytuacja zawodowa miała przełożenie na ich sukces finansowy/czy porażkę finansową.
- Jakie elementy przyczyniły się do pomnożenia ich majątku.
- Jakie elementy przyczyniły się do pomniejszenia majątku.
Po zakończeniu zajęć z uczniami nauczycielka przygotowała sprawozdanie wg. załączonego do gry formularza.
Klasa była podzielona na 7 grup. Wszystkie grupy wytrwały do końca. Na szczególne wyróżnienie zasługuje grupa III- Małgorzata Łęcka i Adam Drynkowski, grupa VI- Maria Wójcik, Aleksandra Oracz i Natalia Kosakowska oraz grupa IV - Katarzyna Stokowska, Karolina Marcinkowska, Małgorzata Puławska, Julia Mazek.
Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do dalszej gry, która odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017. Należy podkreślić, że uczniowie klasy II H wykazali się dużą wiedzą z przedmiotu Podstawy Działalności Gospodarczej, Marketingu jak i umiejętnością logicznego myślenia i umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji- co zaowocowało przejściem do dalszej części rozgrywek.
Należy stwierdzić, że gra była trudna i wymagała dużych umiejętności merytorycznych jak i organizacyjnych. I. Baszczyk

//

In the 2nd term of the school year 2015/2016 in June class 2h participated in the Project "Poland tomorrow" or "How to succeed". The project was implemented under the patronage of the President of Poland Andrzej Duda. Students in the project took part in the game "How to succeed" which is owned by the Institute for Market Economy.The strategic partner of this project was the Polish Bank and it was organized by Citizen Congress. The aim of the game was to show people on the labor market that success in life depends on both professional success and management of finances (including choice of financial products regarding vocational and social activity). The students were aware that at each stage of the game they have a budget and their decisions must take into account held funds. Class 2h was selected to take part in the game. During the game students met random events that positevely or negatively affected their budget. All tasks were noted on the sheets in the appropriate categories.. If during the game expenses were too high students had to take their savings. If they ran out of savings they had to declare bankruptcy and they finished the game. All students came to the last stage. The aim of the game was to get as much as possible assets at the age of 65 at retirement. The game cosisted of 5 steps. During the game students made financial, vocational and insurance decisions, training and improving their skills. After the end of the game and adding up the assets acquired by each group, students presented their results. After the game students had to answer questions about their financial success or failure, abot multiplication or reduction of their assets. After the course with the students the teacher prepared a report enclosed to the game form. The class was divided into 7 groups. The following sudents should be distinguished; Małgorzata Łęcka, Adam Drynkowski, Maria Wójcik, Aleksandra Oracz, Ntalia Kosakowska, Katarzyna Stokowska, Karolina Marcinkowska, Małgorzata Puławska, Julia Mazek. Our students qualified to continue the game which will take place in the school year 2016/2017. Students from class 2h demonstrated great knowledge of the subject Basics of Business Economic, Marketing and the ability of logical thinking and they made quick decisions which resulted in continuing the competition. It should be noted that the game was difficult

 

Dnia 18.05.16r. uczniowie kl. III e i III f uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym pt. "Adam i Ewa- miłość w literaturze" w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.

Przedstawienie "Adam i Ewa..." to porcja wyśmienitej i mądrej zabawy, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, przesycona błyskotliwymi dialogami i ciepłym humorem.

Młodzież dzięki konfrontacji współczesności z zamierzchłą, mityczną przeszłością, mogła się przekonać, że miłość nie wybiera czasu ani miejsca- zawsze jest wyjątkowa i piękna... :)

//

On 18th May 2016 students from class 3e and 3f participated in a theatre performance "Adam and Eve - love in literature", performed by actors of A. Mickiewicz National Theatre of Education from Wrocław.

The presentation "Adam and Eve..." is a portion of excellent and wise fun , full of unexpected twists and turns, brilliant dialogues and warm humour.

Our students , confronting modern and ancient times, could see that love does not choose the time and location - it is always unique and beautiful.....


Dnia 16 maja 2016 roku Katarzyna Suchodolska i Jakub Czernecki z klasy IIID nawiązali współpracę ze Studiem Kulinarnym Food Lab Studio Grzegorza Łapanowskiego, gdzie pracowali jako wolontariusze na szkoleniu kulinarnym jednocześnie podpatrując i ucząc się nowych technik kulinarnych. Mimo, że pracowali do późnych godzin nocnych, sporo się nauczyli i zamierzają kontynuować współpracę.

//

On 16th May 2016 Katarzyna Suchodolska and Jakub Czarnecki 3d started cooperating with Culinary Studio, Grzegorz Łapanowski Food Lab Studio, where they worked as volunteers on culinary training ,at the same time observing and learning new culinary techniques. hey worked long hours, they learned a lot and they are going to continue the cooperation.


Rocznica wybuchu Powstania w warszawskim getcie
19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło Powstanie. To był bohaterski akt zbrojny, bez precedensu. I bez szans. Pamięć o nim jest żywa do dziś. Z tej okazji uczniowie kl. 4e obejrzeli w bibliotece film Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943. Była to internetowa premiera filmu zorganizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

//

Anniversary of the uprising in the Warsaw ghetto.
On 19th April 1943 the uprising broke out in the Warsaw ghetto. It was an heroic act without chance. To commemorate that event students of class 4e watched the movie "There was no hope. Uprising in the Warsaw ghetto". It was presented in the school library. It was an internet premiere organized by the Museum of History of Polish Jews Polin.


Dnia 28 lutego 2016r. o godzinie 18.00 w hotelu Marriott restauracji Lilla Weneda nasi uczniowie P.Kopania i M.Nowak brali udział w realizacji przedsięwzięcia „Kolacja Charytatywna” Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.
Celem Kolacji było zebranie funduszy na rzecz opuszczonych i osieroconych dzieci mieszkających w SOS Wioskach Dziecięcych.
Specjalnie dla gości gotowali znani kucharze z całej Polski, m.in. Anna Starmach, Grzegorz Łapanowski, Tomasz Purol, Michał Kuter, Paweł Oszczyk, Paweł Mieszała, Tomasz Deker oraz pomysłodawca i ambasador akcji - Tomasz Jakubiak, a nasi uczniowie byli ich asystentami.
Podczas tego wyjątkowego wieczoru było serwowanych 5 dań degustacyjnych, odbyły się występy muzyczne –Natalia Kukulska a także wystąpił teatrzyk "Czerwony kapturek" w wykonaniu dzieci z SOS Wiosek Dziecięcych.

//

On 28th February 2016 at 6pm at Marriott restaurant Lilla Weneda our students Przemysław Kopania and Marcin Nowak participated in the project "Dinner Charity" SOS Children's Villages. The aim of the dinner was to collect funds for abandoned and orphaned children living in SOS Children's Villages. Cook top chefs were cooking especially for the guests, among others: Anna Starmach, Grzegorz Łapanowski, Tomasz Purol, Michał Kuter, Paweł Oszczyk, Paweł Mieszała, Tomasz Deker and the inventor and ambassador Tomasz Jakubiak. Our students were their assistants. During this special evening five tasting dishes were served and musical performance with Natalia Kukulska took place. The play "Little Red Riding Hood" was performed by children from the SOS Children's Villages.

 


Tradycyjny Szkolny Klasowy Mikołajkowy Turniej w koszykówkę wygrała klasa 1a w składzie; M. Mikiłajczyk, P. Wożniak, N. Kostrzewa, D. Janduła, i A. Rudnik. zwycięska drużyna w zażartym finale wygrała 12:4 z klasą 3e. Gratulujemy.

//

The school Santa Claus basketball tournament was won by class 1a :M. Mikołajczyk, P.Woźniak, N.Kostrzewa, D.Janduła, A.Rudnik. In the final they won 12:4 with class 3e. Congratulations!

 

 

W czwartek 29 października uczestniczyliśmy w otwarciu "Food Lab Studio" Grzegorza Łapanowskiego.

Miejsca stworzonego przez profesjonalistów, pasjonatów dobrego jedzenia i specjalistów od organizacji eventów.

Wśród zaproszonych gości znalazło się wiele sław ze świata kulinarnego, gastronomii.

informacje ogólne: foodlabstudio.pl
na temat otwarcia: www.facebook.com/FoodLabStudio/

//

On Thursday 29th October we took part in opening "Food Lab Studio" of Grzegorz Łapanowski.

It is a place created by professionals, good food passionates, specialists in events` organization.

Among the guests there were a lot of culinary celebrities.

general information: foodlabstudio.pl
on the opening: www.facebook.com/FoodLabStudio/

 

UCZTA DLA 5 TYSIĘCY OSÓB - NIE MARNUJ JEDZENIA
Dnia 17 października 2015 roku przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie uczniowie klasy 2 d wraz z wychowawcą p. Pauliną Ciesielską oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni rozdawali 5 tysięcy ciepłych posiłków.
Akcja miała na celu ukazanie problemu marnowania żywności w Polsce. W ciągu roku w Polsce wyrzucanych jest około 9 ton żywności. Młodzież z naszej szkoły wraz z kucharzami prezentowała jak racjonalnie gospodarować żywnością, aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku.
Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

//

Feast for five thousand people - don`t waste food
On 17th October 2015 students from class 2d with their form teacher Ms Paulina Ciesielska and the Polish Association of Chefs and Pastry Chefs gave out five thousand hot meals in front of the Palace of Science and Culture. The purpose was to show how much food is being wasted in Poland. Every year about 9 tons of food is being discarded. Students together with the chefs showed how to prevent food waste and use it in reasonable way.
The whole event received much attention from people passing by.

Witaminowe gadżety

Dnia 8 października 2015 roku uczniowie klas 2 d i 2 e pod opieką p. Beaty Pręgowskiej i p. Pauliny Ciesielskiej przygotowywali witaminowy poczęstunek z okazji wręczenia Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka.

//

Vitamin gadgets

On 8th October 2015 students from classes 2d and 2e with their teachers Ms Beata Pręgowska and Paulina Ciesielska prepared vitamin treat on the occasion of handing Janusz Korczak educational award.

 

W dniach 31.08-02.09 2015r. nasi uczniowie z klasy 4d Przemysław Kopania i Kamil Przewdziecki uczestniczyli w międzynarodowym szkoleniu cukierniczym. Szkolenie prowadził Christophe Domange w Cité du Chocolat Valrhona we Francji, a temat szkolenia brzmiał "Classics and Essentials". Podczas szkolenia uczyli się pracować na różnych czekoladach Valrhona. Jak i również sporządzali klasyczne ciasta i desery tj: lemon curd, tort sachera, macarons, ganache, tarty, praliny itp. z wykorzystaniem czekolad Valerhona. Szkolenie było bardzo ciekawe i interesujące.
Akademia, jak i fabryka znajdują się w pięknym miasteczku Tain-l'Hermitage nad rzeką Le Rhone.

//

From 31st August to 2nd September 2015 our students from class 4d Przemysław Kopania and Kamil Przewdziecki took part in international confectionary training. It was carried out by Christophe Domange in Cite du Chocolat Valrhona in France. The topic of the training was "Classics and Essentials". During the training they practised with Valrhon chocolate. They also prepared classical cakes and desserts : lemon curd, sacher gateau, macarons, ganache, tarts etc. The training was very interesting. The Academy and the factory are situated in beautiful town Tain-l`Hermitage on the Le Rhone river.Wydarzenia inne 2014/2015 // Other events 2014/2015

Jubileuszowe X Święto Baraniny w Ustroniu
Dnia 15 sierpnia 2015 r. w Ustroniu odbyły się X Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny, organizatorami wydarzenia byli Leszek Makulski i Jan Sztefek Wielki Zbójnik Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim. Podczas imprezy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności praktyczne. Na rynku gdzie odbywała się impreza wykonali pokaz kulinarny, za który zebrali wiele pochwał. Przygotowali: „baraninę duszoną w malinach, mus z selera, jabłka i czarnuszki, seler marynowany w dresingu malinowym, ciasteczko z bundzem i sałatkę z malinami”.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy odwagi.

//

Lamb Day in Ustronie
On 15th August 2015 X Polish Championship in serving lamb took place in Ustronie. It was organized by Leszek Makulski andJan Sztefek "highland robber" in Śląsk Cieszynski. During the event students of our school had the opportunity to present their practical skills. On the market, where everything took place, they made a culinary show which was applauded by the public. They prepared lamb stew with rasberries, apples, fennel flower, pickled celery in rasberry dressing, cake with sheep cheese and rasberry salad.
We thank you very much and congratulations

Dnia 30.05.2015 r. w Akademii Efektywnej Przedsiębiorczości MAKRO w Al. Jerozolimskich 184 w Warszawie, odbył się finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS), którego pomysłodawcą i organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W skład komisji oceniającej potrawy weszli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz p. Jarosław Uściński –Prezes, p. Piotr Szczygielski –Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.
Nad przygotowaniem stanowisk i czystością prac, dbałością o surowce, oraz nad prawidłowym zastosowaniem procesów technologicznych i technik kulinarnych, także nad przestrzeganiem receptur i reżimu czasowego czuwała 3-osobowa komisja techniczna składająca się z uczniów wydelegowanych ze szkół gastronomicznych z ul. Majdańskiej i ul. Poznańskiej.
Wyłoniono zwycięzców:
I miejsce –Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, przepis na "Piernego" jelenia z sosem sechlońskim podanego z zapiekanym pasternakiem i prażonym jabłkiem.
II miejsce –Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, przepis na Podhalański comber jagnięcy podany na polencie ze śliwką szydłowską, z pieczonymi kolorowymi marchewkami i karmelizowanym jabłkiem łąckim
III miejsce –Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, przepis na Cielęcinę z rogożą.
Wręczono także wyróżnienia:
• Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Złockiem z siedzibą w Muszynie, przepis na Ciasto fasolowe przekładane konfiturą z jabłka łąckiego, suski sechlońskiej, miodu wielokwiatowego i miodu pitnego na puszystym sosie waniliowym
• Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, przepis na Delikatną kaczkę sous-vide podaną na purée ze słodkiego ziemniaka w towarzystwie pasztetu gęsiego w otoczce z wiśni nadwiślanek oraz purée z topinamburu i jabłka łąckiego
• Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, przepis na Aromatyczną przepiórkę z pastewnym krokietem, winną kapustą i sosem z palonego masła.

//

On 30th May the final of IV edition Competition for cooking secondary schools took place in the Academy of Efective Enterprise Makro on 184 Al. Jerozolimskie in Warsaw. The schools were competing for the best recipe using registered products with protected origin and guaranteed quality. The competition was organized by Ministry of Agriculture and Rural Development. The jury consisted of representatives of Ministry of Agriculture, Polish Chamber of Regional Product - Mr J. Uściński and Mr P. Szczygielski.
Students from Cooking Schools on Majdańska and Poznańska street prepared the workplace and checked the products, culinary techniques and procedures which were observed during the competition.
The winners are:
I place - Complex of Cooking Schools in Gorzów Wielkopolski; recipe for deer with roasted parsnips and apple
II place - Complex of Cooking Schools in Wrocław; recipe for saddle of lamb with plums, roasted carrots and caramelised apple
III place - Complex of Cooking Schools in Olsztyn; recipe for veal
There were also some distinctions:
• - Cooking Secondary School in Muszyna; recipe for bean cake with apples, honey and vanilla sauce
• - Complex of Economic Schools in Rzeszów; recipe for duck with potato puree, goose pate, cherries and artichoke and apple puree
• - Complex of Cooking Schools in Gorzów Wielkopolski; recipe for wildfowl with croquette, cabbage and butter.

 

 

ARS- "czyli jak dbać o miłość”

Od listopada 2014r. w klasach Ih, Ig1, Ig2, IIh i IIIh był realizowany program edukacyjny „ARS- czyli jak dbać o miłość”.
Organizatorem tego projekty jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Koordynatorem w naszej szkole była p. A. Chalhoub. Przeprowadzono cykl tematów poświęconych zagadnieniom wpływu używania substancji psychoaktywnych na ludzką miłość. Celem tego programu edukacyjnego było dostarczenie młodzieży wiedzy o wpływie substancji psychoaktywnych na zachowania. Zwłaszcza interesowało nas zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanych z używaniem tych substancji.
Ludzkiej miłości nie służy picie alkoholu, palenie tytoniu i używanie narkotyków.

//

ARS - " how to care about love"

Educational program ARS - "how to care about love" has been carried out in classes Ih, Ig1, Ig2, IIh and IIIh since November 2014. It was organized by the sanitary epidemiological station in Warsaw - the department of health education. Ms A. Chalhoub was coordinating the project. The influence of psychoactive substances on love was being discussed. The purpose of that educational program is providing information about the influence of those substances on people`s behaviour, especially prevention of risky behaviour after using those substances.
You don`t enjoy love if you drink alcohol, smoke and use drugs.

 

 

Dnia 15.04.2015r. w szkole odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. „Kocham oliwę”. Krótki kurs teoretyczny na temat historii, rozwoju, zbioru oliwek oraz produkcji różnych gatunków oliwy poprowadziła pasjonatka i jednocześnie profesjonalistka Anna Machera. Po wstępie teoretycznym uczestnicy przystąpili do nauki degustacji oliwy i zapoznania się z różnymi smakami oliwy z oliwek. Już teraz zapraszamy na warsztaty, których tematem będzie „Wpływ oliwy na smak potrawy”.

//

On 15th April 2015 a training for teachers "I love olive oil" took place in our school. It was a short theoretical course about the history, harvest and production of different species of olive oil led by a fiend and a professional Anna Machera. After presenting theory the participants were taught how to taste olive oil and its different flavours. The next meeting will be about "The impact of oil on the flavour of the dish"and everybody is welcome.

W dniu 15 stycznia 2015r. w szkole odbyły się warsztaty kulinarne szkoleniowe dla firmy WSiP, które były prowadzone przez naszych nauczycieli B.Pręgowską i J.Witak. Temat warsztatów ”W poszukiwaniu tortilli". Po warsztatach odbył się konkurs dla uczestników. Nasza współpraca z wydawnictwem cały czas rozwija się. W roku 2012/13 podczas ogólnopolskiego konkursu „Życie ze smakiem…” firma nagrywała film i prowadziła wywiady z nauczycielami przedmiotów zawodowych, które to materiały zostały wykorzystane do promocji szkolnictwa zawodowego.

//

The 15th of January 2015 culinary workshop for the WSiP publisher took place in our school. It was carried out by our teachers B.Pręgowska and J.Witak. The subject of the workshop was "Looking for tortilla”. After that a competition for the participants was held. Our cooperation with the publisher is constantly developing. In 2012/13 during the Polish competition „Tasty life” the company made a film and interviewed our teachers of vocational subjects, which was used to promote vocational education.

Dnia 10 grudnia 2014 r. gościliśmy przedstawicieli firmy Sea chefs i ambasady Szwajcarii. Firma Sea chefs zajmuje się zarządzaniem usług hotelowych w żegludze rzecznej i morskie na całym świecie. Istnieje możliwość dla absolwentów i uczniów klas czwartych zatrudnienia na różnych stanowiskach: kucharz, kelner, cukiernik, houskeeping i inne związane z pracą na statku. Warunkiem jest znajomość języka angielskiego i mile widziana niemieckiego, umiejętności zawodowe oraz wysoka kultura osobista. Zatrudnienie w firmie See chefs daje możliwość podjęcia fascynującej pracy oraz odwiedzenia ciekawych miejsc na świecie.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Sea chefs.

//

The 10th of December 2014 we were visiting the representatives of the Sea Chefs company and the Swiss Embassy. The company Sea Chefs manages the hotel services in the sea shipping and inland waterway shipping. There is a possibility of employing the graduates of our school on the posts of chef, waiter ,housekeeping and other jobs on the ship. The command of English is a necessity in the inland waterway shipping, while the command of German language gives the possibility of working in the sea shipping.
Find out the presentation and take the challenge to have the possibility of having a fascinating job and visiting interesting places in the whole world.

Dnia 26 listopada 2014r. nasze grono pedagogiczne – zawodowcy mieli okazje uczestniczyć na żywo w finale 3 edycji TOP CHEF.
Uczestnicy programu muszą być perfekcyjni w każdym calu i posiadać różnorodne zdolności. Przyrządzają oni wyszukane potrawy. Program sprawdza podstawowe predyspozycje do bycia szefem kuchni, a także poddaje próbie wszechstronność i kreatywność uczestników. A wszystko weryfikowane jest za pomocą kulinarnych zadań. Uczestników podczas konkurencji ocenia jury w składzie Ewa Wachowicz, Maciej Nowak i Grzegorz Łapanowski, na którego czele jest Wojciech Modest Amaro.

//

On the 26th of Nov. our school board – professionals had an opportunity to participate in a live final of third edition of Top Chef series. The participants of the programme must be perfect in every sense and possess multiple qualities as they are preparing sophisticated dishes. The series tests the very basic predisposition to being a chef as well as it puts to a test the candidates’ versatility and creativity as well. All of that takes a place through cooking tasks. The jury consist of Ewa Wachowicz, Maciej Nowak and Grzegorz Łapanowski, whose leader is Wojeciech Modest Amaro.

Dnia 22 listopada 2014r. w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach realizowanego projektu „Szkoła na widelcu”. Projekt zakłada działania edukacyjne, które maja budować wiedzę i świadomość na temat zdrowego jedzenia wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli i personelu kuchennego.
Do celów pośrednich projektu należy m.in.: przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży, zaszczepienie zdrowych nawyków żywieniowych, a dzięki temu poprawa stanu zdrowia młodego pokolenia i w perspektywie – całego społeczeństwa
Warsztaty były prowadzone przez pana Grzegorza Łapanowskiego - "Żyje by jeść, gotuje by żyć. I kocham to co robię”.

//

On the 22nd of November 2014, in our school workshops were conducted as a part of project called "Szkoła na widelcu". This project is aimed at educating and raising awareness about healthy eating amongst children, parents, teacher and kitchen staff. It also includes prevention tips against obesity by promoting good eating habits and thus, helps to improve health of the young generation and in the long run – of the whole society.
Workshops were conducted by Mr. Grzegorz Łapanowski - "I live to eat, cook to live. I love what I do".

"Dzień wody"
Dnia 14 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. prof. S. Bergera został zorganizowany „Dzień wody”.
Wydarzenie to było odpowiedzią na prośbę Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, która skierowała apel do szkół o zorganizowanie takiego dnia w szkole. Inicjatywa miała na celu przedstawić młodzieży, że należy spożywać wodę, a ograniczać spożywanie słodzonych napojów gazowanych, które są bardzo kaloryczne i są przyczyną powstawania wielu chorób tj. cukrzyca, otyłość.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z filmem edukacyjnym, który przedstawiał sposób oczyszczania wody oraz licznymi hasłami i plakatami. „Dzień wody cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów”.

//

"Water’s day"
On the 14th of November 2014 in our hotelary and culinary vocational school under name of prof. S. Berger we had water’s day organized.
The event took place in response to a request from Education Office in Warsaw, which promoted such day to take place. This initiative was aimed at promoting drinking water instead of sweet soda drinks which can be unhealthy and cause many diseases including diabetes or obesity.

Students could watch an education movie about the cleansing process of water as well as many posters and slogans. Water’s day was very popular among students.

14 listopada po raz kolejny odbyły się w naszej szkole Targi Pracy OHP.
Od rana miłe, znane nam z ubiegłego roku, przedstawicielki OHP, czekały na uczniów z bogatą ofertą miejsc, w których młodzi ludzie mogą pracować po lekcjach.
Zainteresowani uczniowie mogli w czasie przerw zapoznać się z propozycjami pracy oraz z zasadami podejmowania zatrudnienia. Chętni będą mogli zatrudnić się w przedstawianych firmach po dopełnieniu formalności.
Zarówno organizatorzy, jak i uczniowie, byli zadowoleni ze współpracy. Na wiosnę planujemy ponowne spotkanie uczniów z paniami z OHP w naszej szkole.

//

On the 14th of November for another time we held Work Fair OHP in our school.
From the morning, kind representatives of OHP were waiting to promote a wide offer of positions, where young people can work after school time. Students who were interested could learn about job offers and how to begin employment. Volunteers may be employed at the companies presented after minor formalities.
Both the organizers and students were satisfied with this cooperation. In Spring we’re planning another meeting with OHP in our school.


"Embargówki”
Od 15 października cała szkoła je jabłka! W związku z rosyjskim embargo Agencja Rynku Rolnego wspiera polskich rolników dokonujących wycofania z rynku między innymi jabłek na bezpłatną dystrybucję. Dzięki temu programowi korzystamy z dostaw polskich jabłek.
Jabłka są doskonałym owocem spożywanym na surowo ze skórką (umyte!). Przeznacza się je także na przetwory (kompoty, przeciery, soki…) oraz sporządza się potrawy np. zupy, desery, zakąski i dodatki do drugich dań.
Jabłka są smaczne, niskokaloryczne, zawierają wodę, cukry proste, błonnik, pektyny, kwasy organiczne oraz zasadotwórcze składniki mineralne.
Jedzmy jabłka na zdrowie!

//

"Embargo apples"
Since the 15th of October all of our students have been eating apples! Agricultural Market Agency has been supporting the Polish farmers who withdrew their apples because of the Russian embargo. Thanks to this programme we benefit from a supply of Polish apples.

Apple is a perfect fruit to eat raw with skin (after washing!) We also use with marinates and preserves (pomaces, juices, stewed fruits) or meals such as soups, aperitifs and in addition with other dishes. Apple is tasty, low calory, it contains water, sugars, fibre, pectins, organic acids and alkalie mineral compounds.
Eat apples to be healthy!

Dnia 25 i 26 września 2014 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty z panem Arkadiuszem Graczykiem, pracownikiem Straży Pożarnej w Warszawie. Uczniowie mieli okazje zapoznać się z rodzajami i zasadami użycia gaśnic oraz środków gaśniczych na terenie naszej szkoły. Ważnym elementem szkolenia były zajęcia praktyczne, które umożliwiły uczniom przypomnienie oraz utrwalenie zasad postępowania podczas udzielania pierwszej pomcy w nagłych wypadkach.

//

On the 25th and 26th of Sept. 2014 we had special workshops with Mr. Arkadiusz Graczyk an employee of Warsaw’s Fire Department. Our students had a chance to learn more about the types and usage of fire extinguisher and other extinguishing means in our school. An important part were practical lessons where students could revise and remember the procedure to follow when giving first aid in case of emergency.Wydarzenia inne 2013/2014 // Other events 2013/2014

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w Maratonie Pisania Listów. Pisaliśmy listy w obronie Sudanki Meriam Yehya Ibrahim skazanej na śmierć i karę chłosty za ,,apostazję'' ,,cudzołóstwo''.
W akcji pisania listów wzięło udział kilkudziesięciu uczniów kilku nauczycieli. Wzywaliśmy w nich władze Sudanu do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Meriam Yehya Ibrahim, ponieważ jest ona więźniarką sumienia, skazaną wyłącznie z powodu przekonań religijnych i tożsamości.
Listy w obronie sudanki zostały wysłane na adres Ministera Sprawiedliwości Sudanu Mohameda Bushary Dousa.

//

Our teachers and pupils took place in a Letter Writing Marathon. We were writing letters in defense of Sudanki Meriam Yehya Ibrahim sentenced to death and whipping for adultery.
Many pupils and a few teachers participated in the movement. We wrote to Sudan’s authorities to immediately release Meriam Yehya since she is a prison of her own conscience, and being sentenced only because of religious beliefs and identity.
Letters in defense of her were sent to Sudan’s Minister of Justice Mohammad Bushar Dous.