Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych 2023/2024 // European Day of Languages 2023/2024

Dnia 26 września wraz z uczniami obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Przyłączając się do projektu Europejskiego Dnia Języków Obcych wraz z 700 milionami Europejczyków z 46 państw  przyczyniamy się do większego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. Zdajemy sobie sprawę z faktu iż różnorodność językowa świadczy o bogactwie dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.
Z okazji tego dnia  uczniowie wykonali piękne plakaty nawiązujące do ich zainteresowań językowych. W tym roku szkolnym do szkół średnich powrócił język łaciński, w związku z czym uczniowie przedstawili sentencje w języku łacińskim. Na lekcjach języka obcego uczniowie rozwiązywali zagadki językowe, a w czasie  przerw wszyscy mieli okazję zapoznać się z ciekawa prezentacją multimedialną związaną Europejskim Dniem Języków Obcych. 
                                                                                      

On September 26th , together with our students, we celebrated Foreign Languages Day at our school. By joining the European Day of Foreign Languages project together with 700 million Europeans from 46 countries, we are contributing to greater understanding between different cultures. We realize that linguistic diversity testifies to the richness of our continent's cultural heritage.
To celebrate the day, our students made beautiful posters relating to their linguistic interests. This school year,  Latin language returned to secondary schools, so students presented quotes in Latin. In foreign language classes, students solved language puzzles, and during breaks everyone had the opportunity to get acquainted with an interesting multimedia presentation acknowledging  the European Day of Foreign Languages.                                                                                      

plakaty wykonane przez uczniów plakaty wykonane przez uczniów

 

 

 

 

Europejski Dzień Języków Obcych 2022/2023 // European Day of Languages 2022/2023

Dnia 10 października odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Uczniowie przygotowali plakaty i prezentacje multimedialne nawiązujące do kultury innych krajów. Prace wykonano  w języku angielskim i niemieckim. W tym roku dominowała tematyka związana z odejściem do wieczności Królowej Elżbiety II. Uczniowie rozwiązywali kwizy i zagadki związane z wiedzą o krajach posługujących się językami nauczanymi w naszej szkole jak również poznawali ciekawostki przygotowane przez nauczycieli. Zespół Języków Obcych

On October 10, a Foreign Languages Day was held at our school. Students prepared posters and multimedia presentations referring to the culture of other countries. The works were done in English and German. This year the dominant theme was related to the passing to eternity of Queen Elizabeth II. Students solved quizzes and riddles related to the knowledge of countries speaking the languages taught at our school as well as learned interesting facts prepared by teachers. Foreign Language Team

prace wykonane przez uczniów z okazji dnia języków obcych

 

Europejski Dzień Języków Obcych 2021/2022   //  European Day of Languages 2021/2022

W ostatnim tygodniu września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Trudno uwierzyć, ale upłynęło już  dwadzieścia lat od ustanowienia tego święta przez Radę Europy dnia 26 września 2001 r. Rada była przekonana, iż „różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego zrozumienia pomiędzy kulturami oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik stanowiący o bogactwie różnorodności kulturowej naszego kontynentu...”.
Uczniowie naszej szkoły wykonali prezentacje multimedialne, którymi podzielili się w wymianie między klasami. W tym obszarze współpracowali również wspomagający uczniów nauczyciele języków obcych. W związku z ograniczeniami wynikającymi z utrzymującą się wciąż pandemią Covid-19 uczniowie obejrzeli w swoich klasach przygotowane przez siebie prezentacje związane z bogactwem kultury krajów europejskich m.in. Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec i Włoch.

This year we celebrated the European Day of  Foreign Languages during the last week of September. It so hard to believe that it has been celebrated for 20 years .This Day was established by The Council of  Europe on 26th  of  September. 2001.  The idea ”stems from the Council of Europe's conviction that a language is a tool for achieving greater intercultural understanding and a key element in the rich cultural heritage of our continent”.
Our students made their own multimedia prsentations, which they shared among other classes. In this area there was an active cooperation of foreign language teachers who supported their students. Due to the restrictions of Covid-19 pandemic our students watched presentations in their own  classrooms. The presentatiions were related to the cultural heritage of countries like The Great Britain, Ireland, Spain, Germany and Italy.

 

 

Europejski Dzień Języków Obcych 2020/2021 // European Day of Languages 2020/2021

W pierwszym tygodniu października obchodziliśmy w nasze szkole Dzień Języków Obcych. Uczniowie wykonali plakaty związane z  różnorodną kulturą innych krajów na świecie. W warunkach panującej pandemii Covid -19 musieliśmy zachować bezpieczne  odległości w związku z czym uczniowie obejrzeli prezentacje wykonane przez swoich kolegów w wyłącznie w klasopracowniach. W tym roku  szczególną uwagę zwrócono na użycie form grzecznościowych obowiązujących w różnych językach świata.  

//

The Day of Foreign Languages was celebrated at our school during the first week of October. Students had made beautiful posters referring to diverse culture of other nations and countries. Taking into consideration Covid-19 pandemic necessity of social distancing, students watched. Power Point presentations in their classrooms. The special emphasis was put on everyday phrases which show  politeness and respect to other people.

Zwroty grzecznościowe w różnych językach obcych. Atrakcje krajów anglo-i hiszpańskojęzycznych.Europejski Dzień Języków Obcych 2019/2020 // European Day of Languages 2019/2020

Na początku października obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Główną ideą tego święta jest pokazanie, jak różnorodna kulturowo i językowo jest Europa. Każdego roku poprzez różne aktywności staramy się promować europejskie kraje i ich kultury. W tym roku służyły do tego kolorowe wielojęzyczne plakaty, które zachęcały uczniów do nauki języków obcych.

//

The European Day of Languages was celebrated at our school at the beginning of October. The major idea behind this holiday is to show how diverse in terms of culture and language Europe can be. Every year we try to promote European countries and their cultures through different activities. This year colourful multilingual posters encouraged students to study foreign languages.

 

 
Europejski Dzień Języków Obcych 2018/2019 // European Day of Languages 2018/2019

09.10.2018 obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to coroczne święto ustanowione przez Radę Europy, które ma na celu promowanie kultury oraz różnorodności językowej krajów europejskich. Uczniowie wykonali plakaty dotyczące historii, sztuki, kultury,  kuchni oraz języka wybranych krajów.  W ramach tego dnia odbył się również mini koncert, podczas którego uczniowie  klasy II c oraz II e zaśpiewali piosenki w języku hiszpańskim oraz ukraińskim.

//

On  September  9th we celebrated the European Foreign Language Day at our school. It is an annual holiday established by the Council of Europe, which aims to promote the culture and linguistic diversity of European countries. Students made posters about  history, art, culture, cuisine and the language of selected countries. As part of that day, there was also a mini concert during which students from Class II c and class II e  sang songs in Spanish and Ukrainian.


 

 
Europejski Dzień Języków Obcych 2017/2018 // European Day of Languages 2017/2018

W ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych odbyła się w naszej szkole wystawa plakatów przygotowanych przez uczniów. Prace przedstawiały kulturę, historię, kuchnię oraz języki wybranych krajów. Ponadto na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego wyświetlone zostały prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów propagujące różnorodność językową i kulturową Europy. Celem wydarzenia było podkreślenie znaczenia nauki języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie.

//

 During the European Day of Foreign Languages a poster exhibition was held at our school , prepared by the students. The works show culture, history, cuisine and languages of different countries. In addition to English and German lessons students prepared multimedia presentations promoting linguistic diversity and European culture. The aim of the event was to emphasize the importance of learning foreign languages not only at school.Europejski Dzień Języków Obcych 2016/2017 // European Day of Languages 2016/2017

Aby świętować Europejski Dzień Języków Obcych uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty dotyczące kultury, historii, kuchni oraz języków wybranych krajów. Podczas prezentacji multimedialnej zmagali się z tzw. "łamańcami językowymi" próbowali odgadnąć przysłowia w różnych językach oraz poznali najdłuższe polskie słowo. Dowiedzieli się jak powiedzieć 'Witaj' podczas podróży po innych krajach. Poznali także wielojęzyczną wersję piosenki 'Mam tę moc' z filmu Kraina Lodu.

//

To celebrate European Day of Languages students from our school prepared posters about culture, history, cuisine and languages of different countries. During the presentation they tried to say tongue twisters, guess proverbs in other languages and they knew the longest Polish word. They learnt how to say Hello while visiting other countries. Students also had a chance to listen to a multilingual version of Let it go from Frozen.
Europejski Dzień Języków 2014/2015 // European Day of Languages 2014/2015

29 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Jest to coroczne święto ustanowione przez Radę Europy, które ma na celu promowanie nauki języków obcych. Uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty edukacyjne promujące języki europejskie oraz kulturę wybranych krajów europejskich. Wszyscy mogli podziwiać prace naszych uczniów oraz bawić się w rytmie znanych europejskich melodii. Nauczycielki języka angielskiego Anna Obrycka i Aneta Tymińska służyły radą i pomocą w realizacji tego projektu.

//

On the 27th of September we celebrated the European Day of Languages in our school. The main aim of this day, established by European Council, is to promote learning foreign languages. The students of our school presented their educational posters, which promoted not only learning foreign languages but also the cultures of some european countries. Everybody could admire our students’ projects to the rythme of famous european tunes. The English language teachers: Anna Obrycka and Aneta Tymińska supported the students in this venture.