Dzień dziecka

Dzień dziecka 2023/2024 // Children`s day 2023/2024

W środę 29 maja 2024 r. samorząd uczniowski wraz z nauczycielami zorganizował obchody Dnia Dziecka. Po pięciu skróconych lekcjach społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, gdzie odbył się konkurs "Bergeriada, czyli międzyklasowy konkurs wiedzy o patronie szkoły” oraz jedenasta edycja zabawy "Bergerki i Stasieńki”.
Bergeriada składa się z trzech zadań, które miała wykonać każda klasa. Zadanie pierwsze polegało na wzięciu udziału w pięciu konkurencjach sportowych tzw. Piątce Bergera, przygotowanych przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego. Najszybciej na 60m przebiegł Gracjan Dzik z kl.4ehp, najwięcej goli na bramkę strzelił Władysław Kowalski z kl.1ap, 200 razy przez skakankę skoczyła Weronika Nowak z kl.1hp oraz Jakub Rachwał z kl.2c i Wojciech Koszycki z kl.1dp najlepiej rzucali ringo. Zadanie drugie polegało na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej pt. ,,Ulotka informacyjna na temat tworzenia muralu”. Prace klas wyeksponowane zostały na sztalugach w sali gimnastycznej, a najwyżej została oceniona ulotka nr 7 uczennic z kl.2hp. Trzecie zadanie dotyczyło biografii profesora Stanisława Bergera oraz zasad zdrowego stylu życia.
Do finałowego quizu zakwalifikowały się klasy: 3ap, 2hp i 1ap, w którym najwięcej punktów uzyskała klasa 2hp. Następnie reprezentanci klas uczestniczyli w finale V Bergera polegającej na przechodzeniu pod coraz niżej ustawioną poprzeczka. Te konkurencje wygrała klasa 1fp. Po podsumowaniu wszystkich wyników Bergeriadę 2024 wygrała klas 2hp, wszyscy zwycięzcy otrzymali zdrowe nagrody,  gratulujemy!

W zabawie "Bergerki i Stasieńki” uczniowie typowali nauczycieli, a nauczyciele uczniów w pięciu podkategoriach.

Zwycięzcami "Stasieniek” zostali:
1) w podkategorii Czaruś – Patryk Hekselman z klasy 2hp
2) w podkategorii Wiecznie nieprzygotowany – Mateusz Zarzycki z klasy 4ehp
3) w podkategorii Na śniadanie energetyk – Mikołaj Bandurski z klasy 2hp
4) w podkategorii Gamer – Daniel Hałasa z klasy 1hp
5) w podkategorii Mistrz ostatniej ławki – Antonina Gendek z klasy 2dp

Laureatami "Bergerek” zostali:
1) w podkategorii Luzak – Pan Arkadiusz Butor
2) w podkategorii To było w podstawówce – Pani Grażyna Studzińska
3) w podkategorii Największe serduszko – Pan Artur Wejman
4) w podkategorii Elegancik – Pan Tomasz Ładziak
5) w podkategorii Bóg cierpliwości – Pani Agnieszka Konieczna

On Wednesday, May 29, 2024, the student government and teachers organized Children's Day celebrations. After five shortened lessons, the school community gathered in the gym, where the "Bergeriada, i.e. an inter-class knowledge competition about the school's patron  competition and the eleventh edition of the "Bergerki and Stasieńki" game took place.
Bergeriada consists of three tasks that each class had to complete. The first task was to take part in five sports competitions, the so-called Berger's Five, prepared by a team of physical education teachers. Gracjan Dzik from class 4ehp ran the fastest over 60m, Władysław Kowalski from class 1ap scored the most goals, Weronika Nowak from class 1hp jumped the rope 200 times, and Jakub Rachwał from class 2c and Wojciech Koszycki from class 1dp were the best throwers of ringo. The second task was to create an artistic work using any technique entitled: "Information leaflet on creating a mural." The classes' works were displayed on easels in the gym, and the leaflet No. 7 of students from class 2hp was rated the highest. The third task concerned the biography of Professor Stanisław Berger and the principles of a healthy lifestyle.
The following classes qualified for the final quiz: 3ap, 2hp and 1ap, in which class 2hp received the most points. Then, the class representatives participated in the Berger 5 final, which involved passing the bar at an increasingly lower level. These competitions were won by class 1fp.
After summarizing all the results, Bergeriada 2024 was won by the 2hp class, all winners received healthy prizes, congratulations! In the "Bergerki and Stasieńki" game, students selected teachers and teachers selected students in five subcategories.

The winners of "Stasienki" were:
1) in the Czaruś subcategory - Patryk Hekselman from the 2hp class
2) in the eternally unprepared subcategory - Mateusz Zarzycki from class 4ehp
3) in the For breakfast subcategory, energy drink - Mikołaj Bandurski from the 2hp class
4) in the Gamer subcategory - Daniel Hałasa from the 1hp class
5) in the Master of the Last Bench subcategory - Antonina Gendek from class 2dp

The winners of "Bergerek" were:
1) in the subcategory “ cool cat”– Mr. Arkadiusz Butor
2) in the subcategory “It was in the primary school” - Mrs. Grażyna Studzińska
3) in the Biggest Heart subcategory – Mr. Artur Wejman
4) in the Elegant subcategory - Mr. Tomasz Ładziak
5) in the God of patience subcategory – Mrs. Agnieszka Konieczna 

prezentacja "Stasieńki-Bergerki"

przmówienie Pani Dyrektor, uczniowie biorący udział w konkursie o prof. Bergerze

uczniowie biorący udział w przejściu pod tyczką

zwycięskie klasy z konkursu o prof. Bergerze

zwycięscy w konkursie Stasieńki Bergerki

Dzień dziecka 2022/2023 // Children`s day 2022/2023

2 czerwca 2023r. odbył się wesoły apel z okazji Dnia Dziecka, na którym wspólnie kończyliśmy konkurencje tradycyjnej Bergeriady czyli miedzyklasowego konkursu wiedzy o Patronie oraz zasadach zdrowego odżywiania. Po raz jedenasty zostały też rozdane nagrody „Stasieńki” i ,,Bergerki”.  Organizatorem zabawy był Samorząd Uczniowski pod opieką p. Tomasza Ładziaka, p. Beata Pręgowska oraz zespół nauczycieli wychowania fizycznego.
Na początku Pani Dyrektor Anna Chylińska złożyła życzenia uczniom wraz z przedstawicielem firmy Auchan Panią Renatą Kwiatkowską Manager Cukierni/piekarni Auchan Wola.
Bergeriada polegała na zbieraniu przez klasy punktów poprzez wykonanie podjętych działań w 3 kategoriach:
1. V Bergera czyli 5 konkurencji sportowych
2. Praca plastyczna pt. „Śniadanie ucznia” – wystawa prac oceniana przez cała społeczność szkolną
3. Quiz wiedzy o Patronie
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury pod przewodnictwem pani Dyrektor Urszuli Augustyniak. Podczas apelu przedstawiciele klas wzięli udział w ostatniej konkurencji sportowej – przejście pod poprzeczka oraz w Quizie finałowym.  Tegoroczną Bergeriadę wygrała klasa 3dp! Później nastąpiło rozdanie nagród dla uczniów "Stasieniek”, którzy w szczególny sposób zostali zapamiętani przez nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli "Bergerek” w szczególny sposób zapamiętanych przez swoich uczniów. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz dziękujemy firmie Auchan, sponsorowi nagród.

Nauczyciele wyłonili  zwycięzców w następujących kategoriach:
1. "Ego-top” - Radosław Seredyn z klasy 4hp
2. "Katarynka” - Amelia Kawecka z klasy 1hp
3. "Szkolny celebryta” - Antoni Kordyasz z klasy 3ehp
4. "Mogę iść do toalety?” - Dorian Duszyński z klasy 1a
5. "To było coś zadane?” - Wiktor Dudziński 3ehp

Uczniowie wyłonili zwycięzców w następujących kategoriach:
1. "Najbardziej odklejony” - nauczyciel biologii
2. "Przekręca imiona i nazwiska” - p. Marta Koziatek
3. "Nauczyciel 10/10” - p. Tomasz Ładziak
4. "Królowie dyżuru” - p. Marta Monika Bagińska
5. "A na przerwie co robiłeś?” - p. Magdalena Czarnecka

On 2 June 2023 On 2 June 2023, a joyful Children's Day assembly was held, during which we completed the traditional Bergeriada, an inter-school competition of knowledge about our Patron and the principles of healthy eating. For the eleventh time, the "Stasieńki" and "Bergerki" prizes were also awarded.  The event was organised by the Student Council under the supervision of Ms Tomasz Ładziak, Ms Beata Pręgowska and a team of physical education teachers. At the beginning, Ms Anna Chylińska, the Principal and  the representative of Auchan company, Ms Renata Kwiatkowska, the Manager of Auchan Wola Confectionery/Bakery  wished the students good luck.
The Bergeriada consisted of the classes collecting points by completing the activities undertaken in 3 categories:
1. Berger's V or 5 sports competitions
2. an artwork entitled. "Student's breakfast". - An exhibition of works judged by the whole school community
3. a quiz on  knowledge about our Patron
The Jury, chaired by Mrs Urszula Augustyniak, supervised the competition. During the assembly, representatives of the classes took part in the last sports competition - crossing the crossbar - and in the final quiz.  This year's Bergeriada was won by class 3dp!

This was followed by the awarding of prizes to 'Stasieniek' students who were remembered in a special way by their teachers and prizes to 'Bergerek' teachers who were remembered in a special way by their students. Congratulations to all the winners and thank you to Auchan, the prize sponsor.
The teachers  chose the winners in the following categories:
1. "Ego-top" - Radosław Seredyn from class 4hp
2. "A chatterbox' - Amelia Kawecka from class 1hp
3. "School celebrity". - Antoni Kordyasz from class 3ehp
4. "Can I go to the toilet?" - Dorian Duszyński from class 1a
5. "Was it something assigned?" - Wiktor Dudzinski 3ehp

Students chose the winners in the following categories:
1. "Most absent-minded" – our biology teacher
2. ”Mispellt or mispronounced students’ names /surnames". - Ms Marta Koziatek
3. "Teacher 10/10" - Mr Tomasz Ładziak
4. "Kings on Duty" - Ms Marta Monika Bagińska
5. "And  what did you do during the break?" - Ms Magdalena Czarnecka

przemówienie Pani Dyrektor, komisja konkursowauczniowie podczas przechodzenia pod tyczkąkonkurs Bergerki i Stasieńki dla najlepszych tzrech klaszwycięzcy konkursu wśód ucnziów i nauczycieliklasa, która zwyciężyła w konkursie, poszczególni uczniowie, którzy zwyciężyli w konkurencjach sportowychuczniowie, którzy zwyciężyli w konkursie z j. angielskiego, klasy 3Dp z nagrodami

 

Dzień dziecka 2021/2022 // Children`s day 2021/2022

31 maja 2022r. obchodziliśmy w szkole Dzień Dziecka. Podczas wesołego apelu odbył się finał drugiej edycji międzyklasowego konkursu wiedzy o Patronie „Bergeriady” oraz po raz dziesiąty zostały rozdane nagrody „Stasieńki” i „Bergerki”. Tegoroczna Bergeriada składała się z trzech zadań, które mogła wykonać każda klasa: wziąć udział w biegu V Bergera (27 kwietnia), przystąpić do quizu on-line nt biografii Patrona (19 maja) oraz wykonać dowolną techniką znaczek okolicznościowy z okazji 10-rocznicy nadania szkołom imienia prof. Stanisława Bergera (do 23 maja). Po zsumowaniu wyników do finałowego quizu zakwalifikowały się trzy najlepsze klasy: 3dp (Wiktoria Maciejczuk i Zuzanna Magiera), 3h (Wiktoria Siudzińska i Kacper Paudyna-Nasiłowski) i 3d (Claudia Sopińska i Jan Ciesiołka). Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało JURY pod przewodnictwem p. Arkadiusza Butora.  Bergeriadę wygrała klasa 3dp! Gratulujemy uczniom i wychowawczyni. 

Następnie odbyło się rozstrzygnięcie „Stasieniek” – nagród dla tych uczniów, którzy w szczególny sposób zostali zapamiętani przez nauczycieli oraz „Bergerek” – nagród dla nauczycieli, którzy w sposób szczególny zostali zapamiętani przez swoich uczniów.

Nauczyciele wyłonili zwycięzców w następujących kategoriach:
1. Coś niecoś potrafię – Radosław Seredyn z klasy 3hp
2. Ostatnia ławka nie je – Julia Krysiewicz z klasy 1hp
3. Adwokat diabła – Bartłomiej Odrakiewicz 2cp
4. Kratka – Bartosz Wesołowski 3e
5. Komplemenciarz – Aleks Świderski 3ep
Uczniowie wyłonili zwycięzców w następujących kategoriach:
1. Maseczka na nos – p. Grażyna Studzińska
2. Jeszcze większe dziecko  - p. Arkadiusz Butor
3. Z tej klasy może trzy osoby – p. Urszula Kowalczyk
4. -10 – p. Krystyna Mazurek
5. Przedszkolanka – p. Lidia Krasnodębska

Na koniec p. Dyrektor Anna Chylińska złożyła młodzieży życzenia oraz zostały rozdane nagrody. Organizatorem zabawy był p. Tomasz Ładziak, p. Beata Pręgowska i p. Monika Rączka wraz z Samorządem Uczniowskim.  Dziękujemy p. Agnieszce Koniecznej za zorganizowanie wspaniałych, słodkich nagród od sponsora - firmy LOTTE Wedel.


On 31 May 2022 we celebrated Children's Day at our school. During the cheerful assembly, the final of the second edition of the inter-class competition of knowledge about our patron, "Bergeriada", took place. Also, for the tenth time "Stasieńka" and "Bergerka" awards were given out.  This year's Bergeriada consisted of three tasks, which could be completed by each class: take part in the V Berger Run (27th April), take an on-line quiz on the biography of our patron (19th May) and make a commemorative stamp, using any technique, on the occasion of the 10th anniversary of the school being named after Prof. Stanisław Berger (until 23rd May). After adding up the results, the three best classes qualified for the final quiz: 3dp (Wiktoria Maciejczuk and Zuzanna Magiera), 3h (Wiktoria Siudzińska and Kacper Paudyna-Nasiłowski) and 3d (Claudia Sopińska and Ja). The Jury, chaired by Mr Arkadiusz Butor, watched over the correct course of the competition.  The Bergeriada was won by the 3dp class! Congratulations to the students and the teacher. 

The judging of the "Stasieniekas" - prizes for those students who were remembered in a special way by their teachers and the "Bergerki" - prizes for teachers who were remembered in a special way by their students took place afterwards.

The teachers selected the winners in the following categories:
1. I can do a liitle something - Radosław Seredyn from class 3hp
2. Last bench does not eat - Julia Krysiewicz from class 1hp
3. Devil's advocate - Bartłomiej Odrakiewicz 2cp
4. Spotty school record- Bartosz Wesołowski 3e
5. Flatterer - Aleks Świderski 3ep
Students selected the winners in the following categories:
1. Put the mask on your nose- Ms Grażyna Studzińska
2. Even bigger child - Mr Arkadiusz Butor
3. Maybe three people from this class - Ms Urszula Kowalczyk
4. Minus 10 points- Ms Krystyna Mazurek
5. Kindergarten teacher - Ms Lidia Krasnodębska

At the end, Ms Anna Chylińska, the school principal, wished the young people well and handed them the prizes. The fun was organized by Ms Tomasz Ładziak, Ms Beata Pręgowska and Ms Monika Rączka together with the Student Council.  We would like to thank Ms Agnieszka Konieczna for organizing the wonderful, sweet prizes from the sponsor - the LOTTE Wedel company.

 

Dzień dziecka 2020/2021  //  Children`s day 2020/2021

Dzień Dziecka w ZSGH- rozdanie nagród „Stasieńki” i „Bergerki” oraz finał „Bergeriady”

Obchody tegorocznego Dnia Dziecka wiązały się z masą atrakcji. W czasie zorganizowanego na świeżym powietrzu apelu, już po raz dziewiąty, zostały rozdane nagrody „Stasieńki” i „Bergerki”. „Stasieńki” czyli nagrody dla tych uczniów, którzy zostali w sposób szczególny zapamiętani przez nauczycieli, nie tylko z uwagi na dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. „Bergerki” z kolei to nagrody dla nauczycieli, którzy w sposób szczególny zostali zapamiętani przez swoich uczniów. Organizatorem zabawy był p. Tomasz Ładziak wraz z Samorządem.

Nauczyciele wyłonili zwycięzców w następujących kategoriach:
1. Przepraszam, ale mam problemy z Internetem- Rafał Bogucki 1ep
2. Mistrz uników- Hubert Szafader 2hp
3. Sumienie grupy- Sandra Rońda 2dp
4. Omnibus- Weronika Stefańska 1ep
5. Obecny – nieobecny- Dominik Trzciński 3e

Uczniowie wyłonili zwycięzców spośród nauczycieli w następujących  kategoriach:
1. Szybcy i wściekli- p. Marta Monika Bagińska
2. Telekamery 2021- p. Bożena Juzaszek
3. Bo Cię wyciszę- p. Grażyna Studzińska
4. Zawsze na czas- p. Tomasz Ładziak
5. Mistrz dowcipów- p. Arkadiusz Butor
Drugim elementem apelu był finał międzyklasowego konkursu “Bergeriada” dotyczącego naszego patrona- prof. Stanisława Bergera . Odbywał się on po raz pierwszy. Konkurs składa się z trzech zadań, które miała wykonać każda klasa. Zadanie pierwsze polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat 7U, czyli zasad zdrowego żywienia wg. prof. Stanisława Bergera lub filmu na temat "Kuchnia polska prof. Stanisława Bergera”. Zadanie drugie polegało na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej zatytułowanej "Mój Patron”. W trzecim etapie reprezentanci klas mierzyli się z pytaniami dotyczącymi biografii profesora Stanisława Bergera. Do finału zakwalifikowały się klasy 2d, 2ep i 3e. Rozgrywka finałowa polegała na udzieleniu przez każdy zespół odpowiedzi na dwanaście pytań. Zwycięzcą zmagań została klasa 2d. Gratulujemy! Sponsorem słodkich nagród dla uczestników konkursu była firma LOTTE Wedel, serdecznie dziękujemy!  Organizatorami konkursu byli p. Beata Pręgowska, p. Tomasz Ładziak i p. Monika Różycka wraz z Samorządem.

 

Children’s Day at ZSGH – prize distribution of "Stasieńki" and "Bergerki" and the final of "Bergeriada".

Celebrating this year's Children's Day was associated with a lot of attractions. During the assembly in the open air, the "Stasieńki" and "Bergerki" awards were given for the ninth time. "Stasieńki”, awards for those students who were remembered in a special way by teachers, not only because of their good academic results and exemplary behaviour. "Bergerki", in turn, are awards for teachers who were remembered in a special way by their students. The organiser of the game was Mr. Tomasz Ładziak together with the School Council.

The teachers selected the winners in the following categories:
1. Sorry, but I have problems with the Internet- Rafał Bogucki 1ep
2. Dodge master- Hubert Szafader 2hp
3. Group conscience- Sandra Rońda 2dp
4. Omnibus- Weronika Stefańska 1ep
5. Present - absent- Dominik Trzciński 3e

The students selected the winners from among teachers in the following categories:
1. Fast and furious- Marta Monika Bagińska
2. Telekamery 2021 - Mrs. Bożena Juzaszek
3. Because I will mute you- Mrs. Grażyna Studzińska
4. Always on time - Mr. Tomasz Ładziak
5. Master of jokes - Mr. Arkadiusz Butor

The second element of the assembly was the final of the inter-class competition for our patron - "Bergeriada". It was held for the first time. The competition consists of three tasks to be performed by each class. The first task was to prepare a multimedia presentation on 7U, i.e. the principles of healthy eating according to prof. Stanisław Berger or a film on the subject of ,, Polish cuisine by prof. Stanisław Berger ". The second task was to make any art work entitled "My Patron". In the third stage, class representatives faced questions about the biography of Professor Stanisław Berger. 2d, 2ep and 3e classes qualified for the finals. The final game consisted of each team answering twelve questions. The winner of the competition was class 2d. Congratulations! The sponsor of the sweet prizes for the contestants was LOTTE Wedel, thank you! The organisers of the competition were Ms Beata Pręgowska, Ms Tomasz Ładziak and Ms Monika Różycka together with the School Council.

 uczniowie i nauczyciele na apelu

przemówienie Pani Augustyniak, uczniowie odpowiadający na pytania

uczniowie z nagrodami

 

Dzień dziecka 2018/2019 // Children`s day 2018/2019

W poniedziałek 03 czerwca 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował apel, podczas którego Pani Agnieszka Konieczna wręczyła nagrody i dyplomy laureatom konkursu pt.: "Ciastko warzywne”, a Pani Magdalena Czarnecka  wręczyła na ręce wychowawców dyplomy dla klas, które uzyskały najlepszą frekwencję w roku szkolnym 20018/2019. Punktem kulminacyjnym apelu było rozstrzygnięcie zabawy "Bergerki i Stasieńki”. Po pełnym emocji ogłoszeniu wyników Panie Paulina Ciesielska i Monika  Różycka poczęstowały młodzież lodami, a wychowawcy słodkościami. 

//

On Monday, 3rd June 2019, we celebrated Children's Day at our school. Due to this occasion, the School Council organized an assembly during which Ms. Agnieszka Konieczna presented prizes and diplomas to the winners of the competition: "Vegetable cake", and Ms. Magdalena Czarnecka gave diplomas for the classes who received the best attendance in the school year 2018/2019. The highlight of the meeting was the result of the play "Bergerki and Stasieńki". After announcing the results, Ms Paulina Ciesielska and Monika Różycka offered ice cream to the youth, and form teachers the sweets.

Zobacz pokaz: Bergerki i Stasieńki

 Dzień dziecka 2017/2018 // Children`s day 2017/2018

W środę 30 maja 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował apel, podczas którego wręczono nagrody nauczycielom i uczniom w zabawie „Bergerki i Stasieńki”, a Panie Ewelina Zielińska i Izabela Stoczkowska przygotowały zdrowe przekąski dla społeczności szkolnej w ramach „Festynu Zdrowia”. Po apelu odbył się mecz piłki nożnej reprezentacja ZSGH – reszta świata. W zabawie ,,Bergerki i Stasieńki” nagrodzeni w tym roku zostali:

 //

On Wednesday 30th May 2018 we celebrated Children's Day at our school . On this occasion, the Student Council organized a meeting, during which prizes were awarded to teachers and students in the "Bergerki and Stasieńki" play. Ms Ewelina Zielińska and Izabela Stoczkowska prepared healthy snacks for the school community. After the meeting our school team played football match with the rest of the world. In "Bergerki and Stasieńki" play, the winners were:

Zobacz pokaz: Bergerki i Stasieńki 

W dniu 30 maja w ZSGH obchodziliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji z ramienia zespołu przedmiotów zawodowych został zorganizowany  Festyn Zdrowia, którego celem jest propagowanie racjonalnego odżywiania i aktywnego stylu życia. Uczniowie mieli okazję skosztować zdrowych propozycji przekąsek i deserów oraz mogli zapoznać się z zasadami zbilansowanej diety i komponowania posiłków. Organizatorami Festynu Zdrowia były panie: Ewelina Zielińska i Izabela Stoczkowska wraz z klasami 2a i 1e.

 //

On 30th May Children's Day was celebrated in our school. On this occasion , Health Festivity was organized to promote nutrition and active lifestyle. The students had the opportunity to taste healthy snacks and desserts and could learn about rules of balanced diet and composing meals. Ms Ewelina Zielińska and Izabela Stoczkowska organized Health Festivity together with students from class 2a and 1e.
Dzień dziecka 2016/2017 // Children`s day 2016/2017

Ze względu na organizację uroczystości 70-lecia powstania szkoły wyniki zabawy, w której nauczyciele i pracownicy szkoły wybierali uczniów, a uczniowie wybierali nauczycieli ,,Bergerki i Stasieńki” ogłoszone zostały w dniu 23 czerwca 2017r. Oto zaproponowane przez Samorząd Uczniowski podkategorie i ich wyniki:

W kategorii Bergerki uczniowie oddawali swoje głosy na nauczycieli i pracowników szkoły w podkategoriach:
1) Internetowy maniak – wygrała Pani Marta Monika Bagińska
2) Bla, bla, bla… brakuje mi lekcji – wygrała Pani Jadwiga Stachurska
3) Nauczyciel z powołania – wygrała Pani Urszula Kowalczyk
4) Miss Majdańskiej – wygrała Pani Anna Nadolska
5) Przyczajony tygrys – wygrał Pan Tomasz Ładziak

W kategorii Stasieńki nauczyciele i pracownicy szkoły oddawali swoje głosy na uczniów w podkategoriach:
1) Lepiej późno niż wcale – wygrała Wiktoria Górowska z klasy 3f
2) Adwokat – wygrał Adam Drynkowski z klasy 3h
3) A w jakim sensie… - wygrała Nguyen Thi Huyen Trang z klasy 3a
4) Dobra duszyczka – wygrał Michał Kawęcki z klasy 3f
5) Papużki nierozłączki – wygrali Aleksandra Jurko z klasy 3d i Krzysztof Kur z klasy 3e

// 

Due to the 70th anniversary of the school founding a fun performance in which teachers chose students and students chose the teachers in different categories "Bergerki and Stasieńki" took place and the results were announced on 23rd June. Here are the results proposed by the Student Council.


In the Bergerka category Student Council gave their votes to teachers in the following sub-categories:
1) Internet maniac - won by Ms Marta Monika Bagińska
2) Bla, bla, bla....I miss the lessons - won by Ms Jadwiga Stachurska
3) The best teacher - won by Ms Urszula Kowalczyk
4) Miss Majdańska - Ms Anna Nadolska
5) Crouching tiger - Mr Tomasz Ładziak


In the Stasieńka category teachers gave their votes to students in the following sub-categories:
1) Better late than never - Wiktoria Górowska 3f
2) Attorney - Adam Drynkowski 3h
3) And in what sense... - Nguyen Thi Huyen Trang 3a
4) Good soul - Michał Kawęcki 3f
5) Two parrots - Aleksandra Jurko 3d and Krzysztof Kur 3e

 Zobacz pokaz: Bergerki i Stasieńki

 

 Dzień dziecka 2015/2016 // Children`s day 2015/2016

Dnia 02.06.2016r. w naszej szkole odbył się Festyn Zdrowia z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie wraz z nauczycielami zebrali się w sali gimnastycznej, aby uczestniczyć u krótkim apelu. W takcie apelu nastąpiło rozwiązanie konkursu przygotowanego przez Pana Tomasza Ładziaka pt. "Bergerki i Stasieńki".

W konkursie poprzez głosowanie uczniowie wybierali nauczycieli wśród kategorii tj.:
1) Top chef - wygrała Pani Jolanta Witak
2) Oko Saurona - wygrał Pan Tomasz Ładziak
3) Kaktus mi tu prędzej wyrośnie, jak zdasz u mnie na 4 - wygrała Pani Eliza Jarosińska
4) Krzykacz roku - Pani Dobrosława Kowalska
5) Sala strachu - wygrała Pani Moniki Aumüller

Nauczyciele również mogli wybrać spośród 5 kategorii uczniów kojarzących się im z daną kategorią:
1) Żarłacz śniadaniowy - wygrał Eryk Czarnecki z klasy 2a
2) Kombinator - wygrał Dominik Szczepkowski z klasy 2a
3) Artysta roku - wygrała Marta Bachta z klasy 2 f
4) Lizus - wygrał Michał Kawęcki z klasy 2f
5) Pyskacz - wygrała Marzena Czerkawska z klasy 3h
Następnie uczniowie wysłuchali prezentacji w wykonaniu Pani Eweliny Zielińskiej dotyczącej zdrowego trybu życia. Pani Ewelina zwracała uwagę na istotnę zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
Część poczęstunkową przygotowała pani Paulina Ciesielska z I grupą klasy 1F. Uczniowie mogli skosztować galaretek z owocami, owsianki z nasionami słonecznika oraz jogurtu truskawkowego. O dekorcje na sali gimnastycznej zadbali uczniowie z klasy 3D, 3E, 3F i 1E wraz z Panią Izabelą Stoczkowską.
Na koniec odbył się konkurs rzucania jajkiem oraz turniej piłki nożnej, zgłosiło się 11 drużyn, turniej wygrała klasa 2E. Część odbywającą się na boisku szkolnym zorganizowała kadra WF-istów. Festyn cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, uczniowie chętnie próbowali pożywnych przekąsek i uczestniczyli w konkurencjach na boisku.

//

On 2nd June 2016 the Festival of Health took place in our school oSn the occasion of Children's Day. Students and teachers gathered in the gym to participate in the meeting. Mr T. Ładziak announced the results of the competition "Bergerki and Stasieńki".

In the competition, by voting among teachers, students have chosen the following categories:
1) Top chef - Ms Jolanta Witak
2) Eye of Sauron - Mr Tomasz Ładziak
3) I will grow a cactus here if you get 4 - Ms Eliza Jarosińska
4) Screamer - Ms Dobrosława Kowalska
5) Room of fear - Ms Monika Aumuller

Teachers could choose 5 categories of students:
1) Shark breakfast - Eryk Czarnecki 2a
2) Dodger - Dominik Szczepkowski 2a
3) Artist of the year - Marta Bachta 2f
4) Toady - Michał Kawęcki 2f
5) Saucy - Marzena Czerkawska 3h
After that students listened to Ms Ewelina Zielinska who prepared a presentation on healthy lifestyle, physical activity and eating habits. Ms Paulina Ciesielska prepared some refreshments with class 1f (jelly fruit, porridge and stawberry yogurt). Ms Izabela Stoczkowska with students from class 3d, 3e, 3f and 1e decorated the gym hall. There was also a contest throwing an egg and football tournament which was won by class 2e. It was organized by gym teachers. Students really enjoyed the festival and had a great time taking part in the event.


Zobacz pokaz: Bergerki i StasieńkiDzień dziecka 2014/2015 // Children`s day 2014/2015

Dnia 01.06.2015 w ZSGH miała miejsce szkolna impreza z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie wzięli udział aż w trzech imprezach organizowanych przez szkołę w tym dniu. Pierwsza z nich to coroczna impreza pt. „ Bergerki Stasieńki”, w której to uczniowie wybierają poprzez głosowanie nauczycieli wśród kilku kategorii.

W tym roku kategorie te nosiły tytuły:
1) Katarynka- wygrała Pani Hanna Maj
2) Mistrz Ciętej Riposty- wygrał Pan Krzysztof Sołtan
3) Dobre Serce- wygrała Pani Anna Rosłonek
4) Oaza Spokoju- Pani Jadwiga Szulc
5) Czarno na białym- wygrała Pani Magdalena Czarnecka

Nauczyciele natomiast mianowali uczniów w następujących kategoriach:
1) Miss Majdańskiej – wygrała Katarzyna Ciok z klasy 3g
2) Dlaczego ja – wygrała Daria Aniszewska z klasy 3g2
3) Największa Szycha – wygrał Maciej Przybyłko klasa 3 g2
4) Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie- wygrała Patrycja Gutowska klasa 1 c
5) Pilny Uczeń – wygrała Monika Kalewska z klasy 2g2

Po raz drugi w tym roku odbyła się także impreza organizowana przez nauczycieli W-f pt. „ Ale – Jaja”

Nowością w tym roku szkolnym był Festyn Zdrowia zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów gastronomicznych wraz z przedstawicielami uczniów klasy 1g : A. Jurko, B. Marcinkowską, 1g1 S. Doleckim. Młodzież miała możliwość zapoznania się z plakatami informacyjnymi na temat zdrowego stylu życia, filmami edukacyjnymi informującymi o niebezpieczeństwach wynikających ze stosowania tabletek odchudzających, efekcie jojo itp. Dla uczniów został zorganizowany także poczęstunek, w trakcie którego mogli skosztować zdrowych smakołyków. Wszystkie imprezy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

//

On 1st June in our school The Children’ Day was celebrated. The students took part in three school events. The first of them is an annual award ceremony “Bergerki Stasieńki”, in which the students choose the teachers in several categories.

This year there were the following categories:
1) Chatterbox- the winner was Mrs Hanna Maj
2) The Master of Cut Riposte – the winner was Mr. Krzysztof Sołtan
3) Good Heart – the winner was Mrs. Anna Rosłonek
4) The Oasis of Peace – the winner was Mrs. Jadwiga Szulc
5) In the Black – the winner was Mrs. Magdalena Czarnecka

The teachers voted on the students in the following categories:
1) The Miss of Majdańska – the winner was Katarzyna Ciok class 3g
2) Why Me? – the winner was Daria Aniszewska class 3g2
3) The Biggest Fish – the winner was Maciej Przybyłko class 3 g2
4) Whoever saw, Whoever knows … - the winner was Patrycja Gutowska class 1 c
5) The studious Pupil – the winner was Monika Kalewska class 2g2

The PE teachers organized the second edition of an entertaining event “Wow- eggs”.

The novelty of this year’s event was the Healthy Food Fair organized by the teachers of vocational, culinary subjects and the representatives from classes: 1g : A. Jurko, B. Marcinkowską, 1g1 S. Doleckim.
The young people had an opportunity to learn about healthy eating habits and healthy lifestyle thanks to informatory posters, educational films informing about the dangers of taking slimming pills, yo-yo effect, etc. There were several healthy snacks served to our students throughout the event. Everybody seemed to have great and entertaining time.Dzień dziecka 2013/2014 // Children`s day 2013/2014

I ZSGH w rzucie jajkiem na odległość
Dnia 11.06 odbyły się I Mistrzostwa Szkoły w rzucie jajkiem na odległośc. licznie zgromadzona publiczność miała wiele zabawy i emocji podczas rozgrywania zawodów. Piotr Wojdyga i Paweł Pełka to zwycięzcy I Mistrzostw. Rzutem jajkiem na odległość 18 m ustanowili Rekord Szkoły. Za rok może uda się go poprawić.
Program zawodów
g. 11.30 Zbiórka zawodników na boisku szkolnym
g.11.40 Prezentacja zawodników .
g.11.45 Losowanie numerków startowych
g.11.50 Oficjalne Otwarcie Mistrzostw przez p. Dyrektor
g.11.55 --- 12.30 rozegranie zawodów
g. 12.35 .Próba ustanowienia rekordu Szkoły.
g.12.40 Wręczenie nagród
g. 12.50. Zakończenie Mistrzostw

//

1st Egg tossing Champinship
On the 11th of April the 1st School Championships in egg throwing took place in our school. Gathered viewers had lots of fun watching the competition. Piotr Wojdyga and Paweł Pełka are this year's winners. The school record they set this year is 18 m. We hope next year someone might beat that.
Schedule
11.30 meeting contestants on the school field
11.40 Presenting contestants
11.45 drawing starting lots
11.50 Official Start
11.55 -12.30 actual competition
12.35 setting a school record
12.40 prize awarding
12.50 Championship's end

Dnia 02.06 2014 Samorząd Uczniowski przygotował apel z okazji Dnia Dziecka. Podobnie jak w poprzednich latach podczas „Bergerek i Stasieniek”, tak również w tym roku szkolnym, uczniowie wybierali nauczycieli, a nauczyciele i pracownicy szkoły uczniów w pięciu podkategoriach zaproponowanych przez Samorząd Uczniowski.

//

On the 2nd of June 2014 student’s council prepared a Children’s Day event in our school. Similarly to previous years, during “Bergerki and Stasienki” pupils had to choose teachers in five selected categories, and the opposite.

Zobacz pokaz: Bergerki i Stasieńki

 Dzień dziecka 2012/2013 // Children`s day 2012/2013

Dnia 29.05.2013 r. Samorząd Uczniowski przygotował apel z okazji Dnia Dziecka. Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym podczas ,,Bergerek i Stasieniek”, tak również w tym, uczniowie wybierali nauczycieli, a nauczyciele uczniów w pięciu podkategoriach zaproponowanych przez Samorząd Uczniowski.

//

On 29th of May, 2013 our self-goverment prepared a school appeal to celebrate Children`s Day. Similary, like a year ago, during "Bergerek" and "Stasieniek" our students were choosing teachers and teachers were appointing students in five categories suggested by self-goverment.

 

W kategorii "Bergerki" uczniowie oddawali swoje głosy na nauczycieli w podkategoriach:
1) Największy uśmiech roku – pani Maria Szczygłów
2) Szpilki, makijaż, wszystko na tip-top – pani Angelika Figurska
3) Pracowita mróweczka – pani Hanna Maj
4) Ludzki człowiek – pani Anna Rosłonek
5) Ciacho roku – pan Artur Więcierzewski

//

In "Bergerki" category students were voting for teachers in the following categories.
1) The most beaming smile - Ms Maria Szczygłów
2) High-heels, make-up and tiptop - Ms Angelika Figurska
3) The most hard working person - Ms Hanna Maj
4) A friendly teacher - Ms Anna Rosłonek
5) The hottie of the year - Mr Artur Więcierzewski

W kategorii "Stasieńki" nauczyciele oddawali swoje głosy na uczniów w podkategoriach:
1) Cięty język – Daria Aniszewska
2) Zjedz snickersa, bo zaczynasz gwiazdorzy – Marcin Możdżyński
3) Para roku ,,Księciunio i Fionka” – Anna Woźnica i Krzysztof Ruciński
4) Top model – Karolina Dobiesz
5) Szczery uśmiech – Klaudia Rawska

//

In "Stasieńki" category teachers were voting for students in the following categories:
1) A sharp tonque - Daria Aniszewska
2) Eat a snicker`s bar because you`re behaving like a star - Marcin Możdżyński
3) The couple of the year - Anna Woźnica i Krzysztof Ruciński
4) Top model - Karolina Dobiesz
5) A sincere smile - Klaudia Rawska

Zobacz pokaz:  Bergerki i Stasieńki
Dzień dziecka - DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY 2011/2012

Dnia 01.06.2012r. obchodziliśmy "Dzień dziecka" oraz "Dzień szkoły bez przemocy" na Majdańskiej.

W tym roku uczniowie i nauczyciele wybierali w dwóch kategoriach:
"Stasieński" - czyli nagrody dla tych uczniów, którzy zostali w sposób szczególny zapamiętani przez nauczcyieli nie tylko z uwagi na dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
"Bergerki" - czyli nagroda dla nauczycieli, którzy w sposób szczególny zostali zapamiętani przez swoich uczniów.

Zobacz pokaz: Bergerki i Stasieńki

Nauczyciele oddawali swoje głosy w sześciu podkategoriach:
1) Przystojniak - Grzegorz Oleszczuk
2) Styl i szyk - Karolina Mączyńska
3) Inteligencja - Aneta Rozbicka
4) Uśmiech roku - Angelika Dębowska
5) Wiercipięta - Michał Męczyński
6) Cwaniak jakich mało - Marcin Bienias


Uczniowie oddawali swoje głosy na nauczcyieli w podkategoriach:
1) Szwajcarski zegarek - Marta Monika Bagińska
2) "Sprawdziany na czas" - Urszula Kowalczyk
3) Wymagający - Jadwiga Stachurska
4) Twarda ręka - Grażyna Studzińska
5) Elegancko musi być - Angelika Figurska
6) Najlepsza ciocia - Pani Danusia

Po uroczystości wręczenia nagród uczniowie wzięli udział w turnieju piłki nożnej.Dzień dziecka - DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY 2010/2011

Dnia 01.06.2011r. obchodziliśmy w szkole Dzień Dziecka oraz Dzień szkoły bez przemocy:

- karaoke,

- film "Most nad Wadi",

- zawody sportowe,

- słodki poczestunek.

 DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY 2009/2010

Dnia 18.06.2010r. nasza szkoła już po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiego programu społecznego Szkoła bez Przemocy.

Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

 Dzień dziecka - DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY 2008/2009

Na początku tego roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego, społecznego Programu "Szkoła bez przemocy". Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu oraz zmianę postaw wobec przemocy.
W związku z uczesnictwem naszej szkoły w Programie dnia 01 czerwca zorganizowaliśmy Dzień Szkoły bez Przemocy.

Dzień Szkoły bez Przemocy jest świętem wszystkich tych, którzy chcą szkoły wolnej od przemocy, czyli szkoły przyjaznej i bezpiecznej.
W ramach obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy zorganizowaliśmy w naszej szkole zawody sportowe oraz karaoke, w którym wzięli udział zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Tego dnia rozstrzygnęliśmy również szkolny konkurs plastyczny "Stop przemocy w szkole", w którym
zwyciężyła Urszula Radzikowska z klasy 1k1.
Miejsce II zajęła Anita Filipowicz z klasy 3h1, miejsce III ex aequo zajęły Karolina Pawłowska i Magdalena Olearczyk z klasy 3h1. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie dziękujemy za uczestnictwo w nim, za zaangażowanie i wykonanie wspaniałych prac.

 

 Dzień dziecka 2007/2008

Dnia 01.06.2008 roku obchodziliśmy na Majdańskiej Dzień dziecka. Uczniowie również i w tym roku zostali obdarowani słodkim upominkiem.