Lekcje inne

Lekcje inne 2023/2024 // Other classes 2023/2024

W dniu 4 grudnia 2023 roku odbyło się szkolenie i prezentacja savoir-vivre prezentowaną przez firmę Giacomo Conti, dotyczyły podstawowych zasad ubioru na różne okazję a przeważnie stroju wizytowego na etapy pracy zawodowej w branży hotelarskiej. W warsztatach uczestniczyła klasa 4ehp oraz 3hp. Organizatorem spotkania w szkole była Pani Anna Obrycka oraz Pan Arkadiusz Butor.

uczniowie podczas warsztatów

 

Lekcje inne 2022/2023 // Other classes 2022/2023

ZSGH dostało fundusze na realizację programów profilaktyki uzależnień: "Uzależnienie jako proces” oraz "Sztuka relaksu”. Zajęcia na temat wiedzy o uzależnieniach prowadzone były w marcu we wszystkich klasach pierwszych przez specjalistę w tej dziedzinie, psychoterapeutkę uzależnień, panią Martę Szuberską.
Program „Sztuka relaksu” składał się z dwóch części: wykorzystania czasu wolnego młodzieży na zajęcia sportowe (treningi piłki nożnej, koszykówki oraz wyjścia na kręgle) oraz wyjść do różnych instytucji kultury (kilku teatrów, Filharmonii, Opery, Sinfonii Varsovii). W aktywnościach tych wzięło łącznie ponad 100 uczniów, którzy byli chętni do wykorzystania swojego czasu wolnego w proponowany sposób. Na podstawie ankiet, przeprowadzonych na koniec projektu okazało się, że nie wszystkim podobały się formy relaksu, w jakich uczestniczyli. Niewątpliwą korzyścią było jednak to, że poznali miejsca, do których zapewne sami nigdy by się nie wybrali.
Większość uczestników naszego programu była zadowolona z decyzji uczestniczenia w nim i wyraziła chęć powtórzenia tego doświadczenia. Jeśli w przyszłym roku uda się, spróbujemy znowu zorganizować dla chętnych podobne działania.

ZSGH received funding to implement addiction prevention programmes: "Addiction as a process" and "The art of relaxation".
Classes on addiction awareness were conducted in March in all first classes by a specialist in this field, addiction psychotherapist Ms Marta Szuberska.
The "Art of Relaxation" programme consisted of two parts: using young people's free time for sports activities (football and basketball training and bowling outings) and going out to various cultural institutions (several theatres, the Philharmonic Hall, the Opera House and the Sinfonia Varsovia). A total of more than 100 students took part in these activities and were eager to spend their free time in the proposed ways. 
On the basis of surveys conducted at the end of the project, it turned out that not everyone enjoyed the forms of relaxation in which they participated. However, the undoubted benefit was that they got to know places they would probably never have gone to on their own.
Most of the participants in our programme were happy with their decision to participate and expressed a desire to repeat the experience. If next year is successful, we will try again to organise similar activities for those willing to participate. 

 

W poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. 18 uczniów pod opieką pana Tomasza Ładziaka udało się do Sejmu RP na konferencję poświęconą zbrodni katyńskiej. Podczas tej wyjątkowej lekcji historii młodzież w Sali Kolumnowej wysłuchała wykładów pracowników naukowych uczelni wyższych na temat okoliczności mordu obywateli Polski w 1940 r. oraz kłamstwa katyńskiego. Konferencję zorganizowała "Solidarność” Oświatowa i Fundacja Golgota Wschodu.

On Monday, April 3, 2023, 18 students with the teacher Mr. Tomasz Ładziak went to the Sejm of the Republic of Poland for a conference on the Katyn massacre. During this unique history lesson, young people listened to lectures given by academics of universities on the circumstances of the murder of Polish citizens in 1940 and the Katyn lie. The conference was organized by “Solidarność” Oświatowa and the Golgota Wschodu Foundation.

uczniowie z opiekunem podczas konferencji

 

W dniu 20 stycznia 2023 roku z klas 2hp, 4 dp, 3ehp uczestniczyli w szkoleniu Master Monin w siedzibie firmy SCM. Uczniowie poznali produkty oraz portfolia i historie firmy. Przygotowywali koktajle i napoje zimne i gorące na bazie produktów firmy Monin. Organizatorem był Pan Arkadiusz Butor.

On January 20th 2023, classes 2hp, 4 dp, 3ehp attended a Master Monin training course at SCM's head office. The students learnt about the products , the company's portfolios and history. They prepared cocktails ,hot and cold drinks based on Monin products. The organiser was Mr Arkadiusz Butor.

napoje przygotowane podczas szkolenia

uczestnicy szkolenia z prowadząycym

zdjęcie uczestników warsztatów

Część praktyczna badania naukowego „Owady jako alternatywne źródło białka”
Kolejne spotkanie ze studentami w ramach badania naukowego „Owady jak alternatywne źródło białka” miało charakter praktyczny. Uczniowie klas 1ep, 2dp, 3dp i 4dp przeprowadzili ocenę sensoryczną produktów do których dodano mączkę  z owadów. Były to chleby z różnym procentowym dodatkiem mączki oraz batony wiśniowe i czekoladowe. Dodatkowo uczniowie spróbowali suszonych owadów- mącznik młynarek w postaci larwy w posypce ziołowo-czosnkowej oraz świerszcz domowy w posypce owoce leśne. Ocena tych produktów wywołała bardzo wiele emocji wśród uczniów.

Practical part of the scientific study "Insects as an alternative source of protein"
Another meeting with students as part of the scientific study "Insects as an alternative source of protein" was practical. Students of classes 1ep, 2dp, 3dp and 4dp conducted a sensory assessment of products to which insect meal has been added. These were breads with different percentages of  meal addition,  cherry and chocolate bars. In addition, the students tried dried insects- mealworm in the form of larvae in herb-garlic topping and house cricket in  forest fruits topping. Evaluation of these products caused a lot of emotions among students.

próbki do badania naukowego, uczniowie oceniający próbkiuczniowie oceniający próbki 

Spożywanie owadów jest praktykowane w 113 krajach na świecie. Ponad 2000 gatunków owadów uważane jest za jadalne z czego w krajach Unii Europejskiej dopuszczone do spożycia są tylko 3. Uczniowie klas 1ep, 2dp, 3dp i 4dp w czasie spotkania z przedstawicielami Koła Naukowego Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie mieli możliwość zapoznać się z aspektami psychologicznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi oraz mikrobiologicznymi wykorzystania owadów jako alternatywne źródło białka w diecie. Pierwsze spotkanie miało charakter teoretyczny, natomiast na kolejnym spotkaniu uczniowie będą oceniać wyroby do produkcji których zostały wykorzystane owady jadalne m.in. batony proteinowe i pieczywo. Przedsięwzięcie to jest możliwe dzięki temu, że nasi uczniowie uczestniczą w badaniu naukowym „Świadomość, stan wiedzy oraz zainteresowanie spożyciem, czyli owady jadalne jako alternatywne źródło białka”.

Insect consumption is practiced in 113 countries around the world. Over 2,000 species of insects are considered edible, of which only 3 are allowed to be eaten in the European Union. Students of classes 1ep, 2dp, 3dp and 4dp during a meeting with representatives of the Scientific Circle of Processing Plant Raw Materials Processing Technologists of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn had the opportunity to learn about with psychological, economic, ecological and microbiological aspects of the use of insects as an alternative source of protein in the diet. The first meeting was theoretical, while at the next meeting, students will evaluate products for the production of which edible insects were used, among others. protein bars and bread. This project is possible thanks to the fact that our students participate in the scientific study "Awareness, state of knowledge and interest in consumption, or edible insects as an alternative source of protein".

 slajd tytułowy prezentacji, uczniowie podczas lekcji

 

Lekcje inne 2021/2022 // Other classes 2021/2022

14 czerwca 2022r. klasy 2ep i 3dp pod opieką Beaty Pręgowskiej i Teresy Rogali uczestniczyły w warsztatach kulinarnych "Akademii wiedzy o mięsie od pola do stołu” w ramach projektu „Polska smakuje jakością QAFP” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Drobiowego. Zajęcia odbyły się w Restauracji Polskiej Czerwony Wieprz w Warszawie przy ul. Żelaznej 68, a prowadził je nasz absolwent, utytułowany szef kuchni Michał Szcześniak.  Podczas warsztatów młodzież sporządzała i degustowała dwa dania z wykorzystaniem wieprzowiny QAFP i młodych polskich warzyw, dowiedziała się o etapach produkcji mięsa spełniającego restrykcyjne wymagania gwarantujące najwyższa jakość produktu końcowego, która jest potwierdzona kontrolą niezależnej jednostki certyfikującej. Na koniec uczestnicy otrzymali drobne upominki od przedstawicieli Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. To było bardzo ciekawe i kształcące spotkanie. Dziękujemy!

On 14 June 2022 classes 2ep and 3dp with their teachers Ms Beata Pręgowska and Ms Teresa Rogala participated in culinary workshops "Academy of knowledge on meat from farm to fork" within the project "Poland tastes good with the quality of QAFP" financed from the Pork and Poultry Meat Promotion Fund. Classes took place in the Polish resturant called „ the Inn under the Red Hog”  in Warsaw at Żelazna 68 Street and were conducted by our graduate, award-winning chef Mr Michał Szcześniak.  During the workshops young people prepared and tasted two dishes using QAFP pork and young Polish vegetables. They also learned about the stages of production of meat that meets stringent requirements to ensure the highest quality of the final product, which is confirmed by the control of an independent certification body. At the end, the participants received small gifts from the representatives of the Union of Meat Industry Producers and Employers. It was a very interesting and educational meeting. Thank you very much!

Młodziez klas 2ep i 3dp z wychowawczynią przed Restauracją Polską Czerwony Wieprz , Uczniowie siedzą w sali degustacyjnej i słuchają prelekcji o jakości mięsa 

Uczniowie w części kulinarnej warsztatów, Uczniowie przygotowują dania

Uczennice prezentują dania przed plakatem wedlin ze znakiem QAFP, Danie z polędwiczki wieprzowej i młodych warzyw sporzadzone przez uczniów, Danie ze schabu wieprzowgoj i młodych warzyw sporzadzone przez uczniów.

 

Inauguracja Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere
W dniu 13 maja 2022 roku w Restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich odbyła się Inauguracja Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere, w której wzięła udział  piątka uczniów z naszej szkoły (startujących do Akademii) wraz z opiekunem projektu Panią Bożeną Juzaszek oraz Kierownikiem Szkolenia Praktycznego Panią Dobrosławą Kowalską. W trakcie spotkania odbył się panel dyskusyjny dotyczący ważnych tematów na dla przyszłości uczniów szkół średnich. W panelu  wzięły  udział osobowości polskiej sceny kulinarnej m.in. David Gaboriaud, Michał Iwaniuk, Tomasz Łagowski, Daria Ładocha i inni eksperci HoReCa, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, które uczestnicy Akademii będą mogli traktować jako wskazówki do budowania kariery zawodowej. Podczas śniadania prasowego przybliżono też zasady kwalifikacji i uczestnictwa uczniów do programu kształcenia w ramach Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere.

Inauguration of the Academy of Masters of Taste by Belvedere
On May 13, 2022 at the Belvedere Restaurant in Royal Baths  the Inauguration of the Academy of Masters of Taste by Belvedere took place. It was attended by five students from our school (who entered the Academy) along with the project supervisor Ms Bożena Juzaszek and the Manager of Practical Training Ms Dobrosława Kowalska. During the meeting there was a panel discussion on important issues for the future of high school students. Personalities of the Polish culinary scene David Gaboriaud, Michał Iwaniuk, Tomasz Łagowski, Daria Ładocha and other HoReCa experts took part in the panel .They shared their knowledge and experience, which the participants of the Academy will be able to use as guidelines for building their careers. During the press breakfast, the rules for qualification and participation of students in the Belvedere Master of Taste Academy training program were also presented.

Uczniowie z nauczycielem przed Restauracją Belvedere w Łazienkach, Uczniowie wraz z opiekunami w Restauracji Belvedere w Łazienkach

 

Uczniowie klasy 3dp wzięli udział w szkolnym konkursie pt. "Odpoczynek jako ważny element higieny” organizowanym przez Gabinet Profilaktyki Pomocy Przedlekarskiej przy naszej placówce. Celem konkursy było promowanie aktywnych form wypoczynku, zwiększenie wiedzy uczniów nt wpływu odpoczynku na równowagę bio-psycho-społeczną oraz popularyzację aktywnego odpoczynku. Zadanie polegało na samodzielnym przygotowaniu prezentacji multimedialnej  zgodnej z tematem konkursu. Prace były oceniane przez trzyosobowe JURY, które nagrodziło najlepsze prezentacje bonami do sklepu Empik . I miejsce zajęła praca Nikoli Izbickej, II miejsce Wiktorii Kostrzębskiej, III miejsce Dominiki Łojewskiej. Prezentacje zostaną wyświetlone na monitorze szkolnym.  Gratulujemy!

Students of 3dp class took part in a school competition entitled "Leisure time as an important element of hygiene". The contest was organized by the Preventive Medicine Clinic at our school. The aim of the contest was to promote active forms of rest, to increase students' knowledge about the influence of rest on bio-psycho-social balance and to popularize recreation. The task was to prepare a multimedia presentation in accordance with the competition theme.  The works were evaluated by a three-person JURY, which awarded the best presentations with vouchers to Empik. The first prize went to Nikola Izbicka, the second to Wiktoria Kostrzębska and the third to Dominika Łojewska. The presentations will be displayed on the school screen.  Congratulations!

uczniowie z klasy 3Dp podczas zajęć

 

24 maja uczniowie naszej szkoły biorący udział w cotygodniowych zajęciach Kółka Żywieniowego zostali zaproszeni wraz z opiekunem, panią Izabelą Czyż do restauracji Magari w hotelu Puro.
Naszych uczniów przywitał szef kuchni będący jednocześnie absolwentem naszej szkoły - Mateusz Wichrowski. W trakcie spotkania szef dzielił się swoją wiedzą, udzielał cennych wskazówek oraz przekazał kilka rad, które mogą pomóc w rozwijaniu gastronomicznej pasji. Uczniowie mieli również możliwość wzięcia udziału w pokazie barmańskim, który zakończył się degustacją bezalkoholowych drinków. Zwieńczeniem dnia był natomiast pyszny lunch. Uprzejmie dziękujemy osobom, bez których organizacja spotkania nie byłaby możliwa.

On the 24th of May the students of our school who take part in the weekly activities of the Food Club were invited together with their tutor, Ms Izabela Czyż, to the Magari restaurant in the Puro Hotel.
Our students were greeted by the chef who is also a graduate of our school – Mr Mateusz Wichrowski. During the meeting, the chef shared his knowledge, gave valuable tips and gave some advice that may help in developing gastronomic passion. The students also had the opportunity to participate in a bartending demonstration, which ended with a tasting of non-alcoholic drinks. The day culminated with a delicious lunch. We would like to kindly thank the people without whom the event would not have been possible.

Uczniowie przed hotelem Puro, Uczniowie podczas lunchu

Crostini z kurzych wątróbek, Ciasto rybne z grillowaną cukinią, Deser panna cotta z malinami

 

THE KRAFT HEINZ COMPANY

Warsztaty kulinarne z doradcami kulinarnymi
W I i II okresie nauki w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie odbywały się warsztaty kulinarne dla uczniów. Warsztaty prowadzone były przez doradcę kulinarnego The Kraft Heinz Company Pana Pawła Biskupskiego i jego asystenta Damiana Wasiak. Dzięki tym warsztatom uczniowie uczący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz mieli możliwość podszlifowania tajników kulinarnych. Dziękujemy za wsparcie i nieocenioną pomoc Panu Pawłowi Biskupskiemu, który z ogromnym zaangażowaniem wspiera szkołę.

Culinary workshops with culinary advisors
During the first and second semesters of school in the Secondary School of Catering and Hospitality in Warsaw culinary workshops were held for students. The workshops were conducted by the culinary advisor of The Kraft Heinz Company, Mr Paweł Biskupski and his assistant Mr Damian Wasiak. Thanks to these workshops our students , who are learning to become catering service technicians and cooks, had the opportunity to improve their culinary skills. We would like to thank Mr Biskupski for his advice, invaluable help, and great commitment to support our school.

 

Projekt „Warsztaty o demokracji”
W dniu 24 stycznia klasa 3a i w dniu 26 stycznia klasa 2cp wzięły udział  w projekcie warsztaty o demokracji. Doświadczeni trenerzy z Fundacji Civis Polonus poprowadzili interaktywne zajęcia z elementami dyskusji i pracy w grupach, wykorzystując teksty źródłowe i materiały multimedialne (np. prezentacje, zdjęcia, filmy. W ich trakcie nawiązywali do sytuacji i problemów, z którymi uczniowie mają lub mogą mieć do czynienia. Wszystko po to, aby rozbudzić wśród młodych obywateli pozytywne emocje, wzmocnić ich wiarę w sens demokracji oraz podkreślić jej wagę dla ich osobistego życia. Zajęcia zostały zrealizowane  w ramach projektu zorganizowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy i adresowane  wyłącznie do uczniów warszawskich szkół branżowych.

Project "Workshop on democracy"
On January 24th class 3a and on January 26th class 2cp took part in the project ”Workshop on democracy”. Experienced trainers from the Civis Polonus Foundation conducted interactive classes with elements of discussion and group work, using texts source texts and multimedia materials (e.g. presentations, photos, films). During these classes, the trainers referred to situations and problems which students may have to deal with at present or in future. The main objective was to evoke positive emotions among young citizens, to strengthen their belief in the meaning of democracy and to emphasise its importance for their personal lives. The project was implemented as part of a project organised by the Education Office of the Capital City of Warsaw and it was addressed solely to students of Warsaw vocational schools.

 uczniowie podczas warsztatów

 

W piątek 14 stycznia 2022 r. klasa 3hp brała udział w warsztatach przeprowadzonych przez Pana Konrada Wysockiego w ramach realizacji projektu "Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego”. Celem warsztatów było wygenerowanie projektów z których mogłaby skorzystać  społeczność szkolna. Projekty generowane przez młodzież powinny mieścić się w kategoriach: edukacyjnych, inwestycyjnych, twórczych i rozrywkowych.

On Friday, January 14th, 2022, class 3hp participated in a workshop conducted by Mr. Konrad Wysocki as part of the project "Civic Budget Laboratory". The aim of the workshop was to generate projects that the school community could benefit from. Projects generated by young people should fall into the following categories: educational, investment, creative and entertaining.

"Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego"

 

W dniu 16 grudnia 2021 r. klasa 1ap wzięła udział w projekcie warsztaty o demokracji. Doświadczeni trenerzy z Fundacji Civis Polonus poprowadzili interaktywne zajęcia z elementami dyskusji i pracy w grupach, wykorzystując teksty źródłowe i materiały multimedialne (np. prezentacje, zdjęcia, filmy. W ich trakcie nawiązywali do sytuacji i problemów, z którymi uczniowie mają lub mogą mieć do czynienia. Wszystko po to, aby rozbudzić wśród młodych obywateli pozytywne emocje, wzmocnić ich wiarę w sens demokracji oraz podkreślić jej wagę dla ich osobistego życia. Projekt realizowany jest w ramach projektu zorganizowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy i adresowany jest wyłącznie do uczniów warszawskich szkół branżowych.

On 16 December 2021, class 1ap took part in the democracy workshop project. Experienced trainers from the Civis Polonus Foundation led interactive classes with elements of discussion and group work, using source texts and multimedia materials (e.g. presentations, photos, films. During the classes, they referred  to situations and problems which students have or may have to deal with. All done in order to evoke positive emotions among young citizens,  to strengthen their belief in the meaning of democracy and to emphasise its importance  for their personal lives. The project is being implemented as part of a project organised  by the Education Office of the Capital City of Warsaw and it is addressed solely to  students of Warsaw vocational schools.

 

W dniu 9 grudnia 2021 r. klasa 3cp wzięła udział w projekcie warsztaty o demokracji. Doświadczeni trenerzy z Fundacji Civis Polonus poprowadzili interaktywne zajęcia z elementami dyskusji i pracy w grupach, wykorzystując teksty źródłowe i materiały multimedialne (np. prezentacje, zdjęcia, filmy).
W ich trakcie nawiązywali do sytuacji i problemów, z którymi uczniowie mają lub mogą mieć do czynienia. 
Wszystko po to, aby rozbudzić wśród młodych obywateli pozytywne emocje, wzmocnić ich wiarę w sens demokracji oraz podkreślić jej wagę dla ich osobistego życia. Projekt realizowany jest w ramach konkursu zorganizowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy i adresowany jest wyłącznie do uczniów warszawskich szkół branżowych.

On 9th of  December 2021, class 3cp took part in the democracy workshop project. Experienced trainers from the Civis Polonus Foundation led interactive classes with elements of discussion and group work, using source texts and multimedia materials (e.g. presentations, photos, films).
They referred to situations and problems which students have or may have to deal with. The objective was to bring about positive emotions among young citizens, to strengthen their belief in the meaning of democracy and to emphasise its importance for their personal lives. The project is being implemented as part of a competition organised by the Education Office of the Capital City of Warsaw and is addressed solely to the  students of  Warsaw's vocational schools.

 

W ramach akcji “Bezpłatny listopad” uczniowie klasy 3ep wzięli udział w warsztatach kulinarnych w Muzeum Jana III Sobieskiego pod tytułem „Smaki Warszawy”. Uczniowie dowiedzieli się jaką transformację przeszła kuchnia w latach 20. i 30. XX wieku, a pod okiem profesjonalnych kucharzy przygotowali dania według przepisów z początku XX wieku.

As part of the "Free November" action, 3ep class students took part in culinary workshops at the Jan III Sobieski Museum entitled "Taste of Warsaw". The students learned about the transformation of the cuisine in the 1920s and 1930s, and under the supervision of professional chefs, they prepared dishes according to recipes from the beginning of the 20th century.

uczniowi epodczas warsztatów, przygotowuja potrawy

 

18.10.2021 odbyło się spotkanie młodzieży klas 3dp i 3ep pod opieką Beaty Pręgowskiej z przedstawicielami firmy animatorskiej FunLife, którzy opowiadali o swojej pracy, o zadaniach animatora, o możliwościach jakie daje animacja,  zdobyciu nowych kompetencji personalnych. Zachęcali młodzież do podjęcia współpracy jako animator w różnych hotelach, na eventach, która daje możliwość zarobku w dni wolne od szkoły (wakacje, ferie, weekendy). Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, nawiązali kontakt.

On October 18th , 2021 classes 3dp and 3ep with their teacher Ms Beata Pręgowska met representatives of the FunLife animation company. They talked about their work- the tasks of an animator, the opportunities that animation gives and, what is more, gaining new personal competences. They encouraged young people to work as an animator in different hotels, and events.This job  gives the opportunity to earn money on days off school (holidays, weekends). Students participated in the meeting with interest, asked questions, and made new contacts.

1  klasa 3dp a w tle prowadzacy spotkanie z wykorzystaniem rzutnika

 

Lekcje inne 2019/2020 // Other classes 2019/2020

W dniu 6 marca 2020 roku odbyła się kontynuacja zajęć w klasach IVD, IVF, IVH z Panią Martą Komorowską HR Business Partnerem z firmy SATORIA GROUP S.A., z którą współpracuje nasza szkoła, na temat "Matura i co dalej – ścieżka kariery". Zajęcia zostały zorganizowane przez Panią Bożenę Juzaszek.

//

On 6th March classes for students from class IVD, IVF, IVH were continued with Ms M. Komorowska HR Business Partner from SATORIA GROUP SA. Our school cooperates with them on the subject "Matura and what`s next - professional career path". The meeting was coordinated by Ms B.Juzaszek

 

WARSZTATY KULINARNE Z SZEFAMI KUCHNI
W dniach 7 i 24 lutego 2020 roku w klasach 2d i 2e odbyły się warsztaty kulinarne z Szefem kuchni SATORIA Group S A Panem Pawłem Biskupskim i Zastępcami Szefa Kuchni Best Western Hotel Felix SATORIA Group SA Panem Piotrem Wielgo i Jarosławem Ciołek. Uczniowie pod czujnym okiem i instruktażem przygotowywali dania z wieprzowiny m.in. polędwiczki wieprzowe w białym winie w asyście warzyw i dodatków skrobiowych. Było to kolejne spotkanie w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich a Firma SATORIA Group S A.

//

CULINARY WORKSHOPS WITH CHEF DE CUISINE
On 7th February and 24th February 2020, in classes 2d and 2e, culinary workshops with head chef Satoria Group SA Mr Paweł Biskupski took place. Deputy Chef Best Western Hotel Felix Satoria Group SA Mr Piotr Wielgo and Mr Jarosław Ciołek were present as well. The students prepared pork dishes, including pork tenderloin in white wine with vegetables and starch additives. It was another meeting as part of the agreement between our Catering and Hotel School Complex and Satoria Group SA.

 Gotowanie

 

 

 

W dniu 31 stycznia 2020 roku odbyły się zajęcia w klasach IVD, IVF, IVH z Panią Martą Komorowską HR Business Partnerem z firmy SATORIA GROUP S.A., z którą współpracuje nasza szkoła, na temat "Matura i co dalej – ścieżka kariery zawodowej". Koordynatorem spotkania była Pani Bożena Juzaszek.

//

On 31st January 2020 classes were held in IVD, IVF and IV H with Ms Marta Komorowska as HR Business Partner from SATORIA GROUP S.A. We have been cooperating with with the company on the subject of "Matura and what`s next?" - path of professional career. The meeting was coordinated by Ms B. Juzaszek.

 

WARSZTATY KULINARNE Z SZEFEM KUCHNI
W dniu 30 stycznia 2020 roku grupa klasy II D uczestniczyła w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Szefa Kuchni SATORIA Group S A Pana Pawła Biskupskiego. Warsztaty odbyły się w ramach porozumienia jakie zawiązało się pomiędzy Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, a Firmą SATORIA Group S A.
Tematem warsztatów było "Sporządzanie potraw z ciasta drożdzowego”. Uczniowie przygotowali pizze według przepisu Szefa Kuchni. Dziękujemy za współpracę.

 //

CULINARY WORKSHOPS WITH CHEF DE CUISINE
On January 30, 2020, the group from class II D participated in cooking workshops led by Chef SATORIA Group SA Mr. Paweł Biskupski. The workshops took place as part of the agreement that was established between  Catering and Hospitality School and the SATORIA Group SA.
The topic  of the workshop was "Preparation of yeast dough dishes". Students prepared pizzas according to the chef's recipe. Thank you for your cooperation.

 

 

Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie zorganizowało szkolenie o winach dla uczniów szkół gastronomicznych. Z naszej szkoły zaproszono 5 zainteresowanych winami uczniów wraz z opiekunem.Szkolenie było przeprowadzone przez  Sommeliera Piotra Zielińskiego w restauracji Belvedere  25 listopada (poniedziałek) w godz. od 11.00 do 16.00. Uczniowie Roksana Szymalak,Katarzyna Mastalerz, Karolina Orzoł, Kamil Piasecki i Anhelina Zhovta wraz z opiekunem Panią Grażyną Ładno uczestniczyli w niezwykle ciekawych zajęciach, na zakończenie których otrzymali certyfikaty.

//

Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie organized a training course on wines for catering school students. Five students were invited from our school. The training was conducted by sommelier Piotr Zieliński at Belvedere restaurant on 25th November  2019. Students: Roksana Szymalak, Katarzyna Mastalerz, Karolina Orzoł, Kamil Piasecki and Anhelina Zhovta together with their teacher Ms Grazyna Ładno took part in extremely interesting classes. At the end of the training they received certificates.

 

 

W czwartek 26.09. w naszej szkole w odbyły się zajęcia z samoobrony. Nowatorskie lekcje wychowania fizyczne poprowadził Pan Rafał Stachyra - instruktor samoobrony licencjonowany przez Polską Akademię Sportu. Pan Rafał  prezentował jak skutecznie i w prosty sposób obronić się przed atakiem napastnika. Po krótkim pokazie uczniowie ćwiczyli poznane ciosy i uniki w małych grupach pod czujnym okiem instruktora. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem w wykonywane zadania.Dziękujemy Panu Rafałowi  za odwiedziny i przekazanie cennej wiedzy. 

 //

On Thursday 26th September, self defence classes were held at our school. Innovative physical education classes were led by Rafał Stacgyra - a self - defense instructor licensed by the Polish Sport Academy. Mr Stachyra presented how to effectively defend himself against an attacker. After a short demonstration, students practised blows and dodges in small groups under the watchful eye of the instructor. Students enjoyed the classes and they trained with great interest and commitment. We are grateful for your visit and for transfering your valuable knowledge.
Lekcje inne 2018/2019 // Other classes 2018/2019 

W dniach 22 i 29 maja 2019r. Pani Małgorzata Kryszyłowicz z Komendy Głównej OHP przeprowadziła z uczniami klasy 1h działania z zakresu doradztwa zawodowego w celu umożliwienia młodzieży nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycia wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie własnej wartości na rynku pracy, podjęcie zatrudnienia bądź uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On the  22nd  and 29th of  May 2019  Ms. Małgorzata Kryszyłowicz from the OHP Main Headquarters  provided career counselling  for the students of  class 1h in order to enable young people to acquire the skills of planning  professional development, gain knowledge and skills to increase  their own value in the labour market, start employment or run their own business. The classes were organized by Ms. Marta Monika Baginska.

http://www.mazowiecka.ohp.pl/aktualnosci.php/1206

 

Projekt "Kreatywne Warsztaty Lodowe z Scholler Ice Cream" wciąż trwa. Nasi uczniowie wykazują się zaangażowaniem i rosnącą kreatywnością w komponowaniu deserów lodowych. Efekty wizualne i smakowe są coraz ciekawsze.

//

"The Creative Ice Cream Workshops with Scholler Ice Cream" project is still underway. Our students demonstrate commitment and growing creativity in creating  ice cream desserts. Visual and taste effects are getting more and more interesting.

 

 

W II okresie roku szkolnego 2018/2019 uczniowie naszej szkoły Mateusz Dobosz z klasy 1f, Anhelina Zhovta z klasy 2h i Zuzanna Mataszek z klasy 3h biorą udział w projekcie edukacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN "Oprowadzania rówieśnicze po Wystawie Stałej”. W ramach projektu młodzież naszej szkoły wraz z Oliwią z The British School Warsaw wcieli się w rolę przewodników i 31 maja 2019 r. podczas spaceru po wystawie ”1000 lat historii Żydów polskich” ukaże ”Powszednie troski, powszednie radości: codzienność Żydów w Polsce przed i po II wojnie światowej”. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest Pan Tomasz Ładziak.

Szczegółowe informacje na temat projektu można odnaleźć na stronach:

https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2019/04/04/rowiesnicy-przewodnicy-cykl-oprowadzan-rowiesniczych-po-wystawie

https://www.facebook.com/events/2240150796251539/

 //

In the second  semester of the school year 2018/2019, pupils from our school Mateusz Dobosz from class 1f, Anhelina Zhovta from class 2h and Zuzanna Mataszek from class 3h take part in the educational project of the POLIN Museum of the History of Polish Jews, "Peer guided tours of the Core Exhibition". As part of the project, the youth of our school together with Oliwia from The British School Warsaw will play the role of guides .On 31st  May 2019,during a walk around the exhibition "1000 Years of the History of Polish Jews" they  will show "everyday worries, everyday joys: the everyday life of Jews in Poland before and after the Second World War. " The project coordinator  is Mr. Tomasz Ładziak.

Detailed information about the project can be fund under the following link:

https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2019/04/04/rowiesnicy-przewodnicy-cykl-oprowadzan-rowiesniczych-po-wawie

https://www. facebook.com/events/2240150796251539/

  

 

Dnia 27 marca 2019r. Pani Małgorzata Kryszyłowicz doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Ochotniczego Hufca Pracy, przeprowadziła zajęcia z tematu "Zatrudnienie” w klasie 1h na przedmiocie Podstawy przedsiębiorczości. Na lekcji omówione zostały: podstawy prawne zatrudnienia, formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Zajęcia zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On March 27, 2019. Ms. Małgorzata Kryszyłowicz, a vocational counsellor of the Mobile Vocational Information Center had classes about "Employment" in class 1h during Business Studies subject. During the lesson there was discussion about the legal basis of employment, forms of employment, types of employment contracts and rights and obligations of employees and employers. Classes were organized by Ms Marta Marta Bagińska.

 

 

Kreatywne warsztaty lodowe
W lutym szkolna drużyna Scholler Ice Cream pod okiem Pani Moniki Różyckiej i Pani Pauliny Ciesielskiej przygotowała kolejne desery lodowe w ramach uczestnictwa w projekcie pt. "Kreatywne warsztaty lodowe z Scholler Ice Cream". Tym razem tematem przewodnim deseru było użycie kawy, czekolady lub kakao. Oto efekty naszej pracy.

//

Creative ice cream workshops
In February, the school team ”Scholler Ice Cream” with Ms. Monika Różycka and Ms. Paulina Ciesielska prepared another  ice cream desserts as part of the project entitled "Creative Ice Workshops with Scholler Ice Cream". This time the topic of the dessert was the use of coffee, chocolate or cocoa. Here are the effects of our work.

 

Kreatywne warsztaty  lodowe z SCHӦLLER ICE CREAM
W tym roku szkolnym Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie po raz pierwszy bierze aktywny udział w projekcie edukacyjnym pt. „ KREATYWNE WARSZTATY  LODOWE Z SCHӦLLER ICE CREAM ’’.

Celem warsztatów jest:
- rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów,
- wspieranie uczniów w ich rozwoju osobistym,
- zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w szkole,
- poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu komponowania deserów     na bazie lodów ,,Schöller Ice Cream '',
- wypracowanie autorskich receptur na kreatywny deser lodowy z wykorzystaniem lodów ,,Schöller Ice Cream’’ przez uczniów.

Uczestnikami warsztatów są uczniowie klasy 1 d pod opieką Pani Pauliny Ciesielskiej i klasy 2 a pod opieką Pani Moniki Różyckiej. Na pierwszym spotkaniu warsztatowym, które miało miejsce w dniach 22 i 25 stycznia uczniowie mieli za zadanie zaprezentować pomysł na danie z wykorzystaniem dowolnego smaku lodów według własnej koncepcji, innymi słowy „ pokaż co potrafisz”. Uczniowie biorący udział w projekcie wykazali się szeroką kreatywnością i pomysłowością w swoich pokazowych deserach. Efekty pracy można zobaczyć na poniższych zdjęciach. 

 //

Creative ice cream workshops with SCHӦLLER ICE CREAM
In this school year, Catering and Hospitality School Complex in Warsaw has taken part for the first time in an educational project called "CREATIVE ICE CREAM WITH SCHӦLLER  ICE CREAM ''.

The aim of the workshop is to:
- develop students' passions and interests,
- support students in their personal development,
- increase the attractiveness and quality of education at school,
- extend the knowledge and skills of students in the field of desserts based on ice cream, "Schöller Ice Cream",
- work out original recipes for a creative ice cream dessert with the use of ice cream "Schöller Ice Cream".

Class 1d with Ms. Paulina Ciesielska and class 2a with Ms Monika Różycka participated in the workshops. Students Bartosz Dzięcioł and Mateusz Czapski from class 4d also shared their experience with younger classes. At the first workshop meeting, which took place on January 22 and 25, the students had to present the idea for a dessert using any flavor of ice cream according to their own concept, in other words, "show what you can do". The students participating in the project demonstrated their wide creativity and ingenuity in their desserts. The effects of the work can be seen in the pictures below.

 

 
 

 

18 lutego uczniowie klasy 2A i 3A wraz z wychowawczyniami Panią Moniką Różycką i Panią Izabelą Stoczkowską uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym w Bibliotece Publicznej przy ul. Majdańskiej 5. Prowadzące spotkanie reprezentowały grupę Ponton, grupę edukatorów seksualnych nieformalnych wolontariuszek i wolontariuszy działających przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy wśród uczniów nt. możliwych sposobów antykoncepcji, ryzykownych zachowań seksualnych. Panie wyczerpująco odpowiadały na każde pytanie zadane przez uczniów oraz obalały powszechnie krążące mity. Spotkanie było bardzo interesujące.

//

On February 18, students from 2A and 3A with the form teachers Ms Monika Różycka and Ms Izabela Stoczkowska participated in an educational meeting at the Public Library at 5 Majdańska Street. The meeting was represented by the Ponton group, a group of sex educators, informal volunteers and volunteers operating at the Federation for Women and Family Planning. The meeting was aimed to broaden the knowledge among students on possible methods of contraception, risky sexual behavior. The ladies answered all questions thoroughly and refuted the commonly circulating myths. The meeting was very interesting.

 

 
Lekcje inne 2017/2018 // Other classes 2017/2018

Dnia 07 czerwca 2018r. Pani Małgorzata Kryszyłowicz z Ochotniczego Hufca Pracy poprowadziła zajęcia z klasami 1h i 1d na temat zakładania działalności gospodarczej. Na zajęciach omówione zostały etapy rejestracji firmy w tym formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zajęcia zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On 7th June 2018 Ms Małgorzata Kryszyłowicz from the Voluntary Labor Corps conducted classes with students from 1h and 1d about starting a business. They discussed the stages of company registration, including the form of settlement with the Tax Office and Social Insurance Company. Classes were organized by Ms Marta Monika Bagińska.

 

W dniu 18 kwietnia 2018 w klasie II h zostały przeprowadzone zajęcia modelowe dla nauczycieli szkół warszawskich na temat: Poetyckie pejzaże  Wschodu i Zachodu w wierszu „Rozłączenie” J. Słowackiego, które przeprowadziła Joanna Wojtulewicz.  Celem lekcji było zaprezentowanie różnych metod i form pracy na lekcji języka polskiego oraz  wykorzystanie potencjału uczniów cudzoziemskich na lekcji języka polskiego. Po zajęciach odbyło się omówienie lekcji, w którym zaproszeni goście podzieli się wrażeniami i spostrzeżeniami, wyrażając swoje uznanie dla zastosowanych różnorodnych metod i form  pracy oraz koncepcji lekcji.  

 //

On 18th April 2018 in class IIh model classes for teachers of Warsaw schools were carried out by Ms Joanna Wojtulewicz. The topic of the lesson was "Poetic landscapes of East and West in the poem "Rozłaczenie" by Juliusz Słowacki. The purpose of the lesson was presentation of various methods and forms of work on Polish language lessons and use of potential of foreign students at Polish language lessons. After the classes there was a discussion in which the guests shared their impressions and expressed their appreciation for the various methods and forms of work.

 

Dnia 04 kwietnia 2018r. Pani Małgorzata Kryszyłowicz doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Ochotniczego Hufca Pracy, przeprowadziła zajęcia z tematu "Zatrudnienie” w klasach 1h, 1d, na przedmiocie Podstawy przedsiębiorczości. Na lekcjach omówione zostały: podstawy prawne zatrudnienia, formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Zajęcia zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On 4th April Ms Małgorzata Kryszyłowicz, vocational counsellor of the Mobile Center of Vocational Information, conducted classes in the subject of "Employment" in class 1h and 1d on the Entrepreneurship Basis. The students discussed the legal basis of employment, forms of employment, types of employment contracts and emloyee's and employer's rights and duties. Classes were organized by Ms Marta Monika Bagińska

 

31 stycznia 2018r. w ramach lekcji technologii gastronomicznej z towaroznawstwem odbyło się spotkanie klasy 3de z absolwentem naszego technikum panem Kamilem Świerczyńskim  ze stowarzyszenia sommelierów polskich.  Uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca sommeliera, gdzie zdobywać informacje o uprawie winorośli, produkcji wina i ich klasyfikacji, poznali cechy charakterystyczne podstawowych grup win oraz sposoby ich otwierania i podawania. To miłe, kiedy absolwenci odwiedzają  naszą szkołę, a tym bardziej, gdy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.  Dziękujemy!

//

 On 31st January during gastronomy technology lessons there was a meeting of class 3de with a graduate of our school Mr Kamil Swierczynski from Polish Sommeliers Association. The students learned about the work of the sommeliers, they obtained information about viticulture, they learned the characteristics of basic wine groups and the ways of opening and serving them. It is nice when graduates visit our school and share their knowledge and experience with the students. Thank you.

 

Uczniowie klasy 2d pod opieką Pani Anny Nadolskiej i Pana Mateusza Wiśniewskiego (24.10.2017r.) oraz klasy 1d pod opieką Pani Eweliny Zielińskiej i Pani Teresy Rogali (02.11.2017r.), wzięli udział w projekcie „Pieczywo za 15 lat” organizowanym przez firmę Lantmännen Unibake w Stanisławowie Pierwszym, specjalizującą się w produkcji pieczywa dla gastronomii, jak i do sprzedaży detalicznej. Projekt miał na celu rozpoznanie potrzeb przyszłych konsumentów oraz poznanie oczekiwań  młodzieży wobec rynku pieczywa w przyszłości.
Uczniowie ZSGH biorący udział w wydarzeniu mieli okazję ujrzeć proces wypieku chleba w praktyce, zapoznać się z linią produkcyjną pieczywa Schulstad Bakery Solusion oraz wziąć udział w części merytorycznej poświęconej: historii firmy Lantmännen Unibake i produkowanych przez nią produktów, współczesnych trendów w przemyśle piekarniczym oraz wykładów na temat samej technologii wypieku pieczywa. Jesteśmy wdzięczni firmie Lantmännen Unibake za zaproszenie uczniów ZSGH do wzięcia udziału w projekcie, za poświęcony czas oraz niezapomniane doświadczenia.

//

Students from class 2d with their teacher Ms A.Nadolska and M.Wiśniewski and class 1d with Ms E. Zielińska and T. Rogala took part in the project "Bread in 15 years" organized by Lantmannnen Unibake Stanisławów Pierwszy. It specializes in the production of bread for the catering industry and retail. The project's aim is to recognize the needs of future consumers and meet their expectations in the bakery market in the future.
The students had the opportunity  to see the process of baking bread in the Schulstad Bakery Solusion and got acquainted with the history of the company Lantmannen Unibake and its products as well as the contemporary trends in the baking industry. We are grateful to Lantmannen Unibake for inviting our students to take part in the project.

 

31 października 2017 r. klasa 3de pod opieką Beaty Pręgowskiej i Teresy Rogali wzięła udział w projekcie  strategicznym "Pieczywo za 15 lat” zorganizowanym przez firmę Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. w Stanisławowie Pierwszym (Nieporęt).  Zajęcia poprowadzili: Aleksandra Fąderska – leader projektu,  Specjalista ds. jakości, Katarzyna Cichocka – Koordynator ds. ciągłego doskonalenia oraz Konrad Frączek – Technolog. Warsztaty składały się z kilku etapów:
1.       Powitanie, przedstawienie tematyki warsztatów, krótka informacja o firmie
2.       Wycieczka po zakładzie produkcyjnym (w specjalnych jednorazowych strojach, po przejściu komory dezynfekcyjnej)
3.       Wypiek w kuchni testowej drobnego pieczywa półcukierniczego oraz degustacja
4.       Burza mózgów nt pieczywa za 15 lat
5.       Wykład technologa obejmujący zagadnienia:

 • Rys historyczny technologii piekarniczej
 • Podstawowe surowce w technologii piekarniczej
 • Mąka i jej rodzaje
 • Metody oceny jakości mąki
 • Metody wytwarzania cista
 • Etapy procesu technologicznego w produkcji piekarniczej
 • Współczesne trendy w technologii piekarniczej
 • Ocena jakości pieczywa
 • Zmiany fizykochemiczne pieczywa podczas przechowywania

To była bardzo ciekawa lekcja technologiczna. DZIĘKUJEMY! W projekcie wzięły również udział klasy 2d (24.10.2017r.) i 1d (2.11.2017r.).

 //

On 31st October 2017 students from class 2de with their teachers Ms B. Pręgowska and T. Rogala took part in the strategic project "Bread in 15 years", organized by Lantmannen Unibake Poland Sp. z o. o In Stanisławów Pierwszy (Nieporęt) The lectures were given by Aleksandra Fąderska - project leader, Katarzyna Cichocka - coordinator and Konrad Frączek - technologist. The workshops consisted of several stages:
1. Greeting, presentation of workshop topic, brief information about the company
2. Factory tour (in special outfits after the walk in disinfection chamber)
3. Baking small semi-sweet pastries in the test kitchen 
4. Brainstorming on bread in 15 years
5. Technological lecture covering:

 • history of baking technologies
 • basic ingredients in baking technology
 • flour and its types
 • flour quality assessment methods
 • methods of dough production
 • the stages of technological process in the baking process
 • modern trends in baking technology
 • quality assessment of bread
 • physicochemical changes of bread during storage

It was a very interesting technological lesson. Thank you! Students from class 2d (24 X 2017) and 1d (2XI 2017) also took part in the project

  

 
Lekcje inne 2016/2017 // Other classes 2016/2017

Lunch edukacyjny  w Restauracji Aruana w Hotelu Narvil  Conference & Spa w Serocku

Dnia 13 lipca 2017 roku Daniel Ogonowski z klasy IIID wraz z Panią Bożeną Juzaszek zaproszeni byli na lunch degustacyjny w Restauracji Aruana  luksusowego Hotelu Narvil  Conference & Spa w Serocku. Lunch był nagrodą za udział w Projekcie kulinarnym Makro ,,Szef dla Młodych Talentów". W trakcie lunchu można było spróbować dań przygotowanych przez szefa kuchni Pana Witolda Iwańskiego.

W menu lunchu znalazły się między innymi:

 • wspaniałe czekadełka: własne pieczywo i masło (palone i ubijane), tosty z marynowanym czosnkiem niedźwiedzim
 • consomme z cebuli cukrowej z truflami i tapioką
 • troć z grilla z młodymi ziemniakami, warzywami sezonowymi i sosem tymiankowo-gorczycowym
 • polędwica wołowa z grilla z warzywami sezonowymi i sosem pieprzowym
 • wariacje na temat rabarbaru i czereśni (rabarbar sous vide i wspaniałe lody czereśniowe z dodatkami)
 • absolutny hit lody z palonego masła na palonych orzechach z płatkami suszonego mleka i suszonej czekolady o właściwościach wybuchowych
 •  wspaniałe praliny czekoladowe podane na ziarnach kawy

 

Podczas wizyty w hotelu, Pani Bożena Juzaszek i Daniel Ogonowski zwiedzili zaplecze gastronomiczne restauracji, Studio Kulinarne Aruana oraz dostali pamiątkowe książki o Aruanie z dedykacją szefa kuchni. Lunch w towarzystwie Pana Witolda Iwańskiego był wyborny i stanowił wspaniałą lekcję edukacyjną. Aruana to miejsce absolutnie wyjątkowe na mapie kulinarnej Polski. Bardzo dziękujemy szefowi kuchni Panu Witoldowi Iwańskiemu oraz programowi "Szef dla Młodych Talentów" za możliwość szkolenia w tak niepowtarzalnym miejscu.

 //

An educational lunch at Aruana Restaurant at Hotel Narvil Conference & Spa in Serock

On 13th July 2017 Danielgonowski IIId and Ms Bozena Juzaszek were invited to a tasting lunch at the Aruana Restaurant of the luxurious Hotel Narvil Conference & Spa in Serock. It was a reward for participating in the Macro Cooking Project "Head for Young Talents". During the lunch they could try dishes prepared by the chef Mr Witold Iwański.

The lunch menu included:

 • great starters: bread and butter, toasts with marinated garlic
 • consomme with sugar onion with truffles and tapioca
 • grilled trout with potatoes, seasonal vegetables and thyme - mustard sauce
 • grilled beef sirloin with seasonal vegetables and pepper sauce
 • rhubarb sous vide and wonderful cherry ice cream
 • hit ice cream from roasted butter on roasted nuts with dried milk flakes and dried chocolate
 • sweet chocolate pralines served on coffee beans

During the visit Ms Bozena Juzaszek and Daniel Ogonowski saw the restaurant, Aruan`s Culinary Studio and they received souvenir books about Aruan with the chef`s dedication. The lunch with Mr Witold Iwański was excellent and it was a wonderful educational lesson. Aruana is a unique place on the culinary map of Poland. We are very grateful to the chef Mr Witold Iwański and the Program "Head for Young Talents" for the opportunity to train in such a unique place.

 

 

Dnia 19 kwietnia 2017r. Panie Anna Całka i Paulina Drózd z Ochotniczego Hufca Pracy, przeprowadziły zajęcia z tematu "Zatrudnienie” w klasach 1h, 1d, 1e, 1f na przedmiocie Podstawy przedsiębiorczości. Na lekcjach omówione zostały: podstawy prawne zatrudnienia, formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

 //

On 18th April 2017 Ms Anna Całka and Paulina Drózd. from the Voluntary Work Force conducted classes on the topic "Employment" in classes 1h, 1d, 1e, 1f on the subject Basis of entreneurship. During the classes the following topics were discussed: rules of labor law, forms of employment, types of employment contracts, the rights and obligations of employees.

Dnia 09.12.2016 uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w wykładzie „Znaczenie produktów pszczelich i pszczół we współczesnym ekosystemie” będącym pierwszym etapem projektu: "Sekretny świat pszczół. O pszczołach i produktach pszczelich”. Wykład poprowadziła pani dr hab. Ewa Majewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Projekt ma na celu m.in. uświadomienie uczniom jak istotną rolę w ekosystemie odgrywają pszczoły oraz jak ważne i nieocenione właściwości zdrowotne posiada miód oraz inne produkty pszczele. Organizatorami projektu są nauczyciele: pani Ewelina Zielińska i pani Anna Nadolska.

//

On 9th December 2016 students from classes 1 and 2 took part in the lecture "The importance of bees and bee products in our ecosystem". It is the first stage of the project "The secret world of bees. The bees and bee products". The lecture was led by dr Ewa majewska from Warsaw Agricultural University. The aim of the project is to make students aware of how important is bees` role in the ecosystem and how significant are honey and bee products for our health. The project is organized by our teachers Ms ewelina Zielinska and Anna Nadolska.

 

Warsztaty z Hortexem
Dnia 08.12.2016 r. I 13.12.2016 r. uczniowie klasy 2 f brali udzial w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez przez Pana Krzysztofa Urbanczyka reprezentującego firmę Hortex. Uczniowie zapoznani zostali z zaletami technologicznymi zamrażania warzyw i owoców, obejrzeli także film przedstawiający proces przetwórstwa owoców od przyjęcia surowca od lokalnych dostawców po proces finalnego pakowania. Następnie uczniowie przygotowali po 3 potrawy z produktów firmy Hortex ( zupę, danie główne oraz deser). Zajęcia odbyły się pod opieką Pani Pauliny Ciesielskiej.

//

Workshops with Hortex
On 8th December 2016 and 13th December 2016 students from class 2f took part in culinary workshops led by Mr Krzysztof Urbanczyk representing the Hortex company. Students got acquainted with technological advantages of freezing fruits and vegetables. They saw a film which showed the process of fruit processing from receiving raw materials from local suppliers till the process of final packaging. Then the students prepared 3 dishes with Hortex products (soup, main course and dessert). Classes were conducted by Ms Paulina Ciesielska.

Smaki królewskich ogrodów 
06 października 2016 r. klasa 2de pod opieką wychowawczyni Beaty Pręgowskiej brała udział w Warsztatach Historycznej Rekonstrukcji Kulinarnej w Wilanowie. Zajęcia prowadził znany mistrz kuchni Pan Maciej Nowicki wraz z Paniami: Martyną Przedpolewską i Magdaleną Borowczak. Uczniowie po wysłuchaniu teoretycznego wprowadzenia, przygotowali danie inspirowane staropolskimi recepturami z książki Compendium Ferculorum Stanisława Czernieckiego. Zaserwowano Halibuta z czarną soczewicą beluga z dodatkiem pieczonej dyni z karmelizowanym rabarbarem, kolorowymi burakami, brukselką, kapustą kiszoną z cynamonem i chipsem z jarmużu oraz na deser biszkopt z mąki migdałowej pieczony ze śliwką, przyozdobiony sałatką z gruszki i pistacji z octem z biedrzeńca. Przy okazji wizyty uczniowie zwiedzili Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z przylegającymi ogrodami.

//

Tastes of Royal Gardens
On 6th October 2016 class 2de with their teacher Ms Beata Pręgowska participated in the culinary workshops in the Palace of Wilanów. The classes were conducted by master chef Mr Maciej Nowicki together with Ms Martyna Przedpolewska and Ms Magdalena Borowczak. After listening to a theoretical introduction students prepared a dish inspired by old Polish recipes from the book Compendium Ferculorum by Stanisław Czerniecki. Halibut was served with black lentils, beluga with roasted pumpkin with carmelized rhubarb, beetroots, Brussels sprouts, sauerkraut with cinnamon and chips with kale and for dessert sponge cake with almond flour baked with prunes decorated with pear and pistachios salad. During the visit students visited the Palace Museum and the royal gardens.

Dnia 4.10.2016r. klasy zasadnicze 3a i 3ca brały udział w warsztatach kulinarnych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Warsztaty składały się z części merytorycznej i praktycznej. Zajęcia z młodzieżą rozpoczęły się od wykładu, który miał na celu przybliżyć charakterystykę kuchni staropolskiej. W drugiej części warsztatów uczniowie, pod czujnym okiem prowadzących, przygotowali dania, będące odzwierciedleniem ówczesnej kuchni. Zaserwowano Halibuta podanego z czarną soczewicą, z dodatkiem pieczonej dyni z karmelizowanym sosem rabarbarowym i groszkiem cukrowym oraz biszkopt z mąki migdałowej pieczony ze śliwką, przyozdobiony sałatką z gruszki i rukwi wodnej oraz prażonymi pistacjami - jako deser.
Opiekę nad grupą sprawowali nauczyciele ZSGH: Ewelina Zielińska oraz Arkadiusz Butor.

//

On 4th October 2016 class 3a and 3ca took part in culinary workshops in the Museum in Palace of King John III in Wilanów.
The workshop consisted of 2 parts: theoretical and practical. The classes began with a lecture about old Polish cuisine. In the second part of the workshop students prepared dishes of that historical period. Halibut was served with black lentils, roasted pumpkin with carmelized rhubarb sauce and sugar peas, sponge cake with almond flour baked with prunes, decorated with salad with peas and watercress and roasted pistachios as a dessert.
The students went there with their teachers Ms Ewelina Zielińska and Mr Arkadiusz Butor.

W dniu 29 września 2016 roku uczniowie klasy 3f wraz z wychowawczynią Panią Aneta Tymińską i z Panią Moniką Różycką również gościli w restauracji Willa Intrata w Wilanowie w warsztatach kulinarnych "W kuchni staropolskiej".

//

On 29th September 2016 the students from class 3f with their form teacher Ms Aneta Tymińska and Ms Monika Różycka also visited Villa Intrata Restaurant in Wilanów in cooking workshops " The Old Polish Cuisine".

Dnia 27.09 2016 r. klasa 3 d wraz z opiekunem Anną Zubrycką –Pacholik wzięła udział w warsztatach kulinarnych „ Smaki królewskich ogrodów”w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Warsztaty edukacyjne składały się z części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące staropolskiej kuchni dworskiej, a następnie przygotowali dwudaniowy obiad według dawnych receptur inspirowanych „ Kompendium ferculorum albo zebranie potraw” Stanisława Czernieckiego. Była to zupa krem z białych warzyw z sosem rabarbarowym oraz miętus w ziołach na sałatce z pieczonych buraków w 3 kolorach w sosie balsamiczno-miodowym udekorowany prażonym jarmużem.
Prowadzący warsztaty byli pod ogromnym wrażeniem kompetencji zawodowych uczniów, zarówno wiedzy teoretycznej jak również sprawności w przygotowywaniu i serwowaniu potraw.

//

On 27th September class 3d with Ms Anna Zubrycka - Pacholik took part in culinary workshops "Tastes in the royal gardens" in the Palace of Wilanów. Educational workshops consisted of theoretical and practical part. Students prepared two-course dinner inspired by the old "Compendium ferculorum" by Stanislaw Czerniecki. It was a cream soup with white vegetable rhubarb sauce and herbs on a salad of roasted beetroots in 3 colors, balsamic - honey sauce decorated with roasted kale. Everybody was impressed by our students` skills, their knowledge and customer service.

Dnia 20 września 2016 roku uczniowie klasy 2 f pod opieką Pani Pauliny Ciesielskiej gościli w Restauracji Willa Intrata w Wilanowie. Uczniowie zostali zaproszeni na warsztaty kulinarne mające na celu przybliżyć im staropolskie przepisy kulinarne, potrawy i przyprawy, które gościły w czasach panowania króla Jana III Sobieskiego. Zainspirowani staropolskimi przepisami uczniowie pod kierunkiem Pana Macieja Nowickiego stworzyli własne danie.

//

On 20th September 2016 students from class 2f with their teacher Ms Paulina Ciesielska visited Villa Intrata Restaurant in Wilanów. The students were invited to cooking workshops during which they were taught old Polish recipes, dishes, spices which were used during king Jan III Sobieski reign. Inspired by the old Polish recipes our students created their own dish with the help of Mr Maciej Nowicki.
Lekcje inne 2015/2016 // Other classes 2015/2016

Dnia 15.04.2016r. na lekcje z przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" w klasach 1h, 1e i 1f Pani Marta Monika Bagińska zaprosiła Panią Annę Całka, doradcę zawodowego z Ochotniczego Hufca Pracy. Pani Anna Całka omówiła podstawy prawne zatrudnienia, formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

//

On 15th April 2016 Ms Marta Monika Bagińska invited Ms Anna Całka, vocational couselor for OHP to take part in the lesson The basis of enterprise in class 1h and 1e. Ms Całka discussed the basis of employment and types of employment contracts, as well as rights and duties of the employee and employer.

25 lutego 2016r. grupa technologiczna klasy 2e pod opieka Beaty Pręgowskiej wzięła udział w warsztatach kulinarnych "Gotuj z Hortexem” zorganizowanych i poprowadzonych przez pana Krzysztofa Urbańczyka. Uczniowie po wysłuchaniu wprowadzenia, sporządzali dania z mrożonek wg receptur zaczerpniętych między innymi z książki „Hortex. Przepisy Matki Natury”.
Przygotowano, degustowano i oceniano:
- zupę krem z groszku oraz dyniowa z masłem szałwiowym
- quiche ze szpinakiem oraz makaron z kurczakiem i szpinakiem
- truskawkowe tiramisu oraz smoothie truskawkowo-bananowe.
Na zakończenie wyróżniono najlepiej pracujące zespoły, które dostały nagrody rzeczowe.

//

On 25th February 2016 technology class 2e with their teacher Ms Beata Pregowska took part in the culinary workshop "Cook with Hortex" organized and conducted by Mr Krzysztof Urbańczyk. After listening to the introduction, students prepared dishes from frozen food according to the recipes from "Hortex. Recipes from Mother Nature".
The following dishes were prepared, tasted and evaluated:
- cream soup with peas and pumpkin soup with sage butter
- quiche with spinach and pasta with chicken and spinach
- stawberry tiramisu and strawberry-banana smoothie
Finally they awarded the best working teams that received prizes.

Dnia 25.01.2016r. w naszej szkole odbyły się warsztaty kulinarne, których tematyką było zastosowanie warzyw i owoców mrożonych firmy Hortex w dania i napojach. Warsztaty prowadzili znani szefowie kuchni, Grzegorz Łapanowski i Maciej Nowicki, opiekunem uczniów była p. Jolanta Witak. Uczniowie podczas wstępnego wykładu zapoznali się z zaletami stosowania warzyw sezonowych i metodami ich utrwalania, a następnie przystąpili do części praktycznej. Przygotowali 4 dania z wykorzystaniem warzyw mrożonych i poczęstowani zostali pysznymi koktajlami owocowymi. Podczas sporządzania potraw korzystali z porad specjalistów. Po zakończeniu warsztatów zaproponowano uczniom udział w konkursie, z bardzo atrakcyjnymi nagrodami,, który wkrótce zostanie ogłoszony.

//

On 25th January 2016 in our school culinary workshops were held. The topic was the use of frozen fruit and vegetables Hortex in dishes and beverages. Workshops were carried out by well known chefs Grzegorz Łapanowski and Maciej Nowicki. The students were under the supervision of Ms Jolanta Witak. During the lecture students got acquainted with the advantages of the use of seasonal vegetables and then proceeded to practical part. They prepared 4 dishes using frozen vegetables and they were treated with delicious fruit cocktails.
During food preparation they followed the experts' advice. After the workshops students were encouraged to participate in the competition with atractive prizes which will soon be announced.
Lekcje inne 2014/2015 // Other classes 2014/2015

Lekcja biblioteczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
Niezwykłych wrażeń dostarczyła klasie 2h lekcja biblioteczna pt. ,,Warsztat informacyjny biblioteki’’ w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN przy ulicy Gocławskiej 4. W środę 20 listopada uczniowie poznali zbiory biblioteki, rodzaje katalogów, nauczyli się korzystać z katalogów on-line. Najbardziej fascynującym miejscem okazała się czytelnia z miękkimi, wygodnymi kanapami, w której można miło spędzić czas czytając czasopismo lub książkę. Można też skorzystać z Internetu, gdyż biblioteka częściej ma stały dostęp do sieci Wi-Fi. Nasi uczniowie postanowili częściej odwiedzać bibliotekę pedagogiczną.

//

A library lesson at Pedagogic Woywod Library
Incredible thrills for our students from 2H came from a library lesson entitled: "Informative storehouse of the library" On the 20th of Nov. at Pedagogic Woywod Library under KEN in Street Goclawska 4, students learnt about collections and catalogues, some of them ‘online’. However, the most fascinating were the sofas in the reading room where you could read a magazine or a book. Internet was available through Wi-Fi. Our students decided they should visit more often.

Dnia 17.11.2014r. (poniedziałek) odbył się wykład
„Czas na Przedsiębiorczość w Praktyce. Nowa Ekonomia, Biznes Skalowalny, Dochód Pasywny”

dla uczniów z klas II i III H, poprowadzony przez Panie: Anitę Gagoś z firmy AG Consult i Ewę Szulc z firmy STARBRANDS.
Celem wykładu było zapoznanie uczniów z tematyką jak można zarabiać pieniądze w XXI w. i jak przejąć kontrolę nad własnymi finansami w dobie zmian gospodarczych i technologicznych na świecie.
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jak dokonywać dobre wybory zarówno na szybko zmieniającym się rynku pracy jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Spotkanie z uczniami zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On the 17th of Nov (Monday) a lecture called:
"Time for enterprise. New Economy, Scalable business and passive income"

was done by Anita Gagos of AG Consult and Ewa Szulc from STARBRANDS company.
The aim of this lecture was teaching students from II and III H how to make money in the 21st century and how to control your own finance in the era of economic and technological changes in the world.
During the meeting students learnt how to make choices on the fast changing market and in their own business. The meeting was organized by Marta Monika Bagińska.
Lekcje inne 2013/2014 // Other classes 2013/2014

24 kwietnia klasa IIIg1 pod opieką wychowawczyni miała lekcję obywatelską w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Po Urzędzie oprowadzała nas pani przewodniczka, odbyło się również spotkanie (niestety nie z Panem Wojewodą Jackiem Kozłowskim) z Dyrektor Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Panią Haliną Stachurą - Olejniczak.

//

On the 24th of April, class IIIg1 under supervision of their form teacher, participated in a Civic lesson in provincial office in Warsaw. A guide showed them around the facility. They also met with Head Principal of Mazovian Provincial Office Ms Halina Sachura-Olejniczak.

Dnia 10 września 2013 roku odbyło sie w naszej szkole szkolenie pt. ,,Wieprzowina regionalna - doceń smak tradycji". Szkolenie poprowadził doświadczony specjalista z zakresu gastronomii pan Adam Michalski. W szkoleniu wzięli udział uczniowie z klasy IIIG, IIIG1, IIIK1, IIG1, IIG oraz pani profesor Bożena Juzaszek i pani profesor Marta Szymborska. Uczniowie zapoznali się z hodowlą tradycyjnych ras trzody chlewnej w Polsce oraz mieli okazję nauczyć się, jak prawidłowo sporządzać potrawy z takiego mięsa. Młodzież miała również możliwość porównać walory smakowe potraw z mięsa ras tradycyjnych i potraw z mięsa dostępnego na rynku.

//

On the 10th of September 2013 a training en. “Regional pork-appreciate the taste of tradition” took place in our school. The training was conducted by experienced in gastronomy specialist Mr. Adam Michalski. Pupils from classes IIIG, IIIG1, IIIK1, IIG1, IIG together with Ms Bożena Juzaszek and Ms Marta Szymborska were the lucky participants. Our pupils got acquainted with traditional breeding of pigs in Poland, as well as, had an opportunity to learn how properly cook and prepare dishes out of that kind of meat. Our youth could also compare taste values between traditionally bred meat and meat widely available on the market.
Lekcje inne 2009/2010

Polska Akcja Humanitarna

Dnia 24.11.2009r. gościliśmy na lekcjach ekonomiki w klasach 3k1, 3g i 4h1 Panią Kamilę Tyniec z Działu Edukacji Humanitarnej i Rozwojowej Polskiej Akcji Humanitarnej, która opowiedziała nam o idei Sprawiedliwego Handlu.

„Model Sprawiedliwego Handlu proponuje taki system handlowy, w którym producenci, handlowcy i konsumenci będą sprawiedliwie dzielić korzyści z handlu. W ten sposób Sprawiedliwy Handel stara się zwiększyć dochody i wolność w podejmowaniu decyzji biednych grup producentów. Sprawiedliwy Handel chce przeciwdziałać biedzie na Południu oraz przywrócić producentom godność. Opiera się na ich talentach i umiejętnościach i umożliwia ich zrzeszeniom odegrać aktywną rolę w ich własnym rozwoju.

Podstawową cechą Sprawiedliwego Handlu jest równoprawne partnerstwo i obustronny szacunek pomiędzy producentami na Południu, importerami, sklepami Sprawiedliwego Handlu, organizacjami certyfikacyjnymi i konsumentami na Północy. Sprawiedliwy Handel czyni działania rynkowe bardziej ludzkimi i maksymalnie skraca łańcuch od producenta do konsumenta. Także konsumenci mają okazję dowiedzenia się czegoś o kulturze, tożsamości i warunkach życia producentów” Sprawiedliwy handel
Lekcje inne 2008/2009

Lekcja z prezydentem Stowarzyszenia Sommellierów

Dnia 07.11.2008 roku w naszej szkole lekcje poprowadził Piotr Kamecki - prezydent Stowarzyszenia Somelierów Polskich.

Młodzież wysłuchała wykładu połączonego z prezentacją multimedialną na temat procesu produkcji wina i czynników decydujących o jego jakości. Uczniowie poznali najbardziej cenione i najszlachetniejsze szcepy winogron jasnych i ciemnych, oraz marki znanych win z obszaru Unii Europejskiej.
Pod koniec wykładu sommelier przedstawił zasady doboru wina do potrawy, klasyczne połączenia i nowatorskie trendy. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z pokazem serwowania wina. Na zakończenie uczniowie obejrzeli fachowy sprzęt niezbędny w pracy sommeliera.
Lekcje inne 2007/2008

Przyprawiaj nie żałuj
To była niezwykła lekcja, dowiedzieliśmy się na niej, że bez ziół w kuchni – "ani rusz".
W dniu 09.10.2007 roku pachniało rozmarynem, majerankiem, bazylią -klasy Ik, Ik1, Ig1 siedziały jak zaczarowane. W pracowni gastronomicznej miał prelekcję właściciel gospodarstwa ekologicznego Maciejem Jabłońskim. Przywiózł ze sobą pęczki świeżych ziół, ciekawe odmiany sałaty, węgierskie papryczki, pomidorki koktajlowe. Opowiadał o właściwościach zdrowych ziół i warzyw, pozwalał próbować, zachęcał do stosowania w kuchni. Słuchaliśmy z ogromnym zainteresowaniem mówiła młodzież po prelekcji.
Spotkania z profesjonalistami są źródłem cennych niepowtarzalnych informacji dla naszych uczniów i nauczycieli.
Słodkie tajemnice deseru

Dnia 12.11.2007 w naszej szkole słodko p[pachniało rodzynkami i wanilią. Mili goście z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni – wprowadzili nas w tajniki przygotowywania dobrego i wykwintnego deseru.

Pamiętajcie, to danie nie może być ani za duże ani za małe – mówiła podczas szkolenia Pani Bożena Sikoń, która dziś jest szefową pracowni cukierniczej w hotelu Jan III Sobieski, a nie tak dawno była uczennicą szkoły na Majdańskiej – Deser lubi być kolorowy! Kocha oryginalne formy, jakiś strzelisty element nada mu ciekawy kształt. Ale to nie kobieta: nie znosi kwiatów, które są piękne – lecz nie do jedzenia.

Eksperymentujcie – radził Pan Adam Michalski, niezależny ekspert kulinarny – Śmiało twórzcie własne kombinacje smaków i nawet niestandardowych jak na desery, połączeń produktów, Takich Jak świeże zioła. Dodadzą one lekkości, orzeźwi, są doskonałe na upały.
Dziękujemy za szkolenie i mamy nadzieję, że nie było to nasze ostatnie spotkanie z tak znakomitymi cukiernikami, jak Pani Sikoń i Pan Michalski.