Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne 2023 // Lenten Retreat 2023

20, 21, 22 marca 2023 r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, pod przewodnictwem księży misjonarzy – ojca Eryka i ojca Rene, pochodzących z Togo (Afryka Zachodnia). Spotkania z młodzieżą stały się doskonała okazją do wymiany myśli na temat różnic kulturowych w Polsce i Afryce. Ojcowie misjonarze korzystając z różnorodnych form przekazu zaprezentowali wiedzę nie tylko w zakresie religii, ale też geografii, kulturoznawstwa, a nawet gastronomii. Słuchacze wyraźnie byli zainteresowani tematyką, ponieważ dotychczas nie mieli okazji bezpośredniego spotkania z osobami o tak odmiennej kulturze.
Podsumowaniem tych Rekolekcji była prośba o rozwój ideałów i wartości, które mogą służyć w dążeniu do jedności i pokoju między ludźmi. Wszyscy jesteśmy równi, mamy takie same prawa, a wiara w Boga ma nam pomagać w budowaniu dobrych relacji międzyludzkich, bez względu na jakiekolwiek różnice kulturowe czy też inne.

On  March2oth,21st and 22nd 2023, Lenten retreats took place in our school.They were led by missionary priests Father Eric and Father Rene, both from Togo (West Africa). These meetings with young people provided an excellent opportunity to exchange ideas on cultural differences between Poland and Africa. Using various forms of media, the missionary fathers presented knowledge not only of religion, but also geography, cultural studies and even gastronomy. The listeners were clearly interested in the topics, as they had not had the opportunity to meet directly with people of such a different culture before.
The conclusion of this Retreat was a request to develop ideals and values that can serve in the pursuit of unity and peace among people. We are all equal, we have the same rights, and faith in God is supposed to help us build good human relationships, regardless of any cultural or other differences. 

prowadzący rekolekcje

prowadzący z uczestnikami rekolekcji

rekolekcje

 

Rekolekcje Wielkopostne 2022  // Lenten Retreat 2022

W dniach: 28, 29, 30 marca 2022 r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ojciec Łukasz Skołud ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF) z Poznania. Wiodącym tematem konferencji wygłoszonych  do młodzieży było ukazanie, jakie znaczenie w życiu człowieka ma wiara w Boga. Wyjaśniając tą kwestię Rekolekcjonista posłużył się przykładami z życia swojego oraz znanych osób, np. piłkarza Roberta Lewandowskiego. Zachęcał młodzież do zastanowienia się nad sensem życia i rozwijania swojej wiary.

On  28th , 29th  30th  of March , 2022, Lenten Retreat was held in our school.It was  led by Father Luke Skołud from the Congregation of Missionaries of the Holy Family (MSF) from Poznań. The main theme of the conferences delivered to the youth was to show the importance of faith in God in their lives. In explaining this issue, the retreatant used examples from his own life and the lives of famous people, such as footballer Robert Lewandowski. He encouraged young people to reflect on the meaning of life and develop their faith.

 

 

 

Rekolekcje Wielkopostne 2019 // Lenten Retreat 2019

W dniach 1-3 kwietnia 2019 r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je ks. Michał Czajkowski. Odwołując się do treści biblijnych ukazywał ich aktualność we współczesnym życiu człowieka oraz zachęcał młodzież do postępowania zgodnie z nauką Kościoła.

//

On 1st, 2nd , 3rd April 2019, the Lenten retreat took place in our school. It was led by priest Michał Czajkowski. Referring to the biblical content, he showed its timelessness in contemporary human life and encouraged young people to follow teachings of the Church.

 Rekolekcje Wielkopostne 2018 // Lenten Retreat 2018

W dniach: 12, 13, 14 marca 2018 r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, które poprowadzili klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej: diakon Jan Łaski oraz Marek Miziołek i Kazimierz Jakubowski. W czasie spotkań z młodzieżą korzystając z wielu pomocy dydaktycznych przybliżyli podstawowe prawdy wiary i zachęcili młodych do życia zgodnego z  tymi prawdami.

 //

On 12th, 13th and 14th March 2018 Lent Retreat took place in our school, conducted by seminarians from the Seminary of Warsaw - Praga Południe Diocese: diacon Jan Łaski, Marek Miziołek and Kazimierz Jakubowski. During the meetings with students they brought the basic truths of faith closer to young people and encouraged them to live according to these thruts.

 Rekolekcje Wielkopostne 2017 // Lenten Retreat 2017

W dniach: 27, 28, 29 marca 2017 r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Roberto Saltini, z pochodzenia Włoch. W czasie spotkań z młodzieżą opowiedział o swoich bogatych doświadczeniach zawodowych (jest lekarzem) i duszpasterskich (działa w Ruchu Focolari). Zachęcał młodych do kierowania się w codziennym życiu przykazaniem miłości Boga i bliźniego i do budowania wspólnoty miłości wokół siebie.

//

On 27th, 28th and 29th March 2017 Lenten Retreat took place in our school, led by Robert Saltini of Italian origin. During the meeting he was talking about his work experience - he is a doctor and he is active in Focolari Movement. He encouraged young people to follow the God`s commandments and to build a community of love around themselves.

 Rekolekcje Wielkopostne 2016 // Lenten Retreat 2016

W dniach: 07, 08, 09 marca 2016 r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, które poprowadził Ojciec Grzegorz Zakrzewski ze zgromadzenia Ojców Paulinów . W konferencjach wygłoszonych do młodzieży poruszył kwestie potrzeby przystępowania do spowiedzi. Przystępując do sakramentu pojednania równocześnie wyznajemy wiarę, uczymy się kochać drugiego człowieka.

//

On 07, 08 and 09th March 2016 Lenten retreat took place in our school. They were led by Father Grzegorz Zakrzewski from the congregation of the Pauline Fathers. During the lecture he discussed the topic of the need to join confession. During the Sacrament of Reconciliation we confess out faith and we learn to love other human beings.

 Rekolekcje Wielkopostne 2015 // Lenten Retreat 2015

W dniach: 16, 17, 18 marca 2015 r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Wiesław Węgrzyn, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z Krakowa. W konferencjach wygłoszonych do młodzieży poruszył kwestie wiary, nadziei i miłości. Zachęcał do uwierzenia w siebie, w swoje możliwości. Wskazywał na konieczność budowania właściwego poczucia swojej wartości, do stawiania sobie celu w życiu, aby dzięki pracy nad sobą osiągnąć to, co dla człowieka jest ważne i wartościowe.
Do współpracy ks. Wiesław zaprosił też p. Andrzeja Wronkę, który we wtorek 17 marca mówił m. in. o zagrożeniach płynących ze strony różnorakich grup nieformalnych, działających w oparciu o techniki manipulacji ludzkim umysłem.

//

On 16 - 18 th March 2015 Lent Classes took place in our school. They were given by Priest Wiesław Węgrzyn from the Assembly of Missionary Priests Saletyni in Cracow. He was discussing the subject of faith, hope and love. He encouraged young people to be more self-confident about their abilities. He emphasized the necessity to build their self - esteem, to aim to achieve the goal by work and effort. Young people should try to gain all that is important and valuable.
The priest Wiesław Węgrzyn invited Mr Andrzej Wronka who was talking about dangers from informal groups which use different technics by manipulating the human mind.

 Rekolekcje Wielkopostne 2014 // Lenten Retreat 2014

W dniach 31. 03 - 02. 04. 2014 r., w naszej szkole, odbyły się Rekolekcje wielkopostne, które prowadził Ks. Michał Kamiński ze Zgromadzenia Księży Orionistów z Malborka. Towarzyszył mu Zespół Rymcerze z Jeleniej Góry. Więcej informacji o zespole na stronie:
www.RYMCERZE.pl
facebook.com/RYMcerze

//

From 31.03 to 02.04.2014 lenten retreats were carried out by priest Michal Kaminski from Priests Orionists Congregation in Malbork. Band Rymcerze from Jelenia Góra assisted him during the event. For more information please visit:
www.RYMCERZE.pl
facebook.com/RYMcerze

 

 Rekolekcje Wielkopostne 2013 // Lenten Retreat 2013

Dnia 11,12, 13 Marca odbyły się w naszej szkole Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne młodzieży prowadził ks. Piotr wraz ze studentami.

//

From 11th to 13th of March our school participated in a Lent retreat. The teachings were prepared and conducted by priest Piotr together with his students.