2024 - 2023

Wycieczki uczniów 2023/2024 // School trips 2023/2024

Wycieczka autokarowa do Obozu Zagłady w Treblince oraz Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie – 12 czerwca 2024r.
Szlakiem lat ubiegłych i w tym roku uczniowie klas 4ehp, 3hp i 2dp pod opieką swoich wychowawców: Pani Anny Obryckiej oraz Panów Arkadiusza Butora i Artura Wejmana udali się na całodniową wycieczkę autokarową Do Obozu w Treblince i zamku średniowiecznego w Liwie. Po dotarciu na teren Muzeum w Treblince zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i pod przewodnictwem miejscowych przewodników rozpoczęliśmy zwiedzanie miejsca martyrologii i męczeństwa. Pomimo, że władze III Rzeszy starały się za wszelką cenę zatuszować masową zbrodnię dokonaną na ludności żydowskiej z terenu Generalnej Guberni, szczególnie należy tu wspomnieć ofiary warszawskiego Getta z Januszem Korczakiem i jego podopiecznymi na czele, miejsce to robi na odwiedzających wstrząsające wrażenie, którego nie da się opisać słowami… Tradycją lat ubiegłych, przy pomniku upamiętniającym poległych oddaliśmy cześć wszystkim pomordowanym, a mowa tu o około milionie ofiar. Najpierw każdy uczeń wylosował krótką informację o jednej z zamordowanych ofiar, które trafiły do Treblinki.  Po czym te krótkie biogramy odczytywaliśmy na głos:
Jakub Szyber, lat 42, fryzjer z Warszawy, jego żona Rywka lat 42, i dzieci: Szlamek lat 25, fryzjer, Rózia lat 22, manikiurzystka, oraz Sala lat 18, zostali zamordowani w Treblince…
Następnie reprezentacje klas zapaliły symboliczne znicze, a my wysłuchaliśmy tradycyjnej żałobnej modlitwy żydowskiej Kadisz Yatom:
Niech będzie wywyższone i poświęcone Imię Jego (Amen), wielkie w świecie, który sam stworzył według Swej woli. Niechaj ustanowi Swe królowanie za życia waszego i za dni waszych i za życia całego domu Izraela, szybko i w bliskim czasie, mówcie: Amen…
W drugiej części zwiedzania udaliśmy się wspólnie do oddalonego o 2,5 km obozu pracy, w którym większość stanowili polscy więźniowie. Na szczególną uwagę zasługują miejsca prac archeologicznych, które mogliśmy zobaczyć z bliska.
Następnie udaliśmy się autokarem do oddalonego o  40 km zamku w Liwie, który powstał po koniec XV wieku. Tam także zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, gdzie pod okiem dwóch przewodników mogliśmy zwiedzić: wieżę, dziedziniec zamkowy, podziemia, a także najnowszą część dworku zbudowanego na miejscu nieistniejącego już skrzydła zamkowego. Liw stanowił niegdyś twierdzę na granicy z Litwą. Niezwykle ciekawa kolekcja artefaktów zasługujących na uwagę oraz możliwość dotknięcia niektórych eksponatów oczywiście za pod nadzorem przewodników, stanowiły ciekawą atrakcję dla uczniów, która na długo pozostanie w naszej pamięci. Wymęczeni ale zadowoleni wróciliśmy pod szkołę, gdzie nastąpiło zakończenie wycieczki.

A bus trip to the Treblinka Extermination Camp and the Castle of the Mazovian Princes in Liw-June 12th  2024.
Following the path of previous years and this year students of classes 4ehp, 3hp and 2dp under the care of their tutors: Ms. Anna Obrycka and Mr. Arkadiusz Butor and Mr. Artur Wejman, went on an all-day bus trip to the Treblinka Camp and the medieval castle in Liw. Upon arriving at the Treblinka Museum, we were divided into two groups and, guided by local guides, began our tour of the site of martyrdom . Despite the fact that the authorities of the Third Reich tried at all costs to cover up the mass crime committed against the Jewish population of the General Government, especially the  victims of the Warsaw Ghetto headed by Janusz Korczak and the orphans in his care, this place makes a shocking impression on visitors that cannot be described in words... In the tradition of previous years, at the monument commemorating the victims we paid tribute to all those murdered, and we are talking about about about a million of  lives. First, each student drew a piece of paper with  short information about one of the murdered victims who were sent to Treblinka.  Then we read these short biographies aloud:
Jakub Szyber, 42, a hairdresser from Warsaw, his wife Rywka, 42, and their children, Szlamek, 25, a hairdresser, Rózia, 22, a manicurist, and Sala, 18, were murdered at Treblinka...
The class representatives then lit symbolic candles, and we listened to the traditional Jewish mourning prayer Kaddish Yatom:
May His Name be exalted and consecrated (Amen), great in the world which He Himself created according to His will. May He establish His reign in your lifetime and in your days and in the days of your life and in the days of all the house of  Israel, quickly and in the near time, say, Amen....
In the second part of the tour, we traveled together to a labor camp 2.5 kilometers away, where the majority were Polish prisoners. Particularly noteworthy were the sites of archaeological work, which we were able to see up close.
Then we travelled by bus to Liw Castle, 40 km away, which was built after the end of the 15th century. There, too, we were divided into two groups, where, under the guidance of  two guides, we were able to visit: the tower, the castle courtyard, the vaults, as well as the newest part of the mansion built on the site of the castle wing, which no longer exists. Liv was once a fortress on the border with Lithuania. An extremely interesting collection of artifacts worthy of attention and the opportunity to touch some of the exhibits under the supervision of the guides, of course, were an interesting attraction for the students, which will remain in our memories for a long time.
Exhausted but full of emotions, we returned to  the school premises where the trip came to an end.
uczniowie podczas wycieczki

uczniowie podczas wycieczki

 

W dniu 4 czerwca 2024 r. w ramach programu zagospodarowania czasu wolnego młodzieży pn. "Sztuka relaksu", uczniowie 1a BSIS byli w Teatrze Capitol na miusicalu pt. "Kongo". Po spektaklu młodzież wzięła udział w spotkaniu z aktorami, czego rezultatem są wspólne fotki.
On June 4th, 2024, as part of the "Art of Relaxation" youth leisure program, the students of class 1a BSIS were at the Capitol Theater for a musical entitled "Congo." After the performance, the young people took part in a meeting with the actors, resulting in the photos of us together.

 

Lekcja WF w innym wydaniu!  
Klasa 2c wraz z wychowawczynią świętowała  Dzień Dziecka oraz nadchodzący koniec roku szkolnego. Integracja na sportowo i dobra zabawa - taki był plan, a Hangar 646 okazał się idealnym miejscem do jego zrealizowania

uczniowie podczas zajęć

 

Koncert w Filharmonii
Tak jak w roku ubiegłym, grupa dziesięcioro uczniów z klas 2dp i 4ehp pod opieką Pani Beaty Pręgowskiej i Pana Artur Wejmana uczestniczyła w koncercie Zakończenia Sezonu Artystycznego Filharmonii Narodowej w Warszawie. W tym roku mogliśmy wysłuchać następujących utworów: Friede auf Erden op. 13 [9'] - Arnolda Schönberga  i IX Symfonii D-dur [81'] Gustava Mahlera.
Dyrygował Andrzej Boreyko, który kończy pracę na stanowisku dyrektora artystycznego Filharmonii.  Jak tego wymagają utwory Mahlera skład orkiestry był mocno rozbudowany. Niesamowita atmosfera tego miejsca, niezwykle podniosłe, chociaż niełatwe utwory muzyczne, pozwoliły nam przeżyć cudowne chwile artystyczne i duchowe. Nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia na czerwonym dywanie…

uczniowie w filharmonii

05 czerwca 2024r. całą klasą 2dp  pod opieką pani Beaty Pręgowskiej pojechaliśmy na Strzelnicę Łazienkowska w Centralnym Wojskowym Klubie Sportowym LEGIA, gdzie uczyliśmy się strzelać . Było to bardzo ciekawe i zabawne . Na początku instruktor opowiadał nam o bezpieczeństwie używania broni, o jej budowie, historii, po tym wchodziliśmy grupami po 4 osoby na stanowiska strzelnicze i każdy mógł wystrzelić swoje przygotowane naboje . Nauczyliśmy się też rozbierać broń i składać z powrotem. Następnie poszliśmy na warszawski spacer . Na początku byliśmy koło Agrykoli przy Stadionie oraz Zamku Ujazdowskim. Dalej poszliśmy do Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich, do Teatru na Wyspie, po drodze zobaczyliśmy pomnik Józefa Bema i Stanisława Wyspiańskiego . Następnie przeszliśmy przez park koło Palmiarni, o której pani  nam opowiadała, że kiedyś tam można było wchodzić i podziwiać ciekawe, egzotyczne rośliny, a dzisiaj jest Restauracja Belvedere. Niedaleko widzieliśmy Pałac Belwederski. Dalej oglądaliśmy, rozmawialiśmy i zatrzymywaliśmy się przy pomnikach: Maurycego Mochnackiego - bohatera zrywu narodowego (1830 r.),  Marszałka Józefa Piłsudskiego, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Romana Dmowskiego, a na końcu w Parku Ujazdowskim Ignacego Jana Paderewskiego. Tam zakończył się nasz interesujący spacer. Dziękujemy!

On June 5th 2024 all the students of 2dp class, under the supervision of Ms Beata Pręgowska , went to the Lazienkowska Shooting Range at the LEGIA Central Military Sports Club.We learnt how to shoot . It was very interesting and joyful . At the beginning the instructor told us about the safety of using weapons, their construction and its  history, After that we went in groups of four to the shooting positions and everyone could shoot their  cartridges which had been prepared beforehand . We also learned how to take the weapons apart and put them back together. Then we went for a walk in Warsaw . First, we went near Agrykola Stadium and Ujazdowski Castle. Later we went to the Palace on the Water in the Royal Łazienki Park and to the Theatre on the Island. On the way we had a chnce to see the monument to Józef Bem and Stanisław Wyspiański . Afterwards we walked through the park past the Palm House. The  guide told us that  once upon a time you could go in there and admire interesting, exotic plants . These days there is the Belvedere Restaurant. Not far away from that place we saw the Belvedere Palace. We continued to sightsee. We took pleasure in talking and stopping at the following monuments: Maurycy Mochnacki – the hero of the National Uprising (1830), Marshal Józef Piłsudski, Fryderyk Chopin, Henryk Sienkiewicz, Roman Dmowski, and finally in Ujazdowski Park Ignacy Jan Paderewski. Our memorable walk ended there. Thank you!

 

W dniu 21 maja 2024r. uczniowie z klasy 1Dp pod opieką Pań: Małgorzaty Żochowskiej i Marty Moniki Bagińskiej wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Manufakturę czekolady Chocolate Story. Podczas warsztatów uczniowie: projektowali własne tabliczki czekolady z dodatkiem wybranych owoców liofilizowanych i bakalii, zapoznali się z procesem produkcji czekolady od samego ziarenka, degustowali mleczną czekoladę do picia oraz własnoręcznie pakowali czekolady w wybrane opakowania. Na zakończenie warsztatów każdy z uczniów dostał Dyplomów Młodszego Czekoladnika.

On May 21st 2024 , students of grade 1Dp with their teachers Ms Marta Monika Bagińska and Małgorzata Żochowska took part in a confectionery workshop organized by the Chocolate Story Chocolate Factory. During the workshop students: designed their own chocolate bars with addition of selected freeze-dried fruits and nuts.After that they got acquainted with the process of chocolate production from bean-to-bar. Everybody enjoyed drinking a cup of hot chocolate. At the end the students hand-packed their bars of chocolate into selected packages to their own liking. Finally our students received a Junior Chocolatier Diploma.

uczniowie podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów

W dniu 6 maja 2024 r uczniowie klasy 1hp. wraz z wychowawczynią p. Grażyną Ładno w kinie Promenada obejrzeli dramat biograficzny "Back to Black. Historia Amy Winehouse" o życiu tragicznie zmarłej w wieku 27 lat wybitnej brytyjskiej wokalistki. Wyjście do kina stało się także okazją do dalszej integracji uczniów a także do rozmowy o niszczącym wpływie uzależniania się ludzi od alkoholu i narkotyków.

 

W dniu 10 kwietnia 2024 r. grupa 2hp1 pod opieką wychowawczyni Bożeny Juzaszek odbyła wycieczkę do Hotelu Bristol. Concierge hotelowy zapoznał nas z bardzo ciekawą historią hotelu. Uczniowie mogli podziwiać wspaniałe wnętrza tego zabytkowego, należącego do najwyższej klasy Luxury Collection (w systemie Marriott) hotelu. Młodzież miała okazję zwiedzić apartament Ignacego Padarewskiego i usiąść przy jego fortepianie. Wycieczka odbyła się w ramach projektu realizowanego corocznie w klasach drugich hotelarskich, a dotyczącego zapoznania uczniów z hotelami cztero i pięciogwiazdkowymi.
Po wizycie w Hotelu grupa udała się do znajdującego się nieopodal Domu Spotkań z Historią, gdzie podziwialiśmy zdjęcia powojennej Warszawy, autorstwa znanego, nieżyjącego już  fotografika, Zbigniewa Siemaszki. Wystawa liczy około 200 zdjęć Warszawy głównie z lat 50 i 60 ubiegłego wieku.

On April 10th 2024,the first group from class 2hp, under the supervision of  their class tutor Ms Bożena Juzaszek, took a trip to the Bristol Hotel. The hotel concierge introduced the visitors to the very interesting history of the hotel. The students were able to admire the magnificent interiors of this historic, top-class Luxury Collection (in the Marriott system) hotel. The young people had the opportunity to visit Ignacy Padarewski's suite and sit at his piano. The excursion took place as part of a project carried out annually in the second-year hotel management classes and concerning familiarisation of the students with four- and five-star hotels.
After the visit to the hotel, the group went to the nearby Encounters with History House, where we admired photographs of post-war Warsaw taken by the famous, late photographer Zbigniew Siemaszko. The exhibition includes around 200 photographs of Warsaw mainly from the 1950s and 1960s. uczniowie podczas wycieczki

uczniowie podczas wycieczki

 

Dnia 8 kwietnia 2024 r. grupa dwudziestu uczniów klas pierwszych i drugich z naszej szkoły pod opieką nauczyciela historii, p. Artura Wejmana, uczestniczyła w Konferencji naukowej poświęconej „Zbrodni Katyńskiej”. Wydarzenie to było elementem składowym Międzyszkolnego Konkursy Katyńskiego, w którym jak co roku braliśmy udział. Spotkanie odbyło się w nowej siedzibie Muzeum Historii Polski na Warszawskiej Cytadeli w pięknej i nowoczesnej Sali widowiskowej. Dwóch pracowników naukowych muzeum zaprezentowało swoje wystąpienia dotyczące zbrodni oraz pamięci, jaką możemy zachowywać i pielęgnować wobec ofiar tego strasznego dla naszego narodu w skutkach wydarzenia. 

On  April 8th 2024, a group of  first and second graders  from our school, under the supervision of our history teacher, Mr Artur Wejman, participated in a scientific conference on the "Katyn Massacre". The event was a component of the Inter-school Katyn Competition, in which, as every year, we took part. The meeting was held at the new headquarters of the Museum of Polish History at the Warsaw Citadel in a beautiful and modern auditorium. Two of the museum's academics presented their speeches on the crime and the memory we can keep and cherish towards the victims of this event, which was terrible for our nation in its consequences.

 

We wtorek 26 marca klasy: 5dp i 5hp z wychowawcami wybrały się do Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana na spektakl "Tango" Sławomira Mrożka w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję, wziąć udział w przedstawieniu pełnym doskonałej gry aktorskiej, dopracowanej scenografii i efektów pirotechnicznych. Oryginalny i ciekawy scenariusz na pewno zapadł w głowy sporej części uczniów i pomógł utrwalić im wiedzę z lektury przed zbliżającym się egzaminem dojrzałości.

On Tuesday, March 26th , classes: 5dp and 5hp  together with their form teachers went to the Arnold Szyfman Polish Theater to see one of the most famous Sławomir Mrożek's play. It was directed by Wawrzyniec Kostrzewski. During the trip, students had the opportunity to take part in a performance full of excellent acting, elaborate scenery and pyrotechnic effects. The original and interesting scenario certainly sank into the heads of quite a number of students and helped them consolidate their knowledge of the reading before the upcoming matriculation exam.

uczniowie podczas wycieczki do teatru


Dnia 22 marca uczniowie klas drugich technikum, czyli 2ep, 2dp i 2hp wraz z nauczycielami: Paniami Bożeną Juzaszek i Karoliną Wysokińską oraz Panami Tomaszem Ładziakiem i Arturem Wejmanem uczestniczyli w wyjściu do kina KINOTEKA. Planowo mieliśmy zobaczyć film "Napoleon" ale okazało się, że z przyczyn technicznych odtworzenie filmu jest niestety niemożliwe. Kino zaproponowało nam w zamian możliwość obejrzenia innej produkcji o charakterze historycznym - "Strefa interesów". Film ten otrzymał dwa oskary za dźwię i w kategoriii filmu międzynarodowego. Przedstawiona historia pokazuje codzienne życie niemieckiego nazistowskiego komendanta KL Auschwitz Rudolfa Hößa, który wraz z żoną Hedwig stara się zbudować wymarzone życie w willi zlokalizowanej w strefie interesów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Po filmie razem z młodzieżą omawialiśmy film na lekcjach historii i teraźniejszości.

On  March 22nd , the students of the second technical school classes, namely 2ep. 2dp and 2hp together with their teachers: Ms Bożena Juzaszek ,Ms Karolina Wysokińska, as well as Mr Tomasz Ładziak and Mr Artur Wejman, participated in an outing to the KINOTEKA cinema. We were scheduled to see the film "Napoleon", but it turned out that, unfortunately, due to technical reasons, screening the film was not possible. The cinema instead offered us the opportunity to see another production of a historical nature - 'Zone of Interest'. This film won two Oscars for sound and in the international film category. The story depicts the everyday life of the German Nazi commandant of Auschwitz, Rudolf Höß, who, together with his wife Hedwig, tries to build his dream life in a villa located in the business zone of the Auschwitz German concentration camp. After the film, we discussed the film together with the young people in our history and present-day lessons.

uczniowie podczas filmu

 

Dnia 19.03.2024 r. klasa 3dp pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych Pana Roberta Nicewicza oraz klasa 2a wraz z wychowawczynią Panią Malwiną Grzegorczyk uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach dotyczących kwiatów jadalnych i owoców egzotycznych w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć, powąchać, dotknąć i spróbować kwiaty znane i mniej znane takie jak: ogórecznik, forsycje, nasturcje, szałwia ananasowa, begonie, bratki, pelargonie i aksamitki. Każda z roślin cechowała się innym smakiem oraz wyjątkowymi wartościami odżywczymi i prozdrowotnymi.
Ponadto młodzież mogła powąchać prawdziwego świeżego liścia laurowego, porównywała smak gałązki rozmarynu i jego kwiatu oraz pierwszy raz jadła owoc o nazwie kolczoch jadalny, przypominający niedojrzałą, wodnistą gruszkę o chrupkiej teksturze.
W drugiej części wycieczki młodzi adepci sztuki kulinarnej uzupełniali swoją wiedzę zdobytą w szkole o owoce cytrusowe i egzotyczne.
Dzięki tym warsztatom nie tylko młodzież, ale i nauczyciele dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat roślin jadalnych, a także jak je wykorzystać w dekorowaniu dań.

On March 19 2024, class 3dp, under the supervision of vocational teacher Mr. Robert Nicewicz, and class 2a, together with their teacher Ms. Malwina Grzegorczyk, participated in very interesting workshops on edible flowers and exotic fruits at the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Powsin.
Students had the opportunity to see, smell, touch and taste known and less known flowers, such as borage, forsythia, nasturtiums, pineapple sage, begonias, pansies, geraniums and marigolds. Each plant had a different taste and unique nutritional and health-promoting values.
In addition, the youth could smell a real fresh bay leaf, compare the taste of a rosemary sprig and its flower, and for the first time ate a fruit called chayote, which resembles an unripe, watery pear with a crunchy texture.
In the second part of the trip, young culinary students got to know more about citrus and exotic fruits.
Thanks to these workshops, not only young people, but also teachers learned many interesting facts about edible plants and how to use them in decorating dishes. uczniowie z klasy 3dp podczas wycieczki

 

W niedzielę 18 lutego 2024 r. uczniowie klas 5dp i 5hp pod opieką nauczycieli Pani Beaty Pręgowskiej, Pani Jadwigi Stachurskiej i Pana Tomasza Ładziaka obejrzeli w Teatrze Polskim spektakl ,,Antygona” Sofoklesa  w reżyserii Piotra Kurzawy. Antyczne postaci greckiej tragedii sprzed dwóch i pół tysiąca lat ubrane zostały we współczesne stroje ukazując ponadczasowość tragicznych wyborów których musiały dokonywać. Dzięki komunikatywnemu przekazowi i bardzo dobrej grze aktorskiej uczniowie przypomnieli sobie lekturę przed zbliżającym się wielkimi krokami egzaminem maturalnym.

On Sunday, February 18, 2024, students of classes 5dp and 5hp under the supervision of Mrs. Beata's  Pręgowska, Mrs. Jadwiga Stachurska and Mr. Tomasz Ładziak watched at the Polish Theater performance of "Antigone" by Sophocles, directed by Piotr Kurzawa. Ancient figures of Greek tragedy from two and a half thousand years ago were dressed in contemporary clothes, showing them the timelessness of the tragic choices they had to make. Thanks to communicative message and very good acting, the students remembered reading before the quickly approaching high school leaving exam. uczniowie podczas wycieczki

 

W dniach 28.09.2023r i 07.02.2024r. klasa 1A BSIS poszła na wycieczkę integracyjną do Młodzieżowego Klubu "Alternatywa”. Efektem tego działania było nagranie  wspólnego utworu pod tytułem,"Szkoła życia”. Tekst do utworu został napisany przez uczniów klasy 1A . Dziękujemy panu Bartoszowi Łukaszewskiemu za pomoc w realizacji projektu.

On September 28th 2023 and February 7th class 1A went on an integration trip to the Youth Club called "The Alternative". The result of this activity was the recording of a collaborative song entitled "School of life". The lyrics to the song were written by the students of class 1A. We would like to thank Mr Bartosz Łukaszewski for his help with the project.

uczniowie klasy 1a podczas wycieczki

uczniowie klasy 1a podczas wycieczki

uczniowie klasy 1a podczas wycieczki

Dnia 19 grudnia klasa 5dp i 5hp wybrały się na spacer z wychowawcami i przewodnikiem warszawskim Panem Łukaszem Kulejem śladami "Lalki” Bolesława Prusa. Spacer rozpoczęliśmy od Placu Zamkowego, przeszliśmy ulicą Podwale, Miodową, Moliera do Krakowskiego Przedmieścia pod pomnik autora książki. Dalej poszliśmy Nowym Światem do Placu Trzech Krzyży. Spacer zakończyliśmy przy ul. Kruczej, gdzie kiedyś stała kamienica Łęckich. Przewodnik opowiedział nam i pokazał ważne miejsca związane z  powieścią "Lalka”, między innymi sklep i kamienicę Stanisława Wokulskiego, czy mieszkanie Ignacego Rzeckiego.  Dowiedzieliśmy się również różnych ciekawostek z życia tamtych czasów. Jedną z nich były ustawione gaśniki przed Pałacem Biskupów Krakowskich, które służyły do gaszenia pochodni. Następnie przeszliśmy w okolice MDM i Placu Konstytucji, gdzie znajduje się Muzeum PRL. Tam  uczestniczyliśmy  w lekcji muzealnej, podczas której zwiedzając ekspozycje pani przewodnik opowiadała w jaki sposób funkcjonowało społeczeństwo w czasach PRL. Wystawa obejmowała sprzęty użytku domowego, środki masowego przekazu, urządzenia do transportu oraz produkty żywnościowe, które towarzyszyły ludziom  w tamtych czasach. Na koniec można było „przejechać się” maluchem,  spróbować  tradycyjnej oranżady, zjeść andruta, loda Bambino  czy ciastko WZ i kupić sobie prawdziwą gumę Donaldówkę. To był ciekawie spędzony czas w różnych epokach. Wiele się nauczyliśmy, dziękujemy i polecamy! uczniowie podczas wycieczki

uczniowie podczas wycieczki

uczniowie podczas wycieczki

uczniowie podczas wycieczki

15.12.2023 klasa 3 dp udała się z wychowawczynią Panią  Elizą Jarosińską do  Muzeum Pragi. Podczas lekcji zatytułowanej „Wielokulturowość Pragi” poznaliśmy historię prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy.  Następnie udaliśmy się do kręgielni 7club aby wspólnie spędzić czas na rozrywce i zabawie.

On December 15th 2023, class 3 dp went with their teacher Ms. Eliza Jarosinska to the Praga Museum. During the lesson entitled "Multiculturalism of Praga" we learned about the history of the right bank district of Warsaw.  Then we went to the 7club bowling alley where we spent time together having  a lot of entertainment and fun.

uczniowie podczas wycieczki

uczniowie podczas wycieczki

Dnia 06.12.2023r. klasa 1dp udała się na wycieczkę szkolną do Ogrodu Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Uczniowie mieli okazję poznać metody uprawy warzyw w szklarniach, metody upraw owoców i warzyw egzotycznych oraz jadalnych kwiatów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników uczniowie poznali aromat i smak wielu ciekawych roślin niespotykanych w ogólnodostępnej sprzedaży.

On December 6th 2023, class 1dp went on a school trip to the Garden of the Polish Academy of Sciences in Powsin. The students had the opportunity to learn about the methods of growing vegetables in greenhouses, the methods of cultivating exotic fruit and vegetables and edible flowers. Thanks to the great commitment of the staff, our students got to know the aroma and taste of many interesting plants which are not publicly available.

uczniowie podczas wycieczki do ogrodu botanicznego

uczniowie podczas wycieczki do ogrodu botanicznego

 Dnia 24 listopada 2023 roku uczniowie klasy 1c wraz z wychowawczynią Panią Agnieszką Konieczną oraz Panią Wicedyrektor Urszulą Augustyniak uczestniczyli w warsztatach cukierniczych w Manufakturze Czekolady Chocolate Story. Podczas zajęć uczniowie poznali etapy produkcji czekolady od samego ziarna kakaowca aż do tabliczki, dowiedzieli się, na czym polegają procesy konszowania i temperowania czekolady. Następnie zaprojektowali i wykonali własną tabliczkę czekolady, dekorując ją liofilizowanymi owocami. W międzyczasie mieli również możliwość skosztowania mlecznej czekolady do picia oraz prawdziwego ziarna kakaowca. Po warsztatach udali się na spacer po Łazienkach Królewskich.
On  November 24th 2023, students of class 1c together with their form teacher Ms Agnieszka Konieczna and Ms Urszula Augustyniak, the Deputy Director, participated in confectionery workshops at the Chocolate Factory called  Chocolate Story. During the classes, our students learnt about the stages of chocolate production from the cocoa bean itself to the bar, and what the processes of conching and tempering chocolate are. They then designed and made their own chocolate bar, decorating it with freeze-dried fruit. Meanwhile, they also had the opportunity to taste milk drinking chocolate and real cocoa beans. After the workshop, they went for a walk in the Royal Baths Park.

uczniowie podczas wycieczki

 

W dniu 23 listopada klasa 2cp udała  się na kręgle do Rozrywkowego Centrum Miasta zwanym HULAKULA. Klasa podzieliła się na dwie drużyny, które w atmosferze wzajemnej życzliwości zagrały w kręgle i bilard. Czas zabawy minął bardzo szybko i wszyscy uznali, iż chcieliby brać udział w następnych tego typu wycieczkach. Dobrej zabawy nie przeszkodziła niezbyt sprzyjająca aura pogodowa.
On  November 23rd, class 2cp went bowling to the Entertainment City Centre called HULAKULA. The class split into two teams and played bowling and pool in an atmosphere of mutual friendliness. The fun time passed very quickly, and everyone agreed that they would like to take part in more trips of this kind. The fun was not hampered by the inclement weather.

uczniowie podczas wycieczki

 

23 listopada klasa 2c wybrała się na kręgle do Rozrywkowego Centrum Miasta - HULAKULA. Po sportowej integracji uczniowie wraz z wychowawczynią zjedli razem obiad i spędzili miło czas na pogaduchach. To był bardzo udany dzień. 
On  November 23rd  class 2c went bowling in the HULAKULA Entertainment Centre. After the sporting integration, the students and their form teacher had lunch together and spent a nice time chatting. It was a very successful day.

uczniowie podczas wycieczki


Warsztaty kulinarne Kimchi

W dniu 25 października 2023 roku klasa 2hp pod opieką wychowawczyni Pani Bożeny Juzaszek odbyła wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Po długim spacerze po ogrodzie pełnym przygód, klasa uczestniczyła w warsztatach kuchni koreańskiej KIMCHI poprowadzone przez wykładowczynię Uniwersytetu Gwangju, Dyrektorkę Akademii Gotowania Baekgeum certyfikowaną instruktorkę kuchni koreańskiej Panią BAEK GEUM BI. Pod okiem Pani Dyrektor uczniowie przygotowali Kimchi, które zabrali ze sobą do domu. Tradycja wspólnotowego przygotowywania kimchi – Kimjang – została wpisana w 2013 roku na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Kimchi jest nieodłączną częścią kultury koreańskiej, a od lat zyskuje również uznanie na świecie ze względu na swoje zdrowotne wartości. Oryginalne kimchi fermentuje w tradycyjnych koreańskich naczyniach onggi, których wytwarzanie mogliśmy podziwiać na warsztatach poprowadzonych przez Mistrza JEONG HEE CHANGA. W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się też z techniką wytwarzania sushi oraz sposobami parzenia koreańskiej herbaty.
Wydarzenie zorganizowane przez Ogród Botaniczny PAN i ONGGI Stowarzyszenie Kulturalne Polska-Korea było wspaniałym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów Technikum Gastronomiczno- Hotelarskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Deludze koordynatorowi ds. obsługi  zwiedzających z Działu Promocji i Informacji Ogrodu Botanicznego PAN za zaproszenie !!!

Kimchi cooking workshop
On 25 October 25th 2023, class 2hp under the supervision of their tutor, Ms Bożena Juzaszek, took a trip to the Botanic Garden in Powsin. After a long walk through the garden full of adventures, the class participated in a KIMCHI Korean cuisine workshop led by Gwangju University lecturer, Director of the Baekgeum Cooking Academy and certified Korean cuisine instructor Ms BAEK GEUM BI . Under the guidance of the Director, our students prepared kimchi to take home with them. The tradition of community kimchi preparation - Kimjang - was inscribed on UNESCO's list of  Intangible Cultural Heritage of  Humanity in 2013. Kimchi is an integral part of Korean culture, and has also been gaining worldwide recognition over the years for its health benefits. The original kimchi is fermented in traditional Korean onggi pots, the making of which we were able to admire at a workshop led by Master JEONG HEE CHANG. During the workshop,the  students also learnt about the technique of making sushi and how to brew Korean tea.
The event, organised by the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences and the ONGGI Cultural Association Poland-Korea, was a great addition to the knowledge and skills of future graduates of the Catering and Hotel Management Secondary School. We would like to thank Ms Agnieszka Deluga, Visitor Services Coordinator from the Promotion and Information Department of the Botanic Garden of PAN for the invitation !!! 

uczniowie podczas warsztatów uczniowie podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów

We wtorek 24 października 2023 r. klasy 5dp i 5hp pod opieką wychowawców Pani Beaty Pręgowskiej i Pana Tomasza Ładziaka wzięły udział w wycieczce do Multikina Złote Tarasy na lekcję tematyczną i seans filmowy poświęcone powieści Władysława Reymonta "Chłopi”. Film zrealizowany został w technice malarskiej, a każda z 80 000 klatek ukazujących cykl życia wiejskiego pod koniec XIX w.  została namalowana ręcznie.

On Tuesday, October 24, 2023, classes 5dp and 5hp with their teachers Mrs. Beata Pręgowska and Mr. Tomasz Ładziak, took part in a trip to the Złote Tarasy Multikino for a thematic lesson and a film  devoted to Władysław Reymont's novel "Chłopi". The film was made using a painting technique, and each of the 80,000 frames showing the cycle of rural life at the end of the 19th century was painted by hand.

uczniowie podczas spektaklu

 

 

Wycieczka klasy 2cp
W dniu 20 października 2023 roku uczniowie klasy 2cp mieli okazję poznać najnowsza wersję malarskiej animacji słynnej powieści Władysława Reymonta pt. „Chłopi”. Film poprzedzony był lekcją wprowadzającą w czasy powstania dzieła oraz kulisy powstawania filmu. Wspaniała kreacja aktorska , niesamowite obrazy i oprawa muzyczna zachwyciła widzów. Po obejrzeniu filmu uczestnicy wycieczki mieli okazję przyjrzeć się wyrobom cukierniczym zaprezentowanym na Festiwalu Czekolady i Słodkości w CH Atrium Promenada.

A trip of class 2cp
On October 20th 2023, students of Class 2cp had an opportunity to watch the latest version of the painterly animation of Władysław Reymont's famous novel "The Peasants". The film was preceded by a lesson introducing the historical background  of  the novel and the behind-the-scenes of the making of the film. The wonderful acting, amazing images and musical setting delighted the audience. After watching the film, the participants of the trip had the opportunity to look at the confectionery presented at the Chocolate and Sweets Festival in the Promenada Shopping Mall.

uczniowie podczas wycieczki

Wycieczka klasy 2hp
W dniu 20 października 2023 roku klasa 2hp pod opieką Pani Bożeny Juzaszek odwiedziła cmentarz na Powązkach, aby min. zapalić lampki na grobie naszego noblisty Władysława Reymonta (grób aktualnie w remoncie). Później obejrzała farmę dyń i udała się do kina Cinema City Arkadia na przepiękną animację „Chłopów”. Wcześniej tego samego dnia Pani Profesor Joanna Wojtulewicz poprowadziła w klasie 2hp lekcję tematyczną z języka polskiego na temat Władysława Reymonta i jego wspaniałego dzieła. Pełnometrażowy, ręcznie malowany film bardzo spodobał się młodzieży i wychowawczyni.  Aranżowane małżeństwa i stygmatyzacja kobiet to nadal aktualna kwestia w wielu krajach świata. Trzymamy kciuki za Oscara !!!

A trip of class 2hp
On  October 20th, 2023 class 2hp with their form teacher of Mrs Bożena Juzaszek visited the Powązki cemetery to, among other things, light lamps on the grave of our Nobel prize winner, Władysław Reymont (the grave is currently under renovation). After that students  visited a pumpkin farm and went to the Cinema City Arkadia cinema to see the beautiful animation "Peasants". Earlier in the day, Professor Joanna Wojtulewicz led a Polish language lesson in class 2hp on Władysław Reymont and his wonderful work. The full-length, hand-painted film was very much enjoyed by the young people and the teacher.  Arranged marriages and the stigmatisation of women is still a topical issue in many countries around the world. We are keeping our fingers crossed for an Oscar !!!

uczniowie z klasy 2Hp podczas wycieczki


Wycieczki uczniów 2022/2023 // School trips 2022/2023

Dnia 16.06.2022 roku klasa 1a wraz z wychowawcą Panią Malwiną Grzegorczyk udała się do restauracji "Different” w ciemności, która jest jedyną w Polsce restauracją, której goście obsługiwani są przez niewidomych kelnerów, którzy byli również dla nas przewodnikami. Były to warsztaty połączone ze spożyciem posiłku. Możliwość  delektowania się daniami  w całkowitej ciemności było nie tylko niezapomnianym doznaniem zarówno dla młodzieży jak i nauczyciela. Całkowita ciemność i zaufanie, którym obdarzamy drugiego człowieka, pokazuje jak ważna jest tolerancja oraz szacunek w tworzeniu społeczności.  Po posiłku Pani prowadząca wyjaśniła czym są zmysły , jak działają oraz przeprowadziła ćwiczenia na echolokację. Na sam koniec każdy z uczestników warsztatów miał narysować na kartce własne marzenia. Było to niezapomniane przeżycie dla całej klasy jak i nauczyciela!

On June 16, 2022, class 1a together with their teacher Mrs. Malwina Grzegorczyk went to the "Different" restaurant in the darkness, which is the only restaurant in Poland whose guests are served by blind waiters who were also our guides. These were workshops combined with the consumption of a meal. The opportunity to enjoy the dishes in complete darkness was not only an unforgettable sensation for both the students and the teacher. The total darkness and trust we place in another person shows how important tolerance and respect are in creating a community. After the meal, the host explained what the senses are, how they work and conducted echolocation exercises. At the end, each of the workshop participants had to draw their own dreams on a piece of paper. It was an unforgettable experience for the whole class and the teacher! uczniowie przed restauracją

 

Wycieczka do obozu w Treblince
Trip to Treblinka camp

 

Klas 1c w ramach świętowania zbliżającego  się zakończenia roku szkolnego wybrała się wraz z wychowawczynią na spacer i do kina. Miła atmosfera i świetna pogoda dały przedsmak wakacyjnego nastroju.

In celebration of the upcoming end of the school year, Class 1c went for a walk and to the cinema with their form teacher. The nice atmosphere and great weather gave a foretaste of the holiday mood.

uczniowie w kinie

 

22.05.2023 klasa 3dp oraz 3ehp wybrały się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Celem wycieczki było poznanie dorobku historyczno-kulturowego Kazimierza Dolnego, integracja uczestników wycieczki oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Zwiedzanie obywało się pod okiem  przewodnika, który oprowadzał i przekazywał uczniom najważniejsze informacje  oraz ciekawostki dotyczące Kazimierza Dolnego oraz jego okolic. Wycieczkę zorganizowały Pani Anna Obrycka oraz Pani Anna Nadolska.

On 22nd of May 2023, classes 3dp and 3ehp went on a trip to Kazimierz Dolny. The purpose of the trip was to get to know the historical and cultural heritage of Kazimierz Dolny, to integrate the participants  and to spend active time outdoors. The tour took place under the care of a tour guide who showed the students around and told them the most interesting facts about the town and its surroundings. The trip was organized by Ms. Anna Obrycka and Ms. Anna Nadolska.

Zdjęcie nr 1 przedstawia uczniów zwiedzających  rynek główny Kazimierza Dolnego

Zdjęcie nr. 2 przedstawia uczniów podziwiających widoki z Góry Trzech Krzyży

Zdjęcie nr. 3 przedstawia uczniów podziwiających widoki  z Góry Trzech Krzyży

20.03.2023r. uczniowie klasy 4dp  wraz z wychowawczynią odwiedzili jedyną  restaurację w ciemności DIRRERENT . Warsztaty połączone ze spożyciem posiłku w ciemności były  ciekawym doświadczeniem. Prowadząca przypomniała nam czym są zmysły i jak działają, jak dbać o wzrok, przeprowadziła ćwiczenia na echolokację i rysowanie w ciemności oraz wyjaśniła jak postępować z osobami niewidomymi). Polecamy!

On March 20th , 2023 students of class 4dp together with their form teacher visited the only restaurant in the dark called  DIRRERENT . The workshop combined with eating a meal in the darkness, which  was an interesting experience. The hostess reminded us what the senses are and how they work. We were told how to take care of our sight. There were exercises on drawing in the darkness and on echolocation carried out. The hostess explained how to deal with blind people. We strongly recommend the experience!

uczniowie przed restauracją

 

19 marca 2023r. uczniowie klas 4dp, 4hp, 4e, 3ehp, 3dp pod opieką nauczycieli: B. Pręgowskiej, J. Stachurskiej i T. Ładziaka obejrzeli spektakl "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Polskim. To był wieczór pełen wrażeń, uczniowie przybliżyli sobie lekturę dzięki wspaniałej grze aktorskiej, inscenizacji i reżyserii Krzysztofa Jasińskiego z wykorzystaniem muzyki m.inn Marka Grechuty oraz bogatych efektów świetlnych.

On  March 19th 2023 students of grades 4dp, 4hp, 4e, 3ehp, 3dp under the care of teachers: B. Pręgowska, J. Stachurska and T. Ładziak watched a performance of Stanisław Wyspiański's Wesele (The Wedding) at Teatr Polski. It was an eventful evening, as the students were able to get acquainted with the literary work thanks to the wonderful acting, staging and direction of Krzysztof Jasiński, with the use of music by, among others, Marek Grechuta and rich lighting effects.

plakat spektaklu, uczniowie przed spektaklem

 

W dniu 16 marca 2023 roku klasa 4e i klasa 4h pod opieką wychowawców Pani Grażyny Ładno i Pani Bożeny Juzaszek była na warsztatach teatralnych "FeFerdydurke”.  Nasza młodzież była oczarowana młodymi  twórcami i performerami z Teatru Młodych Twórców Maska z Sochaczewskiego Centrum Kultury, którzy  we współpracy z reżyserem Dawidem Żakowskim, dramaturżką Patrycją Babicką oraz kompozytorką Katarzyną Piszek i performerami Sztuki Nowej dokonali kolejnej dekonstrukcji polskiej klasyki literackiej przyglądając się jej aktualności i autentyczności. Punktem wyjścia do pracy nad spektaklem "FeFerdydurke" stało się doświadczenie nowej edukacji.

On March 16th 2023, class 4e and class 4h, under the supervision of their tutors Ms Grażyna Ładno and Ms Bożena Juzaszek, attended a theatre workshop entitled "FeFerdydurke".  Our young people were enchanted by the young artists and performers from the Maska Theatre of Young Creators from the Sochaczew Cultural Centre, who, in collaboration with the director Dawid Żakowski, playwright Patrycja Babicka and composer Katarzyna Piszek, as well as the performers of ”Sztuka Nowa”, made another deconstruction of a Polish literary classic, looking at its topicality and authenticity. The starting point for the work on the performance 'FeFerdydurke' was the experience of new education. uczniowie przed budynkiem, w którym odbywał się spektakl

 

 

 

Dnia 14 marca 2023 roku klasa 3ehp wraz z wychowawcą wybrała się na wycieczkę do Łazienek Królewskich. Uczniowie uczestniczyli w lekcji z przewodnikiem: "Obyczajowość dworu królewskiego” w Pałacu na Wyspie. Zajęcia były bardzo interesujące i wszyscy brali w nich aktywny udział. Piękna wiosenna pogoda była dodatkową atrakcją podczas spaceru po parku.

On the 14th of March, 2023 class 3ehp with their teacher went on a trip to Łazienki park. The students took part in a workshop with a guide: ”Traditions of the royal court”, held on the Palace on the Island. It was very interesting and all participants took active part. Beautiful spring weather was an additional treat. 

uczniowie przez pałacem w Wilanowie oraz w jego wnętrzach

uczniowie podczas zwiedzania pałacu w Wilanowie

 

W dniu 8 marca klasa 1cp wraz z opiekunami p. Małgorzatą Żochowska i panią pedagog p. Joanną Gacek udała się na warsztaty kulinarne "Święta wielkanocne w staropolskiej kuchni” do Pałacu w Wilanowie. Uczniowie z uwagą słuchali wykładu na temat kuchni staropolskiej. Potem sprawnie przeszli do działania. W pracowni wykonywali sekwencję czynności , które doprowadziły do niezwykłej uczty. Na stole pojawiły się wyśmienite potrawy w przepięknej scenerii willi „Intrata”. Niezwykłe smaki pobudziły nasza wyobraźnię. Odbyliśmy podróż do odległych czasów  staropolskiej kuchni.

On March 8th, class 1cp and their teachers Ms Małgorzta Żochowska and Ms Joanna Gacek went to the culinary workshop "Easter in Old Polish cuisine" at the Wilanów Palace. The students listened attentively to a lecture on Old Polish cuisine. Then they moved smoothly into action. In the workshop, they followed a sequence of steps, which led to an extraordinary feast. Delicious dishes appeared on the table in the beautiful setting of Villa "Intrata". The unusual flavours stimulated our imagination. We were taken on a journey to the distant past of Old Polish cuisine.

uczniowie podczas warsztatówdania przygotowane przez uczniów

 

W dniu 10.02.2023 roku klasa 1a pod opieką wychowawcy p. Malwiny Grzegorczyk uczestniczyła w warsztatach kulinarnych w Wilanowie. Tematem zajęć był "Karnawał w kuchni staropolskiej”. Podczas warsztatów uczniowie poznali dawne smaki i tradycje związane z karnawałem. Pod czujnym okiem kucharzy uczniowie przygotowali dwie potrawy inspirowane przepisami z najstarszych książek kucharskich. Na koniec klasa zasiadła wspólnie do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw.

On February 10, 2023, class 1a with the form teacher Ms. Malwina Grzegorczyk participated in the culinary workshops in Wilanów. The topic of the classes was "Carnival in Old Polish cuisine". During the workshops, the students got to know the old flavors and traditions related to the carnival. Under the watchful eye of the chefs, the students prepared two dishes inspired by recipes from the oldest cookbooks. At the end, the class sat down together at the table to taste the prepared dishes.

 uczniowie podczas warsztatów w Wilanowie

Potrawy przygotowane przez uczniów podczas warsztatów

06.02.2023r klasa 1c w ramach integracji wybrała się na warsztaty kulinarne w Wilanowie. Tematem zajęć był "Karnawał w kuchni staropolskiej”.

On February 6th ,2023 class 1c went to a cooking workshop in Wilanów as part of class integration. The theme of the workshop was "Carnival in Old Polish Cuisine".

danie przygotowane przez uczniów, uczniowie przed wejściem do budynku

uczniowie podczas warsztataów

Dnia 27 stycznia uczniowie klasy 4d wraz z wychowawczynią i Panią pedagog zwiedzili Areszt Śledczy na Grochowie. Funkcjonariusze zapoznali uczniów z zasadami funkcjonowania jednostki, zachęcali również do podjęcia pracy w służbie więziennej.

On January 27th the students of class 4d, together with their form teacher and the educator, visited the Detention Centre in Grochów. Officers acquainted the students with the functioning of the unit and encouraged them to take up a job in the prison service.

 

Dnia 25 stycznia 2023r. klasa 4dp wraz z wychowawczynią udała się na wycieczkę do Muzeum Świat Iluzji w ramach nagrody za dobrą frekwencję w roku szkolnym 2021/2022. Uczniowie mogli tam zobaczyć pokoje luster, komnatę cieni oraz tunel w którym trzeba było podjąć wyzwanie utrzymania równowagi. Klasa spędziła tam wesołe chwile po czym przeszła Traktem Królewskim do Hotelu Mercure Grand na zwiedzanie i poznanie miejsc pracy w ramach doradztwa zawodowego i współpracy szkoły z hotelem. Po poznaniu historii tego miejsca, podzieleni na grupy uczniowie zobaczyli sale konferencyjne, restauracje i pokoje gościnne. Później klasa miała okazję pójść do hotelowej kuchni, poznać pracujących tam kucharzy i szefa kuchni, naszego absolwenta. Na koniec spotkania był słodki poczęstunek.

On 25 January 25th , 2023  class 4dp and their form teacher went on a tripto the World of Illusions Museum as a reward for good attendance in the school year 2021/2022. The students were able to see the rooms of mirrors, the chamber of shadows and the tunnel in which they had to take on the challenge of keeping their balance. The class had happy moments and then walked along the Royal Route to the Mercure Grand Hotel for a tour in order to  learn  about the workplaces as part of the careers advice and cooperation between our school and the hotel. After hearing about the history of the place, the students,who were divided into groups, saw the conference rooms, restaurants and guest rooms. Later, the class had the opportunity to go into the hotel's kitchen, meet the cooks working there and the chef, who is our graduate. At the end of the meeting there was a sweet treat.

uczniowie na placu Zamkowym i w hotelu Mercure Grande

uczniowie w muzeum iluzji

 

Dnia 25 stycznia w teatrze Palladium uczniowie klasy 4d wraz z wychowawczynią uczestniczyli w spektaklu "Lalka" na podstawie powieści Bolesława Prusa. Tegoroczni maturzyści mieli możliwość przypomnienia sobie najważniejszych treści przerabianej lektury. Kolejnym punktem wycieczki była galeria Narodowego Centrum Kultury, uczniowie obejrzeli wystawę poświęconą 160 rocznicy Powstania Styczniowego. Na koniec wycieczki udało się wejść do Zamku Królewskiego i zwiedzić apartamenty króla Stanisława Augusta.

On  January 25th , at the Palladium Theatre, students of Grade 4d, together with their form tutor, attended a performance of 'Lalka' (The Doll) based on the novel by Bolesław Prus. This year's secondary school graduates had the opportunity to recall the most important contents of the reading. Another point on the trip was the gallery of the National Centre of Culture, where the students saw an exhibition dedicated to the 160th anniversary of the January Uprising. At the end of the trip, they were able to enter the Royal Castle and visit the royal suite of King Stanisław August.

Uczniowie wraz z wychowawcą przed Teatrem Palladium

. Uczniowie przez Zamkiem Królewskim, uczniowie w galerii

 

Dnia 8 grudnia 2022r. 2 klasy: 4DP i 4HP z wychowawcami wyszli na wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcje muzealną pod tytułem "Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim".. Podczas niej uczniowie mogli się dowiedzieć w jakiej sytuacji była ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim i jakie straty zostały przez nią poniesione. W trakcie lekcji mieli szansę pracować w grupach oraz prowadzić dyskusje odnośnie narażania życia cywilów patrząc przy tym z perspektywy władz wojskowych. Po opuszczeniu muzeum klasy udały się do Multikina w Złotych Tarasach, w którym w ramach Mikołajek wspólnie obejrzeli film Listy do M 5.

On  December 8th 2022, two  classes: 4DP and 4HP with their tutors went on a trip to the Warsaw Uprising Museum for a museum lesson entitled "Civilians in the Warsaw Uprising". During the lesson, students were able to learn about the situation of the civilian population in the Warsaw Uprising and the losses they suffered. In the lesson, they had also the chance to work in groups and  discuss how civilian lives were put at risk from the perspective of the military authorities. After  the visit to the museum, the classes went to the Multikino Cinema in Złote Tarasy, where they watched the film” Lettters to M 5” together as part of Saint Nicholas’ Day celebrations.

uczniowie przed muzeum pOwstania warszawskiego 

 

Wycieczka klasy 1a
Dnia 1 grudnia 2022 roku klasa 1a wraz z wychowawczynią p.  Malwiną Grzegorczyk  oraz p. Joanną Gacek wybrała się na warsztaty do Manufaktury Cukierków. Przed warsztatami odbył się krótki spacer po świątecznie przystrojonej starówce.  W trakcie pokazu uczniowie mogli zobaczyć w jaki sposób produkowane są lizaki i cukierki. Następnie każdy uczeń sam uczył się jak stworzyć lizaka a na koniec wszyscy dostali dyplomy oraz paczkę smakołyków .Klasa była bardzo zadowolona z wycieczki.

1a class trip
On December 1, 2022, class 1a, together with the form teacher, Ms. Malwina Grzegorczyk and Ms. Joanna Gacek, went to a workshop at the candy factory. Before the workshop, there was a short walk around the festively decorated old town. During the show, students could see how lollipops and candies are made. Then each student learned how to create a lollipop and at the end everyone got diplomas and a package of treats. The class was very happy with tuczniowie podczas warsztatów, uczniowie z dyplomamihe trip. 

 

Pierwsza wycieczka klasy 1c
28.11.2022r klasa 1c wraz z wychowawczynią wybrała się na pierwszą wycieczkę. Krótki spacer po świątecznie przystrojonej warszawskiej starówce zakończył się wizytą w Manufakturze Cukierków. Wszyscy wzięli udział w warsztatach, podczas których wspólnie tworzyli lizaki. Dla uczestników przygotowany był także słodki poczęstunek i upominek.

First trip of class 1c
On 28th of November ,2022 class 1c together with their form teacher went on their first trip. A short walk through Warsaw's festively decorated Old Town ended with a visit to the Candy Factory. Everyone took part in a workshop where they made lollipops together. There was also a sweet treat and a gift for the participants.

uczniowie podczas wycieczki

Wycieczka klasy 1ep do Muzeum Sportu i Turystyki
W ramach programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu” uczniowie klasy 1ep  zwiedzili wystawę stałą Muzeum Sportu i Turystyki. Dowiedzieli się jakie dyscypliny sportowe były popularne w starożytności, jak wyglądał pierwszy rower, jak zmieniła się konstrukcja nart i rakiety do tenisa. Ponadto mogli zobaczyć dużą kolekcję medali i pochodni olimpijskich. Dodatkowy uczestniczyli w warsztatach „Bezpiecznie nad Wisłą” podczas których zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa nad wodą.

1ep class trip to the Museum of Sport and Tourism
As part of the "Cultural school in Masovia" programme, students from class 1ep visited the permanent exhibition of the Museum of Sport and Tourism. They learned what sports were popular in antiquity, what the first bicycle looked like, how the construction of skis and tennis rackets changed. In addition, they could see a large collection of Olympic medals and torches. Additionally, they participated in the "Be safe on the  Vistula" workshop, during which they were acquainted with the rules of water safety.

uczniowie podczas zwiedzania muzeum

 uczniowie podczas zwiedzania muzeum

 

W czwartek 10 listopada 2022 r. pod opieką Pana Tomasz Ładziaka dwudziestu pięciu uczniów z klas 2dp, 3dp, 4dp i 4hp przygotowujących się do udziału w XIX Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…” wzięło udział w zajęciach poświęconych historii zbrodni katyńskiej. Młodzież poznała losy 22 tysięcy  jeńców i więźniów przetrzymywanych w obozach i więzieniach sowieckich w latach 1939-1940 oraz zwiedziła ekspozycję będącą dowodem zbrodni i upamiętnieniem ofiar.

On Thursday, November 10, 2022,  twenty-five students from classes 2dp, 3dp, 4dp and 4hp preparing to participate in the 19th Katyn District Competition "They fell on inhuman land..." took part in classes devoted to the history of the Katyn crime. The young people learned about the fate of 22,000 POWs and prisoners detained in Soviet camps and prisons in 1939-1940 .They visited the exhibition which is the evidence of the crime and commemoration of the victims. 

 

Dnia 7 listopada o godz. 11.00 młodzież z klas 1fp i 1a uczestniczyła  w spektaklu prowadzonym metodą Teatru Forum pt. „Bądź szczęśliwa”.
Tematyka spektaklu była związana z komunikacją w przestrzeni społecznej Internetu w środowisku młodzieży, podejmowaniem zachowań ryzykownych i związanych z tym zagrożeń.
Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mieli  możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera, aby mieć możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Forma spektaklu różniła się od tradycyjnego teatru tym, że brak jednoznacznego zakończenia, dał możliwość dokonania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje, w których uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń miał możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.

On November 7th  at 11.00 youth from classes 1fp and 1a participated in the performance conducted using the Forum Theatre method entitled "Be happy".
 The topic of the performance was related to communication in the social space of the Internet in the youth environment, risky behaviour and related dangers.
The aim of the Forum Theatre is to activate students by looking for solutions to social and peer problems. During the performance, the students had the opportunity to assume the role of a fictional character in order to be able to confront their own difficulties and try to solve conflict and risky situations. The form of the performance differed from traditional theatre in that the lack of a clear ending made it possible to change and end the performance through interventions in which the student-actor participates. During the intervention, the student had the opportunity to make decisions independently on the stage as well as to look at oneself and othersuczniowie podczas wizyty na spektaklu

 

W czwartek 9 listopada 2022 r. klasa 4hp pod opieką wychowawcy Pana Tomasz Ładziaka wzięła udział w wycieczce do Sejmu RP i Muzeum Geologicznego. Podczas wycieczki młodzież poznała historię Sejmu RP, uzyskała informacje dotyczące ustawodawstwa oraz pracy posłów, senatorów, mediów i obsługi najważniejszego organu władzy ustawodawczej w Polsce. W Muzeum Geologicznym uczniowie zwiedzali wystawy stałe poświęcone: historii geologicznej Polski, materii Ziemi, magmatyzmowi, metamorfizmowi, sedymentacji i diagenezie, polskiemu kamieniowi budowlanemu oraz procesom krasowym.

On Thursday, November 9, 2022, the 4hp class with their teacher Mr. Tomasz Ładziak, took part in a trip to the Polish Parliament and the Geological Museum. During the trip, the young people learned about the history of the Sejm of the Republic of Poland, obtained information on legislation and the work of deputies, senators, media and service of the most important legislative authority in Poland. In the Geological Museum, students visited permanent exhibitions devoted to: the geological history of Poland, the matter of the Earth, magmatism, metamorphism, sedimentation and diagenesis, Polish building stone and karst processes.

uczniowie podczas zwiedzania sejmu

uczniowie zwiedzający sejm

 uczniowie w muzeum geologicznym

Dnia 25 października klasa 3dp wraz z wychowawczynią Anną Nadolską wybrała się na wycieczkę na Cmentarz Powązkowski. Uczniowie zwiedzili historyczne alejki cmentarza, groby znanych artystów, sportowców oraz poetów.

On 22nd October students from class 3dp with their teacher Ms Anna Nadolska visited the Powazki Cemetery. The students visited the historical alleys of the cemetery and the graves of famous artists, athletes and poets.

uczniowie klasy 3dp podczas spaceru na Cmentarzu Powązkowskim, uczennice klasy 3dp przy grobie słynnej polskiej piosenkarki Kory.

Kugel, czulent, cymes, maca, koszerność, pesach, szabat. Zagadnienia te wiążące się z kuchnią żydowską zostały przybliżone klasie 1ep  podczas warsztatów „Od kuchni” w Muzeum Polin.  Uczniowie dowiedzieli się jak diaspora wpłynęła na kształtowanie zwyczajów kulinarnych Żydów oraz które potrawy z tej kuchni przeniknęły do naszej codziennej diety. Na koniec warsztatów wspólnie uczyli się jak zaplatać tradycyjną chałkę.

Kugel, cholent, tzimmes, matzoth, koshruth, pesach, sabbath. These issues related to the Jewish cuisine were introduced to class 1ep during the workshop  at the Polin Museum. The students learned how the diaspora influenced the shaping of the culinary habits of Jews as well which dishes from this cuisine have penetrated into our daily diet. Together at the end of the workshop they learned how to plait a traditional challah.

 

Wycieczka klasy 4Hp
W dniu 21 października 2022 r. klasa 4hp pod opieką wychowawcy Pana Tomasza Ładziaka odbyła wycieczkę do Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. Podczas spotkania z pracownikami Służby Więziennej młodzież została zapoznana z zadaniami realizowanymi przez instytucję: ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, bezpieczeństwem na terenie aresztów śledczych oraz resocjalizacją. Uczniowie uzyskali informacje o warunkach jakie należy spełnić, by podjąć pracę zawodową z osadzonymi. Po części informacyjnej młodzież zwiedziła jednostkę penitencjarną poznając warunki odbywania kary przez osadzonych oraz specyfikę pracy w Areszcie Śledczym.

An excursion of class 4Hp
On October 21, 2022, class 4hp with Mr. Tomasz Ładziak visited the remand prison in Warsaw-Grochów. During the meeting with the employees of the Prison Service, young people were acquainted with the tasks carried out by the institution: protection of the society against perpetrators of crimes, security in pre-trial detention centers and rehabilitation. The students obtained information about the conditions that must be met in order to work with inmates. After the information part, the young people visited the penitentiary unit, learning about the conditions of serving the sentence by inmates and the specificity of work in the remand prison.
 

uczniowie podczas wycieczki do aresztu śledczego

 

Wycieczka klasy 4Dp
20.10.2022r. kl.4dp z wychowawczynią uczestniczyła w spotkaniu w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochów  w ramach godziny wychowawczej i doradztwa zawodowego. Pokazano nam więzienie, postraszono oraz przedstawiono możliwości zatrudnienia w Służbie Więziennej, która jest nowoczesną formacją profesjonalnie wykonującą swoje obowiązki (ochrania, broni i resocjalizuje). To była ciekawa wizyta.

An excursion of class 4Dp
On October 20th, 2022 class 4dp with their form tutor participated in a meeting in the Detention Centre in Warsaw Grochów within the framework of the educational and vocational counselling hour. We were shown around the prison, frightened and presented the possibilities of employment in the Prison Service, which is a modern formation performing its duties professionally (protecting, defending and re-socialising). It was an interesting visit.

uczniowie przed bramą aresztu

uczniowie w miejscu gdzie osadzeni spacerują

 

Wycieczka klasy 4h
W dniu 20 października 2022r. klasa IVh wraz z wychowczynią panią Bożeną Juzaszek odwiedziła Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Wychowawczyni zapoznała uczniów z historią cmentarza. Uczniowie zapalili znicze na grobach znanych osób, a następnie udali się spacerem do Cinema City Arkadia, gdzie klasa obejrzała film Xawerego Żuławskiego pt. Apokawixa skonstruowany wokół lęku młodych maturzystów o przyszłość planety.

An excursion of class 4h
On  October  20th 2022 class IVh together with their form teacher Ms Bożena Juzaszek visited the Powązki Cemetery in Warsaw. The form teacher introduced the students to the history of the cemetery. The students lit candles on the graves of famous people and then went on a walk to Cinema City Arkadia, where the class watched Xawery Żuławski's film Apokawixa, constructed around the fears of young high school graduates about the future of the planet.

uczniowie przed pomnikami na cmentarzu powązkowskim

uczniowie przed pomnikami na cmentarzu powązkowskim