2022 - 2016

Wycieczki uczniów 2021/2022 // School trips 2021/2022

11 stycznia klasa 3ep uczestniczyła w warsztatach  "Krytyczne podejście do informacji" organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie. Rozmowy toczyły się wokół tego, jak trafiają do nas przekazy informacyjne i jak my je przyjmujemy. Uczniowie zapoznali się z pojęciem bańki informacyjnej, efektu potwierdzenia oraz dowiedzieli się o tym jak funkcjonują algorytmy mediów społecznościowych. Największa część zajęć dotyczyła tzw. "fake news", omówione zostały przyczyny i skutki zjawiska, a uczniowie poznali podstawowe narzędzia weryfikacji publikowanych materiałów.

On  January 11th class 3ep took part in a workshop entitled "A critical approach to information" organised by the Warsaw Multicultural Centre. The discussions revolved around how information messages reach us and how we take them in. Students were introduced to the notion of an information bubble, the confirmation effect and learned about how social media algorithms function. The largest part of the classes was devoted to 'fake news', the causes and effects of this phenomenon were discussed, and students learned about the basic tools.

klasa w sali wykładowej, slajdy z prezentacji

Dnia 12.01.2022r klasa 3dp wraz z wychowawczynią Beatą Pręgowską wybrała się na warsztaty pt. „ZOSTAWIĆ WCZORAJ, NIE ZNAJĄC JUTRA”, które odbyły się w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie. Zajęcia poświęcone były tematowi uchodźców. Przypomnieliśmy sobie o podstawowych pojęciach związanych z tym tematem oraz o obecnej sytuacji osób migrujących. Cieszymy się, ze mogliśmy poruszyć tak poważny problem.

On 12 th of January,2022 the students from  3dp class together with their  teacher Ms Beata Pręgowska went to a workshop entitled "TO LEAVE TODAY, NOT KNOWING TOMORROW". It took place at the Warsaw Multicultural Centre at 54 Jagiellońska Street . The meeting  was devoted to the issue of refugees. We recalled the basic notions related to this subject and the current situation of migrants. We are glad that we could raise such a serious matter.
uczniowie klasy 3dp przed wejsciem do Centrum Wielokulturowego, uczniowe 3dp siedza na warsztatach

 

Dnia 09.12.2021 klasa 3dp wraz z wychowawczynią odwiedziła Fabrykę Bombek, która została  utworzona przez Jana Fogla w 1948r. przy ul. Kordeckiego 48. Obecnie prowadzi ją wnuk Paweł Fogiel wraz z żoną już 31 lat. Zobaczyliśmy etapy produkcji bombek. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ sami mogliśmy udekorować własne bombki. Na zakończenie otrzymaliśmy słodki poczęstunek i zwiedziliśmy sklep, w którym były wyeksponowane śliczne ręcznie malowane, różnorodne i kolorowe bombki.

On December 9th, 2021 students from 3dp class with their teacher Ms Beata Pręgowska visited the Bauble Factory, which was established by Jan Fogel in 1948 at 48 Kordeckiego Street. The factory has been run by his grandson Paweł Fogiel and his wife for 31 years. We saw the stages of making baubles. We were pleased because we could decorate our own baubles. At the end we were given a sweet treat and visited the shop, where lovely variety of  hand-painted and colourful baubles were displayed.
Uczniowie klasa 3dp siedzą przy stole warsztatowym i przygotowują się do malowania własnych bombek, bombka malowana klasy 3dp, własnoręcznie pomalowane bombki uczniów klasy 3dp suszą się przed zapakowaniem

 

Konszowanie, temperowanie- te pojęcia są już doskonale znane uczniom klasy 3ep dzięki uczestnictwu w warsztatach „Od ziarna kakaowca do czekolady” organizowanych  przez Manufakturę Czekolady. W  ramach tego spotkania uczniowie nie tylko zrobili własne tabliczki czekolady, ale zobaczyli też jak temperuje się czekoladę, spróbowali ziaren kakaowca i pysznej czekolady do picia z nutą owocową. Po warsztatach cieszyli się piękną pogodą podczas spaceru po Łazienkach Królewskich. 

Conching, tempering - these terms are already well known to the students of class 3ep thanks to their participation in the workshop "From cocoa beans to chocolate" organised by ”Chocolate Factory”. During this meeting the students not only made their own chocolate bars but also saw how chocolate is tempered.They tasted cocoa beans and delicious drinking chocolate with a hint of fruit. After the workshop they enjoyed the beautiful weather during a walk around the Royal Łazienki Garden. 

uczniowie wykonują autorskie tabliczki czekolady

 

uczniowie w czasie spaceru w Łazienkach Królewskich

W piątek 5 listopada 2021 r. uczniowie przygotowujący się do XVIII Dzielnicowego Konkursu Katyńskiego ,,Polegli na nieludzkiej ziemi…” wzięli udział w wycieczce do Muzeum Katyńskiego. Zwiedzając muzeum młodzież poznała historię stosunków polsko-radzieckich z okresu II wojny światowej ze szczególnym uwzględnienie zbrodni katyńskiej. Dzięki wizycie uczniowie poznali m.in. historie aktywności zawodowej ofiar mordu w okresie poprzedzającym aresztowanie przez władze sowieckie. Opiekę nad młodzieżą sprawował Pan Tomasz Ładziak.

On Friday, November 5th, 2021, students preparing for the 18th District Katyń Competition " Died on inhuman land ..." took part in a trip to the Katyń Museum. While visiting the museum, young people learned about the history of Polish-Soviet relations during the Second World War with particular emphasis on the Katyń massacre. Thanks to the visit, the students got to know, among others histories of professional activity of murder victims in the period preceding their arrest by the soviet authorities. The youth was looked after by Mr. Tomasz Ładziak.

Uczniowie z opiekunem przed wejściem do Muzeum Katyńskiego, Młodzież zwiedzająca ekspozycję Muzeum Katyńskiego.

 

W czwartek 28 października 2021r. klasa 3h pod opieką wychowawczyni Pani Joanny Wojtulewicz oraz klasa 3hp pod opieką wychowawcy Pana Tomasza Ładziaka i Pani Magdaleny Woźniczko wzięły udział w wycieczce realizowanej w ramach projektu WIE ,,Vademecum hotelarza, czyli jak zainteresować turystów osobliwościami polskiej kuchni”. Uczniowie z opiekunami odwiedzili Cmentarz Żydowski w Warszawie. Podczas spaceru młodzież poznała unikalny warszawski zabytek, na którym  pochowani zostali duchowni, przywódcy, działacze polityczni i twórcy kultury żydowskiej. Osoby zasłużone dla polskiej kultury, gospodarki i życia społecznego. Uczniowie zobaczyli także zabytkową architekturę nagrobkową  judaizmu. Po spacerze klasa 3hp udała się na warsztaty do Manufaktury Czekolady zatytułowane "Od ziarna do tabliczki”. Podczas zajęć każdy uczestnik zaprojektował swoją tabliczkę czekolady, a także poznał etapy wytwarzania czekolady.

On Thursday, October 28, 2021, 3h class with the form teacher Ms Joanna Wojtulewiczand class 3hp with Mr. Tomasz Ładziak and Mrs. Magdalena Woźniczko, participate in a trip carried out as part of the WIE project ,,Vademecum of the hotelier, or how to make tourists interested in the peculiarities of Polish cuisine ”. Students with their teachers visited Jewish Cemetery in Warsaw. During the walk, the young people got to know a unique Warsaw monument in which clergymen, leaders, political activists and creators of Jewish culture were buried. The students also saw historic tombstone architecture of Judaism. After the walk, the 3hp class went to a workshop at the Chocolate Manufacture titled "From grain to bar ". During the classes, each participant designed his own chocolate bar and also got to know the stages of making chocolate.

 Młodzież podczas zajęć na Cmentarzu Żydowskim związanych ze sztuką nagrobkową, Uczniowie klasy 3hp prezentujący efekty pracy wykonanej w Manufakturze Czekolady

 

Dnia 21.10.2021r. klasa 3dp pod opieką wychowawczyni była na wycieczce klasowej do Firmy – Piekarnia Lubaszka. Główny technolog p.Mariola Chiczewska oprowadziła nas po całym zakładzie,  pokazała linie produkcyjne, liczne pomieszczenia o różnym przeznaczeniu oraz opowiedziała o produkcji wyrobów różnymi metodami, przede wszystkim tradycyjnymi. Młodzież pod okiem pracowników wyplatała chałki  i bułeczki, które później garowały, były wykończone jajem i kruszonką oraz zostały wypieczone, aby każdy mógł zabrać i spróbować. Uczniowie wykładali też chleby z koszyczków na taśmy do wypieku. Na koniec zostali poczęstowani słodkimi wypiekami. To była bardzo wartościowa wycieczka.

On October 21st 2021, 3dp class under the supervision of their  teacher Ms Beata Pręgowska was on a class trip to the Lubaszka Bakery. Ms Mariola Chiczewska, the chief technologist, showed us around the plant, the production lines, numerous rooms for various purposes and talked about the production with the use of various methods, especially traditional ones. Under the supervision of the staff, the young people made challahs and buns, which were then proofed, finished with egg and crumble , baked for everyone to take away and try. The students also lined up the breads from their baskets onto baking trays. At the end they were treated to sweet baked goods. It was a very worthwhile trip.

klasa edp w strojach ochronnych na terenie piekarni Lubaszka , uczniowie podczas wyplatania chałek przy stole produkcyjnym

 

Klasa 1ep 20.10.2021r. odwiedziła Teatr Kamienica. Uczniowie zobaczyli spektakl pt. "Dopalacze. Siedem stopni donikąd." Spektakl poruszał kilka bardzo ważnych tematów. Pierwszym z nich był oczywiście dopalacze czyli "narkotyki XXI wieku”. Był również swoistym studium współczesnego społeczeństwa.

Another trip of our students. On the 20th of October 2021, class 1ep visited the Kamienica Theatre. Pupils saw the performance called "Dopalacze.Siedem stopni do nikąd ." The show touched on a few very important topics. The first was, of course, legal highs or "drugs of the 21st century". It was also a kind of the study of contemporary society.

uczniowie przed teatrem Kamienica, plakat spektaklu

 

Dnia 15 października uczniowie klas 3d oraz 3e wraz z wychowawczyniami Panią Izabelą Czyż oraz Grażyną Ładno mieli okazję uczestniczyć w warsztatach cukierniczych w Manufakturze Czekolady Chocolate Story oraz zwiedzać Łazienki Królewskie. Na warsztatach uczniowie poznali m.in. proces produkcji czekolady od samego ziarenka, proces temperowania czekolady. Następnie wykonali własną tabliczkę czekolady dekorując ją liofilizowanymi owocami. W międzyczasie mieli również możliwość skosztowania mlecznej czekolady do picia oraz prawdziwego ziarenka kakaowca.
Po warsztatach grupa udała się na wycieczkę po Łazienkach Królewskich z przewodnikiem. Uczniowie zwiedzali i poznawali historię m.in. pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, Pałacu Belwederskiego, pomnika Fryderyka Chopina, pomnika Henryka Sienkiewicza, Pałacu na Wyspie, Amfiteatru, Białego Domku, Wielkiej Oficyny – Podchorążówki oraz Pałacu Myślewickiego. Wycieczka była nie tylko możliwością poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, ale również okazją do zintegrowania się klas.

On October 15th , students of grades 3d and 3e with their teachers Ms Izabela Czyż and Ms Grażyna Ładno had the opportunity to participate in confectionery workshops in the Chocolate Story Chocolate Factory and visit the Łazienki Royal Gardens. During the workshop the students got to know the process of chocolate production from the very beginning and the process of tempering chocolate. Then they made their own chocolate bar decorating it with freeze-dried fruits. In the meantime, they also had the opportunity to taste milk drinking chocolate and real cocoa beans.
After the workshop the group went on a guided tour of the Łazienki Royal Gardens. The students visited and learned about the history of  the monument to Marshal Józef Piłsudski, the Belvedere Palace, the Frederic Chopin monument, the Henryk Sienkiewicz monument, the Palace on the Isle, the Amphitheatre, the White House, the Great Annexe Officer Cadet School, and the Myślewicki Palace. The trip was not only an opportunity to broaden students'  knowledge and skills but also to integrate the classes.

uczniowie podczas wizyty w manufakturze czekolady tworząwłasne tabliczki czekolady

uczniowie tworząwłasne tabliczki czekolady i słuchają wykładu

uczniowie przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, klasa 3d z wychowawczynią na tle pomnika Fryderyka Chopina,klasa 3e z wychowawczynią na tle pomnika Fryderyka Chopina

 

W dniu 7 października 2021r. klasy 2dp, 2ep oraz 2hp pod opieką wychowawczyń były na spacerze w Łazienkach Królewskich, gdzie uczniowie mogli podziwiać wspaniałą, jesienną urodę parku. Po spacerze grupa udała się do CH Promenada. Po wspólnym lunchu młodzież obejrzała piękny film „Fatima”o cudzie w ciężkich czasach I wojny światowej.

On the 7 th of October 2021 classes 2dp, 2ep and 2hp with their form teachers went for a walk to Royal Łazienki Park where  the students could admire picturesque autumn beauty of the park. Later the group went to Promenda shopping centre. After lunch the youth watched an interesting film “Fatima” about the apparitions in difficult times of the first world war.

Zdjęcie przedstawia uczniów klas 2dp, 2ep oraz 2 hp na wycieczce w Łazienkach Królewskich.

 

W dniu 04.10.2021r kl. 3a pod opieką P. Jolanty Witak uczestniczyła w warsztatach pt "Smaki Warszawy" w kompleksie pałacowym w Wilanowie. Podczas warsztatów kulinarnych uczniowie przygotowali potrawy serwowane w Warszawie  lat 20. i 30. XX wieku. Na koniec wspólnie zasiedli do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw. Był to projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

On October 4th, 2021 ,class 3a with their teacher Ms Jolanta Witak participated in the workshop ”Tastes of  Warsaw” in Wilanów Palace complex. During the culinary workshop, students prepared dishes served in Warsaw in the 20s and 30s of the XX century. At the end, the participants sat down together  at the table to taste prepared dishes they had made. It was a project carried out as part of the celebration of the centenary of  independence.

Na zdjęciu uczeń filetujący jesiotra, młodzież serwująca potrawy na talerze, gotowa potrawa - jesiotr w śmietanie z warzywami.

 

Szkolenie w „Oberży pod Czerwonym Wieprzem”

W dniu 27.09.2021 r przedstawiciele klasy 4d i 4e w odpowiedzi na zaproszenie absolwenta ZSGH Pana Michała Szcześniaka uczestniczyli w szkoleniu kulinarnym zorganizowanym w „ Oberży pod Czerwonym Wieprzem” , które dotyczyło gwarancji jakości wieprzowiny QAFP. Program pt. „Gwarancja jakości QAFP” to kampania realizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), obejmująca działania  o charakterze informacyjnym, dotyczące wędlin i kulinarnego mięsa wieprzowego wyprodukowanych w oparciu o zasady Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products). System QAFP, funkcjonuje od roku 2009, jako uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi krajowy system jakości żywności i sukcesywnie rozwija się, zarówno pod kątem liczby certyfikowanych uczestników, jak i asortymentu objętego znakiem QAFP. 

A training in „The Red Hog Inn”

On September 27th , 2021, 4d and 4e class representatives , in response to the invitation of our graduate Mr Michał Szcześniak, participated in the culinary training organized in the „Red Hog Inn”. It concerned the QAFP pork quality guarantee. The programme  called ”Quality Assurance QAFP” is a campaign conducted by the Union of Producers and Employers of  Meat Industry (UPEMI) including activities of  informational character which refer to smoked meats and culinary pork produced in accordance with the principles of Food Quality Guarantee Scheme (QAFP). It has been functioning since 2009 as a national food quality system recognized by the Minister of Agriculture and Rural Developm5, QAFP has been gradually developing , both in terms of the number of certified participants and assortment covered by the QUFP mark.

uczniowi epodczas szkolenia

 

Dnia 20 września 2021 roku klasa 4e z wychowawczynią p. Malwiną Grzegorczyk  zwiedzała Łazienki Królewskie razem z przewodnikiem.  W trakcie zwiedzania uczniowie przypomnieli sobie bohaterów „Lalki”  Bolesława Prusa oraz „Nocy Listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego. Zapoznali się również z motywami w architekturze i wystrojem wnętrz łazienkowskich obiektów. Po spacerze udaliśmy się na wspólny obiad zapoznając się bliżej. Był to mile spędzony czas.

On September 20th, 2021, class 4e with the form teacher Ms. Malwina Grzegorczyk went on a tour guide to Łazienki Królewskie. During sightseeing, students recalled  the heroes of "Lalka" by Bolesław Prus and "Noc Listopadowa" by Stanisław Wyspiański. They also got acquainted with the motifs in architecture and interior design of the facilities in Łazienki. After the walk, we went for a dinner together, getting to know each other better. It was a nice time.

 uczniowie podczas wycieczki z wychowawczynią

 

 

 

Dnia 16 września 2021 roku kolejne klasy-2cp i 3cp uczestniczyły w warsztatach cukierniczych w Manufakturze czekolady Chocolate Story. Uczniowie poznali proces produkcji czekolady, a także wykonali własne tabliczki czekolady. Warsztaty zakończyły się rozdaniem dyplomów Młodszego Czekoladnika. Uczniom bardzo spodobały się warsztaty i były świetną lekcją cukiernictwa.

On September 16, 2021,classes-2cp and 3cp participated in a confectionery workshop at the  chocolate factory. The students learned about the chocolate production process and  made their own chocolate bars. The workshops ended with the awarding of the Junior Chocolate Maker diplomas. The students enjoyed the workshops  and it was a great confectionery lesson for them.

klasa 2cp z wychowawczynią P. A. Konieczną

klasa 3cp z wychowawczynią P. J. Stachurską

 

W dniu 14 września 2021r. uczniowie z klasy 3c pod opieką Pań Marii Szczygłów i Marty Monika Bagińskiej wzięli udział w warsztatach "Ukręć sam lizaka" w Manufakturze Cukierków w Warszawie. Uczniowie w pierwszej części obserwowali proces przygotowania karmelu do produkcji, dowiedzieli się co na danym etapie się z nim dzieje (karmel jest barwiony, przeciągany, następnie składany do produkcji lizaków). Następnie każdy z uczniów przy stole produkcyjnym robił swojego lizaka, którego zabrał ze sobą. Na zakończenie uczniowie otrzymali również paczkę cukierków i pamiątkowy dyplom Młodego Cukiernika.

On the 14th of September 2021 students from class 3c with their teachers Ms Maria Szczygłów and Ms Marta Monika Bagińska participated in a workshop "Spin yourself a lollipop", which took place in the Candy Manufactory in Warsaw. First the students observed the process of preparing caramel for production and learned what happens to it at each stage (caramel is coloured, pulled and then assembled to make lollipops). Then each student made their own lollipop to be taken with them . At the end our students received a packet full of candies and a commemorative Young Confectioners Diploma.

 gotowanie karmelu

rozgniatanie karmelu

wyciąganie karmelu

formowanie karmelu

formowanie karmelu

przycinanie karmelu do tworzenia lizaków

tworzenie lizaków przez uczniów

tworzenie lizaków przez uczniów

uczniowie z dyplomami

 

W dniu 7 września 2021r. uczniowie z klasy 3c pod opieką Pań: Małgorzaty Żochowskiej i Marty Moniki Bagińskiej wzięli udział w warsztatach cukierniczych zorganizowanych przez Manufakturę czekolady Chocolate Story.
Podczas warsztatów uczniowie: projektowali własne tabliczki czekolady z dodatkiem wybranych owoców liofilizowanych i bakalii, zapoznali się z procesem produkcji czekolady od samego ziarenka, degustowali mleczną czekoladę do picia, obserwowali pokaz ręcznego temperowania czekolady oraz własnoręczne pakowali czekolady w wybrane opakowania. Na zakończenie warsztatów każdy z uczniów dostał Dyplomów Młodszego Czekoladnika.

On September 7th 2021 , students of grade 3c with their teachers Ms Marta Monika Bagińska and Małgorzata Żochowska took part in a confectionery workshop organized by the Chocolate Story Chocolate Factory.
During the workshop students: designed their own chocolate bars with addition of selected freeze-dried fruits and nuts, got acquainted with the process of chocolate production from bean-to-bar, drank a cup of milk chocolate, watched manual chocolate tempering and hand-packed their bars of chocolate into selected packages to their own liking. At the end of the workshop each student received a Junior Chocolatier Diploma.

 

prezentacja na temat powstawania czekolady

uczniowie pijący czekoladę i biorący udział w pokazie temperowania czekolady

uczniowie przygotowujący własne czekolady

uczniowie podczas pakowania własnych czekolad

uczniowie z własnymi cekoladami

 

Wycieczki uczniów 2019/2020 // School trips 2019/2020

W dniu 15 stycznia 2020 r. uczniowie klas 2a i 3ca pod opieką p. Grażyny Studzińskiej i p. Agnieszki Koniecznej zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestnicy wycieczki byli pod wrażeniem multimedialnej ekspozycji oddającej atmosferę powstańczej Warszawy, pokazującej militarne dzieje 63 dni walki, życie codzienne ludności cywilnej, a także powojenny terror komunistyczny. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści przewodnika o powstaniu, jego pamiątkach, żołnierzach i ludności przemieszczającej się kanałami. Obejrzeli też film "Miasto ruin", gdzie z lotu ptaka pokazano zrównaną z ziemią stolicę.

 // 

On January 15th, 2020, students from classes 2a and 3ca with Ms. Grażyna Studzińska and Ms. Agnieszka Konieczna visited the Warsaw Uprising Museum. Participants of the trip were impressed by the multimedia exhibition reflecting the atmosphere of Warsaw Uprising, showing the military history of 63 days of struggle, everyday life of civilians, as well as post-war communist terror. The students listened with interest to the guide's story about the uprising, its memorabilia, soldiers and people moving through the channels. They also watched the movie "City of Ruins", where the capital was levelled from a bird's eye view.

 

 

Spektakl teatralny „My dzieci z dworca ZOO”
Spektakl „My, dzieci z dworca ZOO” jest opowieścią nie tylko o uzależnieniu i jego skutkach, ale przede wszystkim o tym, jak cienka jest granica między zabawą a tragedią, o tych i wielu innych niepokojących zachowaniach, które mogą powodować narkotyki mogli dowiedzieć się uczniowie klasy II d wraz z wychowawcą Panią Paulina Ciesielską, którzy uczestniczyli w spektaklu granym w Teatrze Kamienica.

//

Theatre performance "Ze children from ZOO station"
The play "We, children from ZOO station" is a story not only about addiction and its effects, but above all how thin the line between fun and tragedy is, about these and many other worrying behaviours that can cause drugs. Students from class II d together with  Ms. Paulina Ciesielska could learn about all these matters, who participated in the performance played at the Kamienica Theatre

 

 

Muzeum powstania warszawskiego lekcja muzealna
W dniu 13. XII. 2019 roku klasa IID wraz z wychowawczynią P. Pauliną Ciesielską uczestniczyła w lekcji muzealnej pt. Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim.  Uczniowie podczas lekcji problemowej dotyczącej sytuacji ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim dowiedzieli się, jakie straty ponieśli warszawiacy podczas walk w stolicy, i rozmawiali o dramacie polskich rodzin. Zastanowili się także nad tym, czy i na ile władze wojskowe mogą narażać życie bezbronnych cywilów.

 //

Lesson in Museum of Warsaw Uprising
On 13th December students from vlass IId with their teacher Ms P.Ciesielska took part in the lesson "Civil population in the Warsaw Uprising". Students learned about the loss that Warsaw inhabitants experienced during the fightings in Warsaw and they discussed the tragedy.

 

 

Lekcja muzealna "Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim"
W dniu 16 grudnia 2019 roku uczniowie klasy II H uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Powstania Warszawskiego pod tytułem "Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim". Przewodnim mottem była walka i życie cywilne osób mieszkających na terenie getta oraz miasta warszawy w dniach przed wybuchem powstania warszawskiego oraz w trakcie jego trwania. Opiekunami byli Pani Urszula Kowalczyk i Pan Arkadiusz Butor 

//

Museum lesson "Civil population in Warsaw Uprising"
On 16th December students from class IIh with their teachers Ms U.Kowalczyk and Mr A.Butor took part in the lesson in the Museum of Warsaw Uprising.The main topic was life and sttuggle of people living in the ghetto and in the whole territory of Warsaw just before and during the Warsaw Uprising.

 

 

Dnia 6 grudnia uczniowie klasy 1D wraz z wychowawcą Panią Izabela Stoczkowską w ramach wycieczki integracyjnej wzięli udział w pokazie kinowym filmu "1800gramów" w Cinema City Promenada. Produkcja porusza temat adopcji, przedstawia różne losy dzieci zamieszkujących ośrodek preadopcyjny w Otwocku. Film bardzo podobał się uczniom, był wzruszający i skłaniał do refleksji.

//

On 6th December students from class 1d with their teacher Ms Izabela Stoczkowska were on an integration trip in the cinema and they watched the film "1800 grams" in Cinema City Promenada. The main topic is children's adoption and it presents different children staying in the adoption center in Otwock. Students enjoyed watching the film, as it was really moving and interesting for them.

 

W czwartek 05 grudnia 2019 r. uczniowie klasy 1hp pod opieką Pani Teresy Rogali oraz wychowawcy Pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Cinema City Promenada. Młodzież wspólnie obejrzała film "Czarownica 2” i miło wspólnie spędziła czas.

//

On 5th December students from class 1hp with their teachers Ms T. Rogala nad Mr T. Ładziak took part in the integration trip to Cinema City Promenada. They saw film "Czarownica 2" and had great fun.
 

 

 

W środę 27 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły przygotowujący się do udziału w XVI Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…” wzięli udział w wycieczce do Muzeum Katyńskiego. Zwiedzając z przewodnikiem muzeum młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji związanych ze zbrodnią katyńską oraz metodami jej ukrywania przez władze sowieckie w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Opiekunem wycieczki był Pan Tomasz Ładziak. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli młodzieży lepiej zrozumieć losy Polaków podczas działań wojennych i zainspiruje do samodzielnego odkrywania historii naszego narodu.

 //

On Wednesday, the 27th of November, 2019, students of our school preparing to participate in the 16th Katyn District Competition "Died on inhuman land ..." took part in a trip to the Katyn Museum. Visiting the museum with a guide, the youth learned a lot of interesting information related to the Katyn massacre and methods of its hiding by the Soviet authorities during and after World War II.  Mr. Tomasz Ładziak was the organiser of the trip. We hope that the acquired knowledge will allow young people to  understand better the fate of Poles during warfare and inspire them to discover the history of our nation on their own.

 

Teatr Kamienica i Cmentarz Powązkowski
29 października uczniowie klas 1hp i 1ep po opieką p. Teresy Rogali, p. Tomasza Ładziaka i p. Moniki Różyckiej uczestniczyli w spektaklu „Dopalacze” w Tetrze Kamienica. Spektakl jako element Programu Profilaktyczno-Wychowawczego szkoły w bardzo ciekawy sposób przedstawił zagrożenia związane z zażywaniem dopalaczy. Aktorzy prezentowali przyczyny i skutki sięgania po tego rodzaju substancje psychoaktywne. Po spektaklu wszyscy udali się na Cmentarz Powązkowski gdzie niektórzy uczniowie zapali znicze na grobach osób zasłużonych dla naszego państwa.  

//

Theatre Kamienica and Powązki Cemetery
On 29th October, students of class 1hp and 1ep with their teachers Ms T.Rogala, Mr T. Ładziak and Ms M. Różycka watched the spectacle "Dopalacze" in Kamienica Theatre. The performance, as part of Educational Preventive Program, in a very interesting way, presented the  risks associated with taking drugs. Thr actors presented the reasons and effects of using psychoactive substances. After the performance, everyone went to Powązki Cemetery, where some students put candles on the graves of famous people.

 

 

SPEKTAKL W TEATRZE KAMIENICA - "WSZECHMOCNI W SIECI"
Lajki, stories, snapy – to świat, w którym dzisiaj żyją młodzi ludzie. Akceptacja siebie, relacje, uczucia zależne są od liczby kciuków, serduszek i cukierkowych komentarzy. Co się stanie kiedy jednak przyjdzie zmierzyć się z cyberprzemocą, hejtem, mową nienawiści? Kto ukrywa się pod anonimowym profilem oprawcy? Jak bardzo boli wylana w komentarzach agresja, upublicznienie zdjęć wbrew woli ofiary, spreparowanie ośmieszających wpisów. I wreszcie - do czego może doprowadzić brutalność w świecie internetu, tą sztukę mogli obejrzeć uczniowe klasy 2d z wychowawczynią P. Pauliną Ciesielska, klasy 2e z wychowawczynią P. Marią Groszek i uczniowe klasy 2h z wychowawczynią P. Urszulą Kowalczyk.

 //

PERFORMANCE AT THE KAMIENICA THEATER - "THE OMNIPOTENT ON THE WEB"
Likes, stories, snaps - this is the world in which young people live today. Self acceptance, relationships, feelings depend on the number of thumbs, hearts, and candy comments. However, what will happen when it comes to dealing with cyberbullying or hatred? Who is hiding under anonymous profile of the torturer? How can it hurt when you have to face aggression in the comments or publicating pictures against the will of the victim. And finally, what can brutality in the world of internet, lead to? This performance was watched by students of class 2d with their teacher Ms P. Ciesielska, students from class 2e with Ms Maria Groszek, as well as students from class 2h with their teacher Ms U. Kowalczyk.

 

 

Lekcja „Co wiemy o grzybach”
18 października klasa 1ep wraz z wychowawczynią odwiedziła Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Oprócz zwiedzania sal muzealnych pełnych pięknych eksponatów uczestnicy wycieczki zapoznali się z  sposobem odżywiania i rozmnażania grzybów. W ramach lekcji „Co wiemy o grzybach”  uczniowie poznali też gatunki grzybów jadalnych, trujących i chronionych w Polsce. 

 //

Lesson "What do we know about mushrooms?
On 18th October students from class 1 ep and their teacher visited the Museum of Hunting and Riding. Except visiting museum halls full of beautiful exhibits, students got acquainted with the  nutrition and reproduction of mushrooms. Students also learned about edible, poisonous and protected mushrooms in Poland.

 

16 października 2019r. klas 1dp pod opieką wychowawczyni była na wycieczce integracyjno – tematycznej w Łazienkach Królewskich. Podczas spaceru podziwialiśmy piękne ogrody, odwiedziliśmy Pomnik Fryderyka Chopina, Starą Oranżerię, Pałac na Wyspie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Uczestniczyliśmy w warsztatach przyrodniczych w muzealnej sali Las pt. „Co wiemy o grzybach”. Poznaliśmy budowę grzybów, sposób rozmnażania i odżywiania. Nauczyliśmy się rozpoznawać polskie grzyby jadalne, trujące i chronione na podstawie naturalnych rozmiarów modeli grzybów. Na koniec pani przewodnik oprowadziła nas po sali zwierząt egzotycznych, które się bardzo podobały i zrobiły na wszystkich duże wrażenie.

 //

On 16th October students from class 1dp with their teacher went on an integration trip to Łazienki Królewskie. During the walk, we admired beautiful gardens, we visited Fryderyk Chopin Monument, the Old Orangery, the Palace on the island And Museum of Hunting and Horse Riding. We participated in Nature workshops in the museum "What do we know about mushrooms". We learned about the structure of mushrooms, reproduction and nutrition. On the basis of mushroom models we have learned how to recognize Polish edible mushrooms, poisonous and those under protection. At the end the guide showed us exotic animals which made great impression on everyone.

 

W dniu 16 września 2019 roku rozpoczęła się realizacja Projektu "Podróż Pamięci Treblinka". Klasy 4f i 4h pod opieką wychowawczyń Pani Bożeny Juzaszek i Pani Anny Obryckiej wzięły udział w warsztatach na temat ,,Spotkania z kulturą żydowską" w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, a klasa 4d wzięła udział w tych warsztatach pod opieką Pani Anny Nadolskiej w dniu 18 września 2019 roku. Młodzież w ramach projektu odwiedziła również miejsca w Warszawie ważne dla kultury żydowskiej: Pomnik Bohaterów Getta, Umschlagplatz i Dworzec Gdański. W dniu 20 września 2019 roku młodzież klas czwartych pod opieką wychowawczyń pojechała autokarem na  wizytę studyjną do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Młodzież została wcześniej przygotowana do tej wizyty przez nauczycieli historii, języka polskiego i wychowawców. W trakcie wizyty młodzież obejrzała filmy dotyczące nazizmu, holocaustu i działania obozu w Treblince oraz przeszła ścieżką edukacyjną pod opieką przewodników.  Przy Pomniku odbyła się uroczystość upamiętnienia pomordowanych. Młodzież zapaliła znicze, dwie uczennice odczytały wiersz Haliny Birenbaum "Jedźcie do Treblinki". Każdy odczytał również przygotowane na karteczce nazwisko osoby zamordowanej wraz z jej wiekiem. W sumie odczytano 52 losowo wybrane osoby z dostępnych list osób  pomordowanych. W drodze powrotnej młodzież zwiedziła Zamek Książąt Mazowieckich w Liwie.

 //

On September 16, 2019, the implementation of the "Treblinka Memorial Journey" Project began. Classes 4f and 4h under the care of their tutors Ms Bożena Juzaszek and Ms Anna Obrycka took part in workshops on "Encounters with Jewish Culture" at the Polin Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. Class 4d took part in the workshops with their form teacher Ms Anna Nadolska on September 18, 2019. As part of the project, the pupils also visited places important for Jewish culture: the Monument to the Ghetto Heroes, Umschlagplatz and the Gdańsk Railway Station.

On September 20, 2019, the fourth grade youth with their tutors went for a study visit to the Museum of Struggle and Martyrdom in Treblinka. Pupils were previously prepared for this visit by their history teachers, Polish language teachers and form tutors. During the visit, the youth watched films about Nazism, the Holocaust and the operation of the Treblinka camp, and went through an educational path with guides. A ceremony commemorating the murdered took place at the Monument. Youth lit candles and two of them read Halina Birenbaum’s poem "Go to Treblinka". Everyone also read the name and age of the murdered person. In total, 52 names of randomly selected people from the available lists of murdered people were read. On the way back, the youth visited the Mazovian Dukes' Castle in Liw.

 

W piątek 20 września 2019 r. klasy 1hp i 1dp pod opieką nauczycieli Pani Beaty Pręgowskiej, Pani Teresy Rogali, Pana Arkadiusza Butora i Pana Tomasza Ładziaka wzięły udział w wycieczce do Palmir w ramach cyklu "Podróż Pamięci” projekt wizyt studyjnych uczniów szkół warszawskich w Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry.

Plan wycieczki zakładał wyjazd autokarem spod szkoły do Truskawia, a następnie spacer do Muzeum w Palmirach. Podczas spaceru młodzież poznała walory przyrodnicze i krajobrazowe Kampinoskiego Parku Narodowego wpisanego na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO, a także próbowała odnaleźć dziko rosnące rośliny jadalne.

W Muzeum – Miejscu Pamięci Palmiry, każda z klas wzięła udział w lekcji muzealnej, podczas której dowiedziała się o historii Palmir i ich związku z walkami o niepodległość Polski. Młodzież uzyskała informacje o oddziałach powstańców styczniowych walczących w Puszczy Kampinoskiej oraz wyjątkowej roli jaką Puszcza pełniła podczas drugiej wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni niemieckich na mieszkańcach Warszawy realizowanych w ramach niemieckiego planu AB. Po lekcji młodzież odwiedziła cmentarz wojskowy, na którym zapaliła znicze na grobach pomordowanych Polaków.

Wspólna wycieczka klas 1hp i 1dp pozwoliła młodzieży poznać wyjątkowe miejsce dla historii mieszkańców Warszawy oraz  integrację klas, które w tym roku szkolnym rozpoczęły naukę w naszej szkole.

 //

On Friday, September 20th, 2019, classes 1hp and 1dp with their  teachers Ms. Beata Pręgowska, Ms.  Teresa Rogala, Mr. Arkadiusz Butor and Mr. Tomasz Ładziak took part in a trip to Palmiry as part of the cycle 'Travel Remembrance" in Museum - Palmiry Memorial Site.

The trip plan assumed a trip by bus from the school to Truskaw and then a walk to the Museum in Palmiry. During the walk, the youth got to know the natural and landscape values of the Kampinos National Park inscribed on the UNESCO list of UNESCO biosphere reserves, and also tried to find wild edible plants.

At the Museum - Palmiry Memorial Site, each class took part in a museum lesson, during which they learned about the history of Palmiry and its relation to the struggle for Polish independence. The youth received information about the units of the January insurgents fighting in the Kampinos Forest and the unique role that the Forest played during World War II, with particular emphasis on German crimes against the inhabitants of Warsaw carried out under the German AB plan. After the lesson, the youth visited the military cemetery, where they put lights on the graves of murdered Poles.

A joint trip of 1hp and 1dp classes allowed the youth to get to know a unique place for the history of the inhabitants of Warsaw and to integrate the classes that have started education at our school this year.

 

 
Wycieczki uczniów 2018/2019 // School trips 2018/2019

W dniu 4 czerwca 2019r. klasa 2c pod opieką p. Stanisława Pawelca uczestniczyła w wycieczce do Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej przy ul. Lubelskiej. Uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną zakładu, asortymentem wyrobów, obejrzeli linie technologiczne. Mieli okazję porozmawiać z pracownikami, przyjrzeć się, jak na co dzień wygląda praca w zakładzie, aby móc potraktować go jako potencjalne miejsce praktyk uczniowskich, a w przyszłości być może miejsce pracy

//

On the 4th of June, 2019 class 2c with teacher Mr Stanisław Pawelec participated in a school trip to the Bakery-Confectionery Cooperative at Lubelska Street. Students got acquainted with the organizational structure of the factory, product range, and watched technological lines. They had the opportunity to talk with employees, look at how every day work in the factory looks like in order to be able to treat it as a potential place of apprenticeship, and possibly a work place in the future.

  

25 lutego 2019r. klasa 4de pod opieką wychowawczyni Beaty Pręgowskiej była na Giełdzie Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej w Warszawie.  Podczas spotkania młodzież obejrzała film oraz została zapoznana z prezentacją na temat giełdy, poznała fakty i zdarzenia z życia giełdy, zobaczyła figurę giełdowego byka i Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy. To była bardzo ciekawa lekcja ekonomiczna. Polecamy!

//

On  February 25, 2019,  class 4de with  the form teacher Ms Beata Pręgowska was on the Warsaw Stock Exchange at Książęca Street in Warsaw. During the meeting, the youth watched the film and became acquainted with  presentation about the stock exchange. They got to know the facts and events from the stock exchange and saw the Stock Market Bull Statue and the Trading Hall, where there is a characteristic stock exchange bell. It was a very interesting  lesson about economics. We highly recommend it!

 

 

Pokolenie Kolumbów – wyjście na spektakl teatralny w D.K. ”Świt”

22 stycznia klasy 3d, 4de oraz 4f obejrzały spektakl poświęcony twórcom pololenia Kolumbów. Uczniowie poznali przeżycia swoich rówieśników, którzy musieli zmierzyć się z doświadczeniem II wojny światowej, powstania warszawskiego, holokaustem oraz trudnym czasem władzy komunistcznej do 1989 r. W spektaklu wykorzystano utwory K.K.Baczyńskiego, "Kamienie na szaniec” A.Kamińskiego, "Zdążyć przed panem Bogiem” H.Krall

 //

The Columbus generation -  going to the theatre in the Community Centre "Dawn"

On the 22nd of  january classes 3d, 4de and 4f watched a performance  dedicated to the representatives of  the Columbus generation. Students got to know the experience of their peers who had to face the challenge of the  world war ii, the warsaw uprising, the holocaust and the difficult time of communist power  up to 1989. The works of K.K.Baczyński, A.Kamiński "Stones for the rampart" and H.Krall "Shielding the flame” were used in the play.

 

 

Dnia 20.12.2018r. uczniowie z klasy 2e byli w Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcji muzealnej "63 dni niepodległej Polski". Podczas tej lekcji omówione zostały okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego oraz najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Dowiedzieli się również że podczas zaciętych walk w Warszawie ujawniły się struktury niepodległego państwa polskiego.

//

On December 20, 2018 students from class 2e took part in the lesson called “63 days of independent Polan" at the Warsaw Uprising Museum. During this lesson, the circumstances of the Warsaw Uprising and the most important events from this period were discussed. Students also learned that during the fierce battles in Warsaw, the structures of the independent Polish state were revealed.

 

W dniu 20 grudnia 2018 roku odbyła się lekcja muzealna w Muzeum Powstania Warszawskiego o tematyce "Akcje zbrojne powstania warszawskiego" ,w których uczestniczyła klasa II technikum hotelarskiego. Lekcja składała się z trzech części podzielnych tematycznie i dotyczące w/w tematu. Uczniowi mieli samodzielnie przeprowadzić analizę akcji zbrojnych jakie powstańcy przeprowadzili podczas 63 dni walki zbrojnej. 

//

On December 20, 2018, Class 2 h took part in the lesson at the Warsaw Uprising Museum. The topic of it  was "Armed Actions of the Warsaw Uprising". The lesson consisted of three parts that were thematically divided and related to the subject. The students were supposed  to independently analyze armed actions that the insurgents carried out during 63 days of the armed fighting.

 

 

Dnia 22 listopada klasa 3d wraz z wychowawczynią Anną Nadolską wybrała się na wycieczkę na Cmentarz Powązkowski. Uczniowie zwiedzili historyczne alejki cmentarza , groby znanych artystów, sportowców oraz poetów.

 //

On 22nd November students from class 3d with their teacher Ms Anna Nadolska visited the Powazki Cemetery. The students visited the historical alleys of the cemetery and the graves of famous artists, athletes and poets.


 

 

W dniu 22.11.2018r. klasa 3c odbyła wycieczkę integracyjną z nowym wychowawcą do kręgielni. Podzieleni na dwie grupy, rywalizowaliśmy ze sobą w tej ciekawej grze i miło spędziliśmy czas.

 //

On November 22, 2018 Class 3c with a new form teacher went  bowling. We were  divided into two groups and competed with each other in this interesting game . We spent a great time!

 

Dnia 15 listopada  2018r. uczniowie klas cukierniczych: 2c oraz 3c pod opieką  p. Agnieszki Koniecznej i p. Dobrosławy Kowalskiej odwiedzili  Fabrykę Czekolady LOTTE Wedel.  Pobyt w tym słodkim miejscu przeniósł wszystkich w odległe czasy roku 1851, kiedy to  zaczyna się historia marki Wedel. Uczniowie słuchali z dużym zainteresowaniem opowieści  na temat rodu Wedlów i produktów wytwarzanych w zakładzie. Następnie obejrzeli film o pochodzeniu kakao oraz podziwiali imponujące figurki czekoladowe wykonane w Pracowni Rarytasów.  Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na produkcji,  uczniowie  mieli  możliwość  wejścia na Linię Tortów.  Największe wrażenie wywarła na wszystkich praca pań dekorujących torciki wedlowskie, a dodatkową atrakcją było własnoręczne pakowanie udekorowanych tortów w kartonowe pudełka. Uczniowie zwiedzili również Linię Venus,  produkującą czekolady i batony. Na koniec  firma LOTTE Wedel  zapewniła uczestnikom wycieczki rozkosz dla podniebienia – baaardzo  słodki poczęstunek!

 //

On the 15th of November 2018, students  from class  2c and 3c with teachers Mrs. Agnieszka Konieczna and Mrs. Dobrosława Kowalska visited E. Wedel Chocolate Factory.  The sweet scent of chocolate moved everyone back to 1851 when Wedel was created. Keenly interested students listened to the story of Wedel Family and their products.  Later, they've watched a film on cocoa bean origin and have admired chocolate figures prepared by E. Wedel Atelier. After learning production safety rules, students had a chance to see cakes manufacture.  Women decorating "Torcik Wedlowski" cakes have made a great impression on everyone and as additional attraction students were allowed to wrap the decorated cakes up. Also, our student visited "Venus" production line which manufactures chocolates and chocolate bars. At the very end, students were invited by Wedel for a little pleasure to their palates- products tasting.

 

 

Dnia 15 listopada  2018r. uczniowie klas cukierniczych: 2c oraz 3c pod opieką  p. Agnieszki Koniecznej i p. Dobrosławy Kowalskiej odwiedzili  Fabrykę Czekolady LOTTE Wedel.  Pobyt w tym słodkim miejscu przeniósł wszystkich w odległe czasy roku 1851, kiedy to  zaczyna się historia marki Wedel. Uczniowie słuchali z dużym zainteresowaniem opowieści  na temat rodu Wedlów i produktów wytwarzanych w zakładzie. Następnie obejrzeli film o pochodzeniu kakao oraz podziwiali imponujące figurki czekoladowe wykonane w Pracowni Rarytasów.  Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na produkcji,  uczniowie  mieli  możliwość  wejścia na Linię Tortów.  Największe wrażenie wywarła na wszystkich praca pań dekorujących torciki wedlowskie, a dodatkową atrakcją było własnoręczne pakowanie udekorowanych tortów w kartonowe pudełka. Uczniowie zwiedzili również Linię Venus,  produkującą czekolady i batony. Na koniec  firma LOTTE Wedel  zapewniła uczestnikom wycieczki rozkosz dla podniebienia – baaardzo  słodki poczęstunek!

 //

On the 15th of November 2018, students  from class  2c and 3c with teachers Mrs. Agnieszka Konieczna and Mrs. Dobrosława Kowalska visited E. Wedel Chocolate Factory.  The sweet scent of chocolate moved everyone back to 1851 when Wedel was created. Keenly interested students listened to the story of Wedel Family and their products.  Later, they've watched a film on cocoa bean origin and have admired chocolate figures prepared by E. Wedel Atelier. After learning production safety rules, students had a chance to see cakes manufacture.  Women decorating "Torcik Wedlowski" cakes have made a great impression on everyone and as additional attraction students were allowed to wrap the decorated cakes up. Also, our student visited "Venus" production line which manufactures chocolates and chocolate bars. At the very end, students were invited by Wedel for a little pleasure to their palates- products tasting.

 

 

15 listopada 2018r. uczniowie z naszej szkoły, uczestnicy Konkursu Katyńskiego, byli na wycieczce w Muzeum Katyńskim. Zwiedzanie rozpoczęliśmy przed bramą muzeum, następnie była projekcja filmu i wykład, a zakończyliśmy pod krzyżem na placu Cytadeli. Przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o wydarzeniach historycznych, a ponadto  przekazywał informacje, które mogą być przydatne podczas konkursu. Bardzo dziękujemy Pani Wandzie Krajewskiej-Hofman z  NSZZ ,, Solidarność” za umożliwienie nam zwiedzenia Muzeum Katyńskiego.

 //

On November 15, 2018 students from our school, participants of the Katyn Competition, were on a trip at the Katyn Museum. We started sightseeing in front of the museum gate. Next, there was a film and a lecture, and we ended at the cross at Cytadela Square. The guide talked very interestingly about historical events, and also provided information that could be useful during the competition. We thank Ms. Wanda Krajewska-Hofman from NSZZ "Solidarność "for letting us visit the Katyn Museum.

 

 

 

W dniu 14 listopada grupa młodzieży z klasy 3a  wybrała się na warszawskie Powązki. Młodzież odwiedziła groby wielu znanych pisarzy i literatów. Mimo złej pogody wycieczka była udana i interesująca.

//

On November 14, class 3a  went to Powązki in Warsaw. Young people visited the graves of many well-known writers. Despite the bad weather, the trip was successful and interesting.

 

Spektakl  „Dziady” A. Mickiewicza –Teatr  Palladium
We wtorek 23.10.2018 r. uczniowie z klasy IV h  oraz 2f  obejrzeli  „Dziady” w wykonaniu Nowego Teatru ze Słupska w reżyserii Stanisława Miedziewskiego.

//

The play "Dziady" by A. Mickiewicz – Theatre Palladium
On Tuesday, 23rd of October 2018, pupils from class IV and 2f watched "Dziady" performed by Nowy Teatr from Słupsk directed by Stanisław Miedziewski.

 

Dnia 22 października klasy 2A i 3A wraz z wychowawczyniami, panią Moniką Różycką i Izabelą Stoczkowską uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną przy ulicy Majdańskiej 5. Spotkanie dotyczyło zagadnienia "handel ludźmi". Uczniowie zapoznali się ze współczesnymi formami handlu ludźmi, którego ofiary są zmuszane m.in. do prostytucji, żebractwa oraz innych prac przymusowych. Funkcjonariusz wielokrotnie podkreślał konieczność sprawdzania firm oraz biur podróży, za pośrednictwem których wyjeżdża się za granicę oraz udzielił kilku cennych wskazówek dotyczących działań nie dopuszczających do stania się ofiarą wyżej wymienionego przestępstwa. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania i przytaczali przykłady z życia codziennego. Ta wizyta z pewnością była dla nich bardzo pouczająca.

//

On October 22, classes 2A and 3A together with their form teachers Monika Różycka and Izabela Stoczkowska participated in a meeting with a police officer organized by the Public Library at 5 Majdańska Street. The meeting dealt with the issue of "human trafficking." The students got acquainted with modern forms of human trafficking. The officer has repeatedly emphasized the need to check companies and travel agencies through which one can travel abroad . He also gave some valuable tips on actions that prevent the victim from the above-mentioned crime. Students actively took part in the meeting, asked questions and quoted examples from everyday life.  This visit was certainly very eye-opening for them.

 

 

Targi Pracy dla branży gastronomicznej i hotelarskiej
W dniu 19 października 2018 roku klasa 3F wraz z wychowawczynią Panią Bożeną Juzaszek wzięła udział w targach pracy dla branży gastronomicznej i hotelarskiej w Centrum Targowym EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14. Uczniowie zapoznali się z ofertą targów, przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami sieci hotelarskich oraz wzięli udział w prezentacji dotyczącej rekrutacji w Grupie Hotelowej Orbis i Accor Hotels.

 //

Job Fair for the catering and hotel industry
On the 19th of October 2018 class 3F together with the form teacher  Mrs. Bożena Juzaszek took part in a job fair for the catering and hotel industry at the EXPO XXI Fair Centre at 12/14 Prądzyńskiego Street. The students got acquainted with the offer of the fair, talked with representatives of hotel chains and took part in the recruitment presentation in the Orbis Hotel Group and Accor Hotels.

 

 

OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W POWSINIE
W dniu 2 października 2018 roku klasa 1 d pod opieka wychowawczyni Pani Pauliny Ciesielskiej oraz Pani Teresy Rogali  zwiedziła Ogród Botaniczny – centrum zachowania różnorodności biologicznej w Powsinie. Uczniowie zwiedzili m.in. szklarnie Ogrodu Botanicznego, w których zgromadzono rośliny egzotyczne np. cytryny, pomarańcze, kolekcję drzew owocowych np. jabłoń domowa, krzewów owocowych np. żurawina. Zapoznali się również z kolekcją flory Polski reprezentowaną przez rośliny naturalnie występujące w naszym kraju. Wycieczka miała również charakter integracyjny.

 //

BOTANICAL GARDEN – THE CENTRE FOR  BIODIVERSITY  CONSERVATION  IN POWSIN
On October 2, 2018, class 1 d  with Ms.  Paulina Ciesielska and Teresa Rogala visited the Botanical Garden - the centre for biodiversity conservation in Powsin. The students visited  Greenhouses of the Botanical Garden, in which exotic plants have been collected, such as lemons, oranges, a collection of fruit trees, i.e  apple tree, fruit bushes, i.e  cranberry. They also got acquainted with the collection of Polish flora represented by plants naturally occurring in our country. The trip was also integrative.

 

Wycieczka do Treblinki, Węgrowa i Liwa
W czwartek 20 września 2018 r. klasy 2h, 4de i 4h pod opieką nauczycieli Pani Beaty Pręgowskiej, Pani Teresy Rogali, Pana Arkadiusza Butora  i Pana Tomasza  Ładziaka wzięły udział w wycieczce do Treblinki w ramach projektu "Podróż Pamięci”. W Treblince młodzież poznała losy ludności polskiej  i ludności polskiej pochodzenia żydowskiego,  która w czasie II wojny światowej trafiła do Karnego Obozu Pracy Treblinka I i Obozu Zagłady Treblinka II. Uczniowie poznali historię miejsc ciężkiej niewolniczej pracy w żwirowni oraz mordu ponad 900 tyś. Żydów. W miejscu palenia ciał zamordowanych obywateli polskich pochodzenia żydowskiego i Żydów z innych krajów opiekunowie wraz z młodzieżą  zorganizowali uroczystość upamiętnienia spoczywających tam osób poprzez odczytanie ich imion i nazwisk, zapalenie zniczy oraz uczczenie pamięci pomordowanych minutą ciszy.

Uczestnicy wycieczki odwiedzili również Bazylikę Mniejszą na rynku w Węgrowie, gdzie obejrzeli freski jednego z najwybitniejszych malarzy XVIII w. Michała Anioła Palloniego oraz usłyszeli historię słynnego magicznego zwierciadła Mistrza Jana Twardowskiego.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzenie Zamku Zbrojowni w Liwie, gdzie młodzież zapoznała się z różnymi rodzajami broni używanymi na polach bitew od średniowiecza po czasy współczesne, a także poznała legendę żółtej damy.  

// 

A trip to Treblinka, Węgrów and Liw
On 20th September classes 2h, 4de and 4h with their teachers Ms B. Pręgowska, T.Rogala, A.Butor and T.Ładziak took part in a trip to Treblinka as part of the project "Journey of Remembrance". In Treblinka students learned about the fate of Polish population and the population of Polish Jewish origin who during World War ll went to Treblinka and died there. The students learned about the history of places of slave labour in a gravel pit and murder of over 900 000 Jews. In the place where the bodies of murdered Polish citizens and Jews from other countries were burnt, the students and teachers organized a ceremony to commemorate the people  by reading their names, lighting candles and commemorating murdered there with a minute's silence. 

Students also visited the Minor Basilica on the Market Square in Węgrów where they saw the frescoes of one of the greaters painters of XVlll century, Michelangelo Palloni and they about the story ofthe famous magic mirror of Jan Twardowski.

The last point of trip was the visit of the castle of the Armory in Liw, where the students got acquainted with the various types of weapons used in the battlefields from the Middle Ages to modern times and also learned about the legend of the yellow lady
 

 

W dniu 17 września 2018 r. klasa 4de wraz z wychowawczynią Beatą Pręgowską wzięła udział w lekcji muzealnej w Muzeum Żydów Polskich POLIN zatytułowanej "Codzienność w cieniu Zagłady. O życiu w warszawskim getcie”. Po lekcji uczniowie udali się na wycieczkę terenową śladami ludności polskiej pochodzenia żydowskiego i odwiedzili miejsca wiążące się z historią narodu żydowskiego w Polsce: Pomnik Bohaterów Getta, Umschlagplatz i Dworzec Gdański. Lekcja w Muzeum Żydów Polskich POLIN i wycieczka terenowa były przygotowaniem do wizyty w obozie zagłady w Treblince w ramach projektu ,,Podróż Pamięci”.

 //

On September 17, 2018, class 4de together with the form teacher Beata Pręgowska took part in a museum lesson at the POLIN Museum of Polish Jews entitled "Everyday life in the shadow of the Holocaust. About life in the Warsaw ghetto".  After the lesson, the students went on a trip in the footsteps of people of Polish -Jewish origin and visited places related to the history of the Jewish nation in Poland: Monument to the Ghetto Heroes, Umschlagplatz and Dworzec Gdański. The lesson at the POLIN Museum of Polish Jews and that trip were a preparation for the visit to the Treblinka extermination camp as part of the "Journey of Remembrance" project.

 

 

 

W dniu 14 września 2018 r. klasa 4h wraz z wychowawcą Panem Tomaszem Ładziakiem wzięła udział w lekcji muzealnej w Muzeum Żydów Polskich POLIN zatytułowanej "Codzienność w cieniu Zagłady. O życiu w warszawskim getcie”. Po lekcji uczniowie udali się na wycieczkę terenową śladami ludności polskiej pochodzenia żydowskiego i odwiedzili miejsca wiążące się z historią narodu żydowskiego w Polsce: Pomnik Bohaterów Getta, Umschlagplatz i Dworzec Gdański. Lekcja w Muzeum Żydów Polskich POLIN i wycieczka terenowa były przygotowaniem do wizyty w obozie zagłady w Treblince w ramach projektu ,,Podróż Pamięci”.

 //

On September 14, 2018, class 4h together with the form teacher Tomasz Ladziak took part in a museum lesson at the POLIN Museum of Polish Jews entitled "Everyday life in the shadow of the Holocaust. About life in the Warsaw ghetto".  After the lesson, the students went on a trip in the footsteps of people of Polish -Jewish origin and visited places related to the history of the Jewish nation in Poland: Monument to the Ghetto Heroes, Umschlagplatz and Dworzec Gdański. The lesson at the POLIN Museum of Polish Jews and that trip were a preparation for the visit to the Treblinka extermination camp as part of the "Journey of Remembrance" project.

 

W dniu 12 września 2018 roku w ramach projektu "Podróż Pamięci" WCIES i Miasta Stołecznego Warszawy odbyły się warsztaty w Muzeum Polin pod tytułem "Codzienność w cieniu zagłady, czyli życie w Getcie warszawskim", w których uczestniczyła klasa II H wraz z wychowawcą. Następnie po odbytych warsztatach klasa udała się w miejsca upamiętniające drogę narodu żydowskiego mieszkającego w Warszawie do miejsca zagłady obozu w Treblince, a mianowicie obecny Dworzec Gdański gdzie widnieje tablica pamiątkowa upamiętniająca tamte wydarzenia oraz Umszlagplac.

 //

On the 12th of September 2018, as part of the "Journey of Remembrance" project of WCIES and the Capital City of Warsaw, workshops were held at the Polin Museum called "Everyday life in the shadow of destruction, or life in the Warsaw Ghetto" in which class II h  participated  with the form teacher. Then, after the workshops, the class went to places commemorating the way of the Jewish nation living in Warsaw to the site of the extermination of the Treblinka camp, namely the current Gdańsk station where there is a commemorative plaque commemorating those events and Umszlagplatz.

 
Wycieczki uczniów 2017/2018 // School trips 2017/2018

Dnia 14 czerwca 2018 uczniowie klas 2d, 3de, 3f, 3h pod opieką nauczycieli: Pauliny Ciesielskiej, Anny Nadolskiej, Beaty Pręgowskiej i Marii Szczygłów uczestniczyli w Targach Kariery i Edukacji Futu Planners w PGE Narodowy.  To były ciekawe spotkania młodych osób rozpoczynających swoje dorosłe życie z przedstawicielami czołowych firm i przodujących uczelni.

//

On 14th June 2018 students from classes 2d, 3de, 3f, 3h with their teachers Ms P. Ciesielska, A. Nadolska, B. Pręgowska and M. Szczygłów took part in the Futu Career and Education Fair Planners at PGE Narodowy. These were interesting meetings of young people starting their adult life with representatives of leading companies amd leading universities.

 

Uczennica klasy 3de Angelika Jońska zorganizowała dla swojej klasy ciekawą lekcję muzealną pt. "Życie Fryderyka Chopina na tle wydarzeń historycznych” w  Muzeum Chopina w Warszawie, która odbyła się 7 marca 2018r. 

//

Angelika Jońska from class 3de organized an interesting museum lesson for her friends "Life of Fryderyk Chopin in the background of historical events". It took place in the Museum of Chopin in Warsaw on 7th March 2018.

 

W poniedziałek 5 marca 2018 r. piętnastoosobowa grupa uczniów pod opieką pana Tomasza Ładziaka wzięła udział w konferencji historycznej "Katyń. 5 marca – Dzień Pamięci”. Konferencja zorganizowana została przez "Solidarność” Oświatową i Fundację Golgota Wschodu w Sali Kolumnowej Sejmu RP.  Dzięki wykładom pracowników uczelni wyższych młodzież poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą zbrodni katyńskiej i losów Polaków przetrzymywanych przez władze ZSRR od września 1939 r. do kwietnia 1940r.

 //

On Monday 5th March a group of 15 students with their teacher Mr T.Ładziak took part in the historical conference "Katyn March 5 - Remembrance Day". The conference was organized by the Educational Solidarity and the Golgota of the East Foundation in the hall of the Parliament of the Republic of Poland. Thanks to the lectures of university staff, students increased their knowledge of Katyń massacre and the fate of Poles detained by USSR authorities from September 1939 to April 1940.

 

Dnia 22.02.2018 uczniowie klasy 2d pod opieką p. Anny Nadolskiej wzięli udział w lekcji historii pt.  „Dwa Powstania” w Muzeum Powstania Warszawskiego. Lekcja składała się ze zwiedzania najciekawszych ekspozycji muzeum oraz wykładów, podczas których uczniowie mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat Powstania Warszawskiego, Powstania w Getcie Warszawskim oraz wiele innych ciekawych informacji na temat życia ludności żydowskiej w czasie drugiej wojny światowej.

 //

On Thursday 22nd February pupils from class 2d with their form tutor Ms Anna Nadolska took part in a history lesson entitled “ Two Uprisings” in the Museum of Warsaw Uprising.  The lesson consisted of visiting the most interesting museum exhibitions and lectures, during which the students had the opportunity to enrich their knowledge about the Warsaw Uprising, the Warsaw Ghetto Uprising and many other interesting information about the life of the Jewish population during the Second World War.

Lekcja muzealna
W dniu 22 lutego 2018 roku klasa IIF pod opieką wychowawczyni Pani Bożeny Juzaszek wzięła udział w lekcji muzealnej na temat: Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim. Lekcja odbyła się Muzeum Powstania Warszawskiego.

//

Museum lesson
On 22nd February 2018 students from class IIf with their teacher Ms B. Juzaszek took part in a museum lesson on : "Civilian population in Warsaw Uprising". The lesson was held in the Museum of Warsaw Uprising.

 

Walentynki w teatrze
14 LUTEGO WYBRALIŚMY SIĘ DO TEATRU PALLADIUM NA  inscenizację „Lalki” B. PRUSA. Teatr z Cieszyna zaprezentował ciekawą adaptację szkolnej lektury. Widowisko wszystkim  podobało się, zwłaszcza, że pojawił się  walentynkowy wątek miłości głównego bohatera do pięknej arystokratki. To romantyczne uczucie Stanisława Wokulskiego narodziło się w … teatrze.  Spektakl obejrzały  klasy 2h, 2f oraz kilkoro uczniów z 2d.

//

Valentine's day in the theatre
On 14th February we went to Palladium Theatre to see the spectacle "Lalka" by Bolesław Prus. The theatre from Cieszyn presented an interesting adaptation of the novel. Everyone liked the spectacle, especially because the love story of the main character to a beautiful aristocrat. It's romantic feeling of Stanisław Wokulski was born in.......the theatre. Students from classes 2h, 2f and some from 2d watched the spectacle "Lalka" by Bolesław Prus.

 

 

Dnia 30 listopada 2017r. klasy 1c i 2c pod opieką p. Agnieszki Koniecznej i p. Iwony Baszczyk uczestniczyły w warsztatach "Międzywojenna Warszawa – tygiel kultur i religii”. Zajęcia odbyły się w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej. Uczniowie poznawali historię wielonarodowej, wielowyznaniowej i wielokulturowej Warszawy okresu międzywojennego. Obejrzeli archiwalne filmy przedstawiające codzienne życie jej mieszkańców.  Aktywnie uczestnicząc w zajęciach, odkrywali tajniki historii,  poznawali źródła wiedzy historycznej, uczyli się odczytywać informacje zawarte w różnych dokumentach. Była to ciekawa lekcja historii.

 //

On 30th November students from classes 1c and 2c with their teacher Ms Agnieszka Konieczna and Ms Iwona Baszczyk took part in the workshops "Interwar Warsaw - a melting pot of cultures and religions". The activities took place at Karowa street. The students learned about the multinational, multicultural and multireligious Warsaw of the interwar period. They watched archival films depicting everyday life of its inhabitants. They actively participated in classes, discovered the secrets of history, learned to read information from various documents. It was an interesting history lesson.

 

Teatromani…
W czwartek 26 października klasy czwarte (4h,4e,4f) obejrzały w teatrze „Palladium” spektakl. „Dziady” . Ciekawa inscenizacja, oddała niepowtarzalny nastrój dramatu. Czy wszyscy zrozumieli przesłanie utworu Mickiewicza? Pewnie nie? Ale… teraz, gdy przypomną sobie lekturę „ z gwiazdką”, zdadzą maturę na 100%. A uczniów klasy 4f można nazwać „teatromanami”, gdyż  z własnej woli chodzą na wszystkie spektakle.

//

Theatre fans...
On Thursday 26th October students from class 4h, 4e, 4f watched the play "Dziady" in Palladium theatre. Interesting staging gave the unique mood of the drama. Did everyone understand the message of Mickiewicz's play? Probably not. But after watching it they will remember it and they will pass their matura exam. All students from class 4f can be called theatre fans, because they watch all the plays in the theatre optionally.

 

 

Dnia 26 października 2017 r., uczniowie przygotowujący się do udziału w XIV Dzielnicowym Konkursie Katyńskim ,,Polegli na nieludzkiej ziemi…”, pod opieką pana Tomasz Ładziaka wzięli udział w wycieczce do Muzeum Katyńskiego. Dzięki organizatorom konkursu młodzież miała możliwość pogłębienia posiadanej wiedzy dotyczącej trudnych relacji polsko-radzieckich w latach 1939-1956 ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni katyńskiej.

 //

On 26th October 2017 students preparing to participate in the XIV District Katyń Competition "Deprived of inhuman land..." visited the Katyń Museum with their teacher Mr Tomasz Ładziak. Thanks to the organizers of the competition, students had the opportunity to broaden their knowledge about different Polish - Soviet relations in 1939 - 1956, in particular, the Katyń crime.

 

 Wycieczki uczniów 2016/2017 // School trips 2016/2017

7 kwietnia 2017r. klasa 2de pod opieką wychowawczyni udała się na lekcję obywatelską do Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga Południe przy ul. Terespolskiej 15. Na początku pani sędzia Magdalena Jardzewska zaprowadziła nas  na salę rozpraw, abyśmy uczestniczyli jako obserwatorzy w prawdziwej rozprawie dotyczącej odszkodowania. Następnie sami wcieliliśmy się w role: sędzi, protokolantki, pełnomocników, powoda, pozwanego, woźnego i przeprowadziliśmy inscenizację rozprawy związanej z niezapłaconym mandatem za przejazd bez biletu w komunikacji miejskiej. To było trudne, choć ciekawe doświadczenie. Później odbyło się spotkanie z panią mediator Anną Jaworską oraz kuratorem sądowym dla dorosłych panią Beatą Kraszewską, które opowiedziały nam o swojej pracy.

//

On 7th April class 2de with their teacher Ms Beata Pręgowska went to Civil Court to attend a lesson in the  Court for Praga Południe district at 15 Terespolska street. At the beginning the judge Ms Magdalena Jardzewska led us to the courtroom, so that we could attend as observers a real trial related to compensation. Then we acted ourselves in roles of judge, lawyer and defendant. The trial was related to unpaid fine in public transport. It was difficult, though interesting experience. Later a meeting with mediator Anna Jaworska was held as well as with the court judge for adults Ms Beata Kraszewska. They told us about their work.

 

"Lalka" w Teatrze Palladium
09 lutego 2017 r. klasa 3f obejrzała spektakl na podstawie „Lalki” B. Prusa. W Warszawie kolejny raz gościnnie wystąpił Teatr Scena Polska z Czeskiego Cieszyna. Reżyser i scenograf Bogdan Kokotek na dwie godziny przeniósł nas w mieszczańsko-arystokratyczny świat dziewiętnastowiecznej Warszawy.

//

"Lalka" in Palladium Theatre
On 9th February 2017 students from class 3f watched a performance based on "Lalka" by Bolesław Prus. Theatre Polish Stage from Cieszyn (Czech Republic) gave a performance in Warsaw. The director Bogdan Kokotek moved us to the bourgeois-aristocratic world of XIX century Warsaw.

 

 

Dnia 27.01.2017r. uczniowie klasy 2f pod opieką p. Teresy Rogali zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego i uczestniczyli w lekcji muzealnej na temat: ,,Powstańczy dzień powszedni” . Była to bardzo ciekawa lekcja historii.

//

On 27th January 2017 students from class 2f with their teacher Ms Teresa Rogala visited Museum of Warsaw Uprising and took part in the museum lesson "Uprising Day". It was an interesting history lesson.

26 stycznia 2017r. kl. 2de pod opieką wychowawczyni uczestniczyła w lekcji historii pt. „Akcje bojowe w Powstaniu Warszawskim” w Muzeum Powstania Warszawskiego. Było to ciekawe spotkanie kształtujące postawę patriotyczną młodego człowieka.

//

On 26th January 2017 students from class 2de with their teacher participated in a history lesson "Combat actions in the Warsaw Uprising" in the Museum of Warsaw Uprising. It was an interesting meeting shaping the patriotic attitude of young people.

W dniu 25 stycznia 2017 r. uczniowie naszej szkoły Robert Benedyczuk i Jakub Pustoła z klasy 2f wzięli udział w spotkaniu z Elżbietą Zatorowską historykiem sztuki. Tematem spotkania zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy była ,,Opowieść o sztuce” – rola sztuki w życiu, ulubieni malarze i style.

//

On 25th January 2017 our students Robert Benedyczuk and Jakub Pustoła took part in the meeting with Ms Elzbieta Zatorowska, art historian. The topic of the meeting organized by the Society of Friends of Warsaw was "The story of art" - the role of art in life, favourite painters and styles.

W dniu 19 stycznia 2017 r. uczniowie klas 2h i 3f pod opieką pani Anety Tymińskiej i pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcje muzealne poświęcone ,,Stolicy w ruinach” (2h) oraz ,,Ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim” (3f). Po zakończeniu lekcji młodzież obejrzała film ,,Miasto ruin”, a następnie udała się przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie była świadkiem honorowej zmiany warty żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Uczniowie odwiedzili także Narodową Galerię Sztuki Zachętę, w której obejrzeli wystawę poświęconą twórczości żydowskiego rzeźbiarza i animatora kultury działającego w przedwojennej Warszawie – Abrahama Ostrzegi.

//

On 19th January 2017 the students from 2h and 3f classes together with theif form teachers Mrs Aneta Tyminska and Mr Tomasz Łaziak visited the Warsaw Rising Museum to participate in the museum lessons dedicated to " The Capital in ruins" (2h) and " Civilian Population in Warsaw
Rising " (3F). After the lessons the students watched a film "City of ruins", next they could witness the changing of the guard of honor by the soldiers from The Battalion Representable Polish Army.
Additionally, the students visited The National Art Gallery Zachęta, where they could admire the works of art by a famous Jewish sculptor and culture animmator Abraham Ostrzega, who was creating in the pre-war Warsaw.

Dnia 9 stycznia 2017 roku uczniowie klasy 3 d wraz z wychowawcą Panią Pauliną Ciesielską uczestniczyli w lekcji muzealnej poświęconej Wybuchowi Powstania w Geccie Warszawskim i Wybuchowi Powstania Warszawskiego. Lekcja odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali prezentacji poświęconej tym wydarzeniom.

//

On 9th January 2017 students of class 3d with their teacher Ms.Paulina Ciesielska participated in the lesson devoted to the uprising in Warsaw ghetto. The lesson was held in the Museum of Warsaw Uprising. Students listened with great interest to the presentation dedicated to those events.

W teatrze…
„Koniec i bomba, kto czytał ten trąba!” – czyli opowieść o współczesnym człowieku, wciąż odgrywającym jakąś rolę.
13 grudnia klasy trzecie technikum zobaczyły „Ferdydurke” W. Gombrowicza w reżyserii M.Kucmer-Koleńskiej, wystawioną przez Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza. Ciekawa adaptacja trudnej lektury szkolnej podobała się uczniom. Sztukę zakończyły krótkie warsztaty na temat interpretacji teatralnej.

//

In the theatre
"Koniec i bomba, kto czytał ten trąba" - the story of a contemporary man, still playing a significant role.
On 13th December 2016 students from class 3 have seen "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz, directed by M.Kucmer - Koleńska, performed by the National Theatre of Education. It was an interesting adaptation of quite difficult play. Students had really enjoyed the play which was followed by the workshops.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 01.12.2016r. uczniowie z klas Ih, Id, Ie i If byli na wycieczce na Giełdzie Papierów Wartościowych, w Centrum pieniądza i w Gabinecie Numizmatycznym Mennicy Państwowej.
Podczas zwiedzania Giełdy Papierów Wartościowych uczniowie zapoznali się z prezentacją na temat giełdy, poznali fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeli figurę giełdowego byka i Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
W Centrum pieniądza uczniowie wzięli udział w ścieżce tematycznej „Pieniądz w banku”, na której omówione były początki bankowości i specjalizacja banków. Wyjaśnione zostały zagadnienia związane z historią bankowości i zasadami działania różnych typów banków. Omówiona została również rola i zadania banku centralnego.
W Gabinecie Numizmatycznym Mennicy Państwowej uczniowie zapoznali się z procesem powstawania monet, obejrzeli kilkusetletnie eksponaty oraz najbardziej zaawansowane technologicznie monety współczesne. W trakcie zwiedzania zaprezentowany był również film, który przybliżył historię Mennicy, metody i proces produkcji monet oraz innych wyrobów menniczych. Pokazał on również niedostępne dla zwiedzających pomieszczenia produkcyjne.
Wycieczkę zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska a opiekunami były również Panie Maria Szczygłów, Anna Nadolska i Pan Artur Więcierzewski.

//

On 1st December 2016 students from classes 1h, 1d, 1e and 1f were on a trip at Stock Exchange, in the Center of Money and in Numismatic Cabinet. Students got acquainted with the presentation about Stock Exchange, visited the Trading Hall with the special bell. In the Center of Money students explored the topic"Money in the bank". The beginning of banking and the role of the central bank were discussed.In the Numismatic Cabinet students got familiar with the process of making coins and saw old coins as well as modern ones. They also saw a film about the methods and process of production of coins. Students were there together with their teachers Ms M. Szczygłow, M.M. Baginska, A.Nadolska and Mr A.Wiecierzewski.

W dniu 22.11.2016r. nasza klasa 2a wybrała się na wycieczkę na Stare Miasto oraz jego okolice. Pogoda nam nie sprzyjała do zwiedzania ponieważ było zimno i wietrznie pomimo pogody mieliśmy humor do spacerowania. Przeszliśmy się Barbakanem do Pomnika Małego Powstańca. Widzieliśmy również Grób Nieznanego Żołnierza, Syrenkę Warszawską ,Zamek Królewski , Pałac Prezydencki oraz różne ciekawe zabytki i miejsca znajdujące się na Starym Mieście i okolicach. Jednakże największą furorę tego dnia zrobił nasz kolega Damian Kaźmierczuk który zyskał nowy pseudonim jako WUJEK KAŹIK oraz podbił serce naszej nowo poznanej koleżanki. Dzień możemy zaliczyć do bardzo udanych i czekamy na więcej takich wycieczek aby podzielić się wrażeniami.

//

On 22nd November 2016 students from class 2a went on a trip to visit Old Town in Warsaw. Althogh it was cold and windy we were in good mood. We saw the City Walls, the Little Insurgent Tomb and the Tomb of Unknown Soldier, as well as Warsaw Mermaid., Royal Castle and Presidencial Palace and other interesting places in the Old Town. It was a nice day and we are looking forward to take part in the next similar trips.

Dnia 22 listopada klasa 2 c wraz z wychowawcą Arturem Więcierzewskim wybrała się na wycieczkę na Cmentarz Powązkowski. Uczniowie zwiedzili historyczne alejki cmentarza i zapalili znicze na grobach znanych Polaków.

//

On 22nd November students from class 2c with their teacher Mr Artur Więcierzewski visited the Powazki Cemetry. Students visited graves of famous Poles and lit candles on their tombs.

22 listopada 2016r. klasa 3ca wraz z wychowawczynią A. Konieczną uczestniczyła w wycieczce po warszawskiej Starówce. Uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze zabytki Starego Miasta, zapoznali się z historią i architekturą okolicznych kościołów.

//

On 22nd November students with their teacher Ms A.Konieczna took part in a trip to Old Town in Warsaw. Students learned about the Old Town monuments, churches, its history and architecture.

                           

 

28 października 2016r. klasa 2de pod opieką wychowawczyni Beaty Pręgowskiej uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Gastronomicznych Warsaw Gastro show w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. Była to okazja do spotkania ze znanymi kucharzami, zapoznania się z wieloma produktami spożywczymi i urządzeniami gastronomicznymi. Najciekawszą formą zaproponowaną dla uczniów szkół gastronomicznych była tzw. strefa ucznia, w której odbywały się interesujące wykłady, szkolenia, pokazy i warsztaty połączone z degustacją. Nasi uczniowie brali udział między innymi w pokazach sushi, przygotowywali danie z kuchni tajskiej oraz poszerzyli swoją wiedzę nt peklowania i wędzenia. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, były tez udane zakupy.

//

On 28th October 2016 students from class 2de with their teacher Ms. B.Pregowska took part in International Catering Fair Warsaw Gastro show PTAK WARSAW EXPO in Nadarzyn. It was an opportunity to meet with well known chefs, get acquainted with many food products and catering equipment. Our students were in the student zone where were held interesting lectures, trainings, shows and workshops. Our students participated in sushi show, they prepared Thai dish and learned about curing and smoking. The fair attracted young people and also the shopping was successful.

Wycieczka do Nadarzyna
W dniu 27 października 2016 r. klasa IF i klasa IIIH pod opieką Pani Bożeny Juzaszek i Pani Agnieszki Koniecznej odwiedziła Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Warsaw Gastro Show w Centrum Targowym PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. Młodzież uczestniczyła w pokazach w Strefie Ucznia, jak również zapoznała się z ofertą żywności i sprzętu gastronomicznego

//

A trip to Nadarzyn
On 27th October 2016 students from class 1f and 3h with Ms Bożena Juzaszek and Ms Agnieszka Konieczna visited International Fair of Catering Gastro Show in Warsaw Exhibition Centre PTAK Warsaw Expo in Nadarzyn. Students participated in shows in Student Zone, as well as they got acquainted with food offer and catering equipment, presented by the exhibitors at the fair.

W dniu 21 października 2016 r. dwunastu uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w XIII Dzielnicowym Konkursie Katyńskim ,,Polegli na nieludzkiej ziemi…”, wzięło pod opieką pana Tomasza Ładziaka udział w wycieczce do Muzeum Katyńskiego. Celem wycieczki było zdobycie i poszerzenie wiedzy, dotyczącej stosunków polsko-radzieckich w latach 1939-1956 ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni katyńskiej, przydatnej podczas udziału w konkursie.

//

On 21st October 2016 12 students who applied to participate in the XIII Katyń Competition "Died on the inhuman land" with their teacher Mr Tomasz Ładziak took part in a trip to to the Museum of Katyn. The purpose of the trip was to acquire more knowledge concerning Polish - Soviet relations in 1939 - 1956 with particular emphasis on the Katyń massacre.

19 października 2016 klasa 1h wraz z wychowawcą pania Anną Obrycką oraz nauczycielem geografii panią Marią Szczygłów wybrała się na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik. To miejsce zawsze dostarcza wielu wrażeń , ponieważ nie tylko można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki ale przede wszystkim dotknąć i samodzielnie zmierzyć się z wieloma interaktywnymi eksponatami. Uczniowie podzielili się na grupy, tak aby każdy mógł skupić się na tym, co go szczególnie interesuje. Dla większości nie była to pierwsza wizyta w centrum, ale z pewnością nie ostatnia……

//

On the 19th of October 2016 class 1h with their form teacher Ms Anna Obrycka and Geography Teacher Ms Maria Szczygłów went on a trip to Copernicus Science Centre. This place is always worth visiting because we can not only get familiar with the latest developments in science and technology but also touch and work with lots of different interactive exhibits. The students were divided into groups so that everybody could focus on things that they found particularly interesting. For most of the group the visit to the centre was not the first one but definitely not the last one….

W dniu 26 września 2016 roku klasa IF wraz z wychowawcą panią Bożeną Juzaszek i nauczycielką religii panią Anną Rosłonek wzięła udział w wycieczce do Ogrodu Botanicznego i Parku Kultury i Wypoczynku w Powsinie. Celem odwiedzin ogrodu było zapoznanie uczniów z egzotycznymi i rzadkimi roślinami użytkowymi rosnącymi w ogrodzie, a mającymi zastosowanie w gastronomii. Przewodniczka oprowadzająca uczniów zwróciła uwagę młodzieży na nieznane gatunki, które możnaby było szerzej wykorzystać w gastronomii. Po zwiedzeniu ogrodu młodzież integrowała się.

//

On 26th September 2016 class If with their teacher Ms B. Juzaszek and religion teacher Ms.A. Rosłonek took part in a trip to Botanical Garden and Park of Culture and Recreation in Powsin. The aim of the visit was to familiarize students with exotic and rare plants growing in the garden, which can be used in catering industry. The guide attracted students` attention to the unknown species that could be used in preparing dishes. After visiting the garden students were integrating in the Park of Culture and Recreation.

Dnia 5 września 2016r. odbyła się wycieczka klasowa do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

//

On 5th September class 2de had a trip to Botanical Garden in Powsin.