Walentynki

Walentynki 2023/2024 // Valentine’s day 2023/2024

We wtorek 13 lutego 2024 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Zakochanych – Walentynki. W tym dniu poczta walentynkowa doręczała listy, które zakochani wrzucali do skrzynki walentynkowej znajdującej się w holu głównym szkoły od początku lutego. Po czterech lekcjach odbył się długo przez społeczność szkolną wyczekiwany konkurs "Walentynkowy Mam Talent 2024”. Publiczności zaprezentowanych zostało dziewięć występów, które wzbudziły wiele pozytywnych emocji wśród zgromadzonych na sali gimnastycznej widzów. Artyści zaprezentowali talenty w następujących dziedzinach: śpiew, stand up, taniec, rap, sport oraz twórczość własna. Każdy z występów oceniało jury w składzie: Pani Joanna Gacek, Pan Arkadiusz Butor, Patryk Wójcik z klasy 1dp, Kacper Kurczak z klasy 2dp, Magdalena Gródek z klasy 3hp, Amelia Jarosiewicz z klasy 4ehp i Patryk Mastalerz z klasy 5dp. Jury przyznało nagrody za I, II i III miejsce. Społeczność szkolna zgromadzona na sali gimnastycznej oklaskami wybrała artystę, który otrzymał nagrodę publiczności. Gratulujemy młodzieży odwagi zaprezentowania swoich talentów. Pielęgnujcie swoje pasje i prezentujcie zdolności podczas uroczystości i apeli szkolnych.
Decyzją Jury:
I miejsce otrzymał Antoni Kordyasz z klasy 4ehp
II miejsce otrzymał Kacper Tomaszewski z klasy 1a
III miejsce otrzymały Amelia Wiśniewska i Nadia Wiśniewska z klasy 1a
Nagrodę publiczności otrzymał Antoni Kordyasz z klasy 4ehp.

On Tuesday, February 13, 2024, we celebrated Valentine's Day at our school. On this day, the Valentine's Day post office delivered letters that people in love placed in the Valentine's Day box located in the main hall of the school from the beginning of February. After four lessons, the long-awaited "Valentine's Day Got Talent 2024" competition took place. Nine performances were presented to the audience, which aroused many positive emotions among the spectators. The artists presented their talents in the following areas: singing, stand up, dancing, rap, sports and their own creativity. Each performance was assessed by a jury composed of: Mrs. Joanna Gacek, Mr. Arkadiusz Butor, Patryk Wójcik from class 1dp, Kacper Kurczak from class 2dp, Magdalena Gródek from class 3hp, Amelia Jarosiewicz from class 4ehp and Patryk Mastalerz from class 5dp. The jury awarded prizes for 1st, 2nd and 3rd place. The school community chose the artist who received the audience award. We congratulate the young people for having the courage to present their talents. Cultivate your passions and present your talents during school celebrations and assemblies.
By decision of the Jury:
First place went to Antoni Kordyasz from class 4ehp
Second place went to Kacper Tomaszewski from class 1a
Third place went to Amelia Wiśniewska and Nadia Wiśniewska from class 1a
The audience award went to Antoni Kordyasz from class 4ehp.

AGENCI 30/36 

 

Agenci 30/36

 

Walentynki 2022/2023 // Valentine’s day 2022/2023

W piątek 10 lutego 2023 r. Samorząd Uczniowski zorganizował obchody "Dnia Zakochanych – Walentynki 2023”. W tym dniu w naszej szkole działała poczta walentynkowa, która przekazywała całej społeczności szkolnej listy od zakochanych. Korespondencję zakochani mogli wrzucać przez dwa tygodnie do specjalnie przygotowanej na tę okoliczność skrzynki znajdującej się w holu głównym szkoły. Po czterech skróconych lekcjach  odbył się konkurs "Walentynkowy Mam Talent 2023”. W konkursie wystartowało sześciu uczestników i jedna para, którzy zaprezentowali talenty: znajomości modeli samochodów marki Opel, wokalne, taneczne i akrobatyczne, literackie i recytatorskie oraz plastyczne. Występy uczniów oceniało Jury w składzie: Pani Joanna Gacek, Pan Arkadiusz Butor, Myroslava Syrota z klasy 1hp, Wiktoria Szczęsna z klasy 2dp, Katarzyna Kuta z klasy 3ehp i Radosław Seredyn z klasy 4hp. Jury przyznało nagrody za I, II i III miejsce, a publiczność zgromadzona w sali gimnastycznej oklaskami wybrała artystów, którzy otrzymali nagrodę publiczności.
Decyzją Jury:
I miejsce otrzymał Antoni Kordyasz z klasy 3ehp
II miejsce otrzymał Mariusz Sobkowicz z klasy 3cp
III miejsce otrzymała Klaudia Dutkowska z klasy 1hp
Nagrodę publiczności ex aequo otrzymali Mariusz Sobkowicz z klasy 3cp oraz Weronika Skolimowska i Joanna Wojtasik z klasy 4hp. Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy odważyli się zaprezentować posiadane talenty przed społecznością szkolną. Życzymy kontynuowania i rozwijania pasji oraz prezentowania ich na forum szkoły.

On Friday, February 10, 2023, the Student Council organized the celebration of "Valentine's Day 2023".  On that day Valentine letters were delivered to the whole school community. Students could throw letters to the Valentine`s box  for two weeks located in the main hall of the school. After four shortened lessons, the competition "Valentine's Got Talent 2023" was held. Six participants and one couple took part in the competition, who presented their talents: knowledge of Opel car models, vocal, dance and acrobatic, literary and reciting and art. The performances of the students were evaluated by the Jury composed of: Mrs. Joanna Gacek, Mr. Arkadiusz Butor, Myroslava Syrota from the 1hp class, Wiktoria Szczęsna from the 2dp class, Katarzyna Kuta from the 3ehp class and Radosław Seredyn from the 4hp class. The jury awarded prizes for the 1st, 2nd and 3rd place, and the audience gathered in the gym applauded the artists who received the audience award.
By decision of the Jury:
First place went to Antoni Kordyasz from class 3ehp
Second place went to Mariusz Sobkowicz from class 3cp
Third place went to Klaudia Dutkowska from the 1hp class
The audience award ex aequo went to Mariusz Sobkowicz from class 3cp and Weronika Skolimowska and Joanna Wojtasik from class 4hp. Congratulations to the students who dared to show their talents in front of the school community. We wish you to continue and develop your passions and present them on the school forum.

WALENTYNKI - prezentacja

 

Walentynki 2021/2022  //  Valentine’s day 2021/2022

W poniedziałek 14 lutego 2022 r. społeczność szkolna obchodziła Dzień Zakochanych – Walentynki. Po raz drugi obchody tego wyjątkowego święta odbywały się w formule online. W tym roku do konkursu "Walentynkowy Mam Talent 2022” zgłosiła się Wiktoria Siudzińska z klasy 3h. Występ uczennicy społeczność szkolna mogła obejrzeć na wirtualnej tablicy Padlet. Uczniowie przesyłali również kartki walentynkowe online na adres email samorządu Uczniowskiego. Walentynki następnie zostały przekazane adresatom przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego poprzez wiadomości na Librusie. W trakcie trwania nauki stacjonarnej przed feriami młodzież listy do ukochanej(ego) wrzucała także do skrzynki. Listy te będą rozdane po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

On Monday, February 14, 2022, the school community celebrated Valentine's Day.For the second time this special holiday was celebrated online. This year, Wiktoria Siudzińska from class 3h joined the competition "Valentine's Got Talent 2022". The school community could watch her performance  on the Padlet application. Students also sent Valentine's cards online to the e-mail address of the Student Council. Valentine's cards then were forwarded  by the Student Council Supervisor via the Librus register. During the full-time education, before the winter break, young people threw letters to their beloved ones  into the mailbox. The letters will be distributed after students’ return to full-time education.

Padlet prezentujący występ Wiktorii Siudzińskiej w konkursie ,,Walentynkowy Mam Talent 2022”.

Walentynki 2020/2021   Valentine’s day 2020/2021

W poniedziałek 15 lutego 2021 r. Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Zakochanych -  Walentynki. W tym dniu odbyło się głosowanie online w "Konkursie Walentynkowy Mam Talent 2021”. Decyzją uczniów i nauczycieli I miejsce zdobyły Zuzanna Wileńska z klasy 2h i Karolina Sarniak z klasy 2c, II miejsce uzyskała Wiktoria Siudzińska z klasy 2h, III miejsce przypadło Aleksandrze Urbańskiej z klasy 2ep. Młodzież i kadra pedagogiczna swoje głosy oddawała na aplikacji padlet. W ramach obchodów Dnia Zakochanych uczniowie mogli też od 10 do 14 lutego korzystając ze strony e-kartki.net.p na adres email Samorządu Uczniowskiego przesyłać kartki walentynkowe online. Kartki, które wpłynęły zostały przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego rozesłane uczniom poprzez dziennik elektroniczny Librus.

On Monday 15 February 2021 The Student Council organised a Day of Love - Valentine's Day. On this day an online voting took place in "Valentine's Day Talent 2021 Competition". Students and teachers  decided that the first place should go to Zuzanna Wileńska from class 2h and Karolina Sarniak from class 2c, the second place to Wiktoria Siudzińska from class 2h, the third place  to Aleksandra Urbańska from class 2ep. The students and the teaching staff  voted on the padlet application. As part of the celebration of Saint Valentine's Day students could also send online Valentine's Day cards to the e-mail address of the Student Council from 10th to 14th of February using the website e-kartki.net.p. The cards that were received were distributed by the Student Council Supervisor via the Librus online register.
Padlet przedstawiający wyniki głosowania w ,,Konkursie Walentynkowy Mam Talent 2021”

Walentynki 2019/2020 // Valentine’s day 2019/2020

W piątek 07 lutego 2020 r. Samorząd Uczniowski zorganizował obchody ,,Dnia Zakochanych – Walentynki 2020”. W tym dniu w naszej szkole działała poczta walentynkowa, która dostarczała listy uczniom, dyrekcji i pracownikom szkoły.  Korespondencję zakochani mogli wrzucać przez cały miesiąc do skrzynki walentynkowej wystawionej w holu szkoły. Osoby ubrane na czerwono zwolnione były z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych prac pisemnych. Ponadto od samego rana trwał turniej piłki siatkowej zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. Po czterech lekcjach odbył się apel ,,Walentynkowy Mam Talent 2020”. W tym roku w konkursie wystartowało dziesięciu uczestników i jedna para, którzy zaprezentowali talenty: wokalne, plastyczne, literackie, instrumentalne, taneczne i akrobatyczne. Występy  uczniów oceniało Jury składzie: Pani Anna Nadolska, Pan Arkadiusz Butor, Hubert Szafader z kl. 1hp, Wiktoria Szelenbaum z kl. 2h, Jakub Tarwacki z kl. 3he i Zuzanna Mataszek z kl. 4h. Jury przyznało nagrody za I, II i III miejsce, a publiczność zgromadzona w sali gimnastycznej oklaskami wybrała artystę, który otrzymał nagrodę publiczności.

Decyzją Jury:
I miejsce otrzymała Wiktoria Trajdos z klasy 1h
II miejsce otrzymała Weronika Skolimowska z klasy 1hp
III miejsce otrzymał Krzysztof Wiśniewski z klasy 3ca
Nagrodę publiczności otrzymał Hubert Węgrzyn z klasy 3f
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie i zachęcamy do rozwijania swoich talentów oraz prezentowania ich na forum szkoły.

//

On Friday 7th February 2020 the Student Council organized a celebration of Valentine`s Day 2020. On that day Valentine letters were delivered to students, head teacher and school staff. Students could throw letters to the Valentine`s box during the whole month. From early morning volleyball tournament was organized by physical education teachers. After fourth lesson there was a Valentine`s Talent Show 2020. Ten students entered the competition and there were vocal, artistic, literary, instrumental, dance and acrobatic performances. They were judged by a jury composed of: Anna Nadolska, Arkadiusz Butor, Hubert Szafader 1hp, Wiktoria Szelenbaum 2h, Jakub Tarwacki 3he and Zuzanna Mataszek. The jury awarded prizes for the first, second and third places and the audience gathered in the gym with applause chose Hubert Węgrzyn who received the audience award.


1st place Wiktoria Trajdos 1h
2nd place Weronika Skolimowska 1hp
3rd place Krzysztof Wisniewski 3ca
Congratulations to all students participating in the competition and we encourage everyone to develop talent and present it at school

Walentynkowy "Mam talent" // Valentine's "Talent Show"

 

 

Walentynkowy turniej siatkówki
7 lutego odbyły się kolejne klasowe rozgrywki w piłce siatkowej z okazji Walentynek. Do turnieju zgłosiło się 14 klas. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności finałowej trójce!
I miejsce - klasa 4D
II miejsce - klasa 3 CA
III miejsce - klasa 2H
Turniej cieszy się coraz  większą popularnością. W tym roku Pani Dyrektor dla najlepszych trzech drużyn ufundowała nagrody w postaci biletów do kina.

 //

Valentine`s volleyball tournament
On 7th February a volleyball game took place on the occasion of Valentine`s Day. 14 classes entered the tournament. Congratulations to all participants, especially the final three.
1st place class 4d
2nd place class 3ca
3rd place class 2h
The tournament is becoming more and more popular. This year our head teacher founded prizes for the best three teams, 

 

 Walentynki 2018/2019 // Valentine’s day 2018/2019

Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie,

ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku.

Antoine de Saint-Exupéry ("Mały Książę")

 

Love is not about looking at each other,

but looking together in the same direction.

 Antoine de Saint-Exupéry ("Little Prince")

 

W czwartek 14 lutego 2019 r. Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Zakochanych – Walentynki. Z tej okazji w miesiącu styczniu w holu głównym szkoły wystawiona została specjalna skrzynka walentynkowa, do której wszyscy zakochani mogli wrzucać listy dla swoich ukochanych. W czwartek poczta walentynkowa dostarczyła listy uczniom, a także dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. Dodatkową atrakcją tego dnia był turniej piłki siatkowej zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Zakochanych był konkurs ,,Walentynkowy Mam Talent 2019”. W tym roku w konkursie wystąpiło siedmiu artystów i jeden dwuosobowy zespół, którzy zaprezentowali społeczności szkolnej talenty: wokalne, taneczne, plastyczne, dziennikarskie oraz brazylijskiej sztuki walki capoeiry. Występy uczniów oceniało Jury w składzie: pani Anna Nadolska, pan Arkadiusz Butor, Norbert Obrębski, Kamil Piasecki, Julia Zdunek i Gabriela Matus. Jury przyznało nagrody za I, II i III miejsce. Publiczność zgromadzona w sali gimnastycznej oklaskami wybrała artystę, który otrzymał nagrodę publiczności.

Decyzją Jury:
I miejsce otrzymała Julia Muzyka z klasy 2c
II miejsce otrzymała Anhelina Fomina z klasy 1h
III miejsce otrzymał Krzysztof Wiśniewski z klasy 2a
Nagrodę publiczności otrzymała Zuzanna Mataszek z klasy 3h

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie gratulujemy talentów i zachęcamy do ich rozwijania oraz prezentowania na forum szkoły.

//

On 14th February, 2019 the School Council organized  Valentine's Day. Due to this occasion, in  January a special Valentine's box was organized, to which all lovers could post letters for their beloved ones. The Valentine's Post delivered letters to students as well as to the  headteacher, teachers and employees. An additional attraction during this day  there was also a volleyball tournament organized by PE teachers. The culmination of the Valentine’s Day celebration was the "Valentine's Talent Show 2019". This year, the competition featured seven artists and one two-person team, who presented the school community with talents: vocal, dance, art, journalism and Brazilian martial art capoeira. The performances of the students were judged by the jury consisting of: Ms. Anna Nadolska, Mr. Arkadiusz Butor, Norbert Obrębski, Kamil Piasecki, Julia Zdunek and Gabriela Matus.

The jury awarded prizes for  the first, second and third place.
The first place went to Julia Muzyka from class 2c
The second place went to Anhelina Fomin from class 1h
The third place went to Krzysztof Wiśniewski from class 2a
The audience gathered in the gym chose the artist – Zuzanna Mataszek from class 3h who won the audience award.

We congratulate all students who took part in the competition and we encourage them to develop and present their talents on the school forum.

  

 Walentynki 2017/2018 // Valentine’s day 2017/2018

W czwartek 15 lutego 2018 r. Samorząd Uczniowski zorganizował dla społeczności szkolnej Dzień Zakochanych „Walentynki”. W tym roku przygotowaliśmy kilka atrakcji. Od początku lutego w holu głównym szkoły wystawiona była skrzynka walentynkowa, do której zakochani mogli wrzucać listy ukochanej(emu). W dniu dzisiejszym wszystkie walentynki dzięki specjalnej poczcie zostały przekazane adresatom. W tym szczególnym dniu uczniowie ubrani na czerwono zwolnieni byli z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek. Odbył się również turniej piłki siatkowej przeprowadzony przez nauczycieli wychowania  fizycznego. Pierwszy raz zorganizowaliśmy ,,Walentynkowy Mam Talent 2018”. Swoje talenty zaprezentowało siedmioro uczniów i jeden zespół dwuosobowy. Uczniowie zaprezentowali utwory muzyczne znane szerokiej publiczności, jak również twórczość własną. Mogliśmy posłuchać gry na gitarze, wiersza autorstwa jednego z uczniów oraz poznać talent polegający na rozpoznawaniu zajezdni z której pochodzi autobus komunikacji miejskiej po numerach zamieszczonych na pojeździe. Walentynkowy Mam Talent 2018 oceniało Jury w składzie: pani Anna Nadolska, pan Arkadiusz Butor oraz uczniowie Joanna Borowska, Michał Kawęcki, Hubert Nazarko i Hubert Węgrzyn. Jury przyznawało nagrody za miejsce pierwsze, drugie i trzecie. Publiczność oklaskami wybrała wykonawcę, który najbardziej spodobał się społeczności szkolnej.

Decyzją Jury:
I miejsce otrzymał Kamil Frąc z klasy 4e
II miejsce otrzymał Damian Andrzej Biedrzycki z klasy 3h
III miejsce otrzymała Julia Muzyka z klasy 1c
Nagrodę publiczności otrzymał Kamil Frąc z klasy 4e
Gratulujemy wszystkim artystom odwagi w prezentowaniu swoich talentów i zachęcamy do pracy nad rozwojem swoich uzdolnień. Cieszymy się, że wszyscy dobrze się bawili i miło spędzili czas w szkole.

//

 On 15th February the School Council organized Valentine's Day for the school community. This year we have prepared several atractions. From the begining of February, lovers could post letters to a beloved person into a Valentine's box in the main school hall. On this special day students dressed in red didn't have to write any tests. There was also a volleyball tournament carried out by PE teachers. For the first time we organized "Valentine's Talent Show 2018." Seven students and one team presented their talents. We could listen to the guitar playing, the poem written by one of the students and we got some information about the public transport. The Valentine's Talent Show 2018 was assessed by the jury: Ms Anna Nadolska and Mr Arkadiusz Butor and students: Joanna Borowska, Michał Kawęcki, Hubert Nazarko and Hubert Węgrzyn.

The jury awarded prizes for the 1st, 2nd and 3rd pace.
The first place went to Kamil Frąc from 4e,
second place to Damian Biedrzycki from 3h
and third to Julia Muzyka from 1c.
The Audience Award went to Kamil Frąc. We congratulate all the artists and we encourage them to develop their talents. We are glad that everyone enjoyed the Valentine's Day and had great time.

 Walentynki 2016/2017 // Valentine’s day 2016/2017

W środę 08 lutego 2017 r. Samorząd Uczniowski zorganizował obchody Dnia Zakochanych ,,Walentynki”. W tym roku ze względu na ferie zimowe, które zaczynają się 11 lutego, zakochani kilka dni wcześniej przygotowali kartki z wyznaniami miłosnymi i wrzucali do skrzynki walentynkowej. Odważni prezentowali swoje umiejętności wokalne śpiewając ukochanej/ukochanemu wybrany przez siebie utwór, a spragnieni emocji sportowych wzięli udział w ,,Walentynkowym Turnieju Piłki Siatkowej”. Wszystkie osoby ubrane w tym dniu na czerwono zwolnione były z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

//

On Wednesday, 8th of February Student Council organized the Valentine`s Day. This year, due to winter holidays, which began on 11th February, students earlier prepared cards with words of love and threw them to Valentin`s box. Some of them presented their vocal skills by singing the beloved a song and others took part in Valentine`s Volleyball Tournament. All students dressed in red didn`t have to do any classworks.Walentynki 2015/2016 // Valentine’s day 2015/2016

Z przyjemnością zawiadamiamy, że zakończyliśmy tegoroczny projekt w ramach etwinning. Projekt pt: „Valentine’s Day in geometrical shape” współtworzyło kilku uczniów klasy 2F wraz ze swoimi rówieśnikami z Chorwacji, Polski i Rumunii. Wspólnie stworzyli ciekawe, geometryczne serca z życzeniami walentynkowymi. Nad projektem współpracowali nauczyciele i uczniowie z następujących szkół:
1. Ana Tustonjić Dombaj - Osnovna skola Fran Koncelak Drnje, Drnje Croatia
2. Marcin Pasnikowski - Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku, Świdnik Poland
3. Aneta Tymińska - ZSGH im. S Bergera w Warszawie, Warsaw Poland
4. Daniela Lupuleasa - Colegiul Economic Administrativ lasi, lasi Romania
5. Julijana Novaković - III. gimnazija Split, Split Croatia
6. Ksenija Varović - Osnova skola Fran Koncelak Drnje, Drnje Croatia
7. Mihaela Ionescu - Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" lasi, lasi Romania
Poniższy link to efekt naszej współpracy. https://twinspace.etwinning.net/17408/pages/page/96478

//

We are pleased to announce the end of our this year’s etwinning project. The project titled "Valentine’s Day in geometrical shape" some students from 2F class and their epals from Croatia, Romania and Poland cooperated on. They all created interesting, geometrical hearts with the Valentine’s wishes.

 

W poniedziałek 15 lutego 2016 r. Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole obchody Dnia Zakochanych ,,Walentynki”. Młodzież z tej okazji przygotowała skrzynkę walentynkową do której zakochani przez dwa tygodnie przed feriami mogli wrzucać listy, które w dniu dzisiejszym zostały dostarczone adresatom. Na przerwach grała muzyka, a chętni mogli zaśpiewać wybrany przez siebie utwór ukochanej/ukochanemu. Tradycyjnie już wszyscy ubrani na czerwono zwolnieni byli z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek. Spragnieni aktywności fizycznej, po dwóch tygodniach ferii, mogli wziąć udział w walentynkowym turnieju piłki siatkowej zorganizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego.

//

On Monday 15th February 2016 Student Council organized "Valentine's Day" in our school. Students prepared a Valentine's box, to which all that are in love, could throw letters before winter holidays, which today have been delivered to their addressees. During breaks music was played and everybody could sing a song to the beloved person. Traditionally all were dressed in red and students didn't have to take any written or oral tests. After winter holidays students could take part in Valentine's volleyball tournament organized by Physical Education teachers.
Walentynki 2014/2015 // Valentine’s day 2014/2015

Dnia 13 lutego 2014 r. w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Zakochanych ,,Walentynki”. Zgodnie z niepisaną tradycją przez cały tydzień zakochani mogli wrzucać listy dla swoich ukochanych do skrzynki walentynkowej, które w piątek zostały dostarczone adresatom. Wszyscy ubrani na czerwono zwolnieni byli z odpowiedzi ustnych, a chętni mieli możliwość, by w czasie przerw podczas karaoke wyśpiewać swe uwielbienie do ukochanej osoby.
Nauczyciele wychowania fizycznego z okazji Święta Zakochanych przeprowadzili ,,Walentynkowy Turniej w Piłkę Siatkową”, w którym udział brały drużyny mieszane składające się z czterech chłopców i dwóch dziewcząt.

//

On the 13th of February in our school the school council organised Valentine’s Day. According to unwritten tradition, for the whole day lovers could send letters to the mail box. These were distributed on Friday to their recipients. Everyone dressed in red were relieved of oral examination, while volunteers could sing karaoke.
PE teachers were conducting a Valentine Volleyball competition with mixed teams of 4 boys and 3 girls.Walentynki 2013/2014 // Valentine’s day 2013/2014

"Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku."
Antoine de Saint-Exupéry

Dnia dzisiejszym tj. 14 lutego w naszej szkole obchodzony był dzień zakochanych. Dlatego też na wszystkich bardziej lub mniej zakochanych czekało wiele atrakcji.
1) Wszyscy ubrani na czerwono w tym szczególnym dniu zwolnieni zostali z obowiązku odpowiedzi na zajęciach lekcyjnych.
2) Już od tygodnia w holu głównym szkoły wystawiona była skrzynka walentynkowa, do której każdy(a) zakochany(a) mógł(a) wrzucić list do ukochanego(ej). Wszystkie spisane na kartach wyznania miłosne w dniu dzisiejszym przedstawiciele samorządu uczniowskiego dostarczyli szczęśliwym wybrańcom.
3) Od tygodnia tworzona była przez uczniów również lista utworów do ,,walentynkowego” karaoke. W dniu dzisiejszym w czasie przerw zakochani mieli możliwość zaśpiewania swojemu(jej) ukochanemu(ej) wybranej przez siebie piosenki.

//

On the 14th of February our school celebrated St. Valentine’s Day. Everyone who was more or less in love could expect a surprise.
1) Everyone who was dressed in red that day was excused from answering during lessons.
2) A valentine box was placed in the main hall at the beginning of the week, so that, everyone in love could put a letter to his/her beloved one. Each card was later distributed to the lucky ones by the representatives of school self-government.
3) What is more, for over a week a list of songs to “Valentine Karaoke”. Today, during breaks, each couple could sing his/her beloved one a self-selected song.Walentynki 2012/2013 // Valentine’s day 2012/2013

Walentynki w naszej szkole
Dnia dzisiejszym tj. 14 lutego 2013 r. w naszej szkole obchodzimy dzień zakochanych.
Wszyscy, którzy chcieli przesłać życzenia swoim ukochanym od poniedziałku mogli wrzucać kartki do skrzynki walentynkowej znajdującej się w holu głównym szkoły. W dniu dzisiejszym przedstawiciele samorządu szkolnego doręczyli karty szczęśliwym adresatom.

W tym szczególnym dla zakochanych dniu losowaliśmy szczęśliwy numerek. Osoba, która posiada numer 22 w dzienniku lekcyjnym w dniu dzisiejszym jest zwolniona z odpytywania przez nauczycieli.

Na każdej przerwie gra muzyka, a uczniowie mogą zamawiać u osób obsługujących sprzęt nagłaśniający dedykacje dla ukochanej(ego).

//

Valentine’s day in our school
Today, on the 14th of February 2013, we are celebrating the day of all people who are in love.
All those who wanted to send their wishes to loved ones could have easily done it from Monday by putting their wish cards in our special Valentine’s box placed in the main hall of our school. Today, members of our self-government will distribute those cards to their happy recipients.

In this special day, we will also pick a lucky number. Person whose register’s number is 22.will be released from answering duty during each lesson.

Furthermore, during breaks there will be music played by appointed music crew who will also get your dedications for people they like or love.Walentynki 2011/2012

Data 14 lutego jest już od kilku dobrych lat kojarzona w naszym kraju z dniem zakochanych.
Uczniowie naszej szkoły włączyli się również w obchody tego sympatycznego święta. Kolor czerwony zagościł na korytarzach i w klasach - każdy bowiem, kto ubrał się w tym dniu na czerwono, traktowany był ulgowo przy odpowiedzi na lekcji.
Dodatkowo zorganizowano losowanie szczęśliwego numerka, dzięki czemu w tym roku uczniowie będący na 18 pozycji w dzienniku w ogóle nie musieli się martwić o przygotowanie z lekcji.

Tradycyjnie funkcjonowała w tym dniu poczta walentynkowa. Do specjalnej skrzynki mogli wrzucać swoje miłosne wyznania ci mniej lub bardziej zakochani. Część uczniów skorzystała z tej okazji do wyrażenia swoich uczuć wobec bliskiej im osoby.

Na korytarzu podczas przerw rozbrzmiewały skoczne dźwięki muzyki, którą wybrali sobie wcześniej sami uczniowie. Oprócz tego szkolne korytarze upiększone zostały kartami walentynkowymi w języku angielskim, które zostały wykonane na lekcjach z p. Adamem Choińskim.

Klasa III H pomyślała również w tym dniu o potrzebujących naszej troski zwierzętach w schronisku w Józefowie i zorganizowała drugą już w tym roku szkolnym zbiórkę żywności i potrzebnych tam rzeczy. Akcja cieszyła się zainteresowaniem uczniów.
W organizację szkolnego dnia zakochanych włączyło się wiele osób, w tym samorząd szkolny pod opieką p. Tomasza Ładziaka oraz klasa III H pod opieką p. Janusza Hellera.

 
Walentynki 2008/2009
Walentynki 2006/2007