Muzeum Pałacu w Wilanowie

W dniu 24.01.2023r kl. 1ap pod opieką P. Jolanty Witak uczestniczyła w warsztatach kulinarnych w Wilanowie. Tematem zajęć był " Karnawał w kuchni staropolskiej". Uczniowie mieli okazję zapoznać się z tradycjami karnawałowymi w dawnych czasach, a następnie wykorzystać swoją wiedzę w praktyce podczas sporządzania tematycznych potraw. Warsztaty zakończyły się wspólnym spacerem po ogrodach Pałacu w Wilanowie.

On January 24th 2023 class 1ap under the supervision of Ms Jolanta Witak participated in culinary workshops in Wilanów. The topic of the workshop was "Carnival in Old Polish cuisine". Students had the opportunity to learn about carnival traditions in the old days, and then use their knowledge in practice while preparing thematic dishes. After the  workshop we all strolled together in the gardens of the Wilanów Palace.

 uczniowie przed budynkiem pałacu w Wilanowie

uczniowie podczas warsztatów

 

W dniu 13 grudnia 2022 roku klasa 2hp uczestniczyła w Warsztatach Kulinarnych "Smaki Warszawy" w Pałac Muzeum w Wilanowie. Uczniowie poznali tradycje kulturalne i kulinarne warszawy okresu międzywojennego. Przygotowywali również potrawy serwowane zarówno w restauracja tego okresu jaki i w domach zamożnych i biednych polaków. Opiekunem był Pan Arkadiusz Butor 

On 13th of December 2022, class 2hp participated in the "Tastes of  Warsaw-Cuisine" of the Period Between Wars  (1918-1939) culinary workshop at the Wilanów Museum Palace. The students learned about the cultural and culinary traditions of Warsaw in the time between the world wars. They also prepared dishes served both in restaurants of the period and in the homes of wealthy and poor Poles. The tutor was Mr Arkadiusz Butor.

dania przygotowane przez uczniów

uczniowie podczas warsztatów

 

 

Klasa 1 dp pod opieką wychowawcy Pana Artura Wejmana i drugiego nauczyciela wspomagającego Pani Teresy Rogali, uczestniczyła w warsztatach kulinarnych organizowanych przez Muzeum Pałacu na Wilanowie. Mogliśmy zdobyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie historycznej rekonstrukcji kulinarnej. Staliśmy się tym samym młodymi adeptami dawnej sztuki kulinarnej. W naszej pamięci pozostaną niezapomniane wrażenia, niesamowity urok tego historycznego miejsca, oraz życzliwość, empatia i profesjonalizm prowadzących za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Class 1 dp, under the supervision of  their tutor, Mr Artur Wejman, and the other supporting teacher, Ms Teresa Rogala, participated in culinary workshops organised by the Wilanów Palace Museum. We were able to gain knowledge and skills in historical culinary reconstruction. We thus became young adepts of the old art of cooking. We will remember unforgettable impressions, the incredible charm of this historic place, as well as the kindness, empathy and professionalism of the. The kindness, empathy and professionalism of the hosts for which we are very grateful.

uczniowie przed bramą zamku, potrawa przygotowana przez uczniów podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów uczniowie podczas warsztatów

 

W staropolskiej kuchni WILANÓW  2021/2022     
In the old Polish cuisine  WILANÓW 2021/2022

W dniu 18.11.2021 uczniowie kl. 3e wraz z wychowawczynią p. Grażyną Ładno uczestniczyli w kulinarnych warsztatach rekonstrukcyjnych pt. „ W staropolskiej kuchni ” zorganizowanych w Willi Intrata na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W części pierwszej uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat charakterystyki potraw i specyfiki kuchni staropolskiej dworu królewskiego a także charakterystyki potraw spożywanych przez ówczesną, mniej majętną i niewykształconą ludność w Polsce.
Następnie młodzież pod kierunkiem szefa kuchni zajęła się przygotowaniem staropolskich potraw. Sporządziła danie główne składające się z potraw o ciekawie brzmiących nazwach: „Bigosek z ryb z kapustą włoską” i  „Ryż w cieście tretowany”, oraz deser: „Arkas”  z mleka, śmietanki, szafranu i cytryn podawany z sosem -„Potażem śliwkowym” i prażonymi migdałami. Dania zostały pięknie podane na talerzach i ze smakiem skonsumowane przez wszystkich uczestników. Uczniowie pracowali ochoczo, doceniając możliwość nie tylko zapoznania się z wiekowymi recepturami dawnego kuchmistrza króla Jana III ale także z możliwością własnoręcznego ich wykonania i posmakowania.
Na zakończenie, jako potwierdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w dziedzinie historycznej rekonstrukcji kulinarnej młodzież otrzymała Certyfikat ukończenia warsztatów. Wycieczka była bardzo udana, uczniowie oprócz doskonalenia umiejętności gastronomicznych mieli możliwość klasowej integracji poza murami szkolnymi.

 On November 18th 2021, the students of grade 3e together with their form teacher Ms Grażyna Ładno participated in a culinary reconstruction workshop entitled "In Old Polish Cuisine", organised in Villa Intrata on the grounds of the King John III Palace Museum in Wilanów. The workshop was organised in Villa Intrata on the premises of the King John III Palace Museum in Wilanów. In the first part, students listened to a short lecture on the characteristics of dishes and the specificity of  Old Polish cuisine of the royal court, as well as the characteristics of dishes eaten by the then less wealthy and uneducated population in Poland.
Then the young people, under the guidance of the chef, started preparing Old Polish dishes. They prepared a main course consisting of  dishes with interesting-sounding names: "Bigosek of fish with savoy cabbage" and "Rice in tretted dough", and dessert: "Arkas" made of milk, cream, saffron and lemons served with sauce - "Plum potash" and roasted almonds. The dishes were beautifully served on plates and consumed with taste by all the participants. The students worked eagerly, appreciating the opportunity not only to learn about the centuries old recipes of the former chef of King John III, but also to make and taste them with their own hands.
At the end, as a confirmation of the acquired knowledge and skills in the field of  historical culinary reconstruction, young people received a certificate of completion of the workshop. The trip was very successful as  students in addition to improving their culinary skills had the opportunity for class integration outside the school walls.

szef kuchni uczy filetowania ryby, przygotowywanie potraw przez młodzież

każdy uczeń dostał swoje zadanie do wykonania width=

Bigosek z ryb z kapustą włoską podany z ryżem w cieście tretowanym oraz marchewką gotowaną i chipsami z jarmużu, Arkas z potażem śliwkowym podany z kulkami z melona i prażonymi migdałami, uczniowie na tle Willi Intrata

 

Kuchnia staropolska pełna była zagadek, kontrastów i niecodziennych połączeń smakowych. To doborowa mieszanka wielu kultur, w której tradycje Zachodu doprawione są wyraźnymi smakami Wschodu. Podczas zajęć  klasa II DP poznała dawne smaki i tradycje, a pod okiem profesjonalnych kucharzy oraz z pomocą edukatorów kulinarnych przygotowała dania według przepisów z pierwszych polskich książek kucharskich m.in. Bigosek z ryb z kapustą włoską, kaszę po węgiersku z młodych bań i smażone banie.
Na koniec wspólnie zasiadliśmy  do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw. Opiekę nad klasą pełniła Pani Paulina Ciesielska.

Old Polish cuisine was full of riddles, contrasts and unusual flavour combinations. It is an exquisite blend of many cultures, in which the traditions of the West are seasoned with the distinct flavours of the East. During the classes, the 2nd DP class got to know old flavours and traditions, and under the supervision of professional cooks and with the help of culinary educators prepared dishes according to recipes from the first Polish cookery books, including Bigosek (a fish stew) with savoy cabbage, Hungarian-style grits with young banshees, and fried banshees. At the end we sat down together at the table to taste the prepared dishes.
The class was supervised by Ms Paulina Ciesielska.

uczniowie przed budynkiem w którym odbywały się warsztaty

 

W maju uczniowie klas 2a, 1hp gr1, 1hp gr2 oraz 2e gr2 pod opieką p. Jolanty Witak uczestniczyli w warsztatach  on-line w Wilanowie pod tytułem  "Przy stole - o kulturze i historii". Warsztaty były bardzo ciekawe, aktywizowały wszystkich uczniów, były też świetną okazją dla uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy z savoir vivre przy stole. Uczestnicy warsztatów mogli również poszerzyć swoją wiedzę o rys historyczny.

In May, students of classes 2a, 1hp gr1, 1hp gr2 and 2e gr2 with the teacher Ms Jolanta Witak participated in an on-line workshop in Wilanów called "At the table - about culture and history". The workshops were very interesting and stimulated all students. It was also a great opportunity for students to test their knowledge of dining etiquette. Workshop participants could also expand their knowledge on historical background.

 

 

W dniu 09.10.2020r. uczniowie kl. 2a pod opieką p. Jolanty Witak uczestniczyli w warsztatach kulinarnych w Wilanowie. Była to świetna okazja do praktycznego zapoznania się z tradycjami kuchni staropolskiej oraz zastosowaniem w niej sezonowych surowców. Uczniowie pod okiem Szefów Kuchni przygotowali wykwintne dania, a po zakończeniu warsztatów zwiedzili kompleks pałacowy.

 //

On October 10th ,year 2020 students of class 2a with their teacher Mrs Joanna Witak took part in culinary workshops in Wilanow. It was a great opportunity to  get familiar with old Polish cuisine traditions in practice and how to make use of seasonal food products. Under the watchful eye of  Chefs our students  made exquisite dishes. Afterwards  they visited the palace premises.

Uczniowie podczas przygotowywania dania głównego do wydania

Gotowa potrawa przygotowana przez uczniów

 

W czwartek 8 października 2020 r. klasa 2hp pod opieką wychowawcy pana Tomasz Ładziaka wzięła udział w warsztatach "Przy stole – o kulturze i historii. Warsztaty savoir-vivre”. Dzięki warsztatom młodzież poznała zasady zachowania przy stole, właściwego nakrycia stołu na proszone przyjęcie. Uczniowie nauczyli się jak zaplanować gościom miejsca przy stole uwzględniając zasady precedencji i alternacji. Podsumowaniem warsztatów było spożycie dania głównego i deseru stosując w praktyce zasady poznane podczas wyjątkowej lekcji. Po warsztatach uczniowie zwiedzili wystawę stałą w Muzeum Pałacu Króla Jana III oraz przylegające do pałacu ogrody.

 //

On Thursday October 8th 2020 class 2hp with their teacher Mr Tomasz Ładziak participated in workshops called ”At the table-about culture and history. Savoir-vivre workshops”. Thanks to the workshop our youth bacame acquainted with table manners and proper ways of setting the  table for a  dinner party.The students learned how to plan guests’ seating at the table taking into account an order of precedence and alternation. An apt summary of the wokshops was a feast of the main course and dessert. Students had a chance to put the knowledge they had just acquired in practice during these exceptionally interesting classes. After the wokshops students visited a permanent exhibition in the Museum of King John III’s Palace and gardens adjacent to the palace.

Młodzież przed wejściem do Pałacu Króla Jana III

Uczniowie podczas warsztatów ,,Przy stole - o kulturze i historii

Zwiedzanie ogrodów Pałacu Króla Jana III

 

Uczniowie klasy 2ep pod opie ką p. Moniki Różyckiej brali udział w warsztatach kulinarnych "W kuchni staropolskiej". Odbyły się one w w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania uczniów z surowcami charakterystycznymi dla kuchni staropolskiej i sposobem spisywania receptur w dawnych czasach. Po krótkim wykładzie, uczniowie słuchając wskazówek szefów kuchni, przygotowali danie zasadnicze i deser zbliżone do tego, co jadało się w czasach panowania króla Jana III Sobieskiego. W ramach wycieczki zwiedziliśmy również park znajdujący się na terenie muzeum.  

 //

Students of class 2ep together with their teacher Ms Monika Różycka took part in culinary workshops called “Old Polish cuisine”. The event took place in the Museum of King John III’s Palace in Wilanow. First our students became acquainted with specific ingredients of old Polish cuisine and the way of writing down recipes in the past. After a mini-lecture , while trying to follow rigidly their chefs’ instructions, our students prepared the main course and dessert. The dishes resembled those served during King John III’s reign. The last attraction was a visit to the park located within the Museum premises.

uczniowie na tle parku i pałacu

uczniowie zbierający kwiaty jadalne

uczniowie w czasie degustacji przygotowanych dań

 

Uczniowie klasy 2D pod opieką Pani Izabeli Czyż dnia 1 października uczestniczyli w warsztatach kulinarnych poświęconych kuchni staropolskiej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Spotkanie rozpoczęło się krótką pogadanką na temat charakterystycznych składników oraz sposobów przyrządzania dań w XVII wieku. W kolejnej części uczniowie przygotowywali II danie i deser inspirowane kuchnią staropolską. Drugim daniem był tzw. "Bigosek z ryb jakich chcesz" czyli ryba podawana w cieście francuskim z dodatkiem oliwek, kaparów, rodzynek i marynowanych warzyw. Deser "Arkas" wykonany został na bazie mleka, śmietanki zestalanych żelatyną, podawany z musem śliwkowym. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a na koniec spotkania wszyscy wspólnie zjedli przygotowany posiłek.

//

On October 1st students from Class 2D together with their teacher Mrs Izabela Czyż took part in a culinary workshop devoted to old Polish cuisine in Museum of King John III’s Palace in Wilanow. The meeting started with a brief talk  about distinct ingredients and ways of  preparing dishes in  the XVII century. During the second  part of the workshop students themeselves prepared the main course and a dessert inspired by old Polish cuisine. The course was called „Little ‘bigos’ with fish as you like it: The fish was served  in puff pastry  with olives,capers,raisins and pickled vegetables added to it. The dessert called „Arkas” is milk and cream jelly set with lemon juice served with plum mousse. Our students were genuinly interested in the workshops. The perfect ending of the meeting was  a common feast, in which all participants had a chance to taste  the dish they had previously prepared.

Uczniowie przygotowują potrawy w altanie budynku Villa IntrataZdjęcie II dania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 września 2020r klasa 2dp pod opieką wychowawczyni Beaty Pręgowskiej uczestniczyła w warsztatach kulinarnych „W staropolskiej kuchni” w Villa Intrata Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.  Zajęcia poprowadził szef kuchni Pan Maciej Nowicki (https://vimeo.com/209174116). Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia ogrodu, w którym zobaczyliśmy między innymi karczochy, len, topinambur oraz oman, poznaliśmy jego zastosowanie. Następnie przeszliśmy na warsztaty, podczas których dowiedzieliśmy się o pierwszych polskich książkach kucharskich, czytaliśmy receptury. Po tym wprowadzeniu podzieleni na grupy przygotowaliśmy staropolskiej potrawy:
- Bigosek z ryb jakich chcesz  - my z jesiotra z oliwkami, kaparami, rodzynkami, lionką, który podaliśmy na krążkach z ciasta francuskiego
- Sałatka z pieczonych buraków z imbirem, limonką, miodem, solą pieprzem
- Krem z pieczonego kalafiora
-Pieczona dynia w przyprawach
- Arkas – deser na bazie mleka, śmietanki, cytryn, cukru, żelatyny i szafranu
- Potaź śliwkowy – sos z dodatkiem soku z porzeczek, limonki, imbiru, cynamonu, anyżu i kardamonu.
Podczas degustacji dzieliliśmy się spostrzeżeniami nt doboru smaków, które były często zaskakujące.
Nasz pobyt w Wilanowie zakończyliśmy spacerem po całym obiekcie. Wycieczka bardzo udana, POLECAMY!

// 

On September 30th, 2020, class 2dp with their teacher Ms Beata Pręgowska  participated in the culinary workshop "In the old Polish cuisine" at the Villa Intrata of the Museum of King Jan III ‘s Palace in Wilanów. The classes were conducted by the chef, Mr. Maciej Nowicki (https://vimeo.com/209174116). We started the trip by visiting the garden, where we saw, among others, artichokes, flax, Jerusalem artichoke and oman, we got to know its use. Then we took part in workshops where we learned about the first Polish cookbooks and read recipes. After this introduction, we were divided into groups and prepared old Polish dishes:
- hunter’s stew of the fish you want - sturgeon with olives, capers, raisins, lime, which we served on puff pastry rings
- baked beetroot salad with ginger, lime, honey, salt and pepper
- baked cauliflower cream
- baked pumpkin in spices
- Arkas - a dessert based on milk, cream, lemons, sugar, gelatin and saffron
- potash  of plum- sauce with currant juice, lime, ginger, cinnamon, anise and cardamom.
During the tasting, we shared our observations on the selection of flavors, which were often surprising.
We ended our stay in Wilanów with a walk around the entire facility. A very successful trip! WE RECOMMEND IT!

 Uczniowie klasy 2dp stoją przed pałacem króla Jana III Sobieskiego.W staropolskiej kuchni WILANÓW - 2019/2020 // In the old Polish cuisine - WILANÓW 2019/2020

Warsztaty „W staropolskiej kuchni”
23 października uczniowie klas 3ca i 2a pod opieką p. Moniki Różyckiej i p. Dagmary Sątowicz uczestniczyli w warsztatach kulinarnych „W staropolskiej kuchni” na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania uczniów z najważniejszymi założeniami kuchni staropolskiej. W kolejnej części uczniowie wykonali dania takie jak bigosek z ryb z kapustą włoską, sałatkę z pieczonych buraków, chipsy z jarmużu,  puree z pieczonego kalafiora i kaszę pęczak gotowaną na bulionie. W skład deseru wchodziła „bianka” z mleka i mąki ryżowej, potaź śliwokwy i gruszki w karmelu.

 //

Workshops "In Old Polish Cuisine"
On 23rd October students from classes 3ca and 2a with their teachers Ms M. Różycka and Dagmara Sętowicz took part in cooking workshops "In Old Polish Cuisine" at the Palace Museum. in Wilanów. Students got familiar with the most important principles of the Old Polish Cuisine. In the next part, the students made dishes such as fish stew with Italian cabbage, roasted beetroot salad, kale chips, roasted cauliflower puree and boiled barley in broth. The dessert included "bianka" made of milk and rice flour, potash of plum and pear in caramel.

 

Uczniowie klasy 2dp siedzą przy stole w Willi Intrata Wilanów i słuchają instruktarzu szefa kuchni przed przystąpieniem do sporządzania staropolskich potraw.

 

Przy stole – o kulturze i historii | savoir-vivre
Które miejsce przy stole zająć? Kiedy i jakimi sztućcami zacząć jeść? O czym rozmawiać,  a jakich tematów podczas jedzenia absolutnie nie poruszać? Jak elegancko poradzić sobie  z trudnymi potrawami? I jak to wreszcie jest z łokciami na stole – można oprzeć czy nie?  Na te i inne pytania odpowiedź usłyszeli uczniowie klasy 2d, którzy wraz z wychowawcą  P. Pauliną Ciesielska odwiedzili w dniu 10 października 2019 roku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

 //

At the table - about culture and history of savoir-vivre
Which place should we take at the table? When and what cutlery to start eating? What to talk about and what topic while eating absolutely not raised? How to cope with difficult dishes? And it is with elbows on the table - can you lean or not? These and other questions were discussed by students of class 2d who, together with their teacher Ms Paulina Ciesielska, visiting the Museum of King Jan III's Palace in Wilanów on 10th October2019.

 

Dnia 7 października uczniowie klasy 2e pod opieką Pani Izabeli Stoczkowskiej uczestniczyli w warsztatach kulinarnych poświęconych kuchni staropolskiej w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Warsztaty rozpoczęły się krótką prelekcją na temat charakterystycznych surowców kuchni staropolskiej, tamtejszych metod utrwalania żywności. W dalszym etapie uczniowie mieli za zadanie przygotować II danie i deser inspirowane kuchnią staropolską. Drugim daniem była łopatka cielęca smażona w cieście podawana z pieczoną dynią, pieczonym burakiem, chipsami z jarmużu, fasolką szparagową i sosem kaparowym. Deser "Bianka" wykonany został na bazie mleka, mąki ryżowej i cukru muscovado podawany z musem śliwkowym. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Po warsztatach mieli możliwość skosztowania owoców swojej pracy.

 //

On 7th October students from class 2e with their teacher Ms I.Stoczkowska took part in the culinary workshops devoted to Old Polish Cuisine at the Palace Museum in Wilanow. The workshops began with a lecture on the ingrediends of Old Polish Cuisine and local food preservation methods. After that students had to prepare main dish and dessert inspired by Old Polish Cuisine. It was veal shoulder fried in batter served with baked pumpkin, baked beetroot, kale chips, beans and caper sauce. "Bianka" dessert was made on the basis of milk, rice flour and muscovado sugar served with plum mousse. Students were very active and after the workshops, they had the opportunity to taste the dishes prepared by themselves.

 

 

 W staropolskiej kuchni WILANÓW - 2018/2019  // In the old Polish cuisine - WILANÓW 2018/2019

W dniu 3 października 2018 roku klasa IIE pod opieką Pani Bożeny Juzaszek uczestniczyła w warsztatach historycznej rekonstrukcji kulinarnej w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Na początku uczniowie zapoznali się z krótką historią kuchni staropolskiej, a następnie pod okiem szefów kuchni wykonali dania kuchni staropolskiej: kiszki ze szczupaka nadziewane ryżem, pieczone na kiju z piuree z kalafiora, duszonym rabarbarem i sałatką z brukselki oraz ulubiony deser Jana III Sobieskiego: arkas – rodzaj panacotty podanej na sosie śliwkowym w towarzystwie pieczonej figi. Warsztaty bardzo podobały się uczniom, a wspólnie zjedzony obiad w pałacowych wnętrzach stanowił wspaniałe zakończenie spotkania.

// 

On October 3, 2018,   class IIE with teacher Ms Bożena Juzaszek participated in the workshop of historical culinary reconstruction in the Museum of the Palace in Wilanów. At the beginning, the students got acquainted with the short history of the old Polish cuisine, and then under the supervision of chefs, they prepared the old Polish dishes: pike stuffed with rice, baked on a stick with cauliflower piuree, stewed rhubarb and Brussels sprouts salad and favourite dessert of Jan III Sobieski: arkas - a kind of panacotta served on plum sauce accompanied by roasted figs.  The students had dinner in the palace interiors and were really delighted with the workshops.

 

Kuchnia staropolska pełna była zagadek, kontrastów i niecodziennych połączeń smakowych. To doborowa mieszanka wielu kultur, w której tradycje Zachodu doprawione są wyraźnymi smakami Wschodu. Podczas zajęć  klasa II F  i II H poznała dawne smaki i tradycje, a pod okiem profesjonalnych kucharzy oraz z pomocą edukatorów kulinarnych przygotowała dania według przepisów z pierwszych polskich książek kucharskich. Na koniec wspólnie zasiadliśmy  do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw. Opiekę nad klasą pełniła Pani Paulina Ciesielska.

//

ld Polish cuisine was full of puzzles, contrasts and unusual combinations of flavours. It is an exquisite mix of many cultures, in which the traditions of the West are seasoned with the expressive flavours of the East. During the workshop class II F and II H was acquainted with the old flavours and traditions, and under the guidance of professional chefs and with the help of culinary educators prepared dishes according to recipes from the first Polish cookbooks. At the end, we sat together to the table to taste the prepared dishes. Ms. Paulina Ciesielska was looking after the class

 W staropolskiej kuchni - WILANÓW 2017/2018 // In the old Polish cuisine - WILANÓW 2017/2018

 Dnia 3 października 2017 roku klasa IIF wraz z wychowawczynią Panią Bożeną Juzaszek uczestniczyła w warsztatach kulinarnych w Pałacu w Wilanowie. Uczniowie zapoznali się z historią kuchni staropolskiej i pod okiem szefów kuchni wykonali zestaw obiadowy inspirowany kuchnią staropolską w nowoczesnej odsłonie. Warsztaty bardzo podobały się uczniom.

 //

On 3rd October 2017 class 1f with their teacher Ms Bozena Juzaszek participated in culinary workshops in the Wilanow Palace. Students learned about history of old Polish cuisine. They prepared a dinner. inspired by old Polish cuisine in modern style. The workshops were very pleasant zakończenie warsztatów.

 

2 października  klasa 2h oraz 5 uczniów z klasyy 2d  brali udział w warsztatach kulinarnych: „W staropolskiej kuchni” organizowanych przez Pałac w Wilanowie. Najpierw był krótki wstęp teoretyczny dotyczący podstawowych zasad, następnie uczniowie wraz z szefem pałacowej kuchni mieli możliwość przygotowania potrawy: zupy ogórkowej, śledzia oraz deseru Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem oraz wreczeniem certyfikatu uczestnictwa w warsztatach. Piekna jesienna pogoda zachęcała do spaceru ….

//

On the 2nd of October  class 2h accompanied by 5 students from class 2d  took part in a culinary workshop concerning old Polish cuisine organized by Wilanów Palace. First there was a short introduction about the basic rules , then our students together with the chef had the opportunity to prepare  cucumber soup, herrings and a desert according to the old recipes. Finally, we sat together at a big table and celebrated our meal. The students also received a certificate of participation in the workshops. Beautiful sunny weather encouraged us to go for a walk…