2024-2014

Turniej "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik" 2024 // "The Best Pupil Confectioner" tournament 2024

W dniach 18-20 marca 2024r. we Wrocławiu odbył się XXIX ogólnopolski finał Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. Województwo mazowieckie reprezentowały dwie uczennice: z Radomia oraz z naszej szkoły – Yevheniia Milkina.
Konkurs składał się z dwóch części – testu i zadania praktycznego. W części praktycznej był do wykonania tort, 4 monoporcje, 4 różne figurki z masy cukrowej oraz eksponat z czekolady lub karmelu. Prace uczniów miały nawiązywać do tematu przewodniego –„Polscy olimpijczycy”.
Nie udało się Yevhenii zająć miejsca na podium, ale sukcesem jest sam udział w konkursie oraz tytuł finalistki. Ponadto dzięki konkursowi  mogła pogłębić umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwijać swoje cukiernicze uzdolnienia, zapoznać się z najnowszymi technikami i technologiami w cukiernictwie oraz doświadczyć współzawodnictwa i nawiązać kontakty z uczniami z innych miast Polski. 

On March 18th to 20th, 2024  the 29th national final of the Tournament for the Best Student in the Confectionery Profession was held in Wrocław. The Mazowieckie Voivodeship was represented by two students: from Radom and from our school -Yevheniia Milkina.
The competition consisted of two parts - a test and a practical task. In the practical part, there was a cake to be made, 4 monoportion cakes, 4 different figures made of sugar paste and an exhibit made of chocolate or caramel. The contestants' work had to relate to the theme  of  "Polish Olympians.

Yevhenia did not manage to take a place on the podium, but her participation in the competition and the title of finalist is a success in itself. In addition, thanks to the competition, she was able to deepen her self-development skills, develop her confectionery talents, learn about the latest techniques and technologies in confectionery, experience competition and establish contacts with students from other Polish cities.  uczennica z dyplomem i jej praca

dyplom i medal


31 stycznia 2024 r. odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXIX edycji Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. W tym roku w naszej szkole zorganizowana była komisja międzywojewódzka dla Mazowsza i Śląska. W konkursie wzięło udział 6 uczestniczek reprezentujących dwie szkoły zawodowe z województwa mazowieckiego i szkołę z Zabrza.  

Konkurs składał się z etapu pisemnego oraz praktycznego. W części praktycznej do wykonania był tort z dekoracją, bankietówki oraz figurki z dowolnego surowca. Dekoracje wyrobów musiały być nawiązywać do tematu przewodniego - "Polscy olimpijczycy”. Prace wykonane przez uczennice oceniało profesjonalne jury pod przewodnictwem przedstawiciela Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Zdaniem jury poziom był wysoki, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór smaków i zastosowanych technik dekoracji. Po posumowaniu punktacji okazało się, że I miejsce z taką samą ilością  punktów zajęły dwie uczennice: Drela Amelia z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich
w Radomiu i Milkina Yevheniia z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Województwo Śląskie reprezentować będzie  Kielar Julia z Zespołu Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera w Zabrzu. Życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim reprezentacji województwa mazowieckiego i śląskiego.

The provincial preliminaries for the 29th edition of the Tournament for the Best Student in the Confectionery Profession were held on  January 31st, 2024. This year, an interprovincial committee for Mazovia and Silesia was organised at our school. The competition was attended by 6 participants representing two vocational schools from the Mazovia  Voivodship and a school Silesian Voivodship from Zabrze. 
The competition consisted of a written and a practical stage. In the practical part, a cake with a decoration, banquettes and raw material figurines were to be made. The decoration of the products had to refer to the theme - "Polish Olympians". The works made by the schoolgirls were assessed by a professional jury chaired by a representative of the Mazovian Superintendent of Education.
In the jury's opinion, the standard was high, especially when it came to the choice of flavours and decoration techniques used. After summing up the scores, it turned out that the first place with the same number of points went to two students: Drela Amelia from the Complex of Food and Hotel Schools in in Radom and Milkina Yevheniia from the Catering and Hospitality School Complex  in Warsaw. Silesian Voivodship will be represented by Kielar Julia from the dr Bronislaw Hager Food Industry School Complex in Zabrze. We wish the representatives of the Mazovian and Silesian Voivodeships the best of luck in the national finals. zwycięskie torty

uczniowie pracujący podczas konkursu

uczniowie pracujący podczas konkursu

prace uczniów

Turniej "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik" 2023 // "The Best Pupil Confectioner" tournament 2023

25 stycznia 2023 r. odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXVIII edycji Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. W konkursie wzięło udział tylko 3 uczniów, reprezentujących 2 szkoły zawodowe z województwa mazowieckiego.  Uczestnicy konkursu przystąpili do etapu pisemnego oraz praktycznego. W części praktycznej do wykonania był tort z dekoracją, bankietówki oraz figurki z dowolnego surowca. Dekoracje wyrobów musiały być związane z tematem przewodnim - "Współczesna architektura”. Prace wykonane przez uczniów oceniało profesjonalne jury. Patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty.
Pierwsze miejsce zajęła uczennica reprezentująca Zespół Szkół Gastronomicznych z Warszawy,  drugie i trzecie miejsce zajęły uczennice ze szkoły z Radomia. Życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim reprezentacji naszego województwa mazowieckiego.

On January 25, 2023, the regional eliminations to the XXVIII edition for the Best Student Confectioner  took place. Only 3 students representing 2 vocational schools took part in the competition from the Mazovian province. Participants of the competition proceeded to the written and practical stage. In the practical part, there was a cake with decorations, banquets and figurines to make from any raw material. The decorations of the products had to be related to the theme - "Contemporary architecture". The work done by the students was evaluated by a professional jury. The competition was held under the patronage of the Mazovian Chief Education Officer.
The first place was taken by a student representing the Catering School Complex from Warsaw, second and third place was taken by students from a school in Radom. We wish you success in the national finals of the representation of our Mazovian province.

uczniowie piszący test, prac, która zajęła I miejsce

praca, która zajęła II i III miejsce

wszyscy uczestnicy konkursu oraz jury

Turniej "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik" 2022 // "The Best Pupil Confectioner" tournament 2022

26 stycznia 2022 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje wojewódzkie do XXVII edycji Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. W konkursie wzięło udział 8 uczniów, reprezentujących 3 szkoły zawodowe z województwa mazowieckiego. Naszą szkołę reprezentowali: Iga Kublik, Aleksandra Sumka, Weronika Lendzion z kl. 3c oraz Julia Majewska z kl. 3cp. Konkurs składał się z części pisemnej i praktycznej. W etapie praktycznym uczniowie przygotowali tort, dwa rodzaje bankietówek oraz figurki z dowolnego surowca, zgodnie z tematem przewodnim – "Potęga natury”. Wszyscy uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą z zakresu cukiernictwa i dużymi umiejętnościami praktycznymi.
Wykonane wyroby oceniało profesjonalne jury, mistrzowie cukiernictwa – Pani Bożena Sikoń,  Pan  Stanisław Petryka, Pan Zygmunt Wypych.  Patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty reprezentowany przez Pana Andrzeja Jabłońskiego.

Wyniki konkursu:
I miejsce - Natalia Rozińska z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu
II miejsce – Amelia Lecińska z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w  Warszawie
III miejsce – Nikola Kalita z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu
Zwyciężczyni konkursu będzie reprezentowała nasze województwo mazowieckie w finale ogólnopolskim, który odędzie się we Wrocławiu. Gratulujemy i życzymy powodzenia !!! Dziękujemy Pani Bożenie Sikoń za ufundowanie nagrody rzeczowej dla szkoły, która zajęła I miejsce w konkursie !!!

On January 26th a preliminary regional stage for the XXVII edition of the Best Student Confectioner  was held at our school. The tournament was attended by 8 students representing 3 vocational schools from the Mazovia region. Our school was represented by: Iga Kublik, Aleksandra Sumka, Weronika Lendzion from 3c class and Julia Majewska from 3cp class. The competition consisted of a written and practical part. In the practical stage students prepared a cake, two types of banquettes and figurines from any raw material according to the theme - "The Power of Nature". All the participants demonstrated extensive knowledge of confectionery and great practical skills. Their work was evaluated by a professional jury, great confectionery chefs with big experience - Ms Bożena Sikoń, Mr Stanisław Petryka and Mr Zygmunt Wypych.  The competition was held under the patronage of the Mazovian Chief Education Officer, represented by Mr Andrzej Jabłoński.

The results of the competition are the following:
1st place - Natalia Rozinska from the Food Industry and Hospitality School Complex in Radom
II place -   Amelia Lecińska from the Professor E. Pijanowski Catering School Complex in Warsaw
III place - Nikola Kalita from the Catering and Hospitality School Complex in Radom
The winner of the competition will represent our Masovian Voivodeship in the national final, which will take place in Wroclaw. Congratulations and good luck !!! We would like to thank Ms Bożena Sikoń for offering the prize for the school which took first place in the competition!

uczniowie piszący test

uczniowie pracujący podczas turnieju

zdjęcia prac uczniów

zdjęcia prac uczniów

zdjęcia prac uczniów, rozdanie nagród

Turniej "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik" 2020 // "The Best Pupil Confectioner tournament" 2020

21 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXV edycji Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. W konkursie wzięło udział 4 uczniów, reprezentujących 3 szkoły zawodowe z województwa mazowieckiego. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów – Yuliia Muzyka i Yehor Levchenko. Uczestnicy konkursu przystąpili do etapu pisemnego oraz praktycznego.
W części praktycznej do wykonania był tort z dekoracją, bankietówki oraz figurki z dowolnego surowca. Dekoracje wyrobów musiały być związane z tematem przewodnim - "Cuda świata”.

Prace wykonane przez uczniów oceniało profesjonalne jury, które współpracuje przy organizacji konkursu z naszą szkołą od 2006r. Patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty. Pierwsze miejsce zajęła uczennica reprezentująca szkołę z Radomia i drugie miejsce zajęła uczennica reprezentująca szkołę z Warszawy przy ul. Poznańskiej. Trzecie miejsce ex aequo zajęli uczniowie z naszej szkoły. Życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim reprezentacji naszego województwa mazowieckiego.

//

On January 21st, 2020 regional eliminations to the XXV edition for the Best Student  Confectioner took place in our school Four students, representing three vocational schools from the Mazovian Province, took part in the competition. Our school was represented by two students - Yuliia Muzyka and Yehor Levchenko. Competition participants proceeded to the written and practical stage. In the practical part, there was a cake with decoration, banquettes and figurines from any raw material. The decorations of the products had to be related to the main theme - "Wonders of the World".

The work done by students was evaluated by a professional jury that has been cooperating in the organization of the competition with our school since 2006. The competition was held under the patronage of the Mazovian Chief Education Officer. The first place was taken by a schoolgirl representing the school from Radom and the second place was taken by a schoolgirl representing the school from Warsaw at Poznanska Street. Third place ex aequo was taken by students from our school. We wish you good luck in the national team finals of our Mazovian province.

  

 
Turniej "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik" 2019 // "The Best Pupil Confectioner tournament" 2019

23 stycznia  2019 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXIV edycji Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. 

W konkursie wzięło udział 5 uczniów, reprezentujących 3 szkoły zawodowe z województwa mazowieckiego. Uczestnicy konkursu przystąpili do etapu pisemnego oraz praktycznego. W części praktycznej do wykonania był tort z dekoracją, bankietówki oraz figurki z dowolnego surowca. Dekoracje wyrobów musiały być związane z tematem przewodnim - "Rzemiosło nasza przyszłość”.

Prace wykonane przez uczniów oceniało profesjonalne jury – p. Bożena Sikoń, p. Izabella Birek, p. Bogusław Buczek, p. Stanisław Petryka, p. Zygmunt Wypych, cukiernicy z bardzo dużym doświadczeniem. Patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty, który był reprezentowany przez pana Andrzeja Jabłońskiego.

Pierwsze i drugie miejsce zajęły Anna Kuba i Sadkowska Karolina - uczennice
z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia, trzecie Karol Kiljiańczyk
z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego z Warszawy.

Życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim reprezentacji naszego województwa mazowieckiego.

//

January 23, 2019  regional eliminations to the XXIV edition for the Best Student  Confectioner took place in our school

5 students took part in the competition, representing three vocational schools from the Mazovian Province.Participants of the competition proceeded to the written and practical stage. They had to preapare cake with decorations, banquets and figurines from any raw material. The decorations of the products had to be related to the theme - "Craft – our future”.

The works made by the students were judged by the jurors - Mrs. Bożena Sikoń, Mr. Izabella Birek,, Mr. Stanisław Petryka, Mrs. Zygmunt Wypych, confectioners with very big experience. The patron of the competition was Mazovian Chief Eduaction Officer, who was represented by Mr. Andrzej Jabłoński.

The first and second places were taken by Anna Kuba i Sadkowska Karolina– students from Food Industry and Hospitality School Complex in Radom and the third Karol Kiljiańczyk, a student from Pijanowski Catering and Hospitality School Complex in Warsaw. We wish good luck in the final to the student representing Mazovian province.

 

 
 

Turniej "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik" 2018 // "The Best Pupil Confectioner tournament" 2018

W dniach 16-18 kwietnia 2018r. we Wrocławiu odbył się 23 finał ogólnopolski Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. Nasze województwo reprezentowali dwaj uczniowie: z Radomia oraz z naszej szkoły – Kacper Piłaciński. Turniej składał się z dwóch części pisemnej i praktycznej. W części praktycznej uczniowie mieli do wykonania tort, ciasteczka bankietowe, 5 figurek  oraz eksponat  z wybranego surowca tj. czekolady, karmelu lub marcepanu. Dekoracje wyrobów musiały być związane z tematem przewodnim – Powiew wiosny.

Nie udało się Kacprowi zająć miejsca na podium, jednak osiągnął sukces, ponieważ otrzymał tytuł laureata, który zwalnia go ze zdawania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymując tym samym 100% z testu. Ponadto dzięki konkursowi uczniowie mogli pogłębić umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwijać swoje cukiernicze uzdolnienia, zapoznać się z najnowszymi technikami i technologiami w cukiernictwie oraz doświadczyć współzawodnictwa i nawiązać kontakty z uczniami z innych miast Polski,.

 //

On 16-18th April 2018 the 23rd final of Tournament for the Best Student in the Confectioner's Profession. Our province was represented by 2 students, one from Radom and the other one from our school - Kacper Piłaciński. The tournament consisted of 2 parts, written and practical. Students had to make a cake, banquet cookies, 5 figurines and an exhibit from the chosen raw material: chocolate, caramel or marzipan. The decorations of the products were associated with the topic - A breath of spring. 

Kacper failed to  take the podium  place, but he succeeded because he received the title of laureate. It exempts him from taking part in the written exam confirming qualifications in the profession, thus receiving 100% of the test. The students could deepen the skills of acquiring knowledge, develop their confectionary talents and get acquainted with the latest techniques and technologies in confectionery and to experience competition and make contact with students from other Polish cities.

 

 

09 stycznia 2018r. odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXIII edycji Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. W konkursie wzięło udział 4 uczniów, reprezentujących 3 szkoły zawodowe z województwa mazowieckiego tj. z Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich z Radomia oraz z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej w Warszawie. Uczestnicy konkursu przystąpili do etapu pisemnego oraz praktycznego. Do wykonania był tort z dekoracją, bankietówki oraz figurki z dowolnego surowca. Dekoracje wyrobów musiały być związane z tematem przewodnim - „Powiew wiosny”. Ocenie podlegały następujące elementy: organizacja pracy, kreatywność, smak i prezentacja. Jak co roku prace wykonane przez uczniów oceniali jurorzy – p. Helena Chełstowska z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz p. Bożena Sikoń, p. Izabella Birek, p. Stanisław Petryka, p. Zygmunt Wypych, cukiernicy z bardzo dużym doświadczeniem, którzy współpracują z nami już od ponad 10 lat.

Pierwsze miejsce zajął uczeń z radomskiej szkoły – Bartłomiej Maślak, drugie miejsce zajął uczeń naszej szkoły – Kacper Piłaciński. Pozostała dwójka uczestników zajęła ex aequo trzecie miejsce. Po zakończeniu konkursu uczestnicy mogli wysłuchać od naszych profesjonalnych jurorów komentarz na temat ich prac, co było dobrze oraz nad czym należy jeszcze popracować. Życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim uczniowi reprezentującemu nasze województwo mazowieckie.

 //

On 9th January 2018 regional eliminations took place for the best student in the Confectioner's Profession. 4 students took part in the competition, representing 3 vocational schools from the Mazovia region, ie from Mieszko I School Complex nr 34 in Warsaw, from Catering-Hospitality School in Radom and from Catering-Hospitality School at Majdańska street in Warsaw. Participants took part in written and practical stage. They had to make  a cake with decoration, banquets and figures from any material. The leading topic was "The breath of spring". The following elements were evaluated: work organization, creativity, taste and presentation. As every year the works were judged by the jury: Ms Helena Chełstowska from Mazovia Education Department, Ms Bożena Sikoń, Ms Izabella Birek, Mr Stanisław Petryka and Mr Zygmunt Wypych - confectioners with big experience who have been cooperating with us for over ten years.

The 1st place was taken by a student from Radom school - Bartłomiej Maślak. The second by a student from our school - Kacper Piłaciński. The other two participants took 3rd place ex aequo. After the competition the participants could hear a comment from professional jury on the topic of their work. We wish good luck in the final to the student representing Mazovian district.

  
Turniej "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik" 2017 // "The Best Pupil Confectioner tournament" 2017

25 stycznia 2017r. w naszej szkole odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXII edycji Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik.
W konkursie wzięło udział 5 uczniów, reprezentujących 3 szkoły zawodowe z województwa mazowieckiego tj. z Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej w Warszawie, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich z Radomia oraz z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej w Warszawie.
Uczestnicy konkursu przystąpili do etapu pisemnego oraz praktycznego. Do wykonania był tort z dekoracją, bankietówki oraz figurki z dowolnego surowca. Dekoracje wyrobów musiały być związane z tematem przewodnim - „W krainie dobranocek”.
Prace wykonane przez uczniów oceniali jurorzy – p. Bożena Sikoń, p. Izabella Birek, p. Stanisław Petryka, p. Zygmunt Wypych, cukiernicy z bardzo dużym doświadczeniem, którzy współpracują z nami już od 10 lat.
Pierwsze i drugie miejsca zajęły Magdalena Niewczas i Katarzyna Okrój - uczennice z Radomia a trzecie Angelika Ogonowska uczennica z Zespołu Szkół Gastronomicznych z ul. Poznańskiej.
Życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim uczennicy reprezentującej nasze województwo mazowieckie.

//

On 25th January 2017 in our school were held provincial eliminations for the XXII edition of the tournament for The Best Student in Confectioner Profession.
The competition was attended by 5 students, representing 3 vocational schools from the mazowieckie province i.e. Culinary School at Poznańska street in Warsaw, Catering and Hospitality School in Radom and Catering and Hospitality School at Majdańska street in Warsaw.
The participants took part in the written and practical stage. They had to make a cake with decoration, small cookies and figures from any confectionery material. The leading topic was "In the land of cartoons". The work done by the students was evaluated by the jury - Ms Bożena Sikoń, Ms Izabella Birek and Mr Stanisław Petryka and Mr Zygmunt Wypych, confectioners with big experience, who have been cooperating with us for 10 years.
The first and second places were taken by Magdalena Niewczas i Katarzyna Okrój
students from Radom and the third by Angelika Ogonowska student from Culinary School at Poznańska street in Warsaw.
We wish good luck in the finals student who representing our mazowieckie province.Turniej "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik" 2016 // "The Best Pupil Confectioner tournament" 2016

20 stycznia 2016r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36 odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXI edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. W konkursie uczestniczyło 7 uczniów z trzech szkół: z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia, Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego z Warszawy oraz z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Warszawy.

Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Głębia oceanu”. Uczestnicy mieli do wykonania tort z dekoracją, 2 rodzaje babeczek bankietowych i 2 figurki z dowolnego surowca. Profesjonalne jury w składzie: p. Bożena Sikoń, p. Izabela Birek, p. Stanisław Petryka, p. Zygmunt Wypych, pod przewodnictwem pani wizytator Heleny Chełstowskiej z Kuratorium Oświaty, wyłoniło zwycięzców konkursu. Ocena prac konkursowych obejmowała organizację i higienę pracy, kreatywność, smak i prezentację.
Pierwsze i drugie miejsce zdobyły uczennice z Radomia tj. Sylwia Sobieraj i Justyna Żak, trzecie miejsce zdobył Robert Koźlic uczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z ul. Majdańskiej.
Do finału zostały zgłoszone 2 uczennice, które zajęły pierwsze i drugie miejsce. Po zakończeniu konkursu każdy uczestnik otrzymał od jurorów informacje na temat swojej pracy, popełnionych błędach oraz sugestie i rady do pracy na przyszłość.

//

On the 20th of January a preliminary regional stage of XXI Edition of The Best Pupil Confectioner took place in our school. The contest was attended by seven pupils from: Food Industry and Hospitality School Complex in Radom, Catering School Complex in Warsaw and our school - Catering and Hospitality School Complex in Warsaw.

This year’s edition was titled „The depths of the ocean”. The participants of the competition made a layer cake with decorations, banquet cupcakes and two figures from a chosen ingredient. Professional jury composed of: Ms. Bożena Sikoń, Ms. Izabela Birek, Mr. Stanisław Petryka, Mr. Zygmunt Wypych, under supervision of inspector Helena Chełstowska from The Board of Education, selected the winners. The evaluation of the competition entry included: work organization, work hygiene, taste, creativity and presentation.
The first and the second place won Sylwia Sobieraj and Justyna Żak from Radom and the third place went to Robert Koźlic from our school.
Two contestants who took the first and second place will compete in the grand final. After the competition each of the participants was given some information about their work, mistakes and some tips for the future work.Turniej "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik" 2015 // "The Best Pupil Confectioner tournament" 2015

13 stycznia2015r. odbyły się w naszej szkole eliminacje wojewódzkie do XX edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik.
Uczestnicy konkursu pisali najpierw test z teorii cukiernictwa a następnie mieli do wykonania tort z dekoracją, babeczki bankietowe oraz figurki z dowolnego surowca. Tematem przewodnim tej edycji konkursu była " Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016".
Pierwsze miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia - Angelika Rogala, która będzie reprezentować województwo mazowieckie w finale ogólnopolskim. Życzymy Angelice powodzenia.

//

On the 13th of January in our school an entry competition of voivodeship level of 20th Edition of Confectioner's Best Student took place. Participants of the contest wrote a theoretical test of pastry knowledge and make a layer cake with decorations, cupcakes and figures from a chosen ingredient. The theme of this year's contest related Wroclaw - A European Capital of Culture 2016. First place for Angelika Rogala from Zespoł Szkoł Gastronomicznych i Hotelarskich in Radom. She will be representing our Mazovian voivodeship in the finals. We wish her good luck.Turniej "Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik" 2014 // "The Best Pupil Confectioner tournament" 2014

15 stycznia 2014r. odbyły się eliminacje wojewódzkie do XIX edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. W konkursie uczestniczyło 6 uczniów z dwóch szkół – z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia oraz z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Warszawy.
Tegoroczna edycja nosi tytuł „Muzyczne inspiracje”. Uczestnicy mieli do wykonania tort z dekoracją, 3 rodzaje babeczek bankietowych i 3 figurki z dowolnego surowca.
Profesjonalne jury w składzie: p. B. Sikoń, p. I. Birek, p. S. Petryka, p. Z. Wypych, pod przewodnictwem pani wizytator Heleny Chełstowskiej z Kuratorium Oświaty, wyłoniło zwycięzców konkursu.
Pierwsze miejsce - Dawid Ryciak ze szkoły z Radomia
Drugie miejsce - Anna Woźnica ZSGH Warszawa
Trzecie miejsce - Rafał Galas ZSGH Warszawa

Do finału zgłoszony zostanie uczestnik, który zajął pierwsze miejsce. 

//

On the 15th of January 2014 a preliminary regional stage of XIX edition of The Best Pupil Confectioner took place in our school. Six pupils from two schools (Catering and Hospitality school complex from Warsaw and Food School complex from Radom) participated in the competition.
This year’s edition was entitled “Musical inspiration”. Participants had to prepare a layer cake with decorations, three types of banquet cupcakes and three figures made from an ingredient of choice. Professional jury composed of: Mr. B. Sikoń, Mr. I. Birek, Mr. S. Petryka and Mr. Z. Wypych, under supervision of inspector Helena Chełstowska from The Board of Education office, selected the winners.
Frist place went to - Dawid Ryciak ze szkoły z Radomia
Second to - Anna Woźnica ZSGH Warszawa
Third to - Rafał Galas ZSGH Warszawa

Contestant who won the first place will compete in the grand finale.