Język polski

Konkursy polonistyczne 2022/2023  // Polish competitons 2022/2023

Sukcesy uczniów w międzynarodowym konkursie
Uczennice Naszej Szkoły: Daria Bernach (4h)  i Magdalena Gródek (2hp)  znalazły się w gronie laureatów międzynarodowego konkursu literacko-plastycznego "Węgry, to tak blisko…” inspirowanego życiem i działalnością  Lajosza Kossutha. Obie uczennice startowały w kategorii „praca plastyczna”, w której Daria Bernach zdobyła nagrodę, zaś Magdalena Gródek uzyskała wyróżnienie.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 9 listopada br. w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosza Kossutha w Warszawie. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy.

Successful students in an international competition
Students of Our School: Daria Bernach (4h) and Magdalena Gródek (2hp) were among the winners of the international literary and art competition "Hungary, it's so close..." inspired by the life and work of Lajosz Kossuth. Both students competed in the 'artwork' category, in which Daria Bernach won a prize and Magdalena Gródek was awarded a distinction.
The award ceremony took place on 9 November at LXIII Lajosz Kossuth Secondary School in Warsaw. Congratulations to the winners.

uczennice biorące udział w konkursie

 

Konkursy polonistyczne 2021/2022  //  Polish competitons 2021/2022

Dagmara Gawińska uczennica klasy 1hp zdobyła I miejsce w XXIII Dzielnicowym Konkursie Literackim "Magia słowa”, swoją pracę poświęciła refleksjom na temat pandemii. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy.

Dagmara Gawińska, a student of 1hp class, won the first place in the XXIII District Literary Contest "Magic of a Word". Her work was dedicated to the thoughts on the pandemic. Congratulations to the winner.

uczennica z nagrodą

 

 VI  Wojewódzki Konkurs plastyczny „Jesienne klimaty - w deszczu”.
W tym roku uczestnicy tworzyli pracę na jeden z tematów:
1.„Rozpogodziło się po jesiennym deszczu. Brodzimy po kałużach.”
2. „Jesienią ludzie, domy, samochody ... w deszczu.”
3. „Szkicuję, maluję jesienią czytając poezję C.K. Norwida.”
W konkursie wzięła udział Aniela Pękul z klasy 3ep. Czekamy na wyniki.

Aniela Pękul z klasy 3ep wzięła udział w VI Festiwalu Zbigniewa Herberta.  Festiwal przybliża twórczość poety poprzez łączenie sztuki, słowa i obrazu, prowokuje do wyrażania refleksji o świecie inspirownych poezją Herberta. Festiwal odbywa się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Pani Katarzyny Herbert.

 

VI Voivodship Art Contest "Autumn atmosphere - in the rain".
This year the participants created work on one of the topics:
1. "It has cleared up after the autumn rain. We are wading through puddles."
 2. "In autumn, people, houses, cars ... in the rain."
3. "I sketch, paint in autumn reading the poetry of C.K. Norwid."
Aniela Pękul from class 3ep took part in the competition. We are waiting for the results.

Aniela Pękul from 3ep took part in the VI Zbigniew Herbert Festival. The festival brings the poet's works closer to us by combining art, words and images, and provokes us to express reflections on the world inspired by Herbert's poetry. The Festival is held under the patronage of the Mazovian Head of  of Education, the Marshal of the Mazovian Voivodeship, the President of the City of Warsaw and Ms Katarzyna Herbert.

 

Konkursy polonistyczne 2020/2021      Polish competitons 2020/2021

Konkurs poetycki
Bartek Obliński z klasy 3cp  wziął udział w  XV Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Rytmy nieskończoności". Każdy uczestnik przesyła 3 utwory poetyckie, które nie zostały nigdzie nagrodzone oraz nie zostały upublicznione wcześniej w publikacji internetowej lub książkowej i publicystycznej. Życzymy sukcesu. Bartek był już laureatem konkursów poetyckich.

Poetry contest
Bartek Oblinski from 3cp class took part in 15th Nationwide  Review of Poetic Creativity named after Jacek Kaczmarski "Infinite rhythms". Each participant sends 3 poetic works, which have not been awarded anywhere and have not been published before in the Internet or in books and journalistic publications. We wish you success. Bartek has already been the winner of poetry contests

 

Nasi uczniowie  we wrześniu i październiku brali udział w konkursach związanych z literaturą. Turniej jednego wiersza  - Ola Urbańska z kl. 2ep

//

In September and October our students took part in competitions related to literature. The Tournament of one poem –Ola Urbańska from class 2ep

 Konkursy polonistyczne 2018/2019 // Polish competitons 2018/2019

 

XIV DZIELNICOWY KONKURS RECYTATORSKI "MAGIA SŁOWA”

Yulia Muzyka z klasy 2c zajęła pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim. Julia przygotowała wiersze Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej. Gratulujemy!

 //

14th  DISTRICT RECITATION COMPETITION "THE MAGIC OF WORD"

Yulia Muzyka from class 2c took first place in the recitation competition. Yulia prepared poems of Zbigniew Herbert and Wisława Szymborska. Congratulations!

 

 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej w Języku Obcym
13 marca 2019  Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja zorganizowało Międzyszkolny  Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej w Języku Obcym. W konkursie wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły: Kamila Klymenko występująca w kategorii języka angielskiego oraz Julia Siekierska występująca w kategorii języka rosyjskiego. Celem konkursu było propagowanie literatury polskiej wśród młodzieży oraz pogłębianie znajomości języków obcych.

 //

Interschool Competition of Polish Poetry Recitation in Foreign Language
On 13th March 2019  Hugo Kołłątaj Secondary School organised the Interschool Competition of Polish Poetry Recitation in Foreign Language. Two students from our school took part in the competition: Kamila Klymenko appearing in the English language category and Julia Siekierska appearing in the Russian language category. The aim of the competition was to promote Polish literature among young people and to improve foreign language skills.

 

III festwal Zbigniewa Herberta
Nasze uczennice z klasy 1f: Ania Torobińska i Julia Zawadzka uczestniczyły w KONKURSIE PLASTYCZNYM poświęconym poezji Zbigniewa Herberta. Gratulujemy

 //

III  Festival of Zbigniew Herbert’s  poetry
Our students from class 1f: Ania Torobińska and Julia Zawadzka participated in the art competition dedicated to the poetry of Zbigniew Herbert. Congratulations!

 
 

Konkursy polonistyczne 2017/2018 // Polish competitons 2017/2018

Osiągnięcia uczniów
Uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie miejsca w  XIII edycji Ogólnowarszawskiego  Konkursu  o Grobie Nieznanego Żołnierza.

W kategorii praca plastyczna „Miejsca pamięcią malowane”  -  I nagrodę zdobyła  Angelina Zohta klasa 1h
W kategorii praca literacka „Jest takie miejsce w Warszawie” - II  nagrodę zdobyła  Karolina Pejaś – klasa 1e.

Uczniów do konkursu przygotowała – Joanna Wojtulewicz. Laureatkom gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych osiągnięć. W dniu 27 kwietnia 2018 roku  w Gimnazjum nr 5  odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom. W uroczystości wzięły udział uczennice naszej szkoły pod opieką Pani Marty Moniki Bagińskiej.

 //

Students' achievements
The students of our school took high places in the 13th edition of the Warsaw Tomb of Unknown Sodier competition.

In the category of artistic work "Painted places remembered" Angelina Zhovta from 1h got 1st prize.
In the literary work "There is a place in Warsaw" Karolina Pejaś from 1e got the 2nd prize.

Ms Joanna Wojtulewicz prepared students for the competition. We congratulate the laureates and wish further achievements. On 27th April the awards and prizes were handed in the Junior High School nr 5.

 

Konkurs ortograficzny  „Złote pióro” etap dzielnicowy
odbył  się 20 lutego w Zespole Szkół Spożywczych przy ul Komorskiej.

Wyniki naszych uczniów.
Kategoria: technika
Jakub Rauzer z 1 h – pierwsze miejsce

Kategoria: szkoły branżowe
Martyna Łencio z 2 c – pierwsze miejsce
Natalia Nasiłowska z 2c – wyróżnienie
Gratulujemy!

Orthographic Competition "Gold Pen" district stage
took place on 20th February at Catering and Nutrition School at Komorska street.

Our students' results:
Category: vocational secondary schools
Jakub Rauzer from 1h - first place

Category: Vocational school
Martyna Łencio from 2c - first place
Natalia Nasiłowska from 2c - distinction
Congratulations!

 

 Konkursy polonistyczne 2016/2017 // Polish competitons 2016/2017

W piątek 23 września nasi uczniowie: Patryk Wiese z klasy 1e i Jan Niedziałkowski z klasy 1d wzięli udział w konkursie „Czytamy Sienkiewicza” organizowanym przez Dom Kultury „Kolorowa”.

//

On Friday 23rd September 2016 our students Patryk Wiese from class 1e and Jan Niedziałkowski from class 1d took part in the competition "We are reading Sienkiewicz works" organized by Culture Centre "Kolorowa".Konkursy polonistyczne 2015/2016 // Polish competitons 2015/2016

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny
21 marca 2016r. uczniowie naszej szkoły: Karolina Górska, Mazurkiewicz Klaudia, Radek Ostrowski oraz Karolina Krasnodębska wzięli udział w Dzielnicowym Konkursie Ortograficznym. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ulicy Komorskiej w Warszawie. Sukces odniosła Karolina Krasnodębska z kl. 3c, która zajęła II miejsce. Gratulujemy

//

District spelling competition
On 21March 2016 students from our school Karolina Gorska, Klaudia Mazurkiewicz, Radek Ostrowski and Karolina Krasnodębska took part in the District Spelling Compettion. It took place in the Food and Cooking School at Komorska street in Warsaw. Karolina Krasnodębska 3c took 2nd place. Congratulations!Konkursy polonistyczne 2014/2015 // Polish competitons 2014/2015


W dniu 26 lutego 2015 r. odbył się w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej w Warszawie Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny.

W konkursie uczestniczyły trzy uczennice z naszej szkoły, dwie z nich znalazły się wśród laureatów w kategorii szkół zawodowych:

I miejsce zajęła Karolina Szczotka klasa III c
III miejsce - Melania Siemieńska klasa III c

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

//

On 26th February 2015 Spelling District Contest took place in the Culinary School in Komorska street in Warsaw.

Two students from our school took part in that contest, two of them were the laureates in the category of vocational school.

1st place Karolina Szczotka
3rd place Melania Siemieńska

Congratulations and we wish success in the future.

 

Dnia 17 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Uczestniczyło w nim 17 uczniów
Zwycięzcami zostali:
I miejsce Roksana Rosiak - klasa IIc
II miejsce Dominika Włosińska - klasa IIc
III miejsce Karolina Szczotka - klasa IIIc
IV miejsce Melania Siemieńska - klasa IIIc

Uczniowie ci będą reprezentować naszą szkołę w Dzielnicowym Konkursie Ortograficznym.

//

On the 17th of December there was a Spelling Competition in our school. 17 students participated in it.
The winners are:
1st place Roksana Rosiak - IIc
2nd place Dominika Włosińska - IIc
3rd place Karolina Szczotka - IIIc
4th place Melania Siemieńska - IIIc

They will be representing us on the district level.Konkursy polonistyczne 2013/2014 // Polish competitons 2013/2014

Sukces naszych uczniów w konkursie:
„Kijem w mrowisko- młodzi mistrzowie pióra i pięciolinii”.
Paulina Gurdziel z klasy 1h zdobyła drugie miejsce w konkursie fotograficznym
Alicja Godlewska z 3k1 została wyróżniona w konkursie literackim.
Gratulujemy

//

Our pupils successful in a competition:
"Putting stick in an anthill- young masters of pen and staff".
Paulina Gurdziel from class 1h took the 2nd place in spelling competition
Alicja Godlewskaw from class 3k1 was recognized in literary competition.

 


Konkurs ortograficzny
Ortograficzne rozgrywki w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla Szkół Zawodowych w dzielnicy Praga- Południe odbyły się w Zespole Szkół przy ul. Komorskiej w Warszawie i zakończyły się dla naszej szkoły sukcesem.
I miejsce - dla szkół zawodowych - wywalczyła Melania Siemieńska uczennica z klasy II c
II miejsce - dla technikum - wywalczyła Alicja Godlewska uczennica z klasy III k1
Wysoki poziom opanowania reguł polskiej ortografii wykazali w tekście dyktanda oraz teście pozostali uczniowie Majdańskiej i otrzymali dyplomy uczestnictwa. Gratulujemy!

//

Orthography Entertainment
Extra mural Orthography competition for Vocational Schools of Praga Poludnie took place in School complex in Komorska St. and it finished successfully to our school.
I place - in vocational school - Melania Siemieńska, pupil from class IIc
II place - in technical school - Alicja Godlewska, pupil from class IIIk1.
The rest of our pupils also presented very high skills and knowledge of Polish orthography for what they were given diplomas. Congratulations!

 


Mistrz Ortografii - w kolejnej edycji Szkolnego Konkursu Ortograficznego nasi uczniowie podjęli trud zmagania się z polską ortografią. Tekstem dyktanda był fragment z powieści pt. "Przedwiośnie " Stefana Żeromskiego. Zwycięzcami etapu szkolnego zostali następujący uczniowie:
1. Miejsce:
Alicja Godlewska - kl. 3K1, Melania Siemieńska - kl. 2c
2. Miejsce:
Monika Kalewska - kl. 1g2, Elżbieta Rawska - kl. 2a
3. Miejsce:
Magdalena Drozdowska - kl. 3g, Karolina Szczotka - kl. 2c, Malwina Cyran - kl. 3c

Uczniowie ci będą reprezentować naszą szkołę w Dzielnicowym Konkursie Ortograficznym.

//

Master of Orthography - in another edition of School Orthography Competition, our pupils faced once again our hard Polish Orthography. The source text this year was taken from "Early Spring" of Stafan Żeromski. School stage winners are:
1st place:
Alicja Godlewska - class 3k1, Melania Siemieńska - class 2c
2nd place:
Monika Kalewska - class 1g2, Elżbieta Rawska- class 2a
3rd place:
Magdalena Drozdowska - class 3g, Karolina Szczotka - class 2c, Malwina Cyran - class 3c

Those pupils will represent our school in regional stage.
Konkursy polonistyczne 2012/2013

Gratulujemy OLI WIŚNIEWSKIEJ z klasy 2 h.

Ola zajęła pierwsze miejsce

w międzyszkolnym konkursie polonistycznym

poświęconym wydarzeniom historycznym

z XI i XII księgi „Pana Tadeusza”.

//

Big congratulations to OLA WIŚNIEWSKA from class 2 h.

Ola won the 1st place

in international Polish studies competition

devoted to historical facts

from XI and XII books of "Pan Tadeusz".

 

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla Szkół Zawodowych w Dzielnicy Praga-Południe. 15 listopada 2012 roku w Zespole Szkół przy ul. Komorskiej w Warszawie czterdzieścioro uczestników zmagało się z dyktandem oraz testem ortograficznym.
Pierwsze miejsce dla naszej szkoły wywalczyła Melania Siemieńska z klasy 1C.
Dobry poziom reprezentowała również reszta uczniów Majdańskiej, za co otrzymali dyplomy uczestnictwa. Gratulujemy!

//

Our pupils, as every year, participated in Orthography competition for vocatianol schools in Praga Południe district. On 15th of November 2012 in schools affiliation at Komorska St. in Warsaw, 40 contenders had to face dictation and ortography text.
The first palce had been won by Melania Siemieńska from class 1C.
The rest of participants from our school had also been acknowledged for their particulary good performance. Congratulations!

 


28 uczniów rozpoczęło poniedziałkowy poranek w naszej szkole (29 października) od zmagań z ortografią. Brali oni udział w szkolnym etapie konkursu ortograficznego, który złożony był z dwóch części - testowej i dyktanda. Do finałowej rundy konkursu przeszli:

I. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2:
1. Katarzyna Szuba, klasa 3G - 21 pkt.
2. Justyna Mukowoz, klasa 1G3 - 18 pkt.
3. EX AEQUO Marcelina Pałasz, klasa 1G3 ORAZ Daria Aniszewska, klasa 1G3 - 16 pkt.
II. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20:
1. Melania Siemieńska, klasa 1C - 25 pkt.
2. Karolina Szczotka, klasa 1C - 22 pkt.
3. Marta Kowalska, klasa 2C - 20 pkt.

//

28 of our pupils began their Monday morning (29th of October) from an orthography challenge. Our pupils took part in school preliminary orthography contest which consisted of two parts- test part and dictation. The following pupils made through to the next part:

I. Hotel and Catering technical college No. 2:
1. Katarzyna Szuba, class 3G - 21 pt.
2. Justyna Mukowoz, class 1G3 - 18 pt.
3. EX AEQUO Marcelina Pałasz, class1G3 ORAZ Daria Aniszewska, class 1G3 - 16 pt.
II. Vocational school No. 20:
1. Melania Siemieńska, class 1C - 25 pt.
2. Karolina Szczotka, class 1C - 22 pt.
3. Marta Kowalska, class 2C - 20 pt.

Konkursy polonistyczne 2011/2012

KONKURS LITERACKI „NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ ŚWIATA TAKIM, JAKIM JEST” ROZSTRZYGNIĘTY!

Nasi uczniowie: Ola Wiśniewska z klasy 1h i Michał Hancewicz z klasy 1g zostali laureatami konkursu literackiego poświeconego Januszowi Korczakowi. Gratulujemy!

Beata Gołębiewska, Michał Babiński i Rafał Dzięgielewski (uczniowie klasy IIIG) pod opieką p. Elżbiety Kloss wzięli udział w uroczystych obchodach 100 rocznicy śmierci Bolesława Prusa w Zespole Szkół nr 77 im. B. Prusa.

Beata Gołębiewska przygotowała pracę na Ogólnopolski Konkurs Komiksowy „Nowe przygody bohaterów Prusa”.

Czekamy na rozstrzygnięcie tego konkursu.

Michał Babiński i Rafał Dzięgielewski wzięli w udział Ogólnopolskim konkursie na reportaż fotograficzny „Każda rzecz chora albo zraniona skarży się….

Ich prace można było oglądać na wystawie w holu liceum.

A Michałowi Babińskiemu gratulujemy wzięcia udziału w finale Ogólnopolskiego Konkursu Translatorskiego Robinson Crusoe i Don Kichot w oczach Bolesława Prusa organizowanego przez XXXV Liceum Ogólnokształcące i 19 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie pod patronatem Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Uczeń klasy IIIg Michał Babiński wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Translatorskim "Bolesław Prus o Robinsonie Crusoe i Don Kichocie" organizowanym przez XXXV Liceum Ogólnokształcące i XIX Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie z ogromnym sukcesem.
Po pierwszym etapie zajął I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych! Michał reprezentował jedyną szkołę zawodową spośród warszawskich szkół biorących udział w konkursie. GRATULUJEMY!!!

Uczniowie Michał Babiński i Rafał Dzięgielewski wzięli również udział w Ogólnopolskim konkursie na reportaż fotograficzny "Każda rzecz chora albo zraniona skarży się..." a uczennica Beata Gołębiewska w Ogólnopolskim konkursie komiksowym "Nowe przygody bohaterów Prusa". Z niecierpliwością czekamy na wyniki!

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W DZIELNICOWYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM:

na poziomie klas technikum:
Miejsce I zajął SEBASTIAN WASZCZUK ucz.kl. II k1

Miejsce III zajęła ALICJA GODLEWSKA ucz. kl. I k1

na poziomie klas zawodowych:
Miejsce I zajęła MAGDALENA KONARZEWSKA ucz. kl. I c 

Szkolny Konkurs Ortograficzny - Mistrz Ortografii:
W etapie szkolnym konkursu uczestniczyło 37 uczniów z klas zasadniczych i technikum. Do Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Natalia Brona kl. IV k uczennica pani prof. Krystyny Mazurek
Izabella Gruszewska kl. IV k uczennica pani prof. Krystyny Mazurek
Sebastian Waszczuk kl. II k1 uczeń pani prof. Jadwigi Stachurskiej
Alicja Godlewska kl. I k1 uczennica pani prof. Jadwigi Szulc
Magdalena Konarzewska kl. I c uczennica pani prof. Jadwigi SzulcKonkursy polonistyczne 2010/2011

Konkurs polonistyczny "FRASZKA"
Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "FRASZKA".
Najlepsi w szkole: Adrian Czarnota kl. IV K1, Danuta Sulikowska kl. III H1; Jarosław Sawczuk kl. III G.

W dniu 24.11.2010r. odbył się szkolny etap II Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "FRASZKA".
W konkursie udział wzięli: Patrycja Brześkiewicz, Adam Czarnota - klasa IV K1, Mateusz Pawlak, Andrzej Bogórski, Jarosław Sawczuk - klasa III G, Paulina Witkowska - Klasa I C, Anna Latkowska, Danuta Sulikowska - III H1, Adrian Dzierżek IV H1.

Konkurs ortograficzny

Uczennica Ewelina Gur z klasy I G1
zajęła I Miejsce
w Konkursie Ortograficznym Szkół Zawodowych Pragi Południe.Konkursy polonistyczne 2009/2010

W dniu 11 marca 2010r. odbył się I Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "Fraszka". W konkursie wzięło udział trzydzieścioro uczniów naszej szkoły. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była twórczość Juliusza Słowackiego.

Konkurs ortograficzny

I Konkurs Ortograficzny dla Szkół Zawodowych Warszawy – Praga Południe 2009/2010

W ortograficznych zmaganiach udział wzięło 22 uczniów z 7 szkół. Uczeń naszej szkoły zajął I miejsce - Andrzej Banaszek.
Konkursy polonistyczne 2008/2009

Konkurs ortograficzny - "MISTRZ ORTOGRAFII"
W styczniu odbyła się IX edycja szkolnego konkursu ortograficznego - Mistrz Ortografii, który przeprowadziła pani Jadwiga Szulc.
W konkursie udział wzięło 53 uczniów. Tekstem dyktanda był fragment z powieści pt."Przedwiośnie", St. Żeromskiego.
Zwycięzcy konkursu:
Kamil Miąskiewicz (II h) - I Miejsce
Andrzej Banaszek (III g1) - II Miejsce
Małgorzata Żurańska (IV h2) - III Miejsce