Ekonomiczne

Konkursy ekonomiczne 2017/2018 // Economics contests 2017/2018

W dniu 30 marca rozpoczęliśmy zmagania  w XIII edycji konkursu "Najlepsze zajęcia z Przedsiębiorczości". Projekt naszych uczniów  tj. Angelika Wiśnicka, Ceglińska Karolina, Benedyczuk Robert z klasy III f z Technikum  żywienia i usług gastronomicznych. Nasz projekt został oceniony jako najlepszy. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie bowiem byliśmy jedyną nieekonomiczna szkołą. W imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club otrzymaliśmy gratulacje z powodu pomyślnego przejścia  przez nasz zespół I etapu XIII edycji konkursu NZP. Zostaliśmy zaproszeni na finał regionalny, który odbył  się dnia 13. kwietnia 2018 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Szturmowa 1/3). Nasz projekt został oceniony bardzo wysoko. Mniej szczęśliwie zakończyła się jego prezentacja. Otrzymaliśmy wyróżnienie, dyplomy i upominki. Jest to dla naszej społeczności szkolnej ogromne wyróżnienie i doświadczenie z powodu udziału w tak prestiżowym konkursie. Na pewno w kolejnej edycji znów będziemy zauważeni.

 //

On 30th March we started the struggle in the 13th edition of the competition "The Best Entreneurship Classes". Our students' project: Angelika Wiśnicka, Karolina Ceglińska and Robert Benedyczuk from class 3f of the Catering School in the class of nutrition and catering; it was rated as the best one. This is a special distinction for us because we were the only not economic school. On behalf of the Student Foundation Business Center Club Forum we received congratulations on passing the 1st stage of the 13th edition of the competition. We were invited for the regional finals which took place on 13th April 2018 at the Faculty of Management at the University of Warsaw (1/3 Szturmowa street). Our project was rated very high. The presentation was less successful. We received a distinction, diplomas and gifts. This is a big distinction and a great experience for our school because of participation in such a prestigious competition. We hope we will be noticed again in the next edition.

 

Rok rocznie nasza szkoła uczestniczy w przedsięwzięciu inowacyjnym jakim jest Olimpiada Przedsiebiorczości. Ma ona status jednej z największych Olimpiad przedmiotowych w Kraju.  Organizowana jest od 2005 r. W tym roku odbyła się w dniu 07 grudnia 2017r . Rozpoczęła się o godzinie 9:00.  Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterzeW programie stawiamy na atrakcyjne dla młodzieży, współczesne tematy przewodnie i rozwój umiejętności praktycznych. Olimpiadę, jak w każdym roku rozpoczęła Pani Dyrektor mgr inż. Anna Chylińska, która powiedziała wiele ciepłych słow do uczestników, a następnie rozdała testy i tym samym rozpoczęła Olimpiadę w naszej szkole.

 //

Every year our school takes part in the innovation undertaking - Entrepreneurial Competition. It has the status of one of the largest subject competitions in our country. It has been organized since 2005. This year it was held on 7th December 2017. It started at 9 am. It is a social, entrepreneurial, innovattive project. We focus on youth - attractive, modern topics and the development of practical skills. Our Head Teacher Ms Anna Chylińska opened the Competition addressing some warm words to the participants, gave them tests and thus began the Competition in our school.

 
Konkursy ekonomiczne 2016/2017 // Economics contests 2016/2017

Dnia 01 grudnia 2016 r w naszej Szkole odbyła się kolejna Olimpiada Przedsiębiorczości. Była to XII edycja a Hasło przewodnie dwunastej edycji Olimpiady brzmiało „Przywództwo w biznesie”.
Hasło to dotyczyło przede wszystkim następujących obszarów:
• wyzwań w kryzysie (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przywództwa na skuteczność działań restrukturyzacyjnych)
• wspierania innowacji (w tym tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu kultur organizacyjnych nastawionych na innowacje)
• budowania zespołu (w tym zasad doboru, organizacji pracy zwiększającej skuteczność zespołu, umiejętności przezwyciężania sytuacji konfliktowych w zespole).
Olimpiadę w Naszej Szkole otworzyła Pani Dyrektor mgr inż. Anna Chylińska. Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom samych sukcesów.
Brało w niej udział 7 osób tj. Beata Marcinkowska z klasy 3d , Karolina Jastrzębska z klasy3d, Krystian Rupiński z klasy 3f, Michał Kawęcki z klasy 3f, Monika Ziółkowska z klasy3f, Kamil Burkowski z klasy3f, Dominika Staśkiewicz z klasy 3h.
Olimpiada organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 1000 szkół w całej Polsce w tym i Nasza Szkoła.
Olimpiada jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów.

Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie u młodzieży umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce,
w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania
oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji, a także tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej i lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.
Edukację ekonomiczną młodzieży wspieramy też poprzez inne działania wyrastające przy Olimpiadzie.

//

On 1st December 2016 the XII edition of Entreneurship Competition took place in our school. The main topic was "Leadership in business". It was focused on the following areas:
-challenges in crisis (with particular emphasis on the impact of leadership on the effectiveness of restructing)
-promote innovation (including the creation of proper conditions)
-team bulding (including the priciples of selection, work organization, the effectiveness of team skills to overcome any conflict)
The competition was opened by head teacher Ms Anna Chylińska, who wished a lot of success to all the students.
Seven students from our school took part in the competition: Beata Marcinkowska 3d, Karolina Jastrzębska 3d, Krystian Rupiński 3f, Michał Kawęcki3f, Monika Ziółkowska 3f, Kamil Burkowski 3f, Dominika Staśkiewicz 3h.
The competition has been organized since 2005 and is one of the biggest contests for secondary school students. Several thousand students interested in entrepreneurship, management and Polish economy from more than 1000 schools take part in it every year. It is an initiative of the Foundation for the Promotion and Accreditation of Economic Faculties and 5 biggest Polish economic universities in Warsaw, Katowice, Kraków, Poznań and Wrocław. The project is supported by many social partners and the media. The strategic partners are National Polish Bank and Polish - American Freedom Foundation.
The aim of the project is to strengthen the entrepreneurial attitudes among young people, to improve the ability to analyze phenomena in the economy and in private life, affecting entrepreneurial behaviour, to develop the ability to analyze, plan and solve problems in a creative, effective way, good communication, cooperation in the team and negotiations, as well as creating positive atmosphere around business and to prepare young people for the challenges of modern world in the tendency of integration and globalization of social life, when the role of knowledge and information is increasing during the scientific and technological progress. Economic education is also supported through other activities which appear during the competition.Konkursy ekonomiczne 2015/2016 // Economics contests 2015/2016

Dnia 02 grudnia 2015 odbyły się w naszej szkole eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości. Uczestnikom życzymy powodzenia.

//

On 2nd December 2015 eliminations for the Enterprise Competition took place in our school. We wish success all the participants.
Konkursy ekonomiczne 2014/2015 // Economics contests 2014/2015

Dnia 04.12.2014r. (czwartek) o godz. 9:00 odbył się szkolny etap X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w której wzięło udział 27 uczniów naszej szkoły.

//

On December 4th at 9 a.m the School stape of 10th Enterprise Competition took place. There were 27 participonts from our school.Konkursy ekonomiczne 2013/2014// Economics contests 2013/2014

Dnia 05.12.2013r. odbyły się eliminacje szkolne IX Olimpiady Przedsiębiorczości, w których uczestniczyło 13 uczniów naszej szkoły.

//

On the 5th of December 2013 school stage of IX Enterpreneurship Contest took place in our school. 13 people participated in the event.
Konkursy ekonomiczne 2012/2013

Uczennica klasy 3g Angelika Biernat uzyskała najlepszy wynik w szkolnym etapie VIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.
Decyzją Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zakwalifikowała się do eliminacji okręgowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

//

Pupil from class 3g Angelika Biernat got the best score in the school preliminary stage of VIII edition of Entrepreneur contest.
By the decision of regional committee of Entrepreneur contest in “Szkoła Główna Handlowa” in Warsaw she qualifies to regional stage. We congratulate and wish further success

 


8 edycja Olimpiady Przedsiębiorczości! Pod hasłem „Ludzie w przedsiębiorstwie”

6 grudnia 2012r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady przedsiębiorczości. Wzięło w nich udział 24 uczniów naszej szkoły.

//

8th edition of edycja Enterpreneur Olimpics! Under name „People in enterprise” 

On the 6th of December 2012r. the school preliminary stage to entrepreneur Olympics took place at our school. 24 pupils from our school participated in the contest.Konkursy ekonomiczne 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 odbył się konkurs kierowany do III klas ZSGH w Warszawie.

Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie klas III h i III h1 Temat konkursu "Plan marketingowy ZSGH W Warszawie".
Współpraca uczniów z nauczycielami oraz osobami nie związanymi ze szkołą umożliwiła spojrzeć na szkołę z kilku stron. Przede wszystkim uczniowie uświadomili sobie, że szkoła jest instytucją, która na trudnym rynku musi umieć się utrzymać,być konkurencyjna w stosunku do innych placówek, jak również utrzymać wysoki poziom nauczania.
Wszystkie prace zostały ocenione, a wśród nich wyłoniono najciekawsze plany.

Kl. III h
Poradecka Patrycja, Pręgowska Małgorzata

Kl. III h1
Sobiecka Agnieszka, Terlikowska Aleksandra

 

Olimpiada Przedsiębiorczości 2011

Dnia 01 grudnia 2011r. odbyły się eliminacje szkolne
VII EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
W eliminacjach szkolnych zwyciężył Maciej Pniewski.

Członkami komisji były Panie: Teresa Rogala, Magdalena Czarnecka, Marta Monika Bagińska.
Nad Olimpiadą opiekę objęła Pani Dyrektor Urszula Augustyniak.

Tegoroczne hasło przewodnie Olimpiady: „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Człowiek - najlepsza inwestycja
Uczennice z naszej szkoły, klasy II H: Karolina Lawenda i Patrycja Olszewska biorą udział w konkursie "Człowiek-najlepsza inwestycja".
Konkurs ten został ogłoszony przez Urząd Pracy w Warszawie a współfinansowany jest przez Unię Europejską. Ma on na celu aktywizację osób bezrobotnych.Konkursy ekonomiczne 2010/2011

Olimpiada Przedsiębiorczości 2010

Dnia 02.12.2010r. uczniowie z klasy IV K i IV G1 wzięli udział w szkolnych eliminacjach Olimpiady Przedsiębiorczości, która została zorganizowana przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Członkami komisji były Panie: Teresa Rogala, Magdalena Czarnecka, Marta Monika Bagińska.Konkursy ekonomiczne 2009/2010

Olimpiada Przedsiębiorczości 2009

Dnia 03.12.2009r. uczniowie naszej szkoły z klasy 4h1, 4g brali udział w szkolnym etapie OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zorganizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji był "Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie". Członkami szkolnej komisji były p. M. M. Bagińska, M. Czarnecka, T. Rogala.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 2009

W dniu 05.11.2009r. odbył się szkolny etap XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Tematem przewodnim były „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny próbowali swoich sił w Olimpiadzie. Członkami szkolnej komisji OWE były Panie: Czarnecka Magdalena, Bagińska Marta Monika, Rogala Teresa.Konkursy ekonomiczne 2008/2009

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 2008

Dnia 05.11.2008r. odbył się szkolny etap XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - Środowisko naturalne w procesie gospodarowania. Swoich sił próbowali uczniowie klasy 4h2 oraz 4g1. Członkami szkolnej komisji OWE były Panie: Bagińska Marta Monika, Czarnecka Magdalena, Maj Hanna.